Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Med indsatsen vil danske virksomheder opnå styrket vækst og konkurrenceevne igennem viden om fremtidens standarder, effektive godkendelsesforløb og udviklingen af en stærk måleteknisk infrastruktur.

Innovation, samfundsudvikling og politiske visioner er med til at sætte rammer og behov for udviklingen af nye standarder og måleteknisk infrastruktur. I de senere år gælder det særligt den digitale og grønne omstilling, der vil udvikle og udfordre standarder og metrologi på tværs af sektorer.

Med indsatsområdet vil FORCE Technology sikre danske virksomheder inden for energi, industri og forsyning kendskab til fremtidens standarder via effektive godkendelsesforløb, der kan styrke markedsadgang. Som udpeget nationalt referencelaboratorium på en række områder vil vi sikre udvikling af måletekniske ydelser på det højeste niveau og skabe værdi for virksomheder med afsæt i måletekniske data og nye virkelighedsnære kalibreringsmetoder.

252 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:17

Deltagelse i standardiseringsgrupper er yderst vigtigt, så vi får et dansk aftryk på omverdens krav til vores leverancer. Det er en tidskrævende, besværlig og omkostningstung proces, der håndteres rigtig godt af GTS-institutterne. Det er ikke en let opgave for SMV'er. Jeg har tidligere deltaget i udarbejdelse af internationale prøvningsstandarder, hvor GTS-institutternes kompetente forslag bliver værdsat af de øvrige Europæiske lande. Frem for alt så bliver det standarder af høj europæisk kvalitet.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:22

Kære Hans Ole Olsen.
Tak for dit input og for dine synspunkter vedrørende europæisk standardisering. Det er ganske rigtigt en langvarig og omfattende proces både at følge udviklingen på standardiseringen og i særdeleshed at deltage i udviklingen af nye standarder. Med standardernes stadig voksende betydning for krav, lovgivning og prøvning er det essentielt at være up to date.

Thomas Sørensen (Vindenergi konsulent, EMD)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:47

Det er ekstremt vigtigt at holde sig opdateret på standarder og indflydelse på internationale standarder er nyttig. Specielt indenfor støj har vi set regelsæt og metoder stikke af i mange retninger og det gør det frustrerende at arbejde internationalt. Lige så frusterende er det at se standarder som bliver udviklet væk fra det nyttige pga lokale behov. Her er det godt med en vagthund.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:39

Kære Thomas Sørensen.

Tak for dine synspunkter. Du er inde på et meget væsentligt aspekt af standardiseringen. FORCE deltager på en lang række områder hvor vi også besidder dybdeviden om de faglige områder. Og netop kombinationen af at have praktiske kompetencer og inputs fra reelle test og målinger gør det muligt for os at give inputs der sikrer praktisk gennemførlige tests. På den måde bliver risikoen for at "noget stikker af" reduceret. Og vi oplever tit fra både elektriske test og akustiske støjmålinger at alle realiteter måske ikke kan dækkes ved hjælp af modellering eller antagelser. Vi ser kombinationen af teori og praksis som meget væsentlig ved fastlæggelse af brugbare standarder.

Henryk Stawicki (Senior Standardiserings Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:05

Forslaget er interessant set med DS-optik, da det afspejler Dansk Standards grundværdier, nemlig:
at skabe indflydelse, viden og netværk.
Vores opmærksomhed rettes især på aktiviteter i forslaget, hvor udvikling af nye værktøjer og metoder igen kan sammenlignes med standardiseringsarbejde.
Dansk Standards fokus er i øjeblikket på SMV-segmentet. Forslaget varetagelse af dette segmentets interesser er yderst interessant og falder sammen med Dansk Standards

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:45

Kære Henryk
Tak for kommentaren fra Dansk Standard.

Vi er glade for, at I finder vores forslag interessant, og vi sætter stor pris på det gode samarbejde der har været med DS i vores standardiseringsgrupper.
Samrbejdet i eksempelvis S-222 har gjort, at også de små virksomheders synspunkter er blevet hørt og diskuteret internationalt, til stor værdi for danske producenter.
Ligeledes har vores deltagelse i standardiseringsarbejde medvirket til at vi kan give en høj grad af videnformidling gennem CLM og Flowcenter Danmarks temadage
Mvh Michael Møller Nielsen

Evan Stokkebæk (Projektleder/målerinspektør, DIN Forsyning A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:06

Som et multi forsyningsselskab med eget akkrediteret målerlaboratorium er det vigtigt for virksomheden hele tiden at have kendskab til de nyeste tendenser indenfor vores områder, både på det nationale men også på det internationale plan.
Vi har hele tiden behov for at de produkter vi anvender overfor vores kunder samt de kontrolmålinger der lovmæssig skal gennemføres indfrier forventningerne i standarderne og de kvalitetskrav der er gældende.
Opretholdelse og udvikling af notificerende nationale referencelaboratorier er vigtig for vores eget målerlaboratorium.
Deltagelse i ERFA-grupper under CLM er et godt redskab for vores personale m.v. til opsamling, vidensdeling og erfarings udveksling mellem andre parter indenfor vores områder.
Vores målerpark både på vand og fjernvarme området er næsten digitaliseret og der er derfor et stort behov for at følge udviklingen af digitale modeller og værktøjer som kan skabe værdi for kunderne og danne grundlag for en mere effektiv drift af vand- og varmeværkerne.
Vi ser det som en selvfølge at der i Damark er organisationer som kan være med til at udarbejder standarder og kvalitetskrav til de kunde relaterede produkter, som vi anvender.
Vores kunder skal altid have fuld tillid til os som forsyningsselskab samt de anvendte produkter .

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:43

Kære Evan
Tak for jeres kommentar fra DIN Forsyning A/S.
Vi ønsker at fastholde det gode arbejde i CLM, hvor mange virksomheder får tilført den sidste nye viden fra FORCEs deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling som formidles på CLM og Flowcenter Danmarks temadage og konferencer.
Vi er enige i, at opretholdelse og udvikling af nationale referencelaboratorier er vigtigt for andre målerlaboratorier i Danmark.
Vi forventer gennem vores udviklingsprojekter, at kunne hjælpe yderligere med udvikling af digitale modeller og værktøjer, samt udvikle kalibreringsmetoder, der afspejler reele driftsforhold.

Mvh Michael Møller Nielsen

Thue Lindballe (CEO, Apator Miitors)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:48

Apator Miitors ApS develops state of the art water and heat meters. We strongly support the ongoing work of maintaining a high quality of the metrological infrastructure in Denmark. The importance of a strong Danish mark on the international standardization work should not be underestimated. Furthermore, our business relies on access to knowledge about standards and even more so on access to facilities of high metrological quality.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:00

Dear Thue

Thanks for Your comment and support.

We agree: The importance of a strong Danish mark on the international standardization work should not be underestimated, and our engagement in TC´s and WG’s has often contributed to advancement to our clients.

Henriette Rousing Nielsen (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:25

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Vi har stort udbytte af erfaringsudvekslingen i ERFA grupperne under CLM. Standardisering er meget vigtig for os, da standarder indenfor legal metrologi har stor indflydelse på vores laboratories aktiviteter. Via legal metrologi samarbejdet får vi løbende ajourført vores viden om standardisering - både som laboratorie og som vandforsyning. Samtidig fungerer erfaringsudvekslingen i praksis som en del af vores løbende efteruddannelse.
Som forsyningsselskab er vi afhængige af pålidelige målere, der sikrer korrekt forbrugsafregning. På samfundsplan bliver der afregnet store beløb, både til forsyningsvirksomheder og statskassen. Derfor er det af væsentlig betydning at legal metrologi kan bidrage til klare tekniske og lovgivningsmæssige rammer indenfor området

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:55

Kære Henriette
Tak for jeres kommentar fra Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A
Vi er glade for, at I og andre virksomher får tilført den sidste nye viden i CLM fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer.
Det er ligeledes en glæde for os, at vi gennem vores CLM ERFAgrupper kan hjælpe med erfaringsudveksling som en del af jeres løbende efteruddannelse.
Som I skriver så bliver der afregnet store beløb gennem måleres forbrugsafregning og vi håber at kunne hjælpe yderligere med udvikling af digitale modeller og værktøjer, samt udvikle kalibreringsmetoder, der afspejler reele driftsforhold. Både til glæde for økonomien, men bestemt også med et grønt aftryk.
Mvh Michael Møller Nielsen

Steffen Andersen (Kvalitetschef, SAXE Hansen A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:39

SAXE Hansen A/S leverer alt til plastindustrien. Det være sig plaststøbemaskiner, tempereringsenheder til vand eller olie samt tørreanlæg til plastgranulat. Alle enheder har stor indflydelse på processen i støbning eller ekstrudering af emner i plast/gummi. Vi står stærkt i forhold til at kunne servicere primært medico leverandører, men også andre leverandører begynder at vise interesse for vore ydelser nationalt såvel som internationalt. Vi har en betydelig glæde af samarbejdet i Erfa grupperne under CLM. Vi er meget opmærksomme på både den digitale udvikling men også behovet for, ved hvilken frekvens det er nødvendigt at kalibrere. Vi er meget glade for, at have mulighed for at være en del af processen. Det er vores klare indtryk, at vi bliver mødt med respekt når vi opererer i udlandet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:28

Kære Steffen Andersen.
Tak for din kommentar. Dejligt at høre, at det er værdifuldt for jer at deltagelse i Erfa grupperne. Vi benytter netop Erfa grupper, faggrupper, klubber mv. til både at få input fra virksomheder og særligt til at formidle og drøfte den nyeste viden inden for standardisering samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet. Som du nævner har - og får - den digitale udvikling stigende betydning for metrologien fremover. Jeres behov vedr. muligheder for optimering af kalibreringsintervaller tager vi med i det videre arbejde med forslaget. Vi er meget glade for jeres interesse og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Peter Morell (Sikkerhedschef, Aarhus Letbane I/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 19:27

Det har stor værdi for Aarhus Letbane, at FORCE Technology's eksperter deltager i nationale standardiseringsudvalg, så jernbanerelaterede standarder bliver generiske og gældende for alle jernbaner/bybaner og relevante leverandører i landet. Danmark har virksomheder på området som er af meget forskellig størrelse, og det er meget vanskeligt for mindre virksomheder som Aarhus Letbane at kunne afsætte de nødvendige ressourcer til disse aktiviteter. Her er FORCE Technology's indsats vital, for at også de mindre virksomheders interesser bliver varetaget.
FORCE Technology's dybe kendskab til ledelsessystemer er med til at sikre, at standardarbejde inden for vores område munder ud i standarder med yderst relevante krav, og et stort effektivitetspotentiale for vores systemer.
FORCE Technology aktive ageren inden for kommunikation af relevant standardarbejde, det at vi bliver holdt informeret om fremdriften, og den endelige formidling af standardiseringsarbejdet i form af vejledning til opfyldelse af krav, har meget stor værdi for Aarhus Letbane.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:22

Kære Peter Morell.

Tak for dine synspunkter. Standarder er som du nævner til mest gavn hvis de udbredes til en stor brugergruppe således at de kan afspejle ensartede krav indenfor et stort område eller en hel branche. FORCE Technology er som GTS forpligtet til at formidle den viden vi opsamler, og dette gælder især standarder og bestemmelser. Vi viderebringer gerne al den viden vi har mulighed for. Og vi har stor respekt for de ressourcer det kræver at holde sig opdateret. SMV-er har ikke nødvendigvis de ressourcer til rådighed. Og fortolkninger og vurderinger kræver tit indsigt i den historiske udvikling af de aktuelle standarder. Deltagelse i standardisering er langsigtet og vedholdende. Vi ser frem til frugtbart samarbejde også i fremtiden.

Kasper Lykkegaard (Direktør, SENS Innovation ApS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:05

SENS Innovation ApS har gennem en periode modtaget rådgivning omkring CE mærkning af medicinsk udstyr. Det giver god værdi for SMV’er som os på det stærkt regulerede område for medicinsk udstyr at en GTS virksomhed som FORCE kan vejlede i overholdelse af relevante standarder og hjælpe med at tilrettelægge en effektiv godkendelsesstrategi.

Morten Kjær Johansen (Senior Specialist, Product Compliance, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:09

Kære Kasper, mange tak for din støtte til vores projektforslag. Det er godt at høre, at FORCE Technology's bidrag har gjort en positiv forskel for jer. Det er mit indtryk, at rigtig mange virksomheder, specielt på medico området, har nok at se til med at opnå overensstemmelse og vi håber således også at kunne bidrage fremadrettet.

Søren Juel (QA/RA Manager Nordic, Zimmer Biomet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:29

Fra mit arbejde med kvalitet i mere en 25 år i alt fra store, meget store til små start-up virksomheder ved jeg, at arbejdet med standarder og standardisering har meget stor betydning, og at der som regel mangler både konkret viden og ressourcer der kan dække virksomhedens mange forskellige behov. Det er derfor af stor betydningen af at have en super stærkt sparringpartner, som FORCE der netop besidder den ønskede viden omkring standardisering, der er i konstant forandring i vores samfund. Reguleringer og standarder indenfor medico er en stor mundfuld for mange virksomheder, specielt for mindre virksomheder, så det er vigtigt at have adgang til vejledning og værktøjer som understøtter godkendelsesprocessen.

Morten Kjær Johansen (Senior Specialist, Product Compliance, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:03

Kære Søren,
mange tak for din opbakning til vores projektforslag. Det er bestemt også mit indtryk, at udfordringerne er mange og store når det kommer til overholdelse af standarderne med henblik på at opnå overensstemmelse. Vi er hos FORCE Technology glade for at kunne bidrage med den viden vi opnår igennem det internationale standardiseringsarbejde og ved at kunne hjælpe i form af konkret tolkning af kravene og ikke mindst det at omsætte kravene til inputs til konkrete praktisk realiserbare løsninger, som skaber international markedsadgang.
Med venlig hilsen
Morten Kjær Johansen

Claus Rømer Andersen (konsulent, Rømer Consulting ApS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:11

Standarder og deres videre udvikling er et centralt omdrejningspunkt for store dele af dansk industri. Det er væsentligt for dansk industri at have adgang til eksperter der kan rådgive indenfor de forskellige områder og det er væsentligt at Danmark er med til at påvirke udviklingen af standarderne.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:20

Kære Claus Rømer Andersen.
Tak for din tilkendegivelse. Standarder på især det elektriske område har gennem de seneste år trådt ind i en position som både fastlægger grænseværdier og strenghed af test. De udgør hele det tekniske grundlag for test, og direktiver og lovkrav udgør i stadig højere grad blot den juridiske side af kravbilledet. Den problemstilling er en stor mundfuld for firmaer og start-ups der har begrænsede ressourcer til at arbejde sig gennem godkendelsesprocessen. Og det kræver vedholdenhed at følge med i fortolkninger og løbende tilpasning af indholdet i kravene. Ikke alle standarder er lige præcise. Jo bedre vi kan gøre dem, jo klarere bliver kravbilledet. Og jo mere kort og effektiv bliver vejen til godkendelse og markedsadgang.

Uffe Schifter-Holm (Tværfaglig konsulent, Dansk Fjernvarme)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:47

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for knap 400 danske fjernvarmeselskaber, der leverer fjernvarme til 1,74 mio. husstande. For alle fjernvarmeselskaberne og forbrugerne er måleren det ”kasseapparat”, som fjernvarmeforbruget betales efter. Det er derfor afgørende for fjernvarmeselskaberne og ikke mindst forbrugerne, at målerne er produceret og godkendt efter solide standarder, der sikrer den nødvendige målenøjagtighed over mange års drift. Samtidig er det vigtigt, at målerne kan testet på uafhængige målerlaboratorier, der er opdaterede med den nyeste viden om legal metrologi, i forbindelse med fjernvarmeselskabernes lovpligtige egenkontrol samt ved mistanke om målerfejl.

I forhold til både forbrugersikkerhed og administrativ effektivisering er fjernvarmebranchen interesseret i at få udviklet nye værktøjer, der f.eks. på baggrund af testresultater og indbygget viden om målerteknik og driftsforhold kan gøre opgaven med at sikre en tilstrækkelig egenkontrol bedre og nemmere at håndtere.

Den digitale udvikling ved fjernvarmeselskaberne, hvor målerdata bruges til driftsoptimering, samt de kommende krav fra EU’s Energieffektivitetsdirektiv om at levere hyppige forbrugsdata til forbrugerne betyder også, at velfungerende kommunikationssystemer til målerne lavet efter anerkendte standarder får fortsat større betydning.

Da Dansk Fjernvarme hverken har tilstrækkelig viden eller ressourcer til at deltage i måleteknisk standardiseringsarbejde, ser vi det som afgørende, at vi har nogle velfungerende nationale organisationer mm., som kan koordinere samarbejde på området, repræsentere danske interesser i det internationale arbejde, udvikle nye værktøjer og vejledninger samt formidle ny viden. Dansk Fjernvarme har fået meget værdi ud af at deltage i erfa-grupper under CLM.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:12

Kære Uffe
Tak for jeres kommentar fra Dansk Fjernvarme.
Som det eneste danske notificeret organ for typegodkendelse af fjernvarme- og kølemålere, er vi glade for at I finder det afgørende at målerne er godkendt efter solide standarder.
FORCE har gennem de sidste små 10 år haft formandsskabet for fjernvarmemålere i den europæiske gruppe CEN TC176 som udvikler den globalt mest anvendte standard EN1434 for typegodkendelse af fjernvarme- og kølemålere. Vi håber at kunne fortsætte med den rolle mange år endnu, da det hjælper jer samt danske forbrugere og producenter.

Vi er glade for, at I og andre virksomheder får tilført den sidste nye viden i CLM fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer, og det at godt at høre at I får meget værdi ud af at deltage i CLMs arbejde.

Vores udviklingsprojekter med digitale modeller og værktøjer, samt udvikle kalibreringsmetoder, der afspejler reele driftsforhold vil også kunne bidrage med bedre driftsoptimering , både til glæde for økonomien, men bestemt også med et vigtigt grønt aftryk.
Mvh Michael Møller Nielsen

Heidi Søgaard Hvistendahl (Projektleder for markedsudvikling, Life Science Innovation North Denmark (LSI))
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:31

I vores arbejde med SMV'er, som har fokus rettet mod sundhedsvæsnet, kan FORCE Technology bidrage med vidensdeling båder til SMV'erne, men også til os som klynge. Det regulatoriske område på Sundhedsområdet kræver stor viden og indsigt, for at overholde standarder samt planlægning og forberedelse af eventuelle testforløb. Her er FORCE technology en vigtig videnspartner og kan skabe værdi i innovationssamarbejdet og hos den enkelte virksomhed.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:20

Kære Heidi Søgaard Hvistendahl.
Tak for input fra din klynge. Vidensdeling og vidensnetværk er efter FORCE Technology's opfattelse en vigtig part af SMV-ers adgang til viden på de mange specialeområder som danske virksomheder arbejder med. Muligheden for at drøfte indhold og fortolkninger af de mange bestemmelser er ikke mindst vigtig for medico- og sundheds-branchen, hvor blandt andet MDR forordningen får betydning for virksomhederne i disse år. Vidensformidling er central for os. Vi holder ikke på viden. Den skal ud og arbejde i industrien via de mulige formidlingskanaler. Og det er vigtigere end nogensinde at få taget rigtigt fat på sin godkendelsesproces og få den dokumenteret fra starten. Vi ser frem til den udfordring!

Claus Grøn Lyngby (Product Functional Lead, Electromagnetic Environmental Effects, Vestas Wind Systems A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:13

Standarder er om noget vigtigt i en dynamisk verden hvor der lige nu kigges ind i klima omstilling til vedvarende energi. Her kommer standardisering ind som et vigtigt værktøj til at sætte rammerne uden at begrænse udviklingen i ofte komplekse løsninger. Det er en fin balance der skal gå op og standarderne skal være under konstant udvikling til at møde fremtiden. Derfor er det også vigtigt at have en bred funderet proces omkring udvikling af standarderne. Der er brug for det i industrien!
Med venlig hilsen
Claus Grøn Lyngby

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:50

Kære Claus Grøn Lyngby.
Vi møder af og til diskussionen om hvorvidt det er muligt at skrive fornuftige standarder om ny teknologi, der knap er udbredt endnu, eller om standarder nødvendigvis er nødt til at halte efter den teknologiske udvikling. FORCE Technology oplever at svaret ikke er entydigt. De nye teknologier gør det af og til nødvendigt at sætte turbo på opdatering af test, udvide frekvensområder eller udvikle testmetoder for nye parametre, der pludselig får fokus på grund af forstyrrelser i brugsmiljøerne. FORCE Technology arbejder både indenfor energi, støj, akustik og elektriske parametre som EMC og radio. Når der skal produceres grøn energi samtidig med at de mange krav fra industri og brugsmiljø skal designes ind i højpålidelig teknik, så skal der navigeres omhyggeligt i godkendelsesprocessen. Der kan være standarder hvor teknisk opdatering er tvingende nødvendig for at fastholde dansk markedsposition, og engagement i udviklingen og fortolkningen er en vedvarende proces for at sikre også fremtidens grønne energi.

Claus Petersen (Senior Engineer Electronics R&D, Harman Professional Denmark ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:47

Det er meget vigtigt for mig og min arbejdsplads at kunne trække på de store kompetencer fra FORCE når det gælder opdaterede standarder. Endnu vigtigere er det at vi har adgang til test/prøvning lokalt i danmark og på et internationalt anerkendt og opdateret niveau.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:32

Kære Claus Petersen.
Tak for din kommentar - dejligt at høre, at I har glæde af at kunne trække på vores viden og kompetencer inden for standardisering. Andre virksomheder giver, ligesom jer, udtryk for at det er værdifuldt at have adgang til test og prøvning i Danmark. Med forslaget ønsker vi netop at sikre en fortsat udvikling inden for test, prøvning og kalibrering for at kunne understøtte danske virksomheder bedst muligt.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Knud Pedersen (R & D Hardware Engineer., Develco A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:55

Som "storforbruger" af test i hht. internationale standarder er det uhyre vigtigt for mig at FORCE besidder den nyeste viden vedrørende standarder, test metoder osv. FORCE's kompetencer og mulighed for at udføre akkrediterede test og prøvning af produkter er også af stor betydning for frembringelsen af produkter for vore kunder.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 09:22

Kære Knud Pedersen.
Tak for dit synspunkt som storforbruger af testydelser :-) Vi følger udviklingen i standarderne tæt. Og det er også nødvendigt, for der går ikke en uge uden at der er opdateringer på 2-4 håndfulde af standarder, som kan have relevans for specifikke produkter. Især det trådløse område udvikler sig med lynets hast. Måske er ændringerne i standarderne kun fejlrettelser eller småting. Men det ved man jo først når man har læst dem. Så opmærksomheden kan ikke rigtig slækkes, især ikke med opdateringer af direktiver (RED og EMCD for nogle år siden) eller den kommende medico-forordning. CE-mærkningen fordrer til stadighed at de nyeste, korrekt standarder skrives ind i dokumentation og anvendes ved opdatering af testgrundlag. Det er en kæmpeopgave, som vi er glade for at kunne yde vores support til.

