Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Indsatsen adresserer teknologiske udfordringer i den grønne omstilling med fokus på Power-to-X. Fokus er opskalering, effektivisering og systemintegration med afsæt i domæneviden indenfor materialer, simulering, metrologi og unikke testfaciliteter.

Visionen om Power-to-X er fortsat præget af usikkerhed om, hvem, hvor og hvordan? Derfor er der et meget stort behov for uvildig teknologisk service, der adresserer omstillingen af energisystemet via Power-to-X. Udfordringerne er skalering og effektivisering af kerneteknologier samt system- og procesintegration, brinthåndtering, metrologi og sikkerhed.

De erhvervsmæssige værdikæder, hvor innovation og teknologiudvikling skal forankres, er umodne, og indsatsen vil derfor blandt andet fokusere på etablering af et økosystem til videndeling og samarbejde, der omfatter virksomheder, GTS-institutter og universiteter.

Indsatsen understøtter Regeringens mål om en 70% reduktion af klimagasser i 2030 og tager desuden afsæt i Energiteknologi som en erhvervsmæssig styrkeposition.

73 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tue Johannessen (Senior Innovation Portfolio Manager, A.P. Møller - Mærsk A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:25

En effektiv omsætning af grøn elektricitet til transporterbar energi, P2X, er central for hard-to-abate sektorer som f.eks. deep-sea shipping. Initiativer og teknologier, der kan reducere tab i denne proceskæde er helt centrale, idet det medfører en reduktion af den samlede mængde af f.eks. off-shore vindmøller og lign til at dække et givet behov hos slutbrugeren af brændstoffet. Solid Oxide Electrolysis kan i forhold til mere konventionel elektrolyse reducere strømforbrug til produktion af brint og det betyder i praksis, at der skal færre vindmøller til pr. containerskib - for at give et ret konkret eksempel. Aktiviteter omkring modning af disse teknologiområder er centrale for at komme hurtigere i mål.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:03

Kære Tue,
Tak for din kommentar, som adresserer nogle helt centrale udfordringer.
Effektivisering af processer og minimering af energitab er essentielt i den grønne omstilling – ikke mindst hvad angår energitunge brancher som transportindustrien.
Modning, opskalering og optimering af teknologier er nogle af de barrierer, som vi netop adresserer med den foreslåede aktivitet. Her er effektive elektrolyseprocesser en vigtig del af løsningen for at komme i mål med 70%-reduktionsmålet.

Søren Bjerregaard Pedersen (CEO, Hydrogen Valley DK)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:55

Denne aktivitet kan udfylde en central rolle i supply chain til nye elektrolyseanlæg. Power-to-X har en central plads i de kommende år, og således vil efterspørgslen på danske komponenter forhåbentlig stige.
En opfordring herfra går på, at vi skal huske efterspørgslen. Vi kan allerede i dag producere electrofuels og andre power-to-x produkter, men har svært ved at sikre afsætningen af disse til egentlige markeder. Der har i flere år været teknologisk push, men nu skal det suppleres af et markedsmæssigt pull.
Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde med dette initiativ.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:31

Kære Søren, tak for din kommentar og efterfølgende god snak på telefonen.
Det er rigtigt at vi skal huske efterspørgslen og tænke i værdikæder, og at økosystemet ikke kun skal have både push og pull, men også skal også have lidt hjælp til at komme på plads her i begyndelsen. Derfor vil samarbejde med Hydrogen Vally og andre aktører være et vigtigt element i indsatsen. F.eks. omkring brinthåndtering, materialer og sikkerhed, der jo er en central udfordring for de virksomheder, der udvikler brintteknologi. Udover virksomheder vil det også være særdeles relevant at inddrage Dansk Brandteknisk Institut.

Finn Daugaard Madsen (Innovation Manager, Siemens Gamesa)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:40

Power-to-X teknologier er essentielle for at verden når målene i Paris-aftalen, da mange hard-to-abate sektorer såsom skibsfart, luftfart og tung industri ikke kan reducere CO2 uden brug af brint og electrofuel produkter.
Vindmølleteknologien gik i Danmark fra niche til central teknologi i elsystemet på 40 år. Power-to-X teknologierne skal gerne nå samme Teknologi-udvikling og opskalering dobbelt så hurtigt hvis den grønne omstilling skal realiseres. Forskning i Power-to-x teknologi-udvikling og værdikæder spiller godt sammen med Danmarks styrkeposition på vindenergi og er således et oplagt område at prioritere.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 23:24

Kære Finn, tak for din kommentar
Den stærke og innovative danske vindmøllebranche er et afgørende push, der ikke alene kan gøre Power-to-X til det centrale omdrejningspunkt for en fuld grøn omstilling af det danske energisystem, men også være med til at skabe afsæt for nye arbejdspladser og øget energiteknologieksport. I, sammen med de øvrige aktører i jeres branche med både store og små virksomheder, er en vigtig samarbejdspartner når vi skal udfolde indsatsen i konkrete aktiviteter, der giver mest mulig værdi. En mulighed kunne f.eks. være at se på og løse udfordringerne i møllenær brintproduktion og -håndtering sammen med nogle relevante underleverandører.

Jan Jensen (Vicedirektør, DGC)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:05

PtX kan blive en afgørende teknologi i den grønne omstilling. Transport og lagring af hydrogen bliver aktuel i forbindelse med PtX og der er derfor behov for at forberede gassystemet for hydrogen eller blandingsgasser, som har andre egenskaber og påvirkninger af fx rørmaterialer end naturgas. Transport og lagring af hydrogen i gassystemet kan derfor få indflydelse på både sikkerhedsmæssige forhold, komponent levetider og kapaciteten i gassystemet, hvilket efter DGC’ opfattelse er en vigtig problemstilling i forbindelse med PtX. DGC’ forslag er derfor, at ”gassystemet” specifikt nævnes i punkt 4 afsnit 4).