Linda Rønn (Sikkerhedschef, Midtjyske Jernbaner A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:15

Midtjyske Jernbaner er en mindre virksomhed, hvor det ikke altid er muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til at deltage i nationale standardiseringsudvalg/udviklingsarbejde. Det har derfor stor betydning for Midtjyske Jernbaner, at eksperter fra FORCE Technology kan deltage, og at de på baggrund af deres store kendskab til mindre virksomheder, kan sikre at vores interesser bliver varetaget. Endvidere sikrer FORCE Technology via deres indgående kendskab til ledelsessystemer og jernbanelovgivning, at de formulerede krav i f.eks. DS standarden DS 21001 – Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed, er relevante og værdiskabende for alle parter og ikke mindst kan danne grundlag for en objektiv vurdering af, hvorvidt stillede krav er opfyldt eller ej. FORCE Technology’s udviklingsarbejde har derfor stor værdi for Midtjyske Jernbaner.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 09:11

Kære Linda Rønn,
Tak for dine kommentarer. Som du skriver, er det vigtigt, at brugen af ledelsesstandarder i virksomhederne giver værdi og ikke kommer til at virke som en bremse for virksomhedens udvikling, men som en hjælp til øget kundetilfredshed, sikkerhed, miljøbevidsthed eller hvad ledelsesstandarden nu har fokus på. Igennem kundekontakt og rådgivningsaktiviteter på ledelsesområdet har vi hos FORCE Technology opbygget en viden og et kendskab til hvad der rører sig i mange typer af virksomheder. En viden, som vi fortsat gerne vil bringe ind i standarderne for netop at sikre, at de skaber værdi og ikke bliver et nødvendigt onde.

Jacob Sørensen (HW design engineer, Natus)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:06

Som designingeniør i et internationalt selskab der udvilker og producerer medicoudstyr til diagnosticering af bl.a. høretab, er det yderst vigtigt at have produkter der lever op til gældende produktstandarder, herunder EMC og transport. Med en partner som Force, er vi sikre på, at vores interne test- og kvalitetsprocedurer afspejler seneste opdateringer indenfor medicostandarder. Testprotokoller bliver altid review'et af Force inden teststart (også Force), således at vi sikrer fuld kompliance med seneste revision standard. Fortolkninger af standarderne bliver diskuteret og interne testprocedurer bliver opdateret på denne baggrund. Force kan med deres store knowhow indenfor området, bidrage med værdifuld feedback til denne vigtige del af produktudviklingsforløbet.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 09:40

Kære Jacob Sørensen.
En styret og veltilrettelagt proces er nødvendig for at kunne opfylde dokumentationskravene, der især for medicoudstyr er meget gennemgribende, og også dækker selve procesforløbet ved både udvikling og test. Ikke alle brancher har så omfattende krav til proces. Men en indarbejdet og dokumenteret proces gør det nemmere også for næste produkt at huske de mange trin i processen, de mange detaljer i dokumentationen og alle de dokumenter og data der skal indgå i produktets dokumentation. Nogle produktkategorier i EU møder ikke nødvendigvis et Notified Body i deres godkendelsesproces, og behøver det heller ikke. For andre bliver al dokumentation omhyggeligt vurderet af et bemyndiget organ før en godkendelse kan opnås. FORCE Technology inddrages i både stort og småt, og vigtigheden af opdateret viden er lige vigtig i alle disse sager.

Franck Bertagnolio (Seniorforsker, DTU Wind Energy)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:25

Fra et forskning perspektiv standardisering har også en vigtig rolle. Selvom vores fokus er mere orienteret mod nye koncepter og deres afprøvelse, har vi brug for klare metoder, fx for at udføre målinger med godkendte procedurer, således vi kan validere disse nye koncepter på en forsvarlig måde.

Derfor er det vigtig at disse metoder bliver anerkendt og formidlet. Det er en forudsætning for at danske forskning kan blive betragtet som pålideligt arbejde og at vi kan bidrage til større projekter og samarbejde med forskellige virksomheder og institutioner, både nationalt og internationalt.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:19

Kære Franck Bertagnolio
Tak for dit indspark fra forskningens synspunkt. FORCE Technology møder en række parter i standardiseringsarbejdet, og universiteter fra alle dele af verden deltager i nogle af arbejdsgrupperne, måtte de dreje sig om elektriske, akustiske, miljømæssige eller procesmæssige emneområder. Vi oplever at have fordel af vor berøringsflade med mange forskellige fabrikanter, og dermed forskellige produkter. De fabrikanter der deltager i arbejdsgrupper er typisk meget dybt inde i egenskaberne af deres egne produkter, og fokuserer naturligt nok på egenskaberne ved test af disse. FORCE Technology har tit muligheden for at se på konkrete målemetoder i et bredere perspektiv, der kan dække mange forskellige produktudformninger. Uanset om akustisk støj skal måles og dokumenteres fra det ene eller det andet produkt, så har vi vor akkreditering med i bagagen ved arbejdsgruppemøderne, og ved at der også skal fastlægges måleusikkerhed og dokumentation for resultaterne, og at reproducerbarheden skal være i orden. Vi er meget glade for at kunne bringe disse praktisk orienterede synsvinkler ind i også de allermest nyskabende designs i energibranchen. De nye design-idéer skal jo også testes og godkendes når de er udviklet til færdige produkter.

Anders Laustsen (Project Development Manager, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:36

CenSec vil gerne støtte dette indsatsområde omkring fremtidens standarder og sikring af korrekt måling. Inden for vores område (forsvar, sikkerhed og rumfart) skal rigtigt mange virksomheder levere til slutkunder, hvor det er vigtigt at virksomhederne bl.a. kan fremvise dolumentation for at deres produkter og services lever op til internationale minimum standarder. Derfor er det vigtigt at infrastrukturen til at understøtte virksomhederne eksisterer i DK.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:08

Kære Anders Laustsen.
Tak for din støtte. Forsvar, sikkerhed og rumfart møder et meget broget og traditionsbundet kravbillede, der ofte stiller krav et stykke udover hvad der kræves af generelle industriprodukter. Ganske særlige forhold i brugsmiljøet eller specifikke standarder fra nationale forsvar kloden over kan blive en del af testprogrammet. Og det kan kræve detaljeret indblik at få tilpasset testkravene til egne produkter. Et godt vidensnetværk internt som eksternt er en del af FORCE Technology's tilgang til tackling af den jævne strøm af meget vidtgående krav som denne branche kan blive mødet med. Vi glæder os over at råde over dybdespecialister i standarder og test for elektriske-, miljømæssige- og databeskyttelsesmæssige forhold.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:14

HOFOR er et forsyningsselskab med fjernvarme, fjernkøl, spildevand, bygas og vandforsyning.
HOFOR har eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Det er vigtigt for HORFOR, som landets største forsyningsvirksomhed, hele tiden at have følge med, så vi er informeret om nye tiltag, indenfor udvikling af nye målertyper, udvikling af systemer til fjernaflæsning af målere, samt opdatering af viden omkring bekendtgørelser og vejledninger på hele målerområdet, således at personalet på vores målerlaboratorium, fjernaflæsnings tekniker og målertekniker altid er opdateret med den sidste nye viden.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:41

Kære Flemming

Tak for jeres kommentar fra HOFOR

Vi er glade for, at I og andre virksomher får tilført den sidste nye viden i CLM fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer som kan hjælpe med jeres løbende efteruddannelse.
Vi sætter stor pris på den gensidige erfaringsudveksling som HOFOR bidrager med i CLM regi.

Vi håber af vores udviklingsprojekter også vil være til stor gavn for jer, og for den generelle grønne omstiling, samt reduktion af vandforbrug i DK.

Mvh Michael Møller Nielsen

Tommy Sørensen (Electronics Designer R&D, DALI A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:30

Som en virksomhed der udvikler, producerer og sælger produkter til 70 lande, har vi stor gavn af det arbejde Force udfører. Især på de mange standardiseringsmøder der afholdes, hvor viden omkring fortolkninger og fremtidige krav sikrer, at vi som virksomhed kan udvikle produkter af høj kvalitet på en effektiv måde.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:26

Kære Tommy Sørensen.
Tak for dit synspunkt. Med 70 lande som marked er der da noget at se til! Det er vor erfaring at især nyheder og informationer om krav og bestemmelser samler mange deltagere til vore arrangementer. Det er populært stof, nok ikke mindste fordi drejning af krav eller fortolkninger kan have stor betydning for testomfang og for den nødvendige dokumentation. Også en veltilrettelagt og systematisk godkendelsesproces er i høj grad funderet på tilgang til alle nødvendige krav og standarder. Vi håber med projektforslaget at kunne forbedre processerne omkring godkendelser endnu mere.

Henrik Funding (Requirement & Test Manager, Demant)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:37

Standarder og udvikling af nye standarder har en stor indflydelse på danske virksomheder. Det er utroligt tidskrævende at sætte sig ind i alle standarder og tolke dem rigtigt, derfor er det til stor hjælp for danske virksomheder at have FORCE Technology som vagthund på den opgave. Det er ligeledes en kæmpe hjælp til Danske virksomheder at eksperterne hos FORCE Technology deler deres viden i ERFA-grupper, kurser osv.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:46

Kære Henrik Funding.
Tak for dit syn på standarder og deres indflydelse på danske virksomheder. Processen omkring nye produkter og deres godkendelse er både europæisk og internationalt meget tæt knyttet til snesevis af standarder for hver produktkategori. FORCE Technology følger arbejdet tæt. Fagklubber, erfa-grupper og faglige forbindelser til brancheforeninger er sammen med nyhedsbreve og fagartikler vores informations-motorvej mod dansk industri i bred forstand. Udbygningen af de faglige netværk er meget brancheafhængig. Nogle artikler i fagblade aftales som led i årlige udgivelsesplaner for disse. Andre artikler bliver pludselig aktuelle hvis en problemstilling kommer op nyhedsstrømmen. Og erfa-grupper hos CLM, SPM eller andre er sammen med fagklubber og andre kanaler en vedvarende udbredelsesvej for information og feedback for standard nyt. Vi er rigtig glade for at du ser dette som en kæmpe hjælp!

Jon Knudsen (CEO, Explicit ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:17

Explicit udfører blandt andet målinger med egenudviklede systemer til måling af gasser i røgfaner fra skibe ved hjælp af mikrosensorer. Vi sætter pris på, at vi fra dansk side har FORCE med som tekniske eksperter i den igangværende europæiske standardisering for at sikre dansk indflydelse på, hvordan mikrosensor systemer skal anvendes på dette område. Vi støtter forslaget om en fortsat indsats på standardiseringsområdet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:56

Kære Jon Knudsen.
Tak for kommentaren. Dejligt at I kan drage nytte af vores deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde inden for luftkvalitet og performanceevaluering af mikrosensorer. I takt med at udviklingen af mikrosensorer på luftområdet tager fart bliver international standardisering på området vigtig. Vi ser frem til at kunne varetage danske interesser og holde jer og andre danske virksomheder orienteret omkring udviklingen fremover.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Mikkel Jungshoved (Teknisk konsulent, BL - Danmarks Almene Boliger)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:27

I BL er vi glade for at kunne videns dele på tværs af sektorer i regi af CLM, således at vi får gode produkter, inden for måling og opsamling af data, ikke mindst til slut brugerne, som er vores 1 mio. beboere. Det er også vigtigt, at vores medlemmer kan få indflydelse på måden vi standardiserer, tester og installerer de forskellige målertyper samt henter data. Vores medlemmer arbejder med at installere målere i mere end 580.000 boliger og dertil hørende bygninger, og vi er derfor en af de største grupper inden for brugen af el-, vand- og varme-målere i Danmark, hvorfor det er vigtigt at vi kan påvirke dette fagområde i den rigtige retning gennem arbejdet i CLM.
Mvh. Mikkel Jungshoved, BL

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:55

Kære Mikkel

Tak for jeres kommentar fra BL - Danmarks Almene Boliger.

Vi er glade for, at I får tilført den sidste nye viden i CLM fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer, ligeledes er det vigtigt for os at vi får jeres input med til standardiseringsorganer, til gavn for jeres 1 million slutbrugere.
Der bliver afregnet store beløb gennem jeres målere og vi håber at kunne hjælpe yderligere med udvikling af digitale modeller og værktøjer, samt udvikle kalibreringsmetoder, der afspejler reele driftsforhold.

Vi vil forsøge at påvirke den europæiske standardisering bedst muligt, ved hjælp af jeres og andres gode input.
Dette gør vi i standardiseringsgrupper i EU, som medvirker til gavn for miljøet i Europa.

Mvh Michael Møller Nielsen

Nikolai Bisgaard (VP Ext. Relations, GN Hearing)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:41

I høreapparatbranchen, som har tre store danske spillere med tilsammen mere en 50 % af verdensmarkedet, er internationale standarder af stor betydning for at sikre lige adgang til alle markeder og reducere unødigt arbejde med landespecifikke krav. Det er en kæmpefordel, at en af Force's eksperter er tovholder på en stor del af de standarder, som berører vores område. Derigennem har vi gode muligheder for at præge standardiseringsarbejdet i den retning, som vi har brug for. Derigennem har vi et centralt kontaktpunkt som kan holde alle orienteret og sikre at vi ikke overser noget der senere kunne blive et problem.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:36

Kære Nikolai Bisgaard.
Høreapparatbranchen har sit helt eget meget indarbejdede kompleks af standarder og bestemmelser, der har været tidligt fremme med for eksempel hårde EMC krav til funktionen af produkterne. Med både medico krav, radiotekniske krav og sikkerhedskrav til produkter der indeholder umådelig kompleks elektronik i et lillebitte volumen er der nok at se til for producenterne. FORCE Technology er glade for at kunne være med til at navigere i både den internationale og den europæiske standardisering i denne branche, hvor danske producenter har en meget markant markedsposition!

Oluf Kristensen (Global Compliance Manager, Nilfisk A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:15

Nilfisk sætter pris på, understøtter og deltager i standardisering af flere årsager. Veludført standardiseringsarbejde er en forudsætning for at begå sig på et globalt marked. Vi ser standarder i forlængelse af teknologiudvikling. Standarder for nye teknologiområder gør teknologien brugbar i nye produkter. Det gælder for kernestandarderne, som beskriver teknologien. Men det gælder især for de test- og måletekniske standarder, som udvikles til deciderede typegodkendelsesstandarder. Når sådanne godkendelsesstandarder opnår status som Harmoniseret Standard under et EU Direktiv, er anvendelse af standarder en god vej til EU's indre marked. Vi ser heldigvis eksempler på at veludviklede EU standarder med præcise testmetoder og pass/fail kriterier på nogle områder finder anvendelser langt udenfor EU og "harmoniseres" med eksempelvis Nordamerika eller danner det tekniske grundlag for nationale standarder i andre regioner og hermed er der taget et skridt på vejen til effektive godkendelsesforløb på det globale marked.
Eftersom de færreste virksomheder besidder alle nødvendige kompetencer er en dansk infrastruktur på området vigtigt.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:19

Kære Oluf Kristensen.
Tak for støtte, og for at I også selv deltager aktivt i standardiseringsarbejdet. Inputs fra industrien er vigtige for at kunne afgive retvisende og relevante stemmer på de standardforslag der konstant strømmer ind fra internationale og europæiske organisationer. EU har organiseret sig sådan at direktiver og forordninger juridisk opstiller rammer for krav til produkter, og standarderne benyttes til at udmønte de tekniske testkrav. Det sker at den internationale standardisering ikke er helt indstillet på at opfylde den brug af standarder som EU ønsker i Europa, men med samarbejde mellem både EU- og non-EU deltagere i de internationale arbejdsgrupper, så drejer kravbilledet sig som du nævnere mere og mere i de samme retninger. det globale kravbillede har en del år drejet sig mere i samme retning, så testrapporter og måleresultater har kunnet laves på ét grundlag. FORCE Technology gør hvad vi kan for at den udvikling kan fortsætte, til industriens bedste.

Lars Seier-Petersen (CEO, GreenDale Medical Engineering ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:22

Der er stort behov for standarder for at dokumentere compliance med regulatoriske krav indenfor medical device produktudvikling. Kravene til medical devices bliver løbende skærpet for at reducere patient risici, udvikling og forbedring indenfor standardisering er et must som vi i den grad supporter en indsats indenfor. I forbindelse med implementering af Medical Device Regulation maj 2021, er der i høj grad behov for opdatering og forbedringer af allerede udstedte harmoniserede standarder.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:29

Kære Lars Seier-Petersen.
Risikovurdering spiller en gradvis større rolle i ikke alene medical device produktudvikling, men også i produkter helt generelt. Brancher der ikke har været vant til at anlægge risikobetragtninger er nu i gang med det, og har ofte brug for sparring i processen. Standarderne er en god støtte - i det mindste i det omfang de selv er blevet opdateret til at håndtere risikoelementet. Forberedelserne til en produktgodkendelse er nødt til også at inkludere det aspekt. Og selv allerede indførte EU direktiver bliver genstand for stramninger og præciseringer gennem opdaterede standarder med udbyggede og mere vidtgående krav. Kravbilledet ser ud til kun at blive mere kompliceret i disse år, og tilgangen til videnpartnere i standardiseringsverdenen er meget central når detaljerne skal fortolkes.

Søren Lang (Head of Product Management, Kamstrup A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 19:11

Kamstrup udvikler og producerer en række forskellige målere indenfor legal metrologi og vi anvender FORCE indenfor test op mod følgende direktiver: MID, PED, LVD, EMC-D og RED. FORCE er opdaterede indenfor alle områderne og kan udføre rådgivning, tests og rapporter som accepteres af både europæiske og oversøiske myndigheder. Den måletekniske infrastruktur, som FORCE løbende udvikler, er unik og i europæisk særklasse. Det giver Kamstrup et særdeles solidt afsæt som eksportør, at have en så velfungerende teknisk infrastruktur på vores hjemmemarked.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 05:53

Kære Søren Lang.
Tak for din kommentar. Kamstrup har fat i hele vores projektforslag med de mange direktiver som jeres produkter er omfattet af. Foruden det "almindelige" kravbillede til elektriske produkter berører du også metrologiaktiviteterne, der er meget centrale for FORCE Technology. Test, typegodkendelser, kalibreringer og valideringer er aktiviteter der trækker på et stort arsenal af tekniske ekspertiser og testfaciliteter. Den måletekniske infrastruktur er nødt til kontinuerligt at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Og nye teknikker til metrologiske services og databehandlinger skal implementeres i teknisk dialog med globale specialister på områderne kalibrering, måling og test. FORCE Technology er fokuseret på at fastholde og udbygge vor velfungerende og indarbejdede tekniske infrastruktur i tæt samspil med både Kamstrup og dansk industri generelt.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:54

CenSec har 140 medlemsvirksomheder inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien samt mange andre virksomheder fra tilstødende industrier i sit netværk. Disse har alle brug for viden om standarder, ligesom produktionsmiljøerne efterspørger parathed overfor fremtidens standarder, effektive godkendelsesforløb, som fordrer udvikling af en stærk måleteknisk infrastruktur. CenSec vil gerne samarbejde om at videndele og involvere industrien i dette indsatsområde og giver hermed en stor thumps up til området!

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:10

Kære Klaus Bolving.
Tak for kommentar og invitation til samarbejde omkring videndeling. Det vil vi meget gerne tage imod. Et samarbejde med klynger som bl.a. CenSec med jeres mange medlemmer er meget værdifuldt både ift. at få input fra industrien og særligt ift. at komme bredt ud, så jeres medlemsvirksomheder og det bredere netværk får adgang til opdateret viden omkring udviklingen inden for standarder, godkendelsesforløb og måleteknik.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Carsten Mandal (Product Manager, Vestergaard Company A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:05

Vestergaard Company A/S producerer og leverer udstyr til lufthavne i det meste af verden og standarder er vitale for vores daglige arbejde med konstruktion og design. Standardernes betydning kan ikke og må ikke undervurderes - de er et af producenternes stærkeste fundamenter for levering af ensartede produkter verden over. og kan potentielt spare mange ressourcer i forhold til eventuelle landespecifikke designkrav. Derfor har Vestergaard Company A/S igennem mange år deltaget i standardiseringsarbejdet for udviklingen af standarder for udstyr til lufthavne. Men jo større aftryk vi fra dansk side kan sætte i udviklingen af internationale standarder, desto bedre for danske interesser. Derfor bør den danske deltagelse i dette arbejde intensiveres i fremtiden.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:59

Kære Carsten Mandal.
Tak for dit input fra en meget global branche. Fly kommer overalt. Og det lokale udstyr er nødt til at passe til dem. Netop her kommer de globale standarders værdi for alvor i spil. Ganske vist findes der masser af nationale bestemmelser og love for alle mulige produkter, og brugen af den selvsamme standard kan udmøntes forskelligt i national lovgivning. Men det tekniske grundlag og udbygget gensidig anerkendelse gennem MRA aftaler har gennem mange år hjulpet til fælles anvendelse og fælles forståelse og fortolkning af krav. Standarden er tit det grundliggende i nationale bestemmelser, og dermed er en del af vejen banet for også gradvis at dreje de nationale bestemmelser. Flybranchen har jo i hvert fald et behov for at kunne betjene fly af enhver art uanset hvor i verden flyene måtte behøve jeres produkter. Vi er glade for samarbejdet omkring den vedvarende forbedring af fælles forståelse for krav og bestemmelser.

Christian Bombis (Product manager - Flow sensors, Kamstrup A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:12

Legal metrologi er det basale grundlag for både Kamstrups forretning og for den korrekte afregning hos forsyningsselskaber og slutbrugerne. Med det europæiske måleinstrument direktiv (MID 2014/32/EU) og FORCE som bemyndiget organ, bliver vores danske løsninger accepteret af andre europæiske myndigheder og markeder. Gennem konsekvent anvendelse af de seneste standarder og den nyeste viden, er FORCE medvirkende til skabe et solidt omdømme for danske MID godkendte varmemålere.
I vores arbejde med kølemålere, som stadig er under national regelsæt, sikrer FORCE’s typetest, at vi kan opnå dansk national godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Denne danske godkendelse kan herefter anvendes overfor tyske, østrigske og schweiziske myndigheder, som anerkender den danske kølemålergodkendelse. I andre lande som Tjekkiet, foretrækker myndigheder selv at godkende kølemålere og her anvender vi typetestrapporter fra FORCE som baggrund for en ansøgning om godkendelse.
Et højt fagligt niveau, og ikke mindst en indiskutabel uvildighed, kræver naturligvis også en vis grad af økonomisk støtte. Vi anbefaler derfor at støtte FORCE i deres arbejde med at videreudvikle den legal metrologiske infrastruktur i Danmark, til stor gavn for både den danske energibranche og for eksporterende målerleverandører som Kamstrup.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:24

Kære Christian
Tak for jeres kommentar fra Kamstrup A/S
Vi er glade for, at I og andre virksomheder får glæde af vores deltagelse i standardisering, og at det kan hjælpe med at sælge jeres produkter i udlandet.
Det er vigtigt for os, at hjælpe danske virksomheder som Kamstrup, og dermed jeres underskov af småleverandører som også nyder godt af jeres store fremgang de sidste mange år.
Vi takker for jeres støtte, og vil naturligvis gerne fortsætte med at viderudvikle den legale metrologiske infrastruktur i Danmark.
Mvh Michael Møller Nielsen

Niels Hyltoft Andersen (Projektleder, Carlo Gavazzi Industri A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:28

Som en del af udviklingsteamet på Carlo Gavazzi, ved Vi hvor svært det kan være at have information og udstyr til at dække alle gældende normer og direktiver. Med salg af industrisensorer i en globaliseret verden, har kunderne ofte meget forskellige og specifikke krav til godkendelser og tests. For en mindre afdeling som vores, er det utroligt vigtigt, at have en virksomhed som Force der kan hjælpe med knowhow og udstyr, når Vi bevæger os uden for vores normale kompetanceområder. Dette er med til både at spare tid og aflaste vigtige ressourcer i virksomheden. Vi støtter derfor forslaget om at FORCE vil have dette som indsatsområde og sikre Danske virksomheders indflydelse på standardiseringsprocessen.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:25

Kære Niels Hyltoft Andersen.
Tak for din støtte til vort projektforslag. Du og dit team er jo ikke de eneste der står med de vilkår at standarder og specifikationer hele tiden ændrer sig. Der kommer hele tiden opdateringer af standarder, og ændringer og tilføjelser kan være både store og små. Så betydningen kan kun vurderes hvis man har mulighed for at pløje teksten igennem og vurdere den. Hvis man tænker på metrologiområdet, så er det vigtigt at landene følges ad i deres fortolkninger og nationale implementeringer af opdaterede standarder. Både metodikken omkring godkendelsesprocessen og selve deltagelsen i standardiseringen er centrale områder for os, og vi oplever daglig det væld af krav der stilles. Verden er blevet meget kompleks, men de mange specifikationer og standarder er ufravigelige når man vil nå ud på europæisk og globalt marked. FORCE Technology er klar til at assistere så godt vi kan!

Susanne Christensen (Kvalitetschef, Jensens Foods A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:46

Standarder (specielt ISO 22000 for mig personligt) og udvikling af nye standarder har en stor betydning for rigtig mange danske virksomheder. Det er samtidig virkelig tidskrævende at sætte sig ind i alle standarder og tolke dem rigtigt, derfor er det en kæmpe stor hjælp for danske virksomheder at have FORCE Technology på den opgave. Det er ligeledes en kæmpe hjælp til Danske virksomheder at eksperterne hos FORCE Technology deler deres viden i ERFA-grupper, kurser osv.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:16

Kære Susanne Christensen. Mange tak for din kommentar og dejligt at, I oplever en værdi i, at vi deltager i standardiseringsarbejdet og deler viden med jer i bla. ERFA-grupper, kurser, gå-hjem-møder og i vores 1:1 samarbejde. Det ér tidskrævende at arbejde med standarder, herunder arbejdet med at sætte et dansk præg på dem. Vi oplever, at det giver meget værdi, at vi dels er med i udvalg og samtidig arbejder tæt sammen med jer om standarderne. På den måde kombinerer vi 'hands on' viden fra jer med standardernes indhold og fremtidige udvikling.

Brian Gindesgaard (R&D Manager, EC POWER A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:05

EC POWER A/S producere minikraftvarme anlæg til brug i primært EU samt Nordamerika. Vores anlæg lever naturligvis op til den gældende EMC lovgivning og standarder. Derfor giver det sig selv, at vi er afhængige af opdateret standarder, men i høj grad også af den faglige sparring vi har med Force Technology. For os giver det god mening at inddrage eksperterne fra Force i alle faser af udviklingsforløbet, og på den måde sikre et solidt og gennemtestet produkt.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:37

Kære Brian Gindesgaard.
Tak for din kommentar. Du nævner selv udviklingsforløbets faser, og at disse også hos jer giver anledning til faglig sparring vedrørende for eksempel standarder. Hos FORCE Technology oplever vi forskellige grader af udfordringer med at få godkendelseforløbet til at flyde. Hos nogle virksomheder er kendskab til nyeste standarder en tilbagevende udfordring. Man skal nå at sætte sig ind i opdateringer, der for visse produkter oplever nye standarder med kun måneders mellemrum. For andre virksomheder er processen med at tilvejebringe den dokumentation der skal samles sammen i en godkendelsesproces en stor mundfuld, og kræver erfaringsmæssigt nogle gennemløb før godkendelsen kan gennemføres på effektiv vis. Vi ser derfor både standarderne og gennemførelsen af en godkendelsesproces som områder hvor vi gerne vil formidle og sparre så meget vi kan. Det er lige en opgave for os!

Per Lerche Madsen (Sales Manager, Presto Engineering Denmark)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:54

Presto Engineering udvikler og tester ASICS (application specific integrated circuits) som vi leverer til en lang række brancher i hele verden og som indgår i højteknologiske produkter. Vi har behov for nyeste viden om gældende lovgivning og standarder samt sparring med Force Technology i udviklingsfasen af nye produkter. Det er derfor vigtigt at Danmark er repræsenteret i International standardisering, at viden om kravene formidles til danske virksomheder, og at der er nem adgang til testfaciliteter og effektive testforløb, til opnåelse af international markedsadgang.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:50

Kære Per Lerche Madsen.
Tak for dine synspunkter. FORCE Technology er glade for at deltage i både international og europæisk standardisering. Gennem arbejdet i organisationerne oplever vi at rigtig mange bidragydere til arbejdet fungerer både internationalt og europæisk. Det er godt, for det betyder at de internationale standarder gradvis koordineres til at følge samme synspunkter og metoder. Globalt set giver det ikke stor mening at oprette helt afvigende krav i et enkelt land. Testudstyr bliver svært tilgængeligt, og muligheden for at landet bliver fravalgt som eksportmulighed er til stede hvis godkendelsesprocessen i det land kræver ekstra stor indsats. Vi ser heldigvis at testmetoderne i stort omfang har konvergeret mod fælles krav gennem mange år, og håber at vi kan bidrage til at den proces fortsætter.

Bo Birkø (QA-Manager, Fayrefield Foods A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:17

Fayrefield Foods A/S er ingrediens leverandør til fødevare producenter i hele verdenen. Den danske fødevareindustri er stærk og er baseret på høj kvalitet og en fødevaresikkerhed i verdensklasse. Multinationale virksomheder har fokus på kvalitet og sikkerhed. Vort samarbejde med Force sikrer, at vi kan få effektiv sparring på fødevaresikkerhed og kvalitet. Vores konsulent fra Force er i stand til at guide os om ændringer og angive retning på nye certificeringstiltag. Denne information er ikke let tilgængelig, og det er derfor vitalt, at Force eller andre certificeringsorganer deltager i det internationale arbejde for at påvirke udviklingen og opsamle viden. Vi har brug for en stærk samarbejdspartner, der kan bidrage til, at den danske fødevareindustri forbliver blandt de førende.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:50

Kære Bo Birkø. Mange tak for din kommentar og for at udtrykke jeres behov for, at vi i Danmark skal hjemtage den nyeste viden om fødevaresikkerhed og -kvalitet, som er afgørende for den danske ingrediens- og fødevareindustris globale succes. Det kan være vanskeligt at få adgang til denne viden, hvis man ikke deltager i standardiseringsarbejdet. Det ligger naturligt for FORCE som GTS Institut at deltage i standardiseringsarbejdet og sprede viden til jer via vores samarbejde og samtidig bidrage med viden fra jer retur til udvalget.

Peter Sørensen (CTO, XO CARE A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:25

XO CARE A/S er en dansk familieejet virksomhed, specialiseret i udvikling og salg af medicinskudstyr til tandlæger. De stigende krav til medicinskudstyr betyder at overensstemmelse fylder mere og mere – både i omfang og kompleksitet. For en mindre virksomhed som vores er det umuligt at have de nødvendige kompetencer til at sikre overensstemmelse, hvorfor det er kritisk at vi har adgang til disse andetsteds. FORCE fungerer i dag som vores faste samarbejdspartner hvad angår teknik og tekniske målinger.

For at sikre overensstemmelse er det i forbindelse med det løbende udviklingsarbejde er det afgørende for os løbende at kunne afstemme vores designbeslutninger med eksperterne fra FORCE. En udbygning af sådanne serviceydelser kan vi kun anbefale.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:56

Kære Peter Sørensen.
Tak for anbefalingen fra jer :-) . Med produkter i den medicinske branche har I også mødt et af de mest udfordrende kravbilleder. Processen frem mod godkendelsen med dens omfattende sæt af standarder og regler er en af de tunge. Der skal både proces, systematik og overblik til. Og kravene har sandsynligvis ændret sig siden man gennemførte sidste produktgodkendelse. Ny MDR forordning og opdaterede standarder skal granskes. Dokumentationen tager måske andre former end man har været vant til i sin organisation. Og testarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med de opdaterede krav. Vi er klar!

Karsten Hyttel (Wireless Specialist, HC, Linak A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:27

Jeg er en del af udviklingsafdelingen hos Linak A/S og i en MSV med en voksende udviklingsafdeling, er det vigtigt, at have en virksomhed som Force der kan hjælpe med måleteknisk udstyr der ikke er tilstede in-house. Vi støtter derfor forslaget om at FORCE vil have dette som indsatsområde. Ligeledes gør vi stor brug af formidlingsindsatsen i form af erfa-grupper og undervisning og støtter dermed op om denne indsats hos Force.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:25

Kære Karsten Hyttel.
Tak for dit input. FORCE Technology arbejder altid med udbygning af vor måletekniske formåen. Da kundegruppen er meget bred er vi selvfølgelig nødt til at prioritere og fokusere på mest mulig nytte for de investerede midler. Her tænker vi også på helhedsbilledet for kundebrancher. Mangler vi en enkelt test for at opfylde et komplet godkendelsesbehov for en branche? Er adgangen til testudstyr eller viden om bestemte test en flaskehals for industrien? Dialogen med danske industrivirksomheder er central her. Vi får informationer om hvad der rører sig gennem blandt andet netværksarbejdet i klubber og erfa-grupper. Og vi får den feed-back der gør det muligt at argumentere i arbejdsgrupper på internationalt plan. At vi både har kundernes og laboratoriearbejdets synsvinkler gør at vi står stærke i diskussionerne i arbejdsgrupper, og kan tale Danmarks sag bedst muligt med det stemmetal vi har til rådighed i organisationerne. Den dialog er vi meget glad for.

Ywonne Nielsen (Kvalitetschef, DANÆG Products A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:34

Hos DANÆG Products A/S er det et ufravigeligt krav fra vore kunder, at vi kan dokumentere overensstemmelse med og efterlevelse af en ledelsesstandard, hvor fokus er fødevaresikkerhed.

Vi har valgt at samarbejde med FORCE omkring certificering efter ISO22000. Det har i denne proces og i vores fortsatte arbejde med at forbedre virksomheden været af afgørende betydning, at Force er aktive i udviklingen af denne standard igennem deres arbejde i ISO22000 komiteen. At de ”ved hvad der rør sig” og kan rådgive om fremtidig fokus, men ikke mindst at de kan sikre et dansk aftryk i udviklingen af denne internationale standard er en vigtig styrke i vores daglige arbejde.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:57

Kære Ywonne Nielsen. Mange tak for din kommentar og udtryk for jeres behov for, at vi er aktive i ISO 22000 standardiseringsarbejdet. Det er i et samarbejde med fødevareproducenter som jer, at vi både kan formidle viden til jer og samtidig bidrage med forslag til forbedringer retur til standardiseringsudvalget. Det er jer, der har hands-on og ved, hvad der virker, og hvor der er udfordringer. Med jeres viden kan vi sammen sætte et dansk aftryk på den fortsatte udvikling af standarden til gavn for det danske fødevareerhverv.

Trine Danielsen (Regulatory Consultant, Pressalit A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:28

Pressalit A/S producerer en del hjælpemidler der falder ind under scopet for IEC 60601-1, og for os er det supervigtigt at vi kan få sparring og rådgivning hos FORCE herom.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:43

Kære Trine Danielsen.
Tak for din kommentar om vigtigheden af af sparring og rådgivning om standarder og godkendelse. Med IEC 60601-1 har I fat i et krævende og omfattende kompleks af krav, der sætter dybe spor i den proces man som virksomhed er nødt til at organisere for at nå frem til marked og godkendelse. Vi har med baggrund i standarderne god føling med kravene, og ikke mindst med processen til effektivt og målrettet at få dem opfyldt og dokumenteret. Det glæder os at sparring og rådgivning på det punkt er til god nytte for Pressalit og i det hele taget for industrivirksomheder i samme situation.

Mikael Dalum (Project Manager, R82 A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:32

R82 A/S udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til børn og unge med særlige behov. Da vores produkter bruges af syge børn skal vi leve op til medicinske direktiver. Vi arbejder sammen med Force omkring tests af vores produkter for at kunne dokumentere at produkterne lever op til de krav der stilles fra de enkelte markeder, nationalt såvel som internationalt. Vi oplever Force som kompetente og samarbejdsvillige.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:52

Kære Mikael Dalum.
Tak for dine kommentarer om kompetence og samarbejdsvillighed. Det er dejligt at høre. Direktiverne stiller omfattende krav til jeres produkter, og nationale, internationale og europæiske krav kan være inde i billedet samtidig. Den proces der skal sikre vejen gennem godkendelsesjunglen er væsentlig for at nå godt i mål. Den proces er nødt til at være effektiv og dækkende, så der ikke bliver nogen stop undervejs. Det er vort håb gennem projektaktiviteten at beskrive og formidle den effektive proces på bedst mulige vis, så den kan blive til gavn for de mange virksomheder der møder de samme udfordringer som jer. På den måde kan Danmark står godt rustet i den internationale konkurrence.

Poul Brandt (HW Manager Leica Geosystems Technology A/S, Leica Geosystems Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:59

Som teknologi virksomhed er det yderst vigtigt at være opdateret på direktiver, standarder og normer, og at opdateringer af disse også afspejler behov og virkeligheden. Det er derfor særdeles vigtigt at vi har nogen som deltager og er med til at påvirke udarbejdelsen af standarder mm., samt ligeledes sidder med i diverse standardiserings grupper og råd.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:35

Kære Poul Brandt.
Tak for din kommentar. Der er i høj grad virkelighed bag standarderne. Det oplever industrien når en ny standard skal benyttes til at teste et produkt som måske er baseret på teknologi som knap fandtes da standarden blev skrevet. Arbejdsgrupperne er meget opmærksomme på dette, men virkeligheden i industrien kan gå overrumplende hurtigt, og så gælder det om at få båret de nyeste erfaringer med fra industrien til næste arbejdsgruppemøde og få de indhøstede praktiske erfaringer med ind i den kommende revision. Det kan man kun ved jævnlige drøftelser med industrien i testlaboratorier og til netværksmøder. Testudstyr hos FORCE Technology er vore sanser, vores fundament, som afslører hvis krav og forventninger ikke er helt som man regnede med. Derfor mener vi at standardiseringen og vores praktiske erfaringer er en rigtig god kombination.

Per Broch Christensen (Customer Solution Engineering manager, KONE A/S)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 06:55

Standarder er vigtige for samfundet og industrien. De er bl.a. medvirkende til at definere sikkerhed og kompatibilitet på et operationelt niveau.
I dag er der få rent danske standarder, idet vi har brug internationale dokumenter fra f.eks. CEN eller ISO. Dette gør at vi kan flytte varer og ydelser på tværs af grænser uden at skulle have en model til hvert enkelt land.
Deltagelse i standadiseringsarbejde kan være tungt for mindre virksomheder. Og ikke mindst internationalt standardiseringsarbejde. Men vi ved også at det giver viden og netværk og derfor er det super når organisationer eller andre firmaer medvirker til distribuere og opbygge viden herfra.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:09

Kære Per Broch Christensen.
Tak for dit synspunkt om danske standarder versus internationale. Du berører noget meget væsentligt, nemlig den meget større målgruppe (kundegruppe) der bliver tilgængelig som marked når der opbygges ensartede testkrav. Omkostninger til testudstyr og dokumentation kan holdes på et lavere niveau hvis dobbelt- eller trippelarbejde kan undgås. Vi ser desværre ikke testkravene falde i omfang i disse år, men vi er glade for at kunne bidrage både til udformningen af de mere internationale standarder og til fortolkning og formidling af disse.

Arne Riis (RIISCON)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 09:25

Internationale standarder og normer er meget vigtige, ikke mindst for et land som Danmark der trods dets lidenhed har en meget stor export til hele kloden.
Det er af stor betydning at en virksomhed som Force er medspiller på alle områder i dette arbejde.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:56

Kære Arne Riis.
Tak for dit synspunkt. Verden har heldigvis udviklet sig i retning af mere ensartede krav gennem årene. Det giver store fordele eksportmæssigt, og adgangen til egnet testudstyr til de mange tekniske discipliner bliver også bedre på et globalt marked med flere spillere. FORCE Technology bruger gerne de muligheder vi ser for at påvirke, inspirere og formidle standarder baseret på de danske inputs vi får fra industri og laboratorier her i landet. Det giver gode argumenter at kunne vise praktiske erfaringer og testresultater frem som argumentation for fastlæggelse af vigtige testparametre. Det grundlag er vi godt tilfredse med.

Mikael Vest (Sales Director, NTP Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:16

Standardisering er en meget vigtig process, I vores brance medie branchen udvikler teknologien sig ret hurtigt, og er som udgangspunkt præget af større virksomheder der nok spiller med i standardiserings processen, men egenlig helst vil holde teknologien for sig selv. Der er forståeligt da der ofte også investeres meget. Det er vigtigt at man fra nationalt hold og relevante offentlige institutioner proiriterer deltagelse i disse aktiviteter, da man derved også som potentiel kunde kan være med til at sikre en reel standardisering.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 05:22

Kære Mikael Vest.
Tak for dit indlæg. Du retter opmærksomhed mod et tema som af og til fylder meget i standardisering, og som både kan drive og bremse standardiseringsprocessen. Der kan optræde virksomhedsinteresser eller nationale interesser omkring en standard, som gør det svært at nå til enighed om næste version. Til tider kan sådan uenighed endda blokere for udvikling af en ny testmetode, fordi den vil stille enkelte produkter i et dårligere lys. FORCE Technology oplever i et vist omfang sådanne aktiviteter, og det kan være svært at sige om der er en blokerings-strategi på spil, eller om reelle tekniske synspunkter er årsagen til modstand mod nye målemetoder. IEC systemet varetager en lang række elektriske standarder, og i det system har 1 land 1 stemme, så blokering på grund af kun ét sær-standpunkt er ikke så enkelt. I Europa er antal stemmer vægtet efter landenes "størrelse" i EU sammenhæng, og der betyder de store landes stemmer rigtig meget. Strømninger i ny teknologi rundt om i verden er dog ikke meget tæt knyttet sammen, så tit vinder ny teknologi eller nye metoder frem et eller andet sted, og får dermed fodfæste og omtale også i andre dele af verden og bliver gradvis introduceret. Det sker også at en hastig, turbulent strømning kan indføre en testmetode inden den er velbeskrevet og understøttet med egnet testudstyr. Fordelen ved at deltage i selve standardiseringsprocessen er at man hører om de nye strømninger tidligt og så har de bedste muligheder for at forberede sig på det nye. Vi oplever at nyheder omkring specielt trådløse produkter og produkter med blanding af mange teknologier i samme produkt vækker stor interesse. Vi gør vort bedste for at følge og skildre også de nyeste strømninger på test- og instrumenterings verden.

Martin Østergaard (Drifts/Projektchef, Go'on Gruppen A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:54

Standardisering er en væsentlig faktor i Olie/Benzin branchen, da målerudstyret er direkte forbundet med forbrugeren, som er den enkelte kunde ved benzinstanderen.
Samtidig er det også vigtigt at Force har dialogen med myndighederne omkring udviklingen på området og at disse så også deltager i eks. erfagrupper mm. Force har den fornødne erfaring og kompetence til at påvirke processen i den rigtige retning.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:36

Kære Martin

Tak for jeres kommentar fra Go'on Gruppen A/S
Vi er glade for, at I og andre virksomheder får tilført den sidste nye viden i CLM fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer.
Vi er enige i at standardisering en væsentlig faktor i olie/benzin branchen, og derfor deltager vi også i relevante standardiseringsgrupper, samt fastholder vores ERFAgruppe aktiviteter i CLM, så vi kan påvirke tingene i den rigtige retning, samt vedligeholde vores viden og sporbarhedskæde i vores nationale referncelaboratorie for andre væsker end vand.

Mvh Michael Møller Nielsen

Brit Sørensen (Kvalitets- og miljø chef, Fipros A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:06

Fipros er lønproducent af fødevareingredienser og detailpakkede fødevarer på vegne af fødevareproducenter primært i de Nordiske lande, og det er forretningskritisk for Fipros fortsat at være fødevaresikkerheds certificeret efter en GFSI anerkendt standard som f.eks FSSC22000. Vores samarbejde med Force indebærer i høj grad at vi har den værdifulde sparring omkring ændringer og kommende ændringer i ledelsesstandarderne, således at Fipros fortsat er attraktiv for øvrige fødevareproducenter. Det er desuden også afgørende at sikre dansk aftryk i udviklingen af de internationale standarder, for at bevare det høje niveau vi har i Danmark, derfor anbefaler vi at der er deltagelse fra Force i Standard komiteerne.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:19

Kære Brit Sørensen. Mange tak for din kommentar og for opbakningen til vores forslag om deltagelse i standardiseringsarbejdet. Vi er enige med dig i, at det er vigtigt, at vi i Danmark følger med i og præger udviklingen af fx ISO 22000 standarden og deler viden med jer, så I fortsat er attraktive på jeres afsætningsmarkeder. Fødevaresikkerhed er et dansk brand, og vi skal sørge for at være 'best in class'. i Samarbejdet med virksomheder som jer, der netop skal efterleve standardernes krav, opnår vi tillige værdifuld viden, vi tager med retur til standardiseringsudvalgene.