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:13

Kære Jan,
Tak for din kommentar. Hydrogen er uden tvivl et af de vigtige X'er i PtX, og samspillet mellem hydrogen samt blandingsgasser med materialer og komponenter i procesudstyr, lagre og transmissionsnettet vil være en vigtig del af indsatsen. Sikkerhedsmæssige forhold og vurdering af risiko og levetid bliver ligeledes et omdrejningspunkt. Vi vil tage DGC's kommentar med i betragtning, når vi skal skrive den endelige ansøgning, og vi ser frem til et godt samarbejde med jer om indsatsen.

Anette Rasmussen (CEO, Alsted Innovation)
Fredag d. 15/5-20 kl. 17:13

Power-to-X vil styrke viden og kompetencer, der er essentielle for mulighederne for at kunne styrke den grønne omstilling og komme i mål med 70%-reduktionen. Jeg ser frem til den viden-spredning og de netværksaktiviteter initiativet vil generere.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 20:39

Kære Anette,
Tak for din kommentar. Yderligere videnopbygning og kompetenceudvikling indenfor PtX er, som du anfører, helt afgørende for den grønne omstilling. Videnspredning samt opbygning af netværk på tværs af traditionelt adskilte brancher er endvidere omdrejningspunkter for den foreslåede indsats, hvor vi ser en oplagt rolle for FORCE Technology.

Tonny Frederiksen (CTO, Flonidan A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:47

I forbindelse udvikling af gasmålere er det vigtigt at vi er på forkant med indførelse af PtX i Gasnettet, derfor ser vi frem til en øget synliggørelse af de initiativer, både nationalt og internationalt, der er omkring PtX gennem dette indsatsområde.
Ud over de omtalte problemstillinger for Gasblandinger under punkt 5 i afsnit 4, ser vi gerne at distribuering af information om Gassammensætning i gasnettet indføres, da det er grundlaget for en korrekt/retfærdig afregning og optimeret anvendelse af disse Gasblandinger.

Brian Ramsgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:04

Kære Tonny,
Tak for din kommentar. Danske målerproducenter spiller en central rolle i den grønne omstilling.
Med dette forslag ønsker vi at styrke det danske PtX samarbejde og det er rigtigt, at der er behov for øget informationsdeling i branchen, så vi bl.a. sikrer at PtX gasblandinger afregnes korrekt/retfærdigt via forbrugsmålere sidst i værdikæden. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer om at være metrologisk på forkant med indførelse af PtX i gasnettet.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:57

CenSec har adgang til en meget stor højteknologisk virksomhedsgruppe via vores 140 medlemmer inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrierne. Vi støtter dette indsatsområde og indgår gerne i samarbejde om videnspredning og involvering af relevante virksomheder.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:03

Hej Klaus, tak for din kommentar
Forsvars- og rumindustrien arbejder med højteknologiske løsninger, brug af avancerede materialer og højt niveau af sikkerhed. Når PtX skal udvikles i Danmark vil aktørerne have behov for at udvikle sig indenfor selvsamme områder, og det vil dermed være relevant at hente inspiration i det stærke netværk i Censec og dets mange medlemmer.

Ib Johannsen (CEO, Bio2oil ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:20

Som ved al ny procesteknologi er stabilitet, effektivitet og omkostning, helt centrale udfordringer, som kræver innovation, materiale teknologi og integration for at slå igennem. F.eks. er PtX ikke en løsning i sig selv, men hvis man finder effektive processer(f.eks. Højtemperatur SOEC) og effektiv udnyttelse af produkterne, f.eks. H2 og biogas til produktion af SNG og distribution og lagring via eksisterende infrastruktur, så er det vejen frem. Og så er det vigtigt at der er ikke en teknologi der klarer alt. Det er også en helt central erkendelse at denne omstilling kræver decentrale løsninger, ikke mindst når det gælder biomasse omdannelse.

Virksomheden Bio2oil arbejder med innovativ teknologi til energi og omkostningseffektiv omdannelse af affaldsbiomasse til flydende brændstoffer. Vore kunder vil også få brug for brint til opgradering af produkterne til f.eks. jetbrændstof - en anden potentiel udnyttelse af PtX. Disse processer stiller helt andre krav til materialevalg og teknologi, og her kan BedreInnovation være med til at styrke og rådgive ikke mindst nye innovative virksomheder med at vælge materialer, forarbejdnings teknologier og prøvning (CE mærkninger osv)

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:13

Kære Ib
Tak for din kommentar. Ja, den grønne omstilling frem mod 2030-målsætningen kommer til at omfatte mange nye typer procesanlæg til PtX, fx produktion af eFuels, biogas og energilagring. De nye virksomheder har ikke samme fordele som fx olieraffinaderier, hvor materialespørgsmål i høj grad varetages af olieselskabernes globale servicecentre. Der er dermed behov for uafhængige serviceudbydere som GTS, der kan understøtte omstillingen med fokus på bl.a. effektivt materialevalg, CE-mærkning og specialtest, som du nævner. I aktiviteten ønsker vi netop at udvikle vores teknologiske services mod disse behov.

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 10:08

Udledning af CO2 er faldet historisk meget under coronakrisen. Spredningen af coronavirusset fik mange lande til at lukke ned, hvilket har betydet lavere strømforbrug, trafik til lands, vand og i luften, fabrikker har været lukket etc. Det antages at den samlede CO2-udledningen reduceret med op mod 7-8% ved udgangen af 2020 iflg. en international undersøgelse, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Natur Climate Change. Det viser blot, at der kræves en ekstra ordinær kraft anstrængning, hvis klimalovens mål om 70% reduceret CO2-udledningen i 2030 skal indfries.