Frederik Juul Eilersen (CEO, Eilersen Electric A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:20

Vores kunder efterspørger i stigende omfang hurtig udvikling og dokumentation af nye produkter, hvorfor nærheden til testfaciliteter hos FORCE betyder rigtig meget for os. Som dansk producent er det derfor meget vigtigt, at FORCE foretager investeringer i nye faciliteter, der gør det muligt også i fremtiden at foretage test og certificeringer i Danmark.

Uden disse investeringer ville know-how forsvinde ud af Danmark, og det ville gøre det svært for os at bevare fleksibiliteten i forhold til vores kunder. Desuden sikrer FORCE gennem deltagelsen i standardiseringsarbejder i WELMEC og OIML at vi hele tiden er holdt opdateret på de nyeste standarder.

Med baggrund i deres store viden og erfaring, skaber et certifikat fra FORCE troværdighed om kvaliteten af vores produkter. Derfor understøtter adgangen til den viden og de kompetencer vi finder hos FORCE vores mulighed for at sælge vores produkter på eksportmarkederne.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:46

Kære Frederik Juul Eilersen
Mange tak for din opbakning og for dine synspunkter.
Testfaciliteterne hos FORCE er omdrejningspunktet for vores ydelser. Vi er enormt glade for at kunne yde den nødvendige hjælp til test og dokumentation af danske producenters produkter.
FORCEs kraft og tryk laboratorium er både akkrediteret og som nationalt referencelaboratorium er flere af vores testfaciliteter optaget i BIPM's KCDB database som internationalt er godkendt og som sikrer troværdigheden om dokumenterne vi udsteder på jeres produkter.
Til fremtidssikring af samarbejdet og know-how ønsker vi at fortsætte med deltagelsen i standardiseringsarbejde og fortsat videreudvikle testfaciliteterne i samråd med jer og den øvrige industri.

Torben Andersen (Compliance engineer, Bitzer Electronics)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:03

Vi er hos Bitzer flittige brugere af internationale standarder. Det er af stor betydning for dansk industri at danske interesser varetages ved udarbejdelse af nye standarder. Ved dansk deltagelse i udarbejdelse af ny standarder sikres industrien et tidligt kendskab til evt. nye krav.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:19

Kære Torben Andersen.
Tak for din kommentar. Der sker daglig udvikling i standarder, og især omkring de tilbagevendende arbejdsgruppemøder og general assemblies kommer der en syndflod af dokumenter fra grupperne. Ugentlig er der flere håndfulde dokumenter der skal tages stilling til. Nogle omhandler bare stavefejl eller forkerte henvisninger. Stort og småt skal vurderes - får det betydning for anvendelsen af standarden?. FORCE Technology deltager aktivt i de fora vi har mulighed for, og udveksler daglig synspunkter mellem industrien og arbejdsgrupperne. Det er vigtigt og spændende arbejde!

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Aps)
Søndag d. 24/5-20 kl. 15:01

Fundamentet for små og mellem store virksomheders evne til at indgå i globale sammenhænge/markeder med ny innovation er standarder. Primært for at sikre kompatibilitet med et større øko-system, men også for at sikre kvaliteten. Umiddelbart virker innovation og standarder som værende et modsætningsforhold, men reelt viser standardisering som f.ex USB, 5G mm rent faktisk er en enabler der skaber markeder, mere innovation og samfundsværdi. Så vi kan kun bifalde Force forslag til at udvikle standarder og måletekniske processor som kan sikre områder som grøn energi og omstilling, IoT og en række andre områder hvor dansk industri har store muligheder for vækst.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:24

Kære Teit Poulsen.
Tak for dit indlæg i debatten. FORCE Technology har også opfattelsen af at standardisering ikke nødvendigvis halter efter innovationen. De to områder har brug for hinanden, så også nyskabende og forbedrede testmetoder kan få fodfæste i testverden - til kvalitetens bedste. Med mange øjne til at vurdere testmetoder og krav vil disse også påvirkes i retning af forbedring på den lange bane. Input og dialog med industrien gennem for eksempel planlægning af godkendelsesproces eller gennem praktisk laboratorietest giver os gode forudsætninger for at bringe synspunkter frem og tilbage mellem industrien og standardiseringsverdenen.

Carsten Nielsen (R&D Development Engineer, Schneider Electric Buildings & IT Business)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:28

Schneider Electric Buildings & IT Business udvikler og producerer UPS systemer til world wide brug.
For os er det essentielt at være orienteret om alle de europæiske og internationale standarder, der vedrøre vore produkter.
Schneider Electric deltager i flere standardiserings grupper, men trods dette er det værdifuldt at have en dansk sparringspartner i Force Technonogy.
Specielt på EMC området har vi modtaget tidlige informationer om ændringer af basis standarderne til fordel for udvikling af nye produkter.
Tolkningen af EMC standarderne er et kapitel for sig selv. Her er Force Technology en uvurderlig støtte pga. deres store erfaring og internationale netværk som de trækker på.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 05:36

Kære Carsten Nielsen.
Tak for dine synspunkter vedrørende ændringer i vigtige standarder. Visse standarder har en overgangsperiode, så der er tid til at indarbejde nye metoder. For elektriske basisstandarder sker ikrafttræden i princippet med det samme, skønt dette kan være styret gennem datering i produktstandarderne. I Europa er brugen af standarder helt central, og understøtter lovgivningen for elektriske produkter. Den internationale standardiseringverden er dog ikke altid så "høflig" overfor det faktum at Europa bruger standarderne på den måde, og det kan give bølgegang i fortolkningerne af hvornår og hvor direkte en opdateret international standard skal slå igennem for EU´s indre marked. Kontakter tæt på EU kommissionen og relevante dele af IEC, ISO, CEN, CENELEC, ETSI m. fl. er med til at holde os informeret om den nyeste udvikling, så vi kan videregive status til industrien herhjemme. Det er vi meget glade for, og "regulatorisk" nyhedsstof er altid populært på møder og i nyhedsformidling. Opdateringer betyder også anledning til at genbesøge/forny sin godkendelsesproces og sin dokumentation for de produkter der sendes på markedet!

Alexander Fateev (Seniorforsker, DTU Kemiteknik)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:18

Hos DTU Kemiteknik arbejder vi med brug og udvikling af nye optiske målemetoder der har meget bredt anvendelsesspektrum som tit realiseres i forskellige dynamiske og vanskelige miljøer da fx tryk og temperatur i processen varieres samtidige. Udviklet nye målemetoder kan føre os til videre sensor eller helle målesystemet udvikling som kunne suppleres med en dynamisk kalibrering og validering. Det er område hvor FORCE har kompetencer og kunne være vores partner og et vigtigt link i sensor-, systemudvikling og kommercialisering kæden.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:38

Kære Alexander
Mange tak for din opbakning og for dine synspunkter.

Fokus i EUROPA på dynamisk kalibrering har været tiltagende igennem det seneste årti. Vigtigheden af at kunne måle dynamisk fremfor kun statisk er en nødvendighed for at sikre validiteten af målingerne i industriens dynamiske processer.
Vi ser store muligheder i samarbejdet med både jer, resten af industrien i Danmark og vores samarbejdspartnere i Europa, hvorfor vi ønsker at etablere et forum i Danmark, hvor viden vedrørende dynamisk kalibrering kan deles og bidrage til fremtidens løsninger. Vi ønsker desuden at udvikle dynamiske test faciliteter der understøtter industriens behov til kalibrering af dynamiske sensorer samt målesystemer.

Endnu engang tak for dit input.

susanne danielsen (kvalitetschef, Valsemøllen A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:52

Det betyder meget, at auditor er godt inde i arbejdet med standarder, så virksomheden kan få informationer om udviklingen mm.. Særligt indenfor fødevarer er det også vigtigt med Danske input til udvikling af standarder.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:28

Kære Susanne Danielsen. Tak for din kommentar. Jeg er meget enig med dig i, at auditorer (samt konsulenter og undervisere) skal have en god forståelse for ledelsessystemstandarderne for at kunne hjælpe branchen med at leve op til den. Det opnår vi blandt andet ved at deltage i standardiseringsarbejdet, og som vi formidler videre til jer i vores samarbejde. Flere fødevareproducenter finder det - ligesom jer - vigtigt, at vi i Danmark præger udviklingen af standarden. Det er meget naturligt, idet fødevaresikkerheden er i top i dansk fødevareproduktion. Vi fortsætter gerne med dette arbejde.

Gert Jacobsen (Development Engineer, Baumer A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:23

Vi er en virksomhed som udvikler, producerer og sælger produkter til mange forskellige lande og til mange forskellige miljøer. Da vi ikke selv har resourcerne, er det vigtig for os at have en samarbejdspartner som FORCE der har opdateret viden om gældende standarder og som varetager danske interesser i udarbejdelse af nye standarder.
Mindst lige så vigtig er de test faciliteter som FORCE stiller til rådighed i forbindelse med godkendelse af vores produkter. Det er af stor betydning for os at have adgang til FORCE's test faciliteter og mulighed for udførsel af akkrediterede test, lokalt i Danmark.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 05:49

Kære Gert Jacobsen.
Tak for dit indlæg. Vi er glade for vore testfaciliteter hos FORCE Technology! I teknisk sammenhæng er de vore sanser, der fortæller os om vigtige krav er overholdt. Opbygning af kvalitetsstyringen omkring test og rapportering betyder at der altid er både interne øjne og eksterne auditorer der er med til at fastholde vores måleevne og sikre at den accepteres og anerkendes så bredt i verden som muligt. Gennem gensidige anerkendelser (MRA-er) med mange landes myndigheder og gennem samarbejder omkring akkreditering og certificering prøver vi at sikre så bred accept af vore testresultater som muligt. Når vi udfører selve testarbejdet er det en stor fordel at kunden er til stede i laboratoriet og med det samme kan tage stilling til resultaterne og træffe beslutninger om hvad der skal ske. Det betyder at godkendelsesprocessen bliver mest mulig effektiv og kommunikationsvejen kort. Den godkendelsesproces vil vi gerne gøre kortest mulig, så produkterne kan komme på markedet!

Jan Malling (Quality Manager, NRT X-Ray A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:50

FORCE´s deltagelse i standardiseringsarbejdet anser jeg for at være særdeles vigtig. For at kunne rådgive er det oplagt at deltage aktivt og medvirke til udviklingen af relevante standarder, ikke mindst for at have fingeren på pulsen. Jeg er selv medlem af et standardiseringsudvalg og har herigennem fornøjelsen af at arbejde med flere at FORCE´s dygtige medarbejdere, hvilket sikrer at vi så at sige taler samme sprog, når vi har brug for bistand fra FORCE til vores egne produkter.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:01

Kære Jan Malling.
Tak for din kommentar. FORCE Technology er meget bevidst omkring vigtigheden af standardiseringsarbejdet, og deltager derfor også selv. Hvis ikke vi selv lagde os i selen ville vi være nødt til at arbejde efter og under krav fra standarder, som måske ikke var tilstrækkelige, eller hvor vi manglede adgang til de intentioner og fortolkninger der trods alle gode anstrengelser ikke beskrives fuldt ud i de mange dokumenter. Netværk gennem standardiseringsverden er ensbetydende med også at kunne befordre betydning og fortolkning videre til de der daglig udfører test og skal opnå vigtige resultater. Både rationel godkendelsesproces, kvalitetsstyring og anerkendte testresultater er centrale for at opnå produktgodkendelse og komme på markedet..

Christian Skytt (Direktør, Basecare)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:18

Force er en uafhængig partner til samfundet, erhvervsliv og forbrugere. Det er vigtigt at Danmark deltager i udvikling og formidling af standarder der sikre bedre produkter - og at det sker udafhængigt af kommercielle interesser. Force's rolle skal sikres ved at investere i testfaciliteter, udvikling af standarder og dialog med industrien om behov for ændringer eller udvikling af nye standarder. Det gør at også nye innovative spillere og og mindre virksomheder har en mulighed for at kende kommende standarder og påvirke dem så de har en chance på det globale marked.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:24

Kære Christian Skytt.
Tak for dit input. Standarder er i den grad blevet fundamentet for fastlæggelse af krav, for eksempel i form af de europæiske direktiver der benytter CE-mærkning som godkendelsesmetode. Du peger på uafhængigheden, der er en central del af vor GTS status. Den betyder at vi kan fokusere på testresultater, kvalitet i målinger og uafhængighed i opnåelse af godkendelser. Vi kender processerne og den strukturerede vej til en godkendelse. Vi fortæller gerne om vores erfaringer gennem fagnetværk og kundeaktiviteter. Og vi har mulighed for at diskutere krav og standarder med internationale eller europæisk arbejdsgrupper baseret på de ønsker og synspunkter der kommer fra drøftelserne med danske virksomheder. Det giver et godt rygstød når vi står overfor kollegerne i udlandet, og synspunkterne ikke altid mødes i harmoni.

Martin A. Jensen (Senior QA Ingineer, OJ Electronics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:28

For OJ Electronics har det stor værdi at FORCE Technology's deltager i nationale standardiseringsudvalg, da vi som mindre virksomhed ikke har samme mulighed for.
For OJ er Erfa grupperne under CLM er vigtig element for at være ajour med løbende ændringer til standarter som kan have indflydelse på OJ’s produkt program.
OJ har også stor gavn af at kunne bruge FORCE Technologies test faciliteter og eksperter.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 05:59

Kære Martin A. Jensen.
Tak for din kommentar. Vi er glade for at kunne bidrage med værdi gennem vore standardiseringsaktiviteter. Og erfa-grupper er sammen med klubber og fagnetværk er vigtig kilde til feedback og input fra industrien. I fagnetværkene diskuterer vi ofte industriens synspunkter på krav og testmetoder, og den feedback kan vi bringe med til arbejdsgruppemøder med internationale samarbejdspartnere. Vi står stærkere i diskussionerne når vi kan referere danske virksomheders synspunkter. Og virksomhedernes syn er vigtigt. Det er deres produkter der rammes hvis en standard er uhensigtsmæssig eller dårlig, eller hvis en revision betyder unødigt merarbejde uden egentlige fordele. De synspunkter er vi glade for at kunne drøfte i det frugtbare faglige samarbejde som vi oplever i erfa-grupper og fagklubber. Danmark har tradition for en meget åben dialog i sådanne sammenhænge. Tak for det!

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:58

Det er vigtigt for den maritime industri i Danmark, at FORCE Technology deltager i standardiserings- og udviklingsarbejdet internationalt i regi af både ITTC og IALA. Den maritime industri arbejder internationalt og vi må derfor også arbejde og tænke internationalt.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 06:05

Kære Valdemar Ehlers.
Tak for dit indlæg. Det er sagt kort og præcist! Skibe kan sejle hvorsomhelst, og skal kunne håndteres i princippet globalt. Hos FORCE Technology er vi stolte over at kunne bidrage til de internationale tanker. Arbejdet i ITTC og IALA er en vigtig del af dette arbejde!

Henrik Hansen (Konsulent, Dansk Energi)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:25

Standardisering er vigtigt indenfor det elektrotekniske område, da alting er sammenkoblet. Specielt udbredelsen af kendskab til standarder til mindre virksomheder som ikke har en størrelse der gør det muligt at deltage aktivt i den internationale standardisering er vigtig, så den læring der har skabt standarderne kan udnyttes direkte hos de relevante aktører.
Små detaljer som er beskrevet i standarder kan være kritiske for at et udviklet produkt virker som tiltænkt når det tilsluttes elnettet, og ikke leder til problemer som tager lang tid og mange ressourcer at løse.
At alting elektrisk er standardiseret i en så høj grad som det er, er således kernen i at det moderne elnet kan fungere.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:52

Kære Henrik Hansen.
Tak for dit indspark på el-nettets vegne. Rigtig mange af de produkter og virksomheder der er nævnt på denne side ville være uanvendelige uden et velfungerende elnet. En stor del af standardiseringen fokuserer på strømforsyningen i apparaterne. Den skal sørge for at unødig støj ikke slipper ud på elnettet. Og samtidig skal den sikre stabil strøm til alle kredsløb også hvis der optræder store forstyrrelser på elnettets spænding. En lang række standarder pålægger krav til både elproducerende produkter og til dem der bruger strømmen. Med smart-grids og decentraliserede elproducenter som solcelleanlæg, kraft-varme producenter og nye, styrbare energikilder er behovet for (elektromagnetisk) kompatibilitet mellem net og forbrugere større end nogensinde. Standarderne kan ikke blot være nationale. Elnettet er sammenkoblet på kryds og tværs, og kravene til det er nødt til at være reguleret eller i det mindste koordineret europæisk, og gerne internationalt. Der er masser at tage fat på så også fremtidens energiforsyning via elnettet kan sikres!

Emil Heinze (Chef for produktudvikling og -sikkerhed, PaciniMedico ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:26

I health tech-branchen er godkendelser og standarder på ingen måde fremmede. Men som startup-virksomhed ser vi ind i en ny og strammere lovgivning i form af MDR med en smule panderynken. Skønt ønsket fra EU om strammere lovgivning som sådan kan være rimeligt nok, har overgangen fra MDD til MDR desværre gjort det vanskeligt for os som lille virksomhed at træffe de rette beslutninger, så vi tager imod den som altid fantastiske sparring og rådgivning fra FORCE med kyshånd.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:32

Kære Emil Heinze.
Tak for dine synspunkter. Jeg tror muligvis at der vil være kolleger i branchen som ser på MDR med MERE end blot LIDT panderynker :-). Som du selv nævner er health-tech branchen vant til omfattende krav, og ikke mindst dokumentation i store mængder. FORCE Technology møder virksomheder i alle størrelser, men som du er inde på så er de interne ressourcer meget forskellige, og godkendelserne tackles med større eller mindre teams. Nogle gange har de samme få ressourcer "mange kasketter på" samtidig! Processen med at få hele historikken for produktudviklingen beskrevet og dokumenteret volder mange virksomheder kvaler. Har virksomheden i forvejen erfaringer fra health-tech branchen, så ved man i det mindste hvad man står overfor. Og så skal der bare eksekveres. Hvis man ikke har prøvet processen før, så kan man få brug for sammen med vore specialister at få sammensat sin egen effektive godkendelsesproces, så man husker at få de rigtige informationer med i sin dokumentationspakke ved planlægning af testforløb og godkendelse. Vi ser dette som mulighed for en stor hjælp i processen frem mod markedsadgang.

Johny H.Jensen (direktør, VinduesIndustrien)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:51

Det er af afgørende betydning for industrien, at Danmark har indflydelse på udviklingen af standarder, der kan sikre ensartede regler i EU. Det er af stor værdi for VinduesIndustriens SMV virksomheder, at Force Technology deltager i udarbejdelsen af internationale lydstandarder indenfor vinduer og døre.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:12

Kære Johny Jensen.
Tak for dine synspunkter. Danmark har fortsat en god position indenfor støjmåling og akustiske evalueringer. FORCE Technology deltager i standardiseringsarbejdet og bruger målemetoderne i praksis. Det giver en god praktisk erfaring og lægger grunden for at vi kan give solidt fagligt input til de arbejdsgrupper der skriver standarderne. Vi ser frem til at kunne fastholde denne kombination af teori, krav og praksis også i fremtiden - til industriens bedste.

Ole Morsing (R&D, Project Manager, Triax A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:21

Hos Triax udvikler vi meget ny teknologi/produktområder for tiden og dækker bredt med produkter til hele verden, derfor er det super at have nogle som Force man kan spare med, de kan bistå med viden og testfaciliteter på noget man ofte ikke selv ser som kerneværdi/in house kompetencer, vi har også stor gavn af EMC klubben der er god måde at holde sig lidt bredt opdateret på

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:03

Kære Ole Morsing.
Tak for dit input og dine kommentarer vedrørende kompetencer og videnformidling. En meget stor del af EMC klubbens aktiviteter er at tage centrale problemstillinger i forbindelse med produktgodkendelser op og belyse emnet bedst muligt. Standarder, godkendelsesprocesser, myndigheder og dokumentation er populært stof, men også test, testudstyr og udlægning af baggrunden for testmetoder og krav er emner vi ofte har oppe. Deltagelsen i standardisering giver en god ballast for at kunne bringe de nyeste hotte emner frem på møderne og høre industriens synspunkter i den sammenhæng.

Søren Kofoed Nielsen (Laboratorieleder, Brunata a/s)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:41

Hos Brunata a/s foretager vi forbrugsafhængig afregning af varme, vand og el i ejendomme med flere brugere.
En stor del af grundlaget for fordelingen af forbrugsudgifterne er målinger udført af målere, der er godkendte og produceret efter anerkendte internationale standarder.
Viden om og fortolkning af standarderne samt kendskab til eventuelle kommende ændringer heraf, er derfor af meget stor betydning for Brunata’s nuværende og fremadrettede arbejde.
Via vores mangeårige deltagelse i CLM Erfa-grupperne og på de afholdte temadage indenfor vores arbejdsområde, har Brunata nydt godt af FORCE Technology's arbejde i nationale og internationale standardiseringsudvalg og i GTS samarbejdet Flowcenter Danmark. Et arbejde, som FORCE på bedste vis formidler via afholdelse af temadage og i CLM grupperne. Nyt om standardisering er eksempelvis et fast punkt på CLM Erfa-gruppernes dagsorden.
Vi ser frem til også i fremtiden at kunne nyde godt af det vigtige arbejde, som FORCE udfører indenfor test og standardisering.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:31

Kære Søren
Tak for jeres kommentar fra Brunata a/s

Vi er glade for, at I og andre virksomher får tilført den sidste nye viden i CLM og Flowcenter Danmark fra vores deltagelse i standardisering, og fra vores videnhjemtagning og efterfølgende videnformidling på temadage og konferencer.