En væsentlig bidragsyder til reduktion af CO2 vil naturligvis være et indsatsområde som ”Power-to-X som katalysator for grøn omstilling og vækst”. Udvikle af teknologiske services, der understøtter omstillingen af energisystemet via Power-to-X (PtX) kræver stærke organisationer. Indsatsområdet kan gennemføres af FORCE Technology, der har en bred kontakt til producenter, systemintegratorer og operatører, suppleret med et bredt tværfagligt samarbejder med de øvrige GTS-institutter, DTU og SMV’er.

Optimering og op-skallering af PtX anlæg kræver udvikling af metoder til håndtering af hydrogen og blandigsgasser. Risikovurderinger er ofte under estimeret eller helt manglende med alvorlige konsekvenser for sikkerhed, mennesker og miljø. Sikkerhed skal tænkes ind i hele værdikæden for Power-to-X (PtX).

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:29

Kære Hans Ole,
Tak for din kommentar - det er godt at høre, at du er enig i den samfundsmæssige nødvendighed af den foreslåede indsats.
Netop netværksdelen og opbyggelsen af et økosystem på tværs af brancher er et af hovedmålene med projektet, og her ser vi en oplagt rolle for GTS-institutterne.
Du nævner tillige risikovurderinger og sikkerhed som et væsentligt punkt, når processer og anlæg skal optimeres og opskaleres. Vores dialog med aktørerne viser også her et tydeligt behov for en særlig indsats. På det sikkerhedsmæssige område planlægger vi blandt andre at samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut.

Jesper Baunsgaard (Project Development Manager, Ross DK A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:39

Der er opsat en række mål for at gennemfører den grønne omstilling, og der er fastsat kriterier for hvad der skal være gennemført i 2030 og ud mod 2050. Fælles for disse kriterier er en større omlægning af de nuværende systemer og ikke mindst en kobling af sektorer for derigennem at kunne samarbejde og finde synergier.
Med udgangspunkt i forsyningssystemet i Danmark har vi opnået at skabe et godt ’sandkasse’ miljø for udvikling af viden indenfor teknologier, men også hvordan disse kan integreres i forsyningssystemerne hvor hensyn til forbrugerne, myndigheder og andre interessenter også skal inddrages i beslutningsprocesserne.
Vi ser en fremtid hvor sol og vind som etablerede teknologier danner vejen for andre kilder så som geotermi. Dette skal gå op i en højere enhed hvor de individuelle kilder skal prioriteres sådan at vi kan sikre vand i hanerne, varme i badet og radiatorerne og el i stikkontakten. Men, transporten kræver en omstilling hvor f.eks. PtX tager elektrificeringen af nye veje, og vi skal have øje for hvordan sektorernes samarbejde kan forløbe til alle tilfredshed.
Skaleringen fra udvikling og testmiljø til driftsmiljø er en af de store udfordringer og der skal bruges ressourcer på at sikre at viden bliver formidlet og udbredt. Demonstrationer og pilotprojekter er først rigtigt effektive når de får længerevarende driftsperioder, og det sikres ved at der sættes mål (og tilknyttede midler) for de længerevarende projekter som f.eks. cyklisk lagring (med oplagring og udtrækning over en række sæsoner).

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:06

Tak for din kommentar, Jesper. Er meget enig i dine betragtninger om Danmark som et smørhul for energiudvikling og sektorkobling. Den nødvendige opskalering er også noget vi har fokus på i projektforslaget. Det er helt andre vilkår som skal i spil, når man går fra pilotanlæg til storskala. Vi vil bidrage til denne udvikling gennem netværk på tværs af energiformer med et særligt kig på fx materialevalg, CFD modellering/optimering af storskala anlæg samt sikkerhedsaspekter.

Stine Grenaa Jensen (Afdelingschef, Energinet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:54

I Danmark er der, i lyset af de væsentlige vindressourcer, et stort potentiale for at producere forskellige typer grønne brændsler via PtX. Energinet vurderer, at Power-to-X (PtX) bliver en vigtig nøgle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Grøn brint produceret med elektrolyse fra grøn strøm kan direkte erstatte nutidens fossile brændsler eller videreforædles til andre grønne brændsler, som fx metanol eller ammoniak. Disse produkter kan være med til at understøt-te omstillingen af sektorer, som er sværere at elektrificere, herunder tung transport og højtemperaturprocesser i industrien. Hvis det bliver nødvendigt at transportere brint i større mængder, kan der blive behov for eksisterende og ny infrastruktur til brint. I forlængelse af dette vurderer Energinet, at brintkompetencer hos de relevante aktører og regulering for brint med fordel kan opbygges, så der gøres klar til, at der kan etableres en dansk brintinfrastruktur og øget brintanvendelse.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:08

Kære Stine,
Tak for din kommentar. Som du skriver, har vi allerede halvdelen af grundlaget for en succesfuld omstilling med PtX. Men der udestår stadig væsentlige udfordringer med etablering af brintinfrastruktur og implementering i højtemperaturprocesser, fx cementfabrikker. Vi mener vores projektforslag kan underbygge denne udvikling med de 5 aktiviteter, vi har skitseret sidst i oplægget.

Jesper Hørlyk-Jensen (Head of project dept., BiogasClean A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:43

P2X kan blive et enormt forretningsområde for Danske virksomheder, men for at sikre en stor succes, skal der tidligt i forløbet sætte stort ind for at hjælpe de SMV'er, der har de rigtige teknologier, men mangler størrelsen og ressourcerne til alt det andet. Vi har selv været udfordrede på materiale valg i henhold til diffusion, men også i høj grad i forhold til krav hos myndigheder.

Jakob Mølholm (Afdelingschef, Materials Concultancy West, Force Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:38

Kære Jesper,

Tak for kommentaren. Materialevalg er absolut helt centralt når vi taler om Power-to-X, da mange af de innovative løsninger der kan benyttes er så nye at man ikke bare kan slå op i lærebogen, eller gøre som man plejer. Derudover ligger den specialiserede viden om materialer ofte ikke hos de innovative SMV'ere, fokus er mere fornyelse og fremdrift.

Leif Rasmussen (Material specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:00

Jesper har helt ret. Der mangler viden om polymer materialers egenskaber når de udsættes for aggressive miljøer i kombination med Hydrogen. Samt de myndighedskrav der er til procesanlæg, hvor der indgår brandbare gasser. Det er meget vigtigt at vi kan teste materialer, og dokumenterer de egenskaber, som myndighederne skal bruge for at vurderer egnetheden.

Jan Boye Rasmussen (CEO, Elplatek A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:16

Vi som smv virksomhed støtter alle tiltag der kan fremme den grønne omstilling, og i vores tætte samarbejde med DTU, DTI og Force har vi haft flere projekter, der viser at der kan fremstilles grøn brint og grøn metanol, og endda med bedre effektivitet, når man anvender aktiverede elektroder i alkaliske elektrolyse anlæg !

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:08

Hej Jan,

Tak for din kommentar.
Elektrodeudvikling bliver helt klart en del af projektet, det er ret kompliceret at få det til at virke over længere tid og det bliver specielt spændende at se hvorledes det kan opskaleres. Der er heldigvis et godt netværk i Danmark med Universiteter, virksomheder og institutter der kender problemstillingerne og er villige til at løse dem.
Hilsen
Andreas

Visweswara Chakravarthy Gudla (R&D Manager, Hymeth Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:28

Pure CO2 produced as a by-product of many carbon-intensive industrial processes can easily be captured, and subsequently processed with hydrogen to produce synthetic hydrocarbon fuel, such as synthetic methane gas, methanol, diesel, and aircraft fuel. This hydrocarbon fuel can be used to power the facility and equipment on-site or used to store renewable electricity. Hence reducing the heavy industries' carbon footprint, and increasing their revenue. For example, within a Cement or a Biogas plant, hydrogen can be used to convert waste carbon dioxide to value-adding products, like e-methanol. Using high-pressure electrolysis can also be a cost-effective solution. Standardised Testing, Optimization, Process Simulation, and Safety issues from upscaling of electrolysers is a crucial aspect for this transition, in addition to generating knowledge and reducing the knowledge gap across different players. FORCE technology working with SMEs with high potential like Hymeth can strengthen the companies' competence, speed up the R&D process, and shorten the journey for Danish and Global energy transition!

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:25

Dear Visweswara,
Thank you for your comment on our proposal. As you mention, the combination of carbon capture and hydrogen to produce hydrocarbon fuel is one of the important solutions to reduce carbon dioxide emission. You also mention the upscaling of electrolysers as a crucial aspect of the green transition, and as mentioned in our proposal we see this as a field where several of our competences and services may be valuable. For example, our expertise in materials, process simulation and highly specialised testing facilities will be needed in order to succeed with the upscaling of processes and equipment.

Lars Udby (REintegrate Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:52

Vi er som en SMV startet for at udvikle teknologi og forretningsmodel for e-metanol, der er P2X i reneste form. Vi ser et behov for at kunne få hurtigere hjælp til test af vores produkter, da denne måde at lave metanol er anderledes end den traditionelle fra kul og naturgas. At GTS institutter får opbygget en viden og erfaring omkring P2X vil styrke hele værdikæden i Danmark fra universiteter til markedet. Da dette kan styrke kommunikation overfor godkendende myndigheder.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:11

Hej Lars,
Tak for din kommentar. Det lyder i høj grad, som om et samarbejde med REintegrate om dette projekt kunne være frugtbart. Test vil være en væsentlig del af indsatsen, og compliance og dialog med de relevante myndigheder er en kerneydelse for GTS-systemet. Endelig er jeg glad for, at du nævner vores rolle som bindeled i hele værdikæden fra forskning til slutbrugeren.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:40

PtX går igen som et centralt element i elektrificering og grøn omstilling i flere af rapporterne fra regeringens klimapartnerskaber. P-t-X teknologierne skal ned i pris og være brand- og sikkerhedsmæssigt grundigt undersøgt, så de både er konkurrencedygtige og sikre. I forhold til disse udfordringer komplementerer FORCE Technology’s indsatsområde med fokus på effektivitet og proces sikkerhed ud fra et materiale og proces teknisk synspunkt fint vores indsatsområde i DBI ”Brand og sikkerhed ved P-t-X”, hvor vi fokuserer på brand og sikkerhedstekniske forhold inklusive adfærds- og regulatoriske aspekter. En samlet indsats mellem FORCE Technology og DBI er vigtig for at løfte P-t-X udfordringen samlet set, og vi ser frem til at videreudvikle indsatserne i samarbejde med FORCE Technology.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:33

Kære Jakob, tak for din kommentar.
For PtX vil produktion og håndtering af brint vil være en af de centrale teknologiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. Vi ser en stærk komplementaritet mellem DBI’s brand- og sikkerhedstekniske tilgang inklusive adfærds- og regulatorisk aspekter i indsatsen ”Brand og sikkerhed ved P-t-X”, og nærværende indsats hvor vi har fokus på effektivitet og processikkerhed ud fra et materiale- og procesteknisk synspunkt. En samlet indsats mellem DBI og FORCE Technology er vigtig for at løfte PtX udfordringen samlet set, og vi ser frem til at videreudvikle indsatserne i samarbejde med DBI.

Kresten Krab Thorup (Medstifter, Ph.d., Trifork A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:06

Det lyder som et vigtigt og godt projekt. Godt initiativ! Jeg synes, at det ville være oplagt at eksperimentere med biofuel i forbindelse med landbruget. Det er en stor dansk industri der har en mangeårig tradition for forskning og udvikling, og der er ikke nødvendigvis behov for en kæmpe distributionsinfrastruktur hvis lokale lagre kan implementeres punktvis på hver enkelt bedrift.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:27

Hej Kresten,

Tak for din kommentar, det er en interessant vinkel. Landbruget producerer jo potentielt ”råstoffet” til fremstilling af biofuels og har i mange tilfælde plads til et lille P2X anlæg. Det bliver spændende at se om udviklingen går i den retning. Det er helt sikkert noget vi vil have med i tankerne på strategisk plan i forbindelse med projektet.