Det er ligeledes en glæde for os, at vi gennem vores CLM ERFAgrupper kan hjælpe med erfaringsudveksling til gavn for jer og andre danske virksomheder.
Vi håber at kunne fortsætte arbejdet med standardisering, CLM, Flowcenter Danmark mm. men også med vores udviklingsaktiviteter, så vi dermed kan fortsætte med den grønne udvikling.
Mvh Michael Møller Nielsen

Jan Larsen (Kalibreringstekniker, DSB Vedligehold A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:10

Vi har I forvejen et godt samarbejde med flere afdelinger i Force. Især på momentområdet ser jeg et behov for udvikling, i forlængelse af det arbejde der blev gjort i Danak regi for et par år siden, hvor Force også deltog. Her tænker jeg specielt på præstationsprøvninger indenfor moment, hvor der ikke rigtig findes noget, samt evt. en "Erfa-gruppe" på samme område. Vi vil gerne deltage i begge dele, og bidrage hvis vi kan. Dette kunne også have værdi for andre kalibreringslaboratorier i DK, samt både leverandører og brugere.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology - 3451433)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:26

Kære Jan Larsen.
Tak for dine synspunkter. FORCE Technology deltager i standardiseringsarbejde og bruger målemetoder i praksis. Det giver en god praktisk erfaring og lægger grunden for at vi kan give solidt fagligt input til de arbejdsgrupper der skriver standarderne. Derfor glæder det os at i vil bakke op om opstart af en Erfagruppe indenfor moment og vi er enige i behovet for præstationsprøvninger vil gavne bredt, så vi nationalt opnår stærkere målteknisk overensstemmelse og kan være medvirkende til at fastholde og styrke denne kombination af teori, krav og praksis i fremtiden - til industriens bedste.

Lars Ole Christensen (Senior Electrical Design Engineer, BEUMER Group A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:22

Vi BEUMER Group A/S, Danmark (tidligere Crisplant A/S) har brugt Force Technology´s eksperter som en uundværlig støtte gennem de sidste +25 år
Vores kernekompetence er ikke måleteknik og vejesystemer, men det er et kundekrav at de er integreret i vores sorteringsmaskiner. Vi har brug for at Force deltager i internationale standardiseringsarbejde, så de ligger inden ned nyeste viden, som vi kan trække på når vi mødes med nye ønsker og krav fra vores kunder og frem til realisering af projekter. Igen når vi møder udenlandske vejemyndigheder og deres krav, har vi brug for et Force´s eksperter i vores bagland.
Vi har i dag integreret vejeudstyr installeret i vores sorterings maskiner som er opstillet i både Nord- og Sydamerika, Australien, New Zealand, Asien samt i hele Europa. Alle vejesystemer er udviklet i Danmark med stor bistand fra Force Technology´s eksperter, en bistand som vi er helt afhæng af.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:43

Kære Lars Ole Christensen
Tak for dit input.
FORCE Technology deltager i standardiseringsarbejde nationalt og internationalt samt bruger målemetoder i praksis. Det giver en god praktisk erfaring og lægger grunden for at vi kan give solidt fagligt input til de arbejdsgrupper der skriver standarderne til gavn for jer og andre virksomheder. Derfor glæder det os, at vi igennem alle de mange år, har kunne understøtte jeres eksportsalg indirekte bla. igennem videns hjemtagning og standardiseringsarbejdet.
Endnu engang tak for dit input.

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:48

Danske Rederier støtter standardiseringsarbejde generelt og specielt arbejdet med at sikre dansk indflydelse på kommende standarder. I forbindelse med IMO’s GHG-arbejde vil der i den nærmeste fremtid blive indført forskellige krav/grænser for skibes GHG-emissioner. For at sikre en ensartet implementering er det vigtigt at kunne håndhæve kravene effektivt. I den forbindelse er er det meget sandsynligt, at der bliver behov for forskellige moniteringssystemer, der kan måle på udstødningsgasserne. Da Danske Rederier støtter en global ensartet implementering og håndhævelse af disse nye krav, er dette projekt meget relevant for os.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:46

Kære Per Winther Christensen.
Tak for dit indlæg. Det maritime område har stor bevågenhed hos FORCE Technology, og vi deltager i standardisering på mange teknologiske områder. Emissionsområdet får øget fokus i disse år og udfordrer de tekniske muligheder for at kunne måle og dokumentere pålideligt. Det er er lige noget for os. Med base i måleteknik føler vi os godt klædt på til også at deltage i standardisering på emission i luften, ligesom vi har tæt samarbejde med det maritime område på flere andre tekniske discipliner som materialer, korrosion, simulering, navigation, uddannelse, nationale godkendelser, krav fra skibsklassifikation og flere endnu. FORCE Technology er klar til dialog og arbejde for de bedst mulige løsninger på alle disse områder – til gavn også for rederierne og skibsindustrien i Danmark.

Preben Raae Hansen (Ingeniør, VELUX)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:54

Standarder skaber tillid og i det arbejde er FORCE Technology en uvurderlig bidragsyder, både igennem de standardiseringsudvalg som vi sammen deltager i indenfor EMC og Radio, men også igennem EMC Klubben/ ERFA Grupper hvor industrien får en løbende update på hvad der sker indenfor standardisering på europæisk og international plan og altid står klar til at give en hjælpende hånd.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:42

Kære Preben Raae Hansen.
Tak for dit indlæg - og for de pæne ord. Klubber og erfa-grupper er et rigtig godt forum for at kunne drøfte de "nyeste påhit" fra standardiseringsverden eller fra lovgiverne og EU. Feedback fra disse fora giver os nyttige synsvinkler når vi møder arbejdsgrupper og komitéer og skal argumentere for de danske synspunkter vedrørende helt nye test og krav. Dansk industri er meget ansvarsfuld overfor de mange krav, og gør en stor og systematisk indsats for at leve op til det hele. Det stiller os stærkt med holdninger og praktiske erfaringer når vi drøfter de internationale krav i standardiseringsgrupperne og benytter Danmarks muligheder for at stemme og kommentere på nye bestemmelser. FORCE Technology er meget glade for denne konstruktive dialog.

Berit Jensen (EHS Specialist, Syntese A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:14

Syntese A/S er som producent og leverandør af aktivstoffer til lægemiddelindustrien verden over certificeret efter standarderne for miljø- og arbejdsmiljøledelse. Gennem vores samarbejde med Force Technology og Force Certification får vi den nødvendige rådgivning og sparring, og vi tillægger det stor vægt, at Force har fingeren på pulsen med hensyn til hvordan standarderne udvikler sig og vi ser det som en fordel, at Force er med til at sikre dansk indflydelse på standarderne.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:00

Kære Berit Jensen. Tak for din kommentar og opbakning til vores deltagelse i standardiseringsarbejdet inden for miljø- og arbejdsmiljøledelse. Det er vigtigt, at vi i Danmark er med til at præge udviklingen af de internationale ISO standarder og have et forum, hvor vi bliver enige om, hvordan standarderne skal tolkes og anvendes hos jer og andre virksomheder, der er certificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 45001.

Søren Bitsch Gadager (Ingeniør, Unisense A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:40

Vi har hos Force Technology testet adskillige produkter for at sikre at vi lever op til EMC standarderne. Det er vigtigt at vi fremadrettet har firmaer som Force Technology til at sikre at vores produkter lever op til de rigtige standarder for at bibeholde sikre produkter rundt i verden. Ydermere er der en stor signalværdi i at vi i et land som Danmark lever op til standarderne og dermed sikrer høj kvalitet i vores produkter.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:17

Kære Søren Bitsch Gadager.
Tak for dit input. Sikkerhed og risikovurderinger fylder mere og mere i dokumentationskravene i disse år. I en mere kompleks verden er det ikke længere tilstrækkeligt blot at stille enkle, håndfaste krav: "test med det niveau! mål den parameter!". Teknikken bliver brugt og installeret under umådelig forskellige forhold, og kravene om risikoanalyse kommer ind fordi brugsmønstret spænder så vidt. FORCE Technology deltager i fastlæggelsen af godkendelsesproces i samarbejde med rigtig mange kunder, og vi oplever at især risikovurderingen volder vanskeligheder og kan forsinke processen. Med forbedret værktøj og fokus på hurtig eksekvering tror vi på at forsinkelserne kan minimeres eller undgås helt. Vi ser frem til at kunne fokusere indsatsen på netop en velfungerende godkendelsesproces.

Lars Bækgaard (Manager, BTE Concept Development, WS Audiology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:58

Vi er i høreapparatbranchen, i lighed med mange andre brancher, underlagt en række standarder, der dækker vore produkter. Standarderne sætter regler og krav til produkterne, der gør, at markedet kan få produkter, der er sammenlignelige og overholder en række minimum til performance og sikkerhed. Men især vigtigt for vores arbejde er det, at disse standarder er praktisk mulige at overholde og arbejde efter, og at kravene heri er relevante. Force har altid, i kraft af sin måletekniske kompetencer og involvering i industrien, haft det praktiske blik for tingene, og er på den måde en god repræsentant for hele høreapparatbranchen i standardiseringsarbejdet.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:45

Kære Lars Bækgaard.
Tak for dine synspunkter, og tak for at trække fokus hen på det praktisk mulige og relevante. For os er det væsentligt at der er en sammenhæng mellem de krav der skal opfyldes og det testomfang og tidsforbrug der skal erlægges for at kunne dokumentere opfyldelse af kravene. På det punkt møder vi ikke altid forståelse hos alle vore kolleger internationalt. Andre dagsordener som entydighed eller minimal usikkerhed kan nogen gange drive diskussionerne i arbejdsgrupperne ud på lange afstikkere. FORCE Technology gør hvad vi kan for at holde fast i vore måletekniske rødder og afveje de praktiske og relevante aspekter op mod de ideelle og teoretiske muligheder. På den måde får vi de bedste standarder til rådighed for vort testarbejde.

Torben jacobsen (CEO, NESBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:59

Indsatsområdet omkring standarder, prøvninger og kalibrering er vigtig specielt for SMV’er, der i forbindelse med udvikling af nye produkter kan få testet, at produkterne opfylder de standarder, der er nødvendige for det fremtidige internationale salg. Derfor støtte til indsatsområdet.
Ved tidligt at indgå i internationalt standardiseringsarbejde, kan man sikre, at produkterne opfylder kommende standarder og dermed opnå en konkurrencefordel; dette er vigtigt for Danmark.
Samarbejdet mellem GTS-institutterne, der arbejder med den måleteknisk infrastruktur og sporbarhed inden for forskelige områder, er vigtig for virksomhederne og effektiviteten af dette arbejde.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:11

Kære Torben Jacobsen.
Tak for dit indlæg og din støtte til vort projektforslag. Vi er solidt funderet i måleteknik, og du nævner selv de faktorer der tilføjer mest mulig værdi til målinger og resultater: gode standarder, der er indarbejdet og kendt globalt samt kalibrering, sporbarhed og jeg vil tilføje: akkreditering, der sikrer at processen omkring sporbarhed og laboratoriedrift er koordineret i et verdensdækkende system. FORCE Technology holder af måleteknik og tilhørende gode standarder, og det arbejder vi aktivt for!

Kim Nielsen (Director, Innovation & Frontend Innovation, WS Audiology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:11

I vores virksomhed er det uhyre vigtigt at holde sig opdateret med de gældende standarder for at kunne køre forretningen optimalt. Opdatering af relevante standarder og alignment med udelnlandske standarder med henblik på simplicering er ligeledes vigtigt for os aht. markedsføring og udgifter til måling og godkendelser af nye produkter.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:51

Kære Kim Nielsen.
Tak for dine synspunkter. Audiologi og høreomsorg står stærkt i Danmark, og sådan skal det fortsætte. FORCE Technology har sammen med producenterne fastholdt et meget højt niveau af krav, test og fremsynethed med hensyn til den nyeste udvikling (stribevis af trådløse funktioner og voldsomt udviklet funktionalitet i produkterne). Dette er kun muligt fordi industrien og vi har spillet sammen på konstruktiv vis. Deltagelse i og formidling af standardisering på dette område er centralt for os - også i fremtiden.

Okan Görgen (CEO, O2matic ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:15

Vi er certificeret til at udvikle medicinsk udstyr inden for det respiratoriske område og har både udviklet apparater til hospitalsbrug og til hjemmebrug og vores samarbejde med Force har været afgørende for vores effektive godkendelsesforløb med vores bemyndigede organ. For en mindre virksomhed som vores, fylder det regulatoriske aspekt meget og der stilles store krav til at holde sig opdateret på området. Derfor giver tiltag som dette rigtig god mening.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 06:11

Kære Okan Görgen.
Tak for dit indspil. Som udvikler af medicinsk udstyr møder I som virksomhed "den store proces" i godkendelsesvejen, og skal som du nævner have et bemyndiget organ med i jeres godkendelsesproces. At få arrangeret og planlagt processen med dokumentation fra første skridt og til gennemførelse og rapportering af alle nødvendige test er en meget stor mundfuld. Det aspekt fylder meget - og ikke blot for mindre virksomheder! FORCE Technology oplever at processen og især forberedelsen til godkendelsesarbejdet ofte kan forbedres, så det hele forløber lettere. Vi ser frem til at kunne realisere værktøj og guidance der kan gøre vejen fra produkt opstart til godkendelse kortest mulig.

René Kjemtrup (direktør, Dansk El- Tavle Forening)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:38

Det er ekstremt vigtigt at vi som land sikrer at vi er med i forhold til at fremme og forme de internationale standarder. De rammer som vi efter efterfølgende selv skal efterleve.
Som brancheorganisation for danske eltavle byggere er der vigtigt at vi holdes skarpe på at de rammer der formes internationalt, vore medlemmer leverer både på det danske marked, men også til eksport. Samtidig ønsker vi at sikre at vore medlemmer holdes skarpe på såvel nationale som internationale rammer og regler. Mange af vore medlemmer har ikke selv muligheden og styrken til at kunne deltage i dette arbejde, da det er en tung proces og kræver vedvarende arbejde og tung viden, også historisk tung viden. Derfor samarbejder vi med flere, heriblandt Force Technology som medvirker til at sikre vi bliver hørt og set internationalt.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 06:28

Kære René Kjemtrup.
Tak for dit indlæg. Vejen fra de internationale arbejdsgrupper og til danske eltavler og installationsskabe er ganske lang, men det er ikke desto mindre de internationale standarder der i stort omfang fastsætter de krav som tavlebyggere og installatører skal overholde. Også i Danmark. Så som du nævner er det hjælp til selvhjælp at være godt inde i de internationale standarder, påvirke dem i det omfang det er muligt og viderebringe informationer om vigtige ændringer til branchen. Dansk deltagelse i arbejdet betyder at nyheder og fortolkninger i kravene kan formidles gennem fag-netværk, kurser og erfa-grupper. Det er arbejde som vi sætter stor pris på at udføre, da det også giver nyttig feedback fra brugerne af standarderne. FORCE Technology ser frem til at det samarbejde kan fortsætte til fælles bedste.

Poul Christiansen (Advisory Engineer, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:48

Jeg tro at GTS institutterne kan bidrage til, at der i standardiserings processen foretages en ballanceret afvejning af standardernes krav, således at man enes om det, som i længden er til størst mulig gavn for vores fældes samfund. Det er specielt vigtig nu, hvor vi relativ hurtig skal overgå til vedvarende energi.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 06:00

Kære Poul Christiansen.
Tak for din kommentar. Der ligger en stor teknisk opgave i omstillingen til vedvarende energi. Heldigvis er industrien allerede i fuld gang med at få de komplicere energisystemer til at levere den ønskede energi og samtidig overholde de krav og direktiver der hastigt tilpasses og forbedres således at eksisterende elnet og helt ny teknik kan fungere korrekt. Standarder for både elektrisk og mekanisk funktion stiller meget høje krav til eksempelvis vindmøller, og der skal også tages højde for stor driftsikkerhed og for reduktion af akustisk støj fra driften. Andre dele af energibranchen møder samme udfordringer, og får gradvis knækket koden til hvordan alle kravene kan opfyldes og anlæggene godkendes. Vi takker for tilliden til at kunne være med til at stille balancerede krav gennem standardiseringen, og ser frem til også fremtidig at løfte den opgave.

Danni Baltzer Vinding (Manager, Solar School)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:58

Hos Solar School udbyder vi kurser til installations-markedet, industri- og produktionsvirksomheder. I den forbindelse er Force en af vores gode samarbejdspartnere, som kan levere teknisk undervisning i forbindelse med emnerne "elektrisk støj". Hos Solar School ligger vi stor vægt på kvaliteten i undervisningen, og derfor er Force en vigtig samarbejdspartner, som vi også fremadrettet vil benytte.
Derfor er dette oplæg med til at understøtte og sikre en fremadrettet vidensbase hos Force.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 05:45

Kære Danni Baltzer Vinding.
Tak for dit oplæg. Dejligt at høre at et så specialiseret område som "elektrisk støj" kan formidles som undervisning til en hel branche. Der ligger fysiske love bag også de mere komplicerede elektriske fænomener, og der hører standarder og krav til området, som på bedste vis skal holde den elektriske støj på et minimum og reducere forstyrrelser. Praktik, teori, direktiver og standarder mødes ved installationstavler og kabelføringer i industrianlæg og bygninger. Det er her udmøntningen af gode elektriske forhold sker og designindsatsen dokumenteres. FORCE Technology lægger vægt på at netop teori og praktisk designindsats kan forenes og forklares, også på det lidt mystik-omgærdede område "elektrisk støj". Vi ser frem til at tackle og formidle også kommende krav til elektriske installationer og maskiner!

Henrik E. Jakobsen (R&D Product Approval, DEIF A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:00

DEIF A/S sælger produkter over hele verden og det er vores opfattelse at ”up to date” viden om godkendelser og standardisering er en betingelse for success i et internationalt marked. Force Technology's eksperter og deres deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde en vigtig brik som sparringspartner via fx ERFA grupper og i dagligdagen, for at sikre at alle vore land- som marine produkter matcher tekniske krav word-wide.
Desuden er det vores opfattelse at det er vigtigt at Danmark har en fremtrædende rolle i at drive standardiseringsarbejdet internationalt for at sikre konkurrenceevnen samt en bedre og bedre co-eksistens elektriske produkter imellem.
Da en stor del af Danmarks industri vedr. udvikling og produktion af elektriske apparater er små og mellemstore virksomheder (som DEIF A/S) er det vores opfattelse at vi ikke kan undvære, at organisationer som Force Technology har mulighed og midler til at drive det internationale standardiseringsarbejde, samt at formidle den opnåede viden bredt.
Mvh.
Søren Madsen, Senior Manager, R&D Product Approval
Henrik E. Jakobsen, Approval Engineer, R&D Product Approval

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 05:30

Kære Søren og Henrik.
Tak for jeres kommentar og for opsummering af standarders position i et internationalt marked. Det er heldigvis mange år siden at der i stor stil blev anvendt nationale bestemmelser for godkendelse af udstyr. For visse kategorier af udstyr betød det separat test i hvert land og risiko for protektionisme og handelshindringer. Koordination i EU er nu ret enkelt, og til et globalt marked er det blevet mere overkommeligt. Kravene er dog også blevet langt mere komplicerede og omfattende end tidligere, og den udvikling ser ikke ud til at stilne af. FORCE Technology er aktive i standardiseringsorganerne på de områder hvor vi har det tekniske bagland til stede, og hvor vi kan gøre en indsats. Indsigt i standarder og krav giver også mulighed for at få tilrettelagt godkendelsesprocessen i virksomheden bedst muligt, så man kommer hurtigt igennem og kan komme på markedet. Vi ser frem til at kunne bygge værktøjer og processer til at dette kan ske.

Brian Hedegaard (CEO, Probatus ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:26

Den harmoniserede markedsgodkendelse og samspil mellem teknologier gennem anvendelsen af standarder er værdiskabende for alle virksomheder, som ønsker at have en solid og blivende markedsandel. Et initiativ som dette, hvor viden om udviklingen i standarder og fortolkningen af standarder til sikring af effektive udviklings- og godkendelsesforløb både anvendes i praksis og i formidling om praktisk implementering i industrien, er en forudsætning for et effektivt udviklings- og godkendelsesforløb.
Effektivitet er et absolut nøgleord i denne sammenhæng, hvor den seneste tid har vist, at den verden vi kender, kan ændres på kort tid. Derfor er det særdeles vigtigt som virksomhed at kunne tilpasse sig de nye forhold, herunder at tilpasse sig nye standarder gældende for et nyt markedssegment – f.eks. ved omstilling til produktion af værnemidler. Her er det vigtigt at have adgang til viden og faciliteter, der med stor agilitet og høj effektivitet kan navigere på tværs af det komplekse landskab af krav fra lovgivning, standarder og teknologi. Til dette vil nye metoder og værktøjer med brug af AI kunne blive et vigtigt redskab til gavn for både små og store danske virksomheder – noget som dette initiativ forhåbentlig vil understøtte.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:36

Kære Brian Hedegaard.
Tak for dit indspil og din pointering af effektivitet i godkendelsesprocessen som en forudsætning for agil produktudvikling. Selv med godt kendskab til de nødvendige standarder og krav er det nødvendigt at planlægge en struktureret godkendelsesproces. FORCE Technology udforsker til stadighed metoder og værktøjer der sigter på at gøre kundens vej gennem godkendelsesprocessen så hurtig og effektiv som muligt. Vi ser frem til at kunne forbedre processen yderligere - med kort vej til markedet for industriens nye produkter som resultat.

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:43

I kraft af jeres position som GTS institut varetager I på flere vigtige områder en meget essentiel rolle i forhold til koordinering og sikring af danske interesser i internationale sammenhænge gennem en meget aktiv og af de øvrige virksomheder værdsat deltagelse i nationale standardiseringsudvalg og internationale arbejdsgrupper. Force bestrider inden for særlige områder centrale roller som formænd for nationale udvalg og ledere af internationale arbejdsgrupper og er internationalt respekteret for engagement og konstruktivt input.
Deltagelse i standardiseringsarbejdet giver tidlig adgang til nyeste viden i forhold til test, godkendelse af produkter og certificering, hvilket bidrager til de danske virksomheders konkurrenceevne. Videreformidling af viden foregår dels i standardiseringsudvalg, afholdelse af temadage, hvor der sættes fokus på nye standarder og reviderede krav samt øvrige fora.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:29

Kære Lise Schmidt Aagesen.
Tak for din kommentar. Jeg ved knap hvad jeg skal tilføje til det du har anført udover at vi hos FORCE Technology er utrolig glade for at kunne kombinere vores faglige specialeområder med industri-inputs og de nyeste strømninger indenfor standarder og test. Relevansen og nytten af standardiseringsarbejdet er til at få øje på i en verden hvor standarder i stadigt højere grad udfylder det tekniske indhold i godkendelsesgrundlag og krav. Standarder er bare så vigtige!