Michael Støckler (Senior Innovation Consultant, Agro Business Park)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:32

Power2x er en hel central del af omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Teknologierne er absolut nødvendige for at imødekomme det behov som er for brændstoffer, som også kan lagres. Power2x kan blive det helt centrale led i koblingen mellem vedvarende el produceret af sol og vind og behovet for brændstoffer til transportsektoren, hvor der er behov for stor mængder af brændstoffer, som kan lagres og har en høj energitæthed. Power2x teknologierne kan medvirke til at omdanne CO2 udledningerne fra biogasanlæg, forbrændingsanlæg, motoranlæg mf. til højværdige brændstoffer. Super initiativ som har både energi-, miljø- og klimaperspektiver.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:21

Kære Michael, tak for din kommentar
En af styrkerne i PtX er netop et stærk bindeled mellem mange umiddelbart forskellige energiformer og -teknologier. Et område med stort potentiale er koblingen over mod bioressourcer og muligheden for at kunne aftage kulstof og via f.eks. en katalytisk proces skabe metan eller andre kul-brinter. Det kan f.eks. være biogas eller termisk omsætning af biomasse, der er kulstofkilden. I har hos Agro Business Park stærke kompetencer indenfor begge områder, og det vil være naturligt at udbygge det stærke samarbejde vi allerede har. I øvrigt synes jeg at det potentiale for transportsektoren du nævner meget tydeligt realiseres i det samarbejde, der i dag er offentliggjort mellem bl.a. Mærsk, Ørsted, DSV, SAS, CPH og DFDS.

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:19

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:42

Kære Erik, tak for din kommentar
Jeg er glad for at se MARCOD’s brede tilslutning til de forslag som vi præsenterer på Bedre Innovation. Vi er et GTS med brede, men også meget specialiserede kompetencer, der kan skabe værdi i mange brancher og de relaterede værdikæder. Mange af de kompetencer som vi har udviklet i samarbejde med, og for at understøtte, den maritime branche vil komme i spil i nærværende indsats. Det er f.eks. kompetencer indenfor korrosion og korrosionsbeskyttelse og viden om hvorledes materialer udsættes for aggressive miljøer. Vi har opbygget stærke kompetencer og disse skal overføres og tilpasses PtX. Jeg er sikker på at de kompetencer vi opbygger her, også efterfølgende vil give værdi for de virksomheder, der er organiseret i MARCOD.

Lasse Rosendahl (Institutleder, professor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:20

Power-to-X er et helt centralt område som sektorkoblingsinstrument og en væsentligt bidragsyder til den grønne omstilling af det samlede energisystem. Ikke mindst set i lyset af de nylige udmeldinger fra regeringen omkring første etape af Klimaloven, samt de efterfølgende ambitiøse udmeldinger fra centrale aktører i energisektoren netop om storskala Power-to-X indenfor de næste 10 år. Derfor er et initiativ som dette helt rigtigt og vel-timet: det er nødvendigt at sætte viden og vidensgenerering ind på dette område for dels at lykkes med de danske ambitioner, men også at sikre at dansk teknologi og knowhow fastholder en position som førende på internationalt plan. Det vil vi gerne bidrage til i samarbejde med FORCE og andre.
Ud over de produkter der kommer af Power-to-X (altså X'et) er inputsiden vigtigt. Her spiller brint naturligt en væsentlig rolle som direkte bindeled til det elektriske system, ligesom syntesevejen og afsætningsmarkedet, men også kulstoffet er det vigtigt at fokusere på. Derfor er det vigtigt at se på de teknologier, der effektivt kan bidrage med kulstof fra affaldsstrømme som slam, husholdningsaffald eller lignocellulose-restfraktioner fra land- og skovbrug, og som herigennem tilbyder sektorkobling til vand- og landbrugsektoren. Jo mere energi der kan tilføres til "X" via kulstoffet, desto mere flexibelt og billigt bliver Power-to-X implementeringen.
Vi hilser initiativet velkomment og ser frem til at samarbejde omkring Power-to-X.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:14

Kære Lasse, tak for din kommentar
Du har helt ret i at indsatsens fokus på PtX er blevet endnu mere aktuel med udmeldingerne fra regeringen omkring energiøer og ikke mindst samarbejdet mellem Mærsk, Ørsted, DSV, SAS, CPH og DFDS omkring produktion af grønne brændsler. Det peger måske også på, at omstillingen på dette område kommer til at ske meget hurtigere end forventet. Der er både politisk push og erhvervsmæssigt pull mod PtX, og et tæt samarbejde mellem industri og videninstitutioner er en forudsætning, hvis muligheden skal udnyttes til at skabe et dansk erhvervsmæssigt forspring og afledte arbejdspladser og eksport. Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet er centralt placeret i forhold til forskning og demonstration indenfor PtX, ikke alene i Danmark men også internationalt. Jeg er derfor glad for at du rækker hånden ud til samarbejde. Det vil vi benytte os af når indsatsen skal udfoldes i mere konkrete aktiviteter over de næste måneder.