Edit Lulu Nielsen (senior advisor R&D for wind energy, Wind Denmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:51

Den strategiske platform for forskning -og innovation i vindmølleindustrien - Megavind - hvis hensigt er at koordinere indsatser -og samarbejder på tværs i branchen bakker op om initiativer der fordrer mere effektive godkendelses-forløb inden for standardisering samt optimeret måleteknisk infrastruktur. Også glædeligt at der bliver samarbejdet med relevante brancheorganisationer og kommende klynge for energiteknologi idet det er afgørende at involvere branchen's industri i arbejdet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:51

Kære Edit Lulu Nielsen.
Mange tak for din kommentar og opbakningen på vegne af organisationer, der samler windsektoren. Med en stærk dansk position inden for vindområdet har FORCE Technology sammen med virksomheder inden for sektoren mulighed for at varetage industriens interesser i de internationale standardiseringsorganer, og i forlængelse heraf arbejde for udviklingen af mere effektive digitaliserede godkendelsesforløb. Udviklingen af en stærk måleteknisk infrastruktur skal ligeledes bidrage til at sikre industrien adgang til måletekniske ydelser på et højt niveau, der bedst muligt afspejler dynamiske virkelighedsnære forhold. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med industrien, brancheorganisationer, klynger og andre relevante aktører inden for vindsektoren.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Poul Albæk (Kvalitetschef, CCL Scandinavia A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:14

Det er helt afgørende for CCL Scandinavia A/S fortsat at være på forkant indenfor kalibrering af måle- og procesudstyr. Vi har mange års erfaringer med at samarbejde med Force omkring dette. Samarbejdet har blandt andet givet os inspiration og konkrete inputs til, at vi kunnet styrke vores interne kalibreringsprocesser yderligere. Det er centralt for os at fortsat at kunne benytte Force som inspirationskilde og videnscenter omkring nye standarder og metoder på flere felter. Udviklingen indenfor området dynamisk kalibrering har vores særlige interesse.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:14

Kære Poul Albæk

Mange tak for din opbakning og for dine synspunkter.

Netop det at være et videnscenter har en central rolle hos os. Vi benytter bl.a. vores ERFA-grupper til videns- og erfaringsudveksling af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet.
Fokus indenfor dynamisk kalibrering af kraft- og trykmålere er stigende, i samråd med jer ønsker vi at udvide vores test faciliteter så behovet i Danmark kan opnås.

Endnu engang tak for dit input.

Ryan Dreier (R&D Engineer, Selektro)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:55

Som en mindre virksomhed med selvstændig udviklingsafdeling er det yderst vigtig af kunne deltage i kompetence netværk, vi sikrer derved vores kunder både højere kvalitet og kortere udviklingstid, samt sparede interne ressourcer.
Udbyttet af Forces know-how og deling af viden der derfor essentiel for os som firma.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:50

Kære Ryan Dreier.
Tak for dit indlæg. Vi er glade for at I har udbytte af vores kompetencenetværk. Muligheden for både den kollegiale sparring om krav og regler og opdateringerne omkring de nyeste standarder og bestemmelser er et centralt tema for klub- og erfa møder. Vi ser det som en unik mulighed for at drøfte faglige detaljer og få givet de input og holdninger fra industrien som kan bringes tilbage til arbejdsgrupperne og de kommende standarder. Det samarbejde har vi der rigtig godt med!

Jakob Rørbech (Product Sustainability Lead, VELUX Group)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:55

Standardiseringsprocessen og brugen af tekniske specifikationer er en integreret del af compliance systemet for byggevare. Herunder er der også flere GTS-institutter der indtager rollen som assessment institut (notified body) for forskellige produkttyper. For at vi kan udvikle vores harmoniserede standarder efter den mest hensigtsmæssige tekniske metode, samt at have kompetente nationale diskussionsfæller, er GTS institutternes arbejde essentielt i standardisering.

Ydermere oplever vi meget ofte at GTS institutternes repræsentanter bliver opfattet som neutrale i det internationale standardiseringsarbejde og derfor bliver accepteret som "arbejdsledere", og det kan derfor have stor værdi for os og andre produktionsvirksomheder, at de kan hjælpe med at varetage danske interesser.

GTS anstattes deltagelse i danske standardisringsudvalg, i rollen som specialist OG konsulent, giver også rigtig gode bidrag til standardiseringsprocessen, hvor de fleste tekniske konsulentområder er voldsomt underrepresenteret. Derfor støtter jeg kraftigt FORCE's deltagelse i standardisering for at sikre det faglige niveau i Danmark.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:58

Kære Jacob Rørbech
Tak for dine observationer og refleksioner omkring GTS virksomhedernes rolle som uafhængige parter i standardiseringsarbejdet. Hos FORCE Technology har vi en stor interesse i standardiseringsarbejdet, især med baggrund i at vi senere skal bruge de færdige standarder ved test- og målearbejde for danske og udenlandske virksomheder. Notified Body funktionen og akkreditering på væsentlige områder gør det essentielt for os at holde fast i både standardiseringsverden og i øvrigt også i akkreditering og international sporbarhed. Gode brugbare standarder gør det lettere for os at udføre dette arbejde. Og derfor ser vi positivt på at tage "arbejdslederrollen" i standardiseringssammenhæng. Det er hjælp til selvhjælp. Og vi har en tæt og faglig kontakt til de danske virksomheder der har berøring med standarderne. Det giver gode argumenter når de nye standarder og krav skal fastlægges. Tak for støtten til at holde det faglige niveau højt!

Christian Schrøder (Specialist, Tech Instrumentering ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:04

Vi i Tech Instrumentering ser det som et godt initiativ og brugbart at have et forum for vidensdeling omkring maskinlæsbar dokumentation. Vi har med salg af kalibratorer og software på højt niveau at gøre (Beamex) og de gør meget i dataintegritet og elektronisk dokumentation. Force Technology har vi altid set som en meget kompetent spiller, både indenfor metrologi og at være "med på beatet" - Det er de også i dette tilfælde.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:53

Kære Christian Schrøder

Mange tak for din opbakning og for dine synspunkter.

Digital transformation indenfor metrologi omhandler som du også påpeger bl.a. maskinlæsbare kalibreringscertifikater og dataintegritet. Vi ønsker at oprette et forum i Danmark til videns- og erfaringsudveksling af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet, herunder digital transformation. Standardisering af maskinlæsbare kalibreringscertifikater vil være med til at optimere ressourcerne og øge sikkerheden ift. manuel dataoverførsel.

Endnu engang tak for dit input.

Benny S. Carlsen (Approval & Project Manager, BSCTECH)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:59

Deltagelse i standardiseringsarbejde er vigtigt for FORCE og for alle danske virksomheder - idet dette sikrer at support, test og dokumentation igennem FORCE altid vil være up to date.
Ved udviklingsopgave, test og godkendelsessupport vil FORCE kunne sikre at danske virksomheder tidligt kan implementere overholdelse af kommende standardiseringskrav - da FORCE med deltagelse i standardiseringsarbejder får indblik i krav verdenens krystalkugle for udvikling/trends.
Dette sikrer FORCE en professionel position som first choice for danske virksomheder i alt fra produktfasen til det færdige produkt - samt fremtidssikring for alle markeder.
FORCE et stærkt valg i alle produkters faser.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:21

Kære Benny S. Carlsen.
Tak for dine synspunkter. Billedet med krystalkuglen er interessant og passer godt på en verden der hele tiden ændrer sig. Nye fysiske forhold får pludselig stor vægt og testparametre opfindes, beskrives og indføres i standarderne på baggrund af nye miljøforhold, opståede forstyrrelsessager eller ny teknologi, der trækker tæppet væk undder hidtidige målemetoder. FORCE Technology har som du nævner mulighed for at kikke i den krystalkugle der nu måtte være til rådighed, og til at formidle danske virksomheders synspunkter videre til de arbejdsgrupper og organisationer vi deltager i. Det giver gode forvarsler om nye krav og metoder, så vi kan tage stilling til disse og implementere dem. På den måde kan vil også tilpasse procesværktøj til bedst muligt at tilrettelægge godkende af et nyt produkt. En tidlig og systematisk indsats her kan spare testtid og omkostninger senere i forløbet. Vi ser frem til at kunne implementere og formidle sådanne værktøjer til fordel for danske virksomheders godkendelsesarbejde.

Lene Maribo Schou (Kalibreringschef, Buhl & Bønsøe A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:17

Som akkrediteret kalibrerings-laboratorium servicerer vi en bred vifte af den danske industri. I den sammenhæng er Force en vigtig samarbejdspartner, hvor vi kan hente sporbarhed til vores reference-udstyr samt deltage i udbudte præstationsprøvninger. Desuden er vidensudveksling omkring metrologi og digital transformation f.eks. gennem ERFA-grupper vigtige input for vores fortsatte forretning. Vi støtter derfor op om dette forslag.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:07

Hej Lene Maribo Schou

Mange tak for din opbakning og for dine synspunkter.

Præstationsprøvninger er ikke kun vigtige for validitet af måleevnen i virksomhederne, men det er også et krav til akkrediterede laboratorier. Som referencelaboratorium deltager vi i præstationsprøvninger i EURAMET regie, således at vi kan bevare vores registrerede linjer i BIPMs KCDB databasen og herigennem videregive muligheden for danske laboratorier i deltagelsen i lokale præstationsprøvninger som FORCE selv udbyder.

Videns- og erfaringsudveksling af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet er en fordel for os alle. Særligt indenfor digital transformation er mulighederne store, f.eks. vil udstedelsen af maskinlæsbare kalibreringscertifikater optimere ressourcerne og øge sikkerheden ved manuel dataoverførsel af kalibreringsresultater til industriens systemer.

Endnu engang tak for dit input.

Martin Christoffersen (System manager, KK Windsolutions)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:50

Deltagelse i standardiseringsgrupper er vigtigt, så vi får et dansk aftryk på standarder., og at der er feedback fra standardiseringen til danske virksomheder. Det er en stor hjælp for os at have en kompetent partner at kunne gå til for viden inden for hvad der sker med standadiseringen.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:36

Kære Martin Christoffersen.
Tak for din kommentar. Og tak for de pæne ord! Det er en kæmpe fordel for os at blive bakket op med synspunkter og inputs fra industrivirksomhederne når vi deltager i standardardiseringens komité- eller arbejdsgruppemøder. Det betyder ofte at vi har konkrete eksempler eller data at understrege vore synspunkter med, og vi ved at der ligger praktiske og fysiske forhold bag de holdninger og synspunkter som Danmark fremsætter. Vi ser frem til at det samarbejde også i fremtiden kan give os det bedst mulige grundlag og udbytte for vores deltagelse i standardisering.

Morten Kristensen (Product Manager - Calibration, Insatech)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:03

Vi oplever stigende dokumentationskrav til de produkter og ydelser vi leverer til vores kunder. Materialers
anvendelighed i forhold til processer samt instrumenternes måleteknisk performance. Det er en
forudsætning for at være leverandør er at kunne levere den samlede pakke.
Udstyret og teknikken er under konstant udvikling. Primært er effektiviseringen, automatisering, overvågning,
diagnosticering og digitalisering de drivende parametre. Udstyret bliver i højere grad mere komplekst og mere nøjagtigt.
Sporbarhed på kalibreringscertifikatet er selvfølgelig en forudsætning, men et akkrediteret certifikat med
en beregnet dokumenteret måleusikkerhed er en stigende nødvendighed. For at kunne beregne og dokumentere den
samlede kvantificerede fejl er inden for deres specificerede kvalitetskrav.
En ting er at kunne udstede et akkrediteret certifikat. Det sætter selvfølgelig krav til faciliteter, udstyr, skills,
metodikker og dokumentation. Men fremtiden vil byde på tekniske udfordringer i forhold til at kunne håndtere udstyrets
elektroniske interface og medfølgende øgede funktioner ( bla. Diagnosticering) behovet for dataopsamling / databehandle / trendanalyser.
Forøget fokus på udstyrets samlede driftsomkostning, vurdering af kalibreringsintervaller vedligeholdelses intervaller. Analytisk tilgang til risikovurderinger, baseret på faktisk dataopsamling, for at tilsikre myndigheds og/eller egne kvalitetskrav kan og bliver overholdt. Kalibrerer vi tit nok, eller kan de ”normale” anslåede intervaller reelt forøges hvilket kunne reducere omkostninger.
Det er vigtigt at vi som leverandør har samarbejdspartnere / kalibrerings udbydere som FORCE der følger udviklingen af metoder og udstyr der anvendes af vores kunder.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:18

Kære Morten Kristensen
Mange tak for din kommentar.

Vi kan nikke genkendende til de drivende parametre du nævner. Der er en stigende fokus, også for de små og mellemstore virksomheder.

Vi er glade for at kunne levere vores akkrediterede ydelser og følger den digitale transformation tæt. Selv små komponenter indeholder i dag elektronik til bl.a. logning, overvågning og selvdiagnostisering. Det er en udvikling vi skal være opmærksomme på, så vores ydelser også i fremtiden er tidssvarende til de tekniske muligheder og til industriens behov.

Med øget behov for effektivisering spiller evidensbaserede beslutninger, f.eks. vedr. risikobaserede kalibreringsstrategier, en voksende rolle.
Med den digitale transformation indenfor metrologien, f.eks. maskinlæsbare kalibreringsdokumenter, vil arbejdsrutiner effektiveres og risikoen for menneskelige fejl reduceres. Samtidig vil anvendelsen af maskinlæring på kalibreringsdata bidrage til vurdering af evidensbaserede kalibreringsstrategier.

Endnu engang. tak for dine input.

Zara Berthelsen (Lab Manager, Amgen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:09

Vi er glade forbrugere af FORCEs kalibreringsydelser og nyder stor gavn af det store antal akkrediterede ydelser FORCE kan tilbyde. Vi er desuden meget glade for villigheden til at undersøge mulighederne for at udvide jeres akkrediteringer med nye ydelser, pt. arbejde vi med Force på at få lavet en standardiseret løsning for rotation og vinkelhastighed. Vi er også rigtig interesseret i udviklingen indenfor området dynamisk kalibrering af kraft.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:00

Kære Zara Bertelsen
Mange tak for din kommentar - dejligt at høre, at I er glade for vores ydelser. Andre virksomheder giver, ligesom jer, udtryk for at det er værdifuldt at have adgang til test og prøvning i Danmark. Vi arbejder allerede i dag i gang med udviklingen indenfor dynamiske kraftkalibreringer, og en standardiseret løsning indenfor rotation og vinkelhastighed er der tydeligt et behov for hos flere danske virksomheder.

Med forslaget ønsker vi netop at sikre en fortsat udvikling inden for test, prøvning og kalibrering for at kunne understøtte danske virksomheder bedst muligt.

Carsten Holtum Rasmussen (Kvalitetschef, Danvægt A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:15

”Danvægt A/S er en virksomhed der udvikler og producerer vejeudstyr til en række brancher. Det er vigtigt for os at være klædt på til opgaven i international konkurrence. Her hjælper Force os gennem ISO 9000 og NAWI certificering
Force kan med kombinationen af kompetencer indenfor metrologi og ledelses systemer give os stor værdi i certificering af Danvægt efter ISO 9000 og NAWI – Modul-D. En ydelse vi ellers ville være tvunget til at skulle hente i udlandet.
Gennem certificeringen er Danvægt A/S i stand til at konkurrere internationalt, og kan levere vægte til legale formål klar til ibrugtagning, da vi er certificeret til egenkontrol på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen.
Forces erfa-gruppe arbejde omkring legal metrologi er ligeledes af stor betydning for vægtbranchen.”

Bent Møller (Chefkonsulent - Audit og Forretningsudvikling, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:54

Kære Carsten Holtum
Mange tak for dit input. Det er altid dejligt, når vore tværfaglige kompetencer kan sættes i spil understøttet af det standardiseringsarbejde, vi deltager i både nationalt og internationalt, samt at vi får skabt en god vidensformidling ud i de relevante brancher om fx ISO 9001 og NAWI.

Jakob K. Nørgaard (CTO, Nørgaard Engineering ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:20

At være up-to-date på standarder er af væsentlig betydning, for at kunne imødekomme morgendagens krav til leverancer, også ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.
Vi værdsætter samarbejdet og vidensdelingen med Force Technology, bl.a. på EMC-området.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:59

Kære Jakob K. Nørgaard.
Tak for dit input. Kort og præcist! Når man får viden om de nye ting der kommer - så åbner det for at man kan tage det med i sit design, sin godkendelsesproces og sine planer. Det fører til en nemmere proces frem til godkendelsen. FORCE Technology ser frem til at kunne assistere godkendelsesprocessen med værktøjer og formidling der kan få processen til at forløbe så glat som muligt.

Jan Vang Larsen (Compliance Consultant, Foss Analytics)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:52

I et firma som Foss er det af meget stor betydning at være på forkant inden for standarder. Vi arbejder inden for mange teknologier, og har et meget bredt produktprogram inden for analyse / måleudstyr. De seneste år er forespørgsler omkring standarder og certificeringer fra kunder steget voldsomt. Force klæder os på til dette, og informerer os i god tid. Dette bliver os mulighed for at tænke løsninger ind på nye produkter, som ikke er blevet krav endnu. Vi har et stort fagligt udbytte af at deltage i Erfa grupper og EMC klub.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:23

Kære Jan Vang Larsen.
Tak for dit input. Vi oplever også at der er stigende krav til dokumentation for gennemførte test og måske direkte certificeringer af produkter, ofte i forbindelse med at kunderne afsøger nye lande på markedet. CE-mærkningen er blevet strammet en tand med nye direktiver i 2014 (reelt først implementeret nogle år senere), men måske har det været på sin plads med de lidt mere omfattende krav til dokumentation. CE-mærket i sig selv opfattes i dag fortsat som nødvendigt, men mange spørger nu også efter den dokumentation der ligger bag. Er den i virkeligheden 20 år gammel, og ikke opdateret med nye test, udvidede frekvensområder og lignende? Vi tror det er derfor at både myndigheder og kunder interesserer sig for også den del af dokumentationen der ligger bag, og vi ser frem til med nye procesværktøjer og vidensformidling at kunne hjælpe fremtidens kunder glat og hurtigt igennem forberedelse og eksekvering af godkendelsesprocessen. Det emne vil vi selvfølgelig også fortælle om på klub- og netværksmøderne.

Ken Bjørke Vejbæk (Elektroingeniør, Bavarian Nordic)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:01

Bavarian Nordic udvikler og fremstiller vacciner. Virksomheden er inden i en særdeles progressiv udvikling af nye produkter og produktionsmetoder, og vækst med fokus på produktionsprocesserne, instrumentering og sensor teknologier der indgår i styring og overvågning.
Vaccineproduktionen gør brug af avanceret procesudstyr, hvori instrumentering indgår til styring og dokumentation af vigtige kvalitetsegenskaber i det færdige produkt. Sporbarhed af måleresultater helt ind i processen er derfor et regulatorisk krav samt en nødvendighed til sikring af processens reproducerbarhed. Metrologiområdet i virksomheden sikrer et velfunderet kendskab til processerne de måleteknisk krav, instrumentering og kalibrering der opretholder måleteknisk performance. I Bavarian Nordic foregår en digital transformation af papirbaseret system til dokumentation af kalibrerings- og testresultater. Transformationen sikrer dataintegritet og tilgængelighed af data for virksomhedens medarbejdere samt effektivisering of arbejdsgangene. En anden vigtig del af transformationen, omfatter et behov for et standardiseret format til digital repræsentation af kalibreringsdokumentation fra vores eksterne leverandører af kalibreringsydelser.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:53

Hej Ken Bjørke Vejbæk,
Mange tak for din kommentar.

Det er virkelig spændende at læse om den digitale transformation som er påbegyndt hos Bavarian Nordic. Det er en rejse som flere og flere andre danske virksomheder også vil påbegynde. Maskinlæsbare kalibreringsdokumenter er 1. milepæl i rejsen. Ved standardisering af de digitale kalibreringsdokumenter vil det blive muligt for os alle at optimere vores ressourcer og minimere risikoen ved manuel overflytning af indholdet fra kalibreringsdokumenterne til vores interne systemer. En anden vigtig effekt det vil have er muligheden for benyttelsen af maskine læring til risikobaserede kalibreringsstrategier.

Endnu engang tak for dit input.

Tomas R. Hansen (Senior Key Expert, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:58

Som vindmølleproducent er støj en vigtig konkurrence parameter. For at kunne konkurrere på lige og reelle vilkår, har mølleproducenterne en interesse i, at støj kan evalueres og valideres så korrekt som muligt. De internationale standarder, der udvikles inden for området, får en afsmittende effekt på de enkelte landes lovgivning rundt om i verden. Det giver ensartethed og dermed en simplere design- og salgs-proces.
Samtidig er standardisering med til at sikre at naboer til vindmøller i nye markeder er beskyttede efter samme metoder som vi kender fra eksisterende markeder, hvorfor standardisering med til at sikre, at der fortsat er mulighed for, at vindmøller kan levere ren energi i hele verden langt ud i fremtiden.
Derfor er det vigtigt, at dygtige uvildige eksperter inden for akustik som FORCE Technology er involveret i standardisering. FORCE Technology har lang erfaring, som er afgørende for at praktisk måleteknologi inden for akustik, kommer ind i standarder, så de bliver brugbare og resultatet repræsenterer virkeligheden.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:31

Kære Tomas R. Hansen.
Tak for dit indlæg. Det er svært at opridse situationen mere klart end du allerede har gjort det. Ja - standarderne er væsentlige, og fungerer efter deres hensigt når de er tilstrækkeligt beskrivende, entydige og præcise til at der kan opnås et utvetydigt resultat uanset hvilket måleteam i verden der udfører en test. Vi har de praktiske aspekter helt fremme i hverdagen, og det er faldgruberne og de lidt for uklare formuleringer vi tager fat på når der drøftes forbedringer af standarderne i komitéerne. Vi ved jo at vi kommer til at måle efter standarderne så snart de er færdige - og så vil vi gerne have en klar og brugbar standard til rådighed. Vi ser frem til at kunne sikre gode og dokumenterede akustiske støjforhold omkring også kommende generationer af vindenergi - og det gælder i øvrigt også for den elektriske støj fra generator og energiomformere i møllerne og deres installationer. Standarder har i høj grad deres vigtighed i det globale marked.

Lars Brogaard (Seniorkonsulent,, Dansk Standard)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:37

Force Technology er en vigtig dansk deltager i det internationale standardiseringsarbejde, når der udarbejdes standarder for ledelsessystemer, som fx ISO 9001 for kvalitetsledelse og for overensstemmelsesvurdering, som fx ISO 17025 for prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. Med formandskabet for de danske standardiseringsudvalg for kvalitetsledelse og overensstemmelsesvurdering og deres internationale deltagelse i ISOs komiteer indtager Force Technology en central plads, der skaber dansk indflydelse på og videnshjemtagning om de internationale standarder, der udarbejdes på disse områder. Deres indsats kommer dansk erhverv og vores offentlige sektor til gavn, idet Force Technology medvirker til, at de internationale resultater også kan benyttes af danske virksomheder og organisationer og ikke kun tilpasses store lande og store virksomheder. Force Technology er med deres store engagement med til at sikre, at dansk erhvervsliv kan få let adgang til nyttig og den nyeste viden om de grundlæggende standarder, som for mange udgør fundamentet for vedvarende succes i et internationalt marked. De internationale eksperter i de aktuelle ISO-komiteer sætter stor pris på Force Technology's deltagelse og bidrag.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:52

Kære Lars Brogaard.
Tak for din kommentar, og for de pæne ord. FORCE Technology besidder specialister indenfor en meget bred vifte af kompetenceområder, som bindes sammen af at de fleste udfører en eller anden form for overensstemmelsesvurdering. Og de mange områder er selvsagt underlagt kvalitetsstyringssystemet. Den brede fundering betyder at uanset om vi måler elektrisk strøm i en ledning, gasflow i et rør eller udfører en kalibrering, så møder vi krav fra for eksempel ISO 17025. Gennem auditeringsarbejde hos os selv og hos underleverandører, eller gennem fremmede audits i vores virksomhed oplever vi af og til den selvsamme ISO 17025 vurderes og anskues fra lidt forskellige vinkler. Det skulle man måske ikke tro muligt, men trods bedre og bedre beskrivelser i selve standarden, så mærker vi af og til nuancer i hvordan man opfatter begreber og hvor meget vægt man lægger på dele af standardens krav. Det har gjort det både vigtigt, interessant men også helt nødvendigt at deltage i udformningen af standarden med netop disse erfaringer i bagagen. Vi mener det i den sidste ende fører til en bedre standard. Og vi mener at det brede, internationale netværk vi har berøring med er en kilde til vedvarende dialog, inputs og erfaringsopbygning, som kan videregives i alle de problemstillinger hvor vi er i berøring med danske virksomheder og deres kvalitetsstyring.

Carsten Starbæk (Sales Manager EME, Additel Corporation)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:29

Additel er en verdensomspændende producent af kalibreringsværktøjer, med europæisk kontor i Danmark. Vores motto er ”Metrology Made Simple”. Vi ser en stigende efterspørgsels for automatiseret udstyr der hjælper med at gøre metrologien digital, enkel og simpel. I Danmark er vi langt fremme med den digitale og automatiserede udvikling, vi støtter derfor op om et hvert tiltag der kan fremme udviklingen.
Det er en vigtige del i udviklingen af vores produkter.

MVH

Carsten Starbæk

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:58

Hej Carsten Starbæk,
Mange tak for din kommentar.

Den digitale transformation i metrologien er allerede i gang hos flere danske virksomheder. For at gøre transformationen simpelt, særligt for de små og mellemstore virksomheder i Danmark, ønsker vi at benytte vores erfa grupper til videns- og erfaringsudveksling af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet, herunder digital transformation.

Endnu engang tak for dit input.

Jan Jensen (Vicedirektør, DGC)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:35

Både som akkrediteret måle- og testlaboratorie og i forbindelse med gasselskabernes egenkontrol af gasmålere er det nødvendt for DGC at kunne basere sit arbejdet på anerkendte standarder og kalibreringslaboratorier. Mindre virksomheder som DGC kan kun i begrænset omfang deltage i det standardiseringsarbejde, som er helt nødvendigt for de ydelser der leveres og for kundernes tillid til fx miljø- og energimålinger. Det er derfor af stor betydning for DGC, at FORCE mf. har mulighed at deltage aktivt i standardiseringsarbejde og repræsentere de danske interesser i det internationale arbejde. Herunder selvfølgelig også formidling resultaterne af arbejdet til interessenterne.
DGC er enig i, at der i forbindelse med øget digitalisering opstår nye krav til standardisering ligesom der i forbindelse med den grønne omstilling opstår nye behov for certificeringsydelser, som igen kræver udvikling af standarder på området.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:51

Kære Jan

Tak for jeres støtte til vores forslag.

Vi følger og leder den internationale gruppe for vejledninger til de måletekniske direktiver inden for gasmålere i gruppen, WELMEC, WG-11 Gas og El-målere.
Vi fortsætter gerne vores arbejde, så vi fortsat repræsentere de danske interesser.

Mvh Michael Møller Nielsen

Dunja Strange (Souschef, Smoka)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:00

Jeg har i forbindelse med audit på vores virksomhed nydt godt af Helles erfaring fra standardiseringsarbejdet, da det især ved implementering af en ny standard giver anledning til diskussioner om tolkning af diverse kravelementer. Ydermere er det vigtigt at der sidder nogen med i standardiseringsarbejdet som kender virksomhedernes udfordringer i dagligdagen, og som tager disse udfordringer med ind i debatten når standarder skal udformes og opdateres.

Helle Grønnegaard Lauridsen (Lead auditor og fagteknisk ansvarlig ISO 45001, FORCE Certification A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:22

Hej Dunja
Mange tak for din kommentar, som jo klart beskriver FORCE's formål med at deltage i standardiseringsarbejdet i S803 for arbejdsmiljøledelse.

FORCE 's deltagelse i DS803 for arbejdsmiljøledelsessystemet giver os netop muligheden for at være på forkant med viden om arbejdet med ISO 45001 standarden og dermed bidrage positivt i dialogen med vores meget kompetente kunder på arbejdsmiljøcertificering. Vi kan ligeledes give input tilbage fra vores certificeringskunder til udvalget mht. anvendeligheden af standarden og mulighed for forbedringer/konkretiseringer i fremtidige udgaver og vejledninger.

Endnu en gang tak for dit input Dunja.

Med venlig hilsen Helle Grønnegaard Lauridsen

Kim Jepsen (Quality Manager, Swipbox)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 21:31

Vi har anvendt Force som en god sparringspartner til afklaring af diverse spørgsmål vi havde ifm lanceringen af et nyt produkt. Dette sammen med vores deltagelse i EMC møderne har gjort at vi altid er opdaterede på hvad der er relevant for vores produkt. Det forventer vi også at gøre i fremtiden da vi har fået en god rådgivning og vejledning til at komme helt i mål.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:34

Kære Kim Jepsen.
Tak for dit indlæg. Gennem godkendelsen af et nyt produkt dukker der uvægerlig uventede problemstillinger op. Det er svært at undgå. FORCE Technology lægger vægt på at godkendelsesprocessen forløber så glat som muligt, og på at få minimeret de mulige, uforudsete hændelser som en godkendelse oplever. Undgås helt kan de sjældent, men vi har den fordel at have "set det meste", og det tager vi med i planlægning og forberedelse af en godkendelse. Vi ser frem til at kunne forfine og formidle værktøjer og metoder til netop at gøre godkendelsesprocessen effektiv, så vejen mod markedet kan blive kortest mulig. Som det dog også jævnligt kommer frem ved netværksmøderne i EMC-klubben: den sidste EMC fejltagelse er ikke lavet endnu. Vi vil med procesværktøjet gøre vores til at uundgåelige fejl kun får minimale følger.

John Jensen (Environment & Safety Manager, Daka Denmark A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 23:22

For DAKA Denmark A/S er er det vigtigt, at FORCE på området for emissionsmålinger, herunder lugt, deltager i danske og internationale arbejdsgrupper omkring standardisering og forbedringer af metoderne, og via deltagelse i arbejdsgrupper i CEN sikrer, at vi fra dansk side har indflydelse på den europæiske standardisering. Dette bliver mere og mere vigtigt, især set i lyset af den mere direkte indflydelse som EU har på miljøreguleringen i Danmark via udarbejdelsen af BREF'er. Desuden er det særdeles vigtigt, at denne viden udbredes til virksomheder, myndigheder og laboratorier, sådan at målinger udføres korrekt og ensartet i forbindelse med dokumentation for overholdelse af miljølovgivningen.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:38

Kære John Jensen.
Tak for dit indlæg og for pointering af vigtigheden af CEN arbejdsgrupperne. Luftområdet er en central del af miljølovgivningen, og FORCE følger aktiviteterne omkring og indholdet i BREF. Formidling af krav og metoder anser vi for særdeles vigtig, og den giver også værdifuld feedback og erfaring fra industrien. Dette understøtter udviklingen af måleteknik, der er en væsentlig og prioriteret disciplin hos FORCE Technology, også på luftområdet.

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:13

I har via et stort engagement i udvalget for arbejdsmiljøledelsessystemer, bidraget aktivt til varetagelse af danske interesser ved udarbejdelsen af den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001. Fokus er nu rettet på implementering målrettet SMV-segmentet, hvor I er med til at formidle viden og sikre, at de danske virksomheder får kendskab til den nyeste viden og via certificering får international markedsadgang.

Helle Grønnegaard Lauridsen (Lead auditor og fagteknisk ansvarlig ISO 45001, FORCE Certification A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:11

Tak for din kommentar Lise.
FORCE Certification A/S's deltagelse i DS803 for arbejdsmiljøledelsessystemet giver os netop muligheden for at være på forkant med viden om arbejdet med ISO 45001 standarden. Dette har medført, at vores certificeringskunder på ISO 45001 var de første med dansk akkreditering fra DANAK, som kunne præsentere et konverteret arbejdsmiljøledelsessystem fra OHSAS 18001 til ISO 45001. Yderligere giver det FORCE Technology A/S opdaterede undervisere på vores Lead auditorkurser på arbejdsmiljø. Ved deltagelse i udvalget kan FORCE give input tilbage fra vores certificeringskunder til udvalget mht. anvendeligheden af standarden og mulighed for forbedringer/konkretiseringer i fremtidige udgaver og vejledninger. FORCE har stort udbytte af at deltage i dette forum, hvor der både er deltagere fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, et udvalg af certificerede danske virksomheder samt andre certificeringsorganer. FORCE deltager i dette forum til gavn for vores kunder og fremtidige forretningsmuligheder.

Erik Nielsen (Country Manager, Kistler)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:07

Hos Kistler har vi stort fokus på at kunne levere hurtige, præcise måleværdier til 100% on-line kvalitetskontrol i produktionsprocesser. Med den nyeste teknologi kan vi nu måle og evaluere op til 20 cycles i sekundet på samme station. Integrering, inline evaluering og dataopsamling er fuldt konfigurerbart og kan betragtes som plug&play og opsamling af disse data vil desuden kunne give værdibar information om processens stabilitet og være et godt værktøj til processoptimering og kvalitetsforbedring og der igennem kost reduktion.
Ofte ser vi dog at produktionsfolk vægrer sig for at installere sensorer i processen da de anses for sarte og kræver kalibrering.
Kistler har derfor udviklet en serie af sensorer til måling af tryk, kraft og moment som tåler meget store overbelastninger og derfor ikke er et sart punkt i proceslinien. Desuden har vi lavet en serie af produkter der letter opgaven med at validere målingen i den medicinske industri.
Kistler har samtidig udviklet et koncept til at kalibrere i processen så maskinen ikke skal adskilles for at kalibrere og den nødvendige down-time reduceres til et minimum.
Vi ser store muligheder for dansk industri ved at være på forkant med måling og kalibrering af dynamisk tryk og kraft og støtter derfor op om dette forslag.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:01

Hej Erik Nielsen,
Mange tak for din kommentar.

Dynamisk kalibrering af kraft-, tryk- og momentmålere er meget bredt. Behovet til kalibrering af måleinstrumenterne kan være vidt forskellige idet parametrene der måles, måleområdet og tolerancen på processerne er forskellige.

Som nationalt referencelaboratorium for kraft og tryk ønsker vi etableringen af akkrediterede testfaciliteter og udvide vores erfagrupper. I vores erfagrupper kan repræsentanter fra industrien, producenter af måleinstrumenter og metrologister udveksle viden og erfaring af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet, herunder også dynamisk kalibrering.

Endnu engang tak for dit input.

Bjørn Sandberg (Konsulent, Bjørn Sandberg Elektronik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:08

Det er meget vigtigt at være opdateret på både nuværende og kommende standarder.
Desværre bliver det for mindre firmaer hurtigt en både tidsmæssig og økonomisk stor opgave.

Derfor er det meget vigtigt, at vi har dansk deltagelse i de internationale standardiseringsgrupper, og at vi har et dansk organ, der kan videre formidle denne viden til fordel for mange firmaer på en god og effektiv måde.
Det er også vigtigt, vi har de tekniske kompetencer til at udvikle og opdaterer standarderne, så standarderne følger ”praktisk og almindelig” sund fornuft og ikke stikker af i akademiske og bureaukratiske retninger.

Forslaget virker som en oplagt opgave for GTS institutterne, der besidder både de tekniske kompetencer og formidlingsevnerne.
Så kan vi mange små firmaer efterfølgende nyde godt af ekspertisen samt mulighederne for dansk rådgivning og test i henhold til de nyeste standarder.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 05:54

Kære Bjørn Sandberg.
Tak for dine synspunkter. Ja - det akademiske og bureaukratiske kan godt komme ind over - også i standardiseringsarbejdet. FORCE technology oplever at standarderne fortolkes nidkært og langt dybere end det har været intentionen med det basalt set tekniske indhold. Og vi oplever at de internationale arbejdsgrupper ikke vil eller kan kære sig om at EU efterfølgende har tænkt sig at anvende en målestandard til juridisk holdbar kravstilling i relation til direktiver. Heldigvis er der også fora i tæt tilknytning til begge verdener, hvor EU og standardiseringsorganerne har mulighed for at drøfte og tilpasse forholdene. Der skal nogle gange hugges en hæl og klippes en tå før det hele begynder at hænge sammen. Så her er der en stor formidlings- og tilpasningsopgave, ligesom det derefter er en formidlingsopgave at orientere industrien om hvordan og hvorfor kravene er endt som de er. Deltagelse i alle disse fora og kanaler i standardiseringsprocessen er essentielt for at kunne formidle de rette budskaber og udlægge teksten på samme måde som den forstås i det øvrige Europa - eller globalt. Og overblikket over kravene er centralt for at kunne udforme sin virksomheds egen godkendelsesproces, der effektivt kan føre frem til godkendelse og markedsadgang. Vi erfarer ofte at alene forberedelsen til godkendelse af et nyt produkt kræver planlægning og værktøjer på et tidligt stadie. Processen, værktøjerne og baggrundsviden om kravene er helt centralt indhold i vore aktiviteter indenfor standardisering.

Kristian Baasch Thomsen (Standardization Manager, Kamstrup A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:32

Direktiver, standarder, metrologi, reproducerbarhed... Det er ikke det man hører og ser ret meget når markedsføringens superlativer informerer EU markedet med information om produkter og løsninger. Det er, som når man ser på et hus, beundrer det og undlader at tale om dets fundament. Det er essentielt for at huset står. Det er der bare.
Sådan oplever mange forbrugere det vigtige arbejde, som udføres i standardisering og product compliance regi. Det er der bare, så forbrugerne ikke udsættes for farer, så produkterne interopererer med hinanden og så miljøet får den hjælpende hånd. Men det kommer ikke af sig selv....
Det er meget vigtigt for Danmark at vi sætter vores fodaftryk når såvel lovgivning, som støttende standarder udarbejdes. Dermed sikrer vi at danske værdier inkluderes og Dansk Eksport styrkes. Vi lever i højgrad af samhandel med andre lande - det kalder på Direktiver, lovgivning og ikke mindst standarder for varernes fri bevægelighed sikres.
Standarder er væsentlige for den cirkulære økonomi og for Danmarks samhandel. De læses bare ikke nødvendigvis af alle fra ende til anden. Derfor er formidling omkring product compliance (markedspas) og standarderne rigtig vigtig, så SMV og danske virksomheder iøvrigt bringer sikre produkter ud i EU, uden barrierer og misforståelser, og på den mest kost optimale måde.
Hos Kamstrup udvikler vi systemer til at måle på forsyningsarterne, transportere data sikkert trådløst, head-end software som spiller sammen med andre systemer og ikke mindst analyseværktøjer. Vi er afhængige af at være helt opdateret på bl.a. OIML, WELMEC, CEN, CENELEC og ETSI standarderne. Vi har egne målelaboratorier og benytter akkrediterede testydelser internt som eksternt, da vi leverer løsniger til det meste af verden. Vi deltager i standardisering og bruger ERFA grupperne, hvor vi kan debattere og dele erfaringer og viden, som tilsammen opdaterer os på compliance området og sikrer en effektiv product compliance strategi.
Jeg kan kun støtte forslaget og opfordre til at dette forslag opprioriteres. Det vil stimulere eksporten og Danmarks vækst, ikke mindst efter den nuværende situation efter COVID19, samtidig med det vil støtte de grønne initiativer, cirkulær økonomi og Green deal.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 06:29

Kære Kristian Baasch Thomsen.
Tak for dit indlæg og din opsummering - og støtten til vort projektforslag. Ja, det hus skal da have et ordentligt fundament! Kamstrups produkter møder rigtig mange dele af standardiseringen. God måleevne, lang holdbarhed, beskyttelse mod omgivelsesforhold - og endda forsøg på snyd og blokering af funktionen, og måske forsynet fra et batteri med 5-10 års levetid. Der er udfordringer nok for at kunne fastholde det stabile fundament! FORCE Technology er både glade og stolte af at Danmark har virksomheder der kan løfte de mange krav i produktudviklingen, og som kan stå sig godt også på eksportmarkedet. Både EU krav og nationale krav kræver dyb indsigt i hvordan testkravene rammer designet af hardware og software i produkterne. Og erfaringerne med selv de nyeste testparametre, som knap har forladt arbejdsgruppernes tekstbehandling, sikrer at virksomhederne kan holde sig på forkant også med næste generation af produkter. Systematik, viden og planlægning i godkendelsesprocessen giver resultat på den lange bane. I Danmark har vi god mulighed for "learn from the best", og de bedste kan være virksomheder i alle størrelser der får knækket koden med en effektiv godkendelse af netop deres produkter. Skrivning af standarder, vidensdeling, networking, feedback til standardiseringen og vedvarende dialog om godkendelser og krav giver afsmitning til "best practice" mellem os, virksomheder og brancher. Den proces er afgørende. Den proces er med til at holde danske virksomheder fremme i front af udviklingen. FORCE Technology er dybt integreret i alle dele af processen, og deltager i standardiseringen og i virksomhedernes godkendelsesarbejde med alle de muligheder vi har på paletten!

Troels V. Kristensen (Forskningstekniker, DTU)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:37

Her på DTU BYG ser vi arbejdet med at forbedre kablibring og udvidde kalibreringspaletten, som meget interresant. Især temaet "Dynamisk kalibrering" er interresant, da det vil kunne forbedre vores målinger under de mange dynamiske test, som vi udfører i vores træk/tryk maskiner.
Jeg er sikker på at et samarbejde på bla. kalibreringsområdet, kan være en win-win for os alle.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:48

Hej Troels V. Kristensen
Mange tak for din kommentar.
Vi ser også et samarbejde som win-win. Kun med input fra universiteter, testfaciliteter og virksomheder er det muligt at finde frem til de rigtige løsninger.
Præcise målinger, der afspejler de reelle driftsforhold, spiller en voksende rolle i fremtidens mål om optimering og effektivisering. Vi ønsker at udvide vores erfa gruppe på området dynamisk kalibrering og ser frem til et samarbejde.

Endnu engang tak for dit input.

Finn Christensen (Senior QMS Specialist - Metrology, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:31

Novo Nordisk A/S støtter forslaget. Vi er særlig interesseret i følgende dele af forslaget:
• Opretholdelse og udvikling af FORCE Technology’s metrologiske services fx kalibrering af væskeflow.
• Udvikling af digitale modeller og værktøjer, der med afsæt i måletekniske data kan bidrage til driftsoptimering
• Nye dynamiske kalibreringsmetoder, der afspejler virkelighedsnære/reelle driftsforhold.
• Formidling og videnspredning - særligt at Force Technology, via nye læremidler og på anden måde, understøtter den Danske Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:17

Kære Finn

Tak for din kommentar fra Novo Nordisk A/S

Vi er glade for jeres støtte og interesse.
Vi har gennem mange år hjulpet Novo med kalibreringer, og vil meget gerne fortsætte udviklingen på dette område.

Udviklingsprojekter både vedr. dynamiske kalibreringer, samt digitale modeller er emner vi har stort fokus på i dette forslag.

Vores videnindhentning foretages via standardiseringsarbejde, vores arbejde i WELMEC og NOBOmet, samt ved deltagelse i relevante internationale konferencer.
Denne viden formidler vi årligt videre til danske virksomheder på vores temadage i bl.a. Flowcenter Danmark samt CLM.
At understøtte uddannelser i kvalitet og måleteknologi vægter vi højt.

Mvh Michael Møller Nielsen

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:46

Hej Troels V. Kristensen
Mange tak for din kommentar.
Vi ser også et samarbejde som win-win. Kun med input fra universiteter, testfaciliteter og virksomheder er det muligt at finde frem til de rigtige løsninger.

Præcise målinger, der afspejler de reelle driftsforhold, spiller en voksende rolle i fremtidens mål om optimering og effektivisering. Vi ønsker at udvide vores erfa gruppe på området dynamisk kalibrering og ser frem til et samarbejde.

Endnu engang tak for dit input.

Bent Dalsgaard (Owner, Dan-Transducer ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:42

Dan-transducer arbejder med kunder indenfor industrien såvel i indland som udland, og vi har erfaret, at kunderne stiller større og større krav til kvalitet, præcision og sporbar dokumentation. Vi leverer vejeudstyr og er meget tilfredse med at kunne anvende Force til at afprøve vejeudstyr i henhold til gældende lov i EU og World Wide.
Force’s renomme betyder tryghed for vores kunder, samt at flere af vores udenlandske leverandører anvender FORCE til typeafprøvninger. Skal dette niveau fastholdes, kræver det fortsat udviklIng af og investeringer i testfaciliteter.
Derfor kan vi kun anbefale, at den enorme viden, som FORCE har, løbende bliver udbygget, så Danmark fortsat kan stå stærkt i standardiseringsarbejder i Welmec og OIML.
Det vil styrke danske virksomheders muligheder i udlandet yderligere, når der fortsat er adgang til den højt specialiserede viden hos FORCE i Danmark.