Jens Dahl Jensen (Project Portfolio Manager Innovative Films, Siemens Corporate Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:42

For at komme udover det meget lovende prototypestadium for en räkke nögleprodukter i Power to X Processkäden er en omfattende skalering og produktmodning nödvendig. Dette indebärer et kritisk blik paa de nuvärende anlägsomkostninger og kombinationen af robusthed og höj ydeevne ved valget af de nödvendige materialer/overflader til bl.a. elektroder, katalysatorer, membraner m.m. Alt dette kräver samling og standardisering af materialedata og testmetoder for en hel ny gruppe af produkter som p.t. ofte bliver benchmarket imod hinanden paa en särdeles intransparent maade.
Efterspörgslen paa grön brint er stärkt stigende, men vi har brug for at vokse med opgaven, hvis vi önsker at göre Power to Gas til mere end et subventioneret nicheprodukt.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:49

Hej Jens,

Tak for din kommentar. Jeg er helt enig, materialeudfordringerne er store allerede på laboratorie og prototype-stadiet og der er behov for både optimering af procesparametre og sandsynligvis og også optimering af den basale kemi der anvendes i processerne før opskalering bliver realistisk, både teknisk og økonomisk. Mit håb er at vi i fælleskab kan løfte opgaven i den danske vidensindustri og bla. benytte de erfaringer vi har fået i forbindelse med blandt andet brænselscelleudvikling og lignende teknologitunge udviklingsprojekter.

Kasper T. Therkildsen (Senior Development Manager, Green Hydrogen Systems)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:07

For at fremme den grønne omstilling er det essentielt at reducere omkostningerne af Power-to-X teknologierne. Med de forventede markedsstørrelser vil der komme en øget grad af indstrialisering af produktionen, derudover der der stadig et stort potentiale for teknologisk udvikling, der kan bringe visse Power-to-X teknologier ned på et omkostningsniveau, som er sammenligneligt med fossile produkter.
Det er af stor vigtighed at udvikle kompetancer og viden der kan bringe Power-to-X teknologierne videre.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:12

Hej Kasper,

Tak for din kommentar. Industrialisering af P2X teknologier er en vigtig del af forslaget og med henvisning til den seneste pressemeddelelse fra bla. Ørsted og Mærsk omkring produktion af bæredygtige brændstoffer må det siges at det er vigtigt at bane den teknologiske vej for at det overhovedet kan lade sig gøre at industrialiserer P2X processerne der primær stadig er på laboratoriestadiet. Derudover er det vigtigt at bringe det brede vidensniveau op så det ikke kun er nøglepersoner og firmaer der sidder med løsningen til udfordringerne. Force har gode faciliteter til hurtig opbygning af prototypefaciliteter og in-house karakteriseringsfaciliteter som vi gerne bringer i spil i samarbejde med industrien.

Peter Bjerregaard (Markedsreguleringschef, E.ON)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:37

Grøn strøm, som i årevis er blevet klandret for at være for dyr, er i fare for at blive offer for sin egen succes. Både sol- og vindmøllestrøm er faldet drastisk i pris de senere år. Billigere strøm gavner forbrugerne, men det giver problemer for producenterne, når prispresset bliver så stort, at det underminerer businesscasen for den videre udbygning af vedvarende energi. Og her står sol- og vindproducenter med en udfordring, der fortjener opmærksomhed. I modsætning til andre strømproducenter, f.eks. kulkraftværker, så kan vind og sol ikke bare producere strøm, når prisen er høj. Groft sagt går kulkraftværker ind og presser elprisen op, når vinden stilner af eller når skydække mindsker solproduktionen. I de timer får producenterne af sort strøm mulighed for at presse prisen op og få dækket deres manglende elsalg, når elpriserne har været lave. Sol- og vindproducenter har ikke denne mulighed. Når de producerer el, er der i stedet en tendens til, at de kannibaliserer sig selv. I det kommende årti vil dette problemet vokse. Elproduktionen fra land- og havvind stiger, og omkring 2028 forventes det, at det danske elforbrug kan dækkes af 100 pct. vedvarende energi. I dag kommer omkring 43 pct. af elproduktionen fra vindmølleproducenterne og kannibaliseringseffekten kan allerede mærkes. I 2017 mistede danske vindproducenter omkring én milliard kroner som følge af denne kannibaliseringseffekt, og i 2030 forventes vindstrøm at blive afregnet endnu lavere – til omkring 75 pct. af den gennemsnitlige elpris. Problemet er, set fra producenternes perspektiv, at sol og vind næsten ingen marginale omkostninger har. Det er en relativ banal erkendelse, men den har vidtrækkende konsekvenser for investeringerne i vedvarende energi og ultimativt den grønne omstilling. Heldigvis findes der gode løsningsmodeller. Den mest oplagte løsning er, at vi bliver bedre til at integrere elmarkedet med varme- og transportsektoren, men skal vi erstatte energiformer med en høj energitæthed (i sø- og flybranchen), så er PtX en nødvendighed. PtX spiller således både en vigtig rolle fra et systemisk perspektiv, men også ift. den tunge ende af den tunge transport.

Brian Ramsgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 00:06

Kære Peter, mange tak for din kommentar
Du belyser en meget væsentlig problemstilling, som helt klart fortjener opmærksomhed - nemlig hvordan vi sikrer businesscasen for den videre udbygning af vedvarende energi.
Dansk Energi og Energinet belyser dette i deres nye rapport - GAMECHANGERE FOR PTX OG PTX-INFRASTRUKTUR I DANMARK: ”Den grønne strøm skaber først og fremmest værdi der hvor den kan være med til at skubbe fossile brændsler ud via direkte elektrificering. Det gælder bl.a. elbiler og varmepumper til opvarmning og industri. Grøn strøm kan imidlertid også videreforædles til brint og andre PtX-produkter hvorved der åbnes muligheder for at udnytte en langt større del af de danske VE-ressourcer via indirekte elektrificering. Dette bliver afgørende for at nå i mål med danske klimaambitioner.”
Den indirekte elektrificering, hvor ”overskuds-”strømmen videreforædles via PtX til grønt brændstof, kan give store salgs- og eksportmuligheder til sø- og flybranchen og til tung landtransport. PtX kan samtidig medvirke til høj og værdifuld forsyningssikkerhed i de perioder, hvor efterspørgsel efter strøm overstiger produktionen fra sol- og vind.
Med denne foreslåede PtX-indsats, hvor vi bl.a. fokuserer på øget sektorkobling, opskalering, samt opbevaring, transmission og tarifering af grøn energi, kan vi bidrage til sikre businesscasen, til gavn for energiproducenter, forbrugere og klimaet. Vi tager E.ON's kommentar med i betragtning, når vi skriver den endelige ansøgning, og vi håber på et godt samarbejde med jer om indsatsen.

Mikkel Dalgas (CTO, Trackunit)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:40

Hos Trackunit arbejder vi med Maskinproducenter, udlejere og slutbrugere på at reducerer CO2 footprint indenfor for global byggeanlæg .
Vi ser store og nødvendige fremskridt - Tildels drevet af målsætninger og tildels af regulering. Det er tydeligt at den nuværende satsning på batteribaserede løsninger ikke kommer til at løse problemt for de mest energitunge entreprenørmaskiner. Derfor har vi brug for yderlig forskning og investering i PtX. Selv ved et omkostningsniveau der er højere end fossile løsninger ser jeg væsentlige muligheder i PtX baserede alternativer.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:27

Hej Mikkel,
Jeg giver dig helt ret. Flydende brændstof i en eller anden form er pt den eneste realistiske mulighed for tungt bygge og anlæg og lignende industrier som mine- og skov drift. Det giver også mulighed for at benytte allerede eksisterende infrastruktur. Man kan håbe på hvis den maritime industri virkelig kommer på banen så bliver teknologierne måske også økonomisk attraktive.

Laurent Lardon (Senior Process Engineer, Electrochaea.dk)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:51

Electrochaea supports FORCE initiative to dedicate mutualised research and developments efforts to facilitate the development and upscaling of PtX terchnologies. We have always advocated the contribution of Power to Gas as a key element of the green transition, as it allows to distribute and store renewable energy from the large but intermittent wind energy ressourcees to sectors which are not electrification-compatible, or where other sources of energy offer a better investment to service ratio.
We recognize, not exclusively, needs of developments :
- to improve accuracy and select reference methods for the metering of H2,
- to assure flexible and efficient sector coupling with heat users such as district heating,
- to build Life Cycle Analysis framework to identify the environmental savings and bottlenecks associated to PtX technologies.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:20

Dear Laurent,
Thank you for your support and suggestions for work, suitable for our project proposal. I have visited your pilot plant and I am impressed of its flexibility by using excess electrical power and CO2 for methane production, using archaea. It would be interesting to take part of the upscaling process in our PtX proposal. Lets stay in touch.

Morten Tony Hansen (Senior Consultant, Ea Energianalyse)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:30

Vi ser det som et afgørende led i at nå 70%-målsætningen, at vi bliver klogere på teknologier i PtX-værdikæderne, herunder særligt på måling, monitorering, simulering og afprøvning af enkeltteknologier og systemer. Indsatsen her er afgørende, både for at sikre rammerne for at øge effektiviteten i teknologier og systemer samtidigt med at omkostningerne reduceres og for, at høje sikkerhedsstandarder og miljøforhold kan opretholdes under den meget hurtige udbygning af værdikæderne, der er behov for . Vi bifalder i høj grad indsatsen for at styrke både samarbejdet mellem GTS-virksomhederne og relevante, danske fremstillingsvirksomheder, der er aktive indenfor PtX (herunder de små og mellemstore virksomheder) og samarbejdet mellem GTS-institutterne samt andre aktører i forskningen og innovationssystemet.
Venlige hilsner
Morten Tony Hansen

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:55

Kære Morten, tak for din kommentar
Danmark har både en udfordring og en stor mulighed i den grønne omstilling ved at nå 70%-målsætningen via PtX. For at forløse muligheden er samarbejde i hele værdikæden afgørende og herunder samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner essentielt. Som du skriver har samarbejde i GTS et klart og stort potentiale i forhold til at kunne løfte udfordringerne ved at kombinere vore kompetencer. Et eksempel er det planlagte samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut (DBI) hvor vi sammen vil søge at løfte sikkerhedsudfordringerne omkring brinthåndtering fra hver vores kompetencemæssige ståsted. Tag gerne et kig på indsatsen hos DBI ”Brand og sikkerhed ved P2X”: http://bedreinnovation.dk/brand-og-sikkerhed-ved-p2x

Steen Inselmann (Underviser, Maskinmesterskolen København)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:55

P2X er en vigtig brik i omstillingen fra et fossilt til et mere bæredygtigt samfund, hvor det gælder om at omsætte el til andre energikilder såsom ammoniak og methanol, som direkte kan anvendes som et brændsel indenfor transportsektoren. Indenfor skibsfart er der i dag mangel på alternativer til fossile brændsler. Her vil P2X kunne spille en stor rolle til omstilingen.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:55

Hej Steen
Tak for din kommentar til vores projektforslag. Ja, der er mange nye spændende teknologier som skal i spil for at producere eFuels til den marine sektor. Jeg er glad for at Maskinmesterskolen allerede nu kigger i den retning, så næste generation af maskinmestre bliver klædt på til den massive teknologiomstilling, vi skal i gang med.

Jakob Steffensen (Head of Innovation & Partnerships, DFDS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:33

Det er et virkeligt fint forslag i har lagt frem.

Der er stort behov for at vi kan få ptx effektivt integreret i vores energi system, så vi via god system- og procesintegration kan få gjort den nye generation af fremtidens bæredygtige brændstoffer til skibe og lastbiler konkurrence dygtige.

Dansk søfart står over for store udfordringer når vi skal til at skifte over til brændstoffer som brint og grøn ammoniak, så det var med glæde at jeg læste at I blandt andet vil fokusere på udvikling af metoder til håndtering af brint og arbejde med videndeling og vækst skabende økosystemer for ptx i Danmark. Det går rigtigt fint i spænd med vores projekter og jeg glæder mig til det styrkede samarbejde.