Rasmus Egedal Lynge (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:14

Kære Bent Dalsgaard

Mange tak for din kommentar.

Vi er glade for at kunne hjælpe såvel jer og andre SMV-virksomheder med porteføljer indenfor eksportmarkedet, i en tid, hvor kravene til de kalibrerede emner fortsat stiger. Vi er både akkrediteret og har flere linjer i BIPM's KCDB-database som flere og flere importører stiller krav til i bestræbelserne på at yde den service som markedet forventer.

Vi ønsker fortsat at deltage i standardiseringsarbejde indenfor kraft (vejning) og tryk samt udvide vores erfagrupper, så repræsentanter fra industrien, producenter af måleinstrumenter og metrologister kan udveksle viden og erfaring af standardisering- samt udviklingsaktiviteter inden for metrologiområdet.

Claus Møller (Adm.dir., Siemens A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:58

Siemens støtter op om FORCE aktiviteter i standardisering som benyttes til at typegodkende vores produkter efter de sidste nye standarder.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:01

Kære Claus

Tak for din kommentar fra Siemens A/S

FORCE har gennem mange år typegodkendt vandmålere, fjernvarmemålere og andre målertyper, bl.a. for Siemens.
Vores godkendelser gør, at det er muligt at benytte målerne til legal afregning, ikke kun i DK og i Europa, men også i en del andre lande globalt.
Ved ikke kun at deltage i standardisering, men også varetage topposterne i CEN TC176 varmeenergi (fjernvarme), samt WELMEC WG11 for el og gas, så kan vi nemmere fremme de danske interesser.
Vi ønsker naturligvis at fortsætte vores arbejde på dette område, samt fortsætte udviklingsprojekter til gavn for jer og andre.

Mvh Michael

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi aarhus)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:10

Metrologi er altafgørende for produktionsvirksomheders konkurrenceevne. Desværre er kendskabet til emnet alt for lille i Danmark og vi halter voldsomt bagefter f.eks. i forhold til Tyskland. Det er altafgørende at viden om metrologi formidles i sær til SMEr der ikke har resurser til at have egne eksperter på området.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 06:44

Kære Dorte Ydemann Pedersen.
Tak for dit synspunkt. Metrologi er dybt forankret i organisationen hos FORCE Technology, og udgør dagligdagen for mange af vore engagerede specialister. Vi gør gerne alt hvad der er muligt for både at fastholde og udbygge Danmarks position på metrologiområdet. Drift af videnformidling gennem for eksempel workshops, gæsteforelæsninger, temadage, CLM's erfa grupper og kontakten med danske virksomheder generelt giver os muligheder og feedback til at indgå i standardiseringsarbejde på de områder hvor vi gør os gældende, europæisk og globalt. Det faglige arbejde stopper aldrig. Og jo mere kontakt og interaktion der opretholdes med standardiseringsverdenen, de faglige fora og de danske virksomheder, jo bedre.

Martin Villadsen (EMC Solution Specialist, Rohde & Schwarz)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:36

Vigtigheden af deltagelse i standardiseringsarbejde er stor for at sikre danske virksomheders interesser bliver tilgodeset bedst muligt og ikke mindst sikre sidste nye viden om kommende krav, således at virksomhederne kan nå at tilpasse sig rettidigt og dermed være på forkant. FORCE har igennem mange år sikret vidensdeling via bl.a. diverse seminar og klub aktiviteter til gavn for mange virksomheder i Danmark. I faciliterer herved muligheden for virksomheder imellem at udveksle viden og erfaring.
Det er vigtigt, at I fortsat har mulighed for at yde en stærk indsats inden for standardiseringsarbejde samt formidling til gavn for alle.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 05:24

Kære Martin Villadsen.
Tak for din kommentar. Du peger på muligheden for at udveksle viden og erfaring mellem virksomhederne. Danmark har en tradition for at man fagligt kan mødes, endda mellem konkurrerende virksomheder, og drøfte fælles problemstillinger på konstruktiv vis. Faglige arrangementer som for eksempel erfa-gruppe møder, klubmøder, seminarer og workshops er nyttige anledninger til både at formidle nye informationer fra lovgivere, EU-myndigheder og standardiseringsverden. Og netværks-formen gør at emnerne også kan drøftes med kolleger der sidder med samme udfordringer i beslægtede virksomheder. Kollegasnakken og vurderingerne af hvordan andre tackler nye krav og bestemmelser angives som vigtig når vi får feedback på arrangementerne. Og strømmen af nyheder og opdateringer er meget omfattende. I visse brancher er der kun måneder mellem nye standarder, og dermed måske ændringer i godkendelsesgrundlaget for virksomhedens produkter. Når der så ofte kan optræde ændrede krav er det essentielt at godkendelsesprocessen er nem, hurtig og effektiv, så man kan få de nye krav med fra starten. Indsatsen med at deltage i, påvirke og formidle standardisering til gavn for effektiv produktgodkendelse i virksomhederne er også i fremtiden et stort indsatsområde for os.

Christian T. Ahler (Senior udviklingsingeniør, Tekpartner)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:21

Som udviklingshus inden for elektronik, software og embeddede løsninger er det særdeles vigtigt for os, og vores brede skare af kunder, at vi har danske organisationer som både involverer sig i og påvirker standardarbejdet positivt og står klar til at rådgive med de seneste opdateringer inden for standard- og harmoniseringsverdenen.
Vi ser frem til fortsat, at kunne henvende os til en fuldt opdateret og ressourcestærk organisation, som er på forkant på disse områder.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 05:09

Kære Christian T. Ahler.
Tak for dit indspil - vi vil gøre vort til at leve op til forventningerne. Berøringsfladen med en hel elektronik- og apparatindustri, der alle er underlagt godkendelseskrav baseret på de samme hundredevis af standarder, er både en opgave og en mulighed for os. Miljøtest, måleteknologi, EMC, trådløs funktion, typegodkendelse, certificering, etablering af en velfungerende og effektiv godkendelsesproces - og altsammen med det tekniske indhold dybt funderet i standarderne. Standardernes opgaver er mangfoldige, og tolkning, forståelse og anvendelse er en stor opgave. Der er masser af komplekse problemstillinger at håndtere, og det ser vi ser frem til også i fremtiden.

Kim Jensen (Chief EMC Specialist, Grundfos)
Fredag d. 29/5-20 kl. 06:28

Det er vigtigt, at have størst mulig indflydelse på standarder, samt udveksling af erfaringer og tolkninger af standarder og direktiver igennem netværk, som eksempelvis EMC klubben.
Dermed får vi også informationer om ændringer så tidligt som muligt.
Der kræves et konstant "pres" for at holde standarder på rette spor, så eksempelvis måleusikkerheder indenfor EMC ikke vokser. Standarder udvikler sig ikke altid i en bedre teknisk retning.
En vigtig og central organisation i dette arbejde er Force Technology.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:02

Kære Kim Jensen.
Tak for dit indlæg. Og tak for tilliden! Ja, det virker nok paradoksalt at EMC området, som traditionelt har været opfattet som "nøjagtigt indenfor en træskolængde", skal indgå som et testkrav til produkter. Men fagligt er det paradoks velkendt og til at håndtere. Det er ikke så mange år siden at usikkerhedsanskuelser blev introduceret i EMC teststandarderne, og størrelsesordenen af usikkerhedsbidrag er normalt ikke nede på procenter eller promiller. Alligevel fokuserer EMC standarderne på at identificere, kvantisere og minimere indflydelse fra de mange parasitiske bidragselementer i de fysiske EMC testopstillinger. FORCE Technology er helt enige i at det er et pres at holde den måletekniske fane højt. Vi skal medvirke til at finde det bedst mulige niveau, hvor også omkostningerne til testudstyr er overskuelige. Viden og erfaringer fra dette arbejde er et fast dagsordenpunkt ikke blot på EMC- klubbens netværksmøder, men også i arbejdet med udformning og fortolkning af standarderne.

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:19

Det er vigtigt for Danske Rederier at vi fastholder indflydelse på udvikling af regler og vejledninger med relevans for det Blå Danmark. Derfor støtter vi at FORCE fortsætter med arbejdet komiteerne i foras som IALA og ITTC og dermed bidrager til at sikrer dansk indflydelse.

Peter K. Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:05

Mange tak for din kommentar Per. Det er vigtigt for os at en så vigtig branche organisation som Jer, der i høj grad er "brugere" af resultaterne af standardiseringsarbejdet, støtter det fortsatte arbejde indenfor maritim standardisering.

Henrik Tinggaard (Senior udviklingsingeniør, TeeJet Technologies)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:50

Det er meget vigtigt med en tidlidsfuld partner når vi skal sikre os at vores produkter lever og til de forskellige standarder. Derfor bakker vi op om vores lokale danske testhus og mærker tydeligt at FORCE Technology altid er up to date med de standarder vi tester op imod. Sådan skal det også være i fremtiden så vi fortsat kan få råd og vejledning fra experterne.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:50

Kære Henrik Tinggaard.
Tak for din kommentar og din tydelige udmelding. Vi er meget glade for opbakningen og ser frem til at kunne holde fuld kraft på vore eksperter og deres viden også fremover!

Claus H. Christensen (Ejer, AlcoTech.dk)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:39

Som lille virksomhed, er det en stor hjælp at kunne få dækket behovet for vejledning om nyeste standarder og få udført test af produkter uden at skulle til udlandet. Altid god service og vejledning.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:59

Kære Claus H. Christensen.
Tak for dit indlæg. I en global verden oplever vi at det tit kan være en fordel at kunne etablere en direkte kontakt mellem testlaboratorium og virksomhed. Det giver mulighed for bedre forståelse for produkterne, og dermed for et mere glat godkendelses- og testforløb uden de misforståelser, der kan optræde ved de store distancer. Og man er ikke længere væk fra hinanden end at man hurtigt kan nå frem og vurdere et konkret nedbrud, en overskridelse eller andre forhindringer i godkendelsesforløbet. Vi arbejder også fremover på at sikre den bedste opdaterede viden hos vore specialister, og for formidling af fortolkninger og implementeringer af nye krav og bestemmelser.

Lars Lambæk (Compliance Engineer, Mita-Teknik A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:24

Vi kan også kun bakke op om dette projekt, da det er af stor betydning for os, at en dansk virksomhed som FORCE, har den nødvendige opdaterede viden og kompetencer, og dermed kan rådgive, servicere og teste, på et højt niveau og derved sikre os kvalificeret rådgivning og et effektivt godkendelsesforløb.
Ligeledes er det af stor betydning for os, at vi har mulighed for at deltage i kompetence netværk, som EMC klubben, da ny viden dermed bliver noget "lettere tilgængelig" for os.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:07

Kære Lars Lambæk.
Tak for din kommentar og for opbakningen. Det effektive godkendelsesforløb baseret på indsigt i nyeste gældende regler og krav er et konstant ønske hos os, og vi tilpasser løbende vore aktiviteter når der kommer nye informationer. Med værktøjer til rettidig og tilstrækkelig forberedelse i godkendelsesprocessen ønsker vi at ruste virksomhederne endnu bedre til at nå frem til markedet med nye, godkendte produkter, der passer til de europæiske og nationale krav udenfor EU. Vore videnfora, som for eksempel erfa-grupperne, klubberne og nyhedskanalerne, vil naturligvis afspejle mere om denne aktivitet.

Lars Rune Ellehaven (Metering Eng., Total)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:46

Vi anvender kontinuerligt kvalitative og kvantitative målesystemer. Målingerne er ofte fiskale og/eller har status af ”Custody Transfer”. Der er ofte en del interessenter – internt som eksternt - når det drejer sig om vore målesystemers pålidelighed og korrekthed. For at alle interessenter kan være tilfreds med en måling og/eller en analyse, skal alle forholde sig ens til måling og analyse. Det er her standarder og standardisering er et helt uundværeligt grundlag for vore kvalitative og kvantitative målesystemer. En stadig forbedring af eksisterende standarder og udarbejdelse af nye standarder, er nødvendigt og ønskværdigt. Herved dels fastholdes og dels udvikles et afregnings- og rapporterings grundlag, der er så vigtigt for alle interessenters tilfredshed.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:05

Kære Lars Rune

Tak for din kommentar fra Total

Vi deltager hele tiden i udvikling af de nye standarder, og mener også at standardisering er et uundværligt grundlag for målesystemer.
Der er stadig flere standardiseringsområder som kan blive bedre, og vi glæder os over at I også finder forbedringer ønskværdigt, det vil vi gerne hjælpe til med.

Mvh Michael Møller Nielsen

Per Ellemose Andersen (Chief Engineer, Grundfos)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:53

Det er vigtig for dansk industri, at vi hele tiden har kendskab til standarderne og også en vinden om hvordan man forventer at standarderne vil se ud I fremtiden. Som industri virksomhed har vi kendskab til hvilken produkter der efterspørges fra vores kunder I fremtiden, ikke mindst med hensyn til digitalisering. Det er vigtig der er en sammenhæng mellem Standarderne og de produkter der er behov for I fremtiden. Vidensdeling gennem ERFA grupper og samarbejde med GTS instituter er meget vigtig for at Danmark og dansk industry kan værer først med at udnytte ny viden og sikker en sammenhæng mellem nye teknologier og de standarder der skal understøtte de nye produkter.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:09

Kære Per

Tak for din kommentar fra Grundfos.

Vi er glade for jeres deltagelse i ERFAgrupper i CLM-regi, hvor vi i en større kreds kan dele vores viden til gavn for dansk industri.
Vores deltagelse i standardisering, og vores udviklingsprojekter hjælper til med at sikre de produkter der er behov for i fremtiden kan testes og godkendes i Danmark, så der er kortere "time to market".

Mvh Michael Møller Nielsen

Michael V. Sørensen (Project Manager, Eltwin A/S, Eltwin A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:02

Som leverandør af power elektronik til det globale marked, bliver det mere og mere aktuelt at holde sig orienteret om udviklingen af standarder. De globale standarder modificeres ofte på det nationale niveau, herunder EN-standarderne. Med de stadig større og større krav til sikkerhed, materialer, effektivitet m.m., er der flere og flere ting der skal valideres inden man kan markedsføre sit produkt. Dette kræver således mere tid, som går imod ønsket om kortere time-to-market. Med rådgivning om detaljerne i standarderne, samt indsigt i det arbejde der foregår i arbejdgrupperne ifm en kommende udgave af en given standard, kan der skabes hurtigere klarhed over hvilke opgaver der skal op- eller nedprioriteres.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:14

Kære Michael V. Sørensen.
Tak for din kommentar og for din illustration af dilemmaet mellem mere komplicerede krav og ønsket om kortere vej til markedet. Viden om nuværende og kommende bestemmelser ved produktgodkendelse er utrolig vigtige, og betyder at nye krav kan vurderes og håndteres i godkendelsesprocessen og ved testarbejdet. EN standarderne tilpasses ganske rigtigt til brugen i EU systemet, hvor de skal opfylde en funktion som de egentlig ikke er født til fra de internationale arbejdsgrupper og komitéer. Formålet og rækkevidden af disse modifikationer kan nogle gange være en udfordring, og kan ændre eller annullere dele af standarden. Det skal man have implementeret i sin godkendelsesproces så tidligt som muligt.

Jørn Pedersen (Senior Engineer, LEGO System A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:49

Internationale krav og deraf afledte standarder er helt centralt i forhold til market access. Det gør sig gældende for både produkt standarder, men I særdeleshed set I forhold til de måletekniske standarder, der understøtter at der skabes ensartede forhold for alle. At få adgang til tidlig information er derfor ualmindelig værdifuld for SMV'er der ikke selv har muligheder for at være aktive på dette område. Så den deling af viden og information I forskellige fora, såsom ERFA grupper og lignende, der fortages af FORCE er bidragende til at højne niveauet ved deltagerne, men sådanne fora er også et værdifuldt værktøj den modsatte vej; det er jo brugerne af standarderne der har mulighed for at kommentere på informationerne, som så igen kan bruges af FORCE til at være aktive under udarbejdelse af standarder.

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:21

Kære Jørn Pedersen.
Tak for dine synspunkter vedrørende markedsadgang. Standarderne betyder umådelig meget efterhånden, hvor de gradvis udgør og erstatter de tekniske aspekter i regeldokumenter, bestemmelser og lovkrav. Det betyder også at standardernes kvalitet skal være høj, og deres anvendelighed til praktisk test eller produktgodkendelse skal være stor. FORCE Technology er meget glade for den støtte vi får gennem videnfora, hvor industrien er rigtig god til at give os spørgsmål og ønsker med retur til standardiseringsorganer og myndigheder. Dermed har alle parter en mulighed for at blive klogere på det seneste nye - til fælles bedste!

Anna Radoor Abrahamsen (Senior Metering Engineer, Ineos Oil & Gas DK)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:46

Som dansk slutforbruger af metrologisk måleudstyr, er det af stor vigtighed at vi har optimale danske kompetencer i GTS institutterne til at:
1. styrke og sikre nationale og internationale interesser og indflydelse.
2. formidle kompetent og uvildig viden til virksomheder og myndigheder
3. opretholde og udvikling af kalibreringsmetoder. Herunder vigtigheden af at kunne kalibrere under aktuelle driftsforhold for optimal vurdering af den samlede usikkerhed.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:14

Kære Anna

Tak for din kommentar fra Ineos Oil & Gas DK, og for jeres støtte til GTS institutterne.

I vores nationale reference laboratorier arbejder vi hele tiden med udvikling af kalibreringsmetoder, og vi ønsker gennem vores udviklingsprojekter at optimere på kalibreringer under aktuelle driftsforhold.

Mvh Michael Møller Nielsen

Jesper Eriksen(JE) (Compliance Manager – Meters, Heat/Cooling Division, Kamstrup A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:39

Kamstrup producerer en lang række måleinstrumenter, herunder varme-, køle målere, som anvendes til legal afregning både nationalt og internationalt.
Nationalt er Force Technologi i form af formandskabet for CLM en vigtig aktør i forbindelse med opbygning af ekspertise samt formidling af legal metrologi i Danmark. Herunder i forbindelse med Måleteknisk vejledning om egenkontrol af målere i drift, men også i forbindelse med afholdelse af seminarer og CLM-ERFA møder. Her foregår der en vigtig formidling og erfaringsudvekling blandt et bredt udsnit af branchen.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:22

Kære Jesper

Tak for din kommentar fra Heat/Cooling Division, Kamstrup A/S
Vi sætter stor pris på jeres støtte til vores seminarer og CLM ERFAmøder.
Gennem Flowcenter Danmark og CLMs temadage forsøger vi, at have et højt fagligt niveau med eksterne og interne oplægsholdere.
Vi ved at der er flere virksomheder der bruger vores temadage til efteruddannelse, og det system og den gode dialog mellem alle deltagere gør at vi kan fastholde det faglige niveau, hvilket ikke ses på samme måde i andre lande.
At være med til at lave fælles retningslinjer for de mange forsyninger i Danmark, som eksempelvis med de måletekniske vejledninger du nævner, ses for vores side som en klar GTS-rolle, som kommer til gavn for mange danske virksomheder.

Mvh Michael Møller Nielsen

Michael A. Thorsted (Teknisk Chef, DEKO pIs)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:21

DEKO er producent og leverandør af indvendige vægge og dørløsninger.
Det startede i det små, hvor vægge og systemer med tilhørende

Michael A. Thorsted (Teknisk Chef, DEKO pIs)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:33

DEKO er producent og leverandør af indvendige vægge og dørløsninger.
Det startede i det små, hvor vægge og systemer med tilhørende "få" godkendelser bare var rettet mod det danske og Nordiske marked. I dag er DEKO leverandør af mange væg- og dør- systemer til "stort set" det meste af verdenen. Og derfor har vi også et kraftigt stigende behov for at kunne teste og dokumentere vores systemer, i hht. nogle langt mere internationalt ensrettede harmoniserede og standardiserede retningslinjer, som kan forstås og accepteres af vores mange samarbejdspartnere rundt omkring i verdenen.
Hvis vi bare kan få de Europæiske standardisering og måleteknisk infrastruktur op på så højt et internationalt niveau som muligt, samtidig med at det skal være forståeligt for alle, så vil det ikke kun være en stor fordel for handel inden for det Europæiske marked, men også en øget fordel for de Europæiske producenter, for nemmere at kunne klare sig godt i projekter og sager i resten af verdenen!
Jeg ønsker jer held og lykke med projektet!

Per Thåstrup (Senior Teknologi Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:27

Kære Michael A. Thorsted.
Tak for dit input og din opfordring til at få vidensniveauet om både europæisk og international standardisering så højt op som muligt. Det vil vi rigtig gerne bidrage til. Og med solid base i både standarder og praktisk testarbejde har vi gode forudsætninger og muligheder for at løfte med på den opgave. FORCE Technology ser meget positivt på den ambition.
- Og tak for dine gode ønsker for vort projektforslag!

Jens Lunding (Teknisk Chef, ista Danmark A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:39

CLM Erfa-grupperne, CLM Arbejdsgrupperne og de afholdte temadage, er en vigtig videnskilde for ista Danmark. Den viden som FORCE Technology opsamler gennem deres arbejde i nationale og internationale standardiseringsudvalg, bliver på en yderst professionel vis formidlet og diskuteret, med et objektivt fagligt fokus. Formidlingen perspektiveres til generelle og aktuelle nationale problemstillinger, og herigennem er videnskilden med til at fokusere istas arbejder relateret til opdatering af nationale standarder og alignment med udenlandske.

Et meget væsentligt element, som ista har tillagt stor værdi er, at FORCE på bedste vis formår at sikre, at der på intet tidspunkt udveksles konkurrenceforvridende oplysninger eller andre informationer, som ikke tåler dages lys, selv om der deltager mange aktører og konkurrenter til ista på møderne.
Det er derfor relevant for ista Danmark at CLM Erfa-grupperne og CLM arbejdsgrupperne videreføres.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:25

Kære Jens

Tak for jeres støttende kommentar fra ista Danmark A/S.

Med stor glæde læses jeres kommentar, da I netop understreger den uvildighed som FORCE som GTS-institut, på samme måde som andre GTSere, varetager i Danmark.
Netop den styrke at så mange konkurrerende danske virksomheder kan mødes i et forum som CLMs ERFAgrupper, eller på nogle af vores temadage i CLM eller Flowcenter Danmark, og udveksle erfaringer ses ikke i mange andre lande, og det kan vi fra dansk side være stolte af.
Både vores SMVere og de større virksomheder har her et unikt forum og et godt samarbejde.

Mvh Michael Møller Nielsen