Godt gået, - fuld opbakning her fra. Og husk at sige til når DFDS kan give en hånd!

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 01:06

Kære Jakob, tak for din kommentar
Jeg er glad for at DFDS som en af de vigtige aktører i transportsektoren, og en forventelig stor aftager af PtX (NH3), giver støtte til vores forslag. Vindmølleproducenter og -operatører på den ene side og aftagerne på anden side er afgørende for at energisystemet kan bindes sammen og få fleksibilitet via PtX. Vi vil række ud og inddrage jer i konkretiseringen af vores forslag. Dette i forhold til de tekniske elementer, men også i forhold til hvorledes vi sammen kan katalyserer et sammenhængende og vækstskabende økosystem for PtX.

Claus Møller (Adm. dir., Siemens A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:01

Siemens støtter op om FORCE måletekniske aktiviteter som bør blive en del af dette

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 01:15

Kære Claus, tak for din kommentar
Metrologi og måleteknik er en vigtig del af PtX-dagsordenen. FORCE Technology er ledende på området, og derfor inddrages vores kompetencer naturligvis i nærværende indsats. Siemens er som stor international teknologileverandør centralt placeret i forhold til PtX-dagsordenen. Det er derfor vigtigt at jeres viden og behov inddrages, da dette kan trække og skabe værdi for mange små og mellemstore virksomheder. Vi vil række ud til Siemens i konkretiseringen af indsatsen.

Kaj G. Gimm (Sales Manager, Hobro Rustfri Procesteknik A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:38

Hobro Rustfri Procesteknik A/S er – som der også bliver nævnt i jeres forslag – systemintegrator. Selvom vi befinder os i den lavpraktiske del med smede- og montagearbejde, så mærker vi også stadigt stigende krav til kvalitet, sporbarhed, dokumentation og overholdelse af produktstandarder og direktiver. En svejsning er ikke længere "bare" en svejsning, men er efterhånden blevet til et stort set-up af certificeringer, procedurer, retningslinjer og instrukser, som skal implementeres i alle de interne processer og afspejles i den endelige finish og funktionalitet af anlægget.

Derfor ser vi også fornuften ved at få etableret et PtX økosystem og få skabt synlighed omkring aktørerne og den knowhow, erfaring og de forudsætninger, som aktørerne kan bidrage med.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:53

Kære Kaj,
Tak for din kommentar, hvor du berører noget helt centralt. I takt med, at procesanlæg og udstyr opskaleres, øges kravene til dokumentation af kvalitet, sporbarhed etc., og det kan virke uoverskueligt for de enkelte virksomheder, der skal levere dele af anlæggene - for eksempel svejste rørsystemer eller tanke. Her ser vi en stor potentiel gevinst ved etablering af økosystemer på tværs af brancher, og det er en oplagt GTS-rolle at spille en aktiv rolle her.

Preben Birr (CEO og Klyngeleder, House of Energy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:43

Input på vegne af arbejdsgruppen i Energy Cluster Denmark:
Energy Cluster Denmark støtter op om dette forslag. Energy Cluster Denmark har, som den nationale klynge og innovationsplatform for den samlede energiindustri, medlemmer fra hele energisektoren, fra energiproduktion over infrastruktur, konvertering, lagring til forbrug. Vi har afholdt flere konferencer om PtX med en meget bred deltagelse fra hele vores medlemskreds. Vi har også afholdt en ”green bunkering” workshoprække gennem de sidste to år med deltagelse af virksomheder fra hele PtX værdikæden, fra vindmølleproducenter, vindmølleparkudviklere, elektrolyseproducenter, brændstofselskaber, skibsmotorproducenter og rederier. PtX er helt klart et område hvor flere og flere virksomheder søger hen, men det betyder også der er et stigende behov for ny viden.

Energy Cluster Denmark ser frem til at være med i en kortlægning af aktører og etablering af et vidennetværk indenfor PtX i samarbejde med FORCE og DI og andre interesserede organisationer. Netværket skal dække hele værdikæden og fremme videndeling og etablering af demonstrationsprojekter. EU's Innovation Fond og Horizon Europe byder på gode muligheder for at få flere store fuldskala demonstrationsprojekter op i Danmark, men det forudsætter vi får videreudviklet danske kompetencer på området.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 01:17

Kære Preben, tak for din kommentar
Den samlede danske energiklynge Energy Cluster Denmark vil være et vigtigt afsæt når vi, som en del af indsatsen, skal skabe de samarbejder med industrien, der skal sikre at de tekniske løsninger kan skaleres og blive mere kost- og energieffektive. Desuden vil Energy Cluster Denmark, også være et sted hvor vi kan skabe konkrete samarbejdsrelationer til andre videninstitutioner, og være katalysator for f.eks. demonstrationsprojekter. Lad os desuden tale om hvorledes vi sammen kan kortlægge og skabe overblik over aktører samt dele viden bedst muligt.

Gert Petersen (Senior proces ingeniør, GertPEnvironmental)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:47

I forbindelse med en bedre udnyttelse af biologisk produceret gas fra affaldsstoffer (spildevandsslam, organisk sorteret husholdningsaffald, industriaffald) produceres en gas der primært består af metan (55-65% og kuldioxid 35-45%).
For at kunne udnytte denne gas til andet end varmeproduktion (transport, SCP (single cell protein), kunstig naturgas) skal gassen opgraderes enten med de konventionelle fysisk/kemiske absorptionsprocesser eller ved biometanisering (biologisk omsætning af CO2 med brint til metan).
Til biometanisering er der behov for en brintkilde, som nærmest udelukkende kan tænkes at komme fra vandspaltning.
Der er forsøg igang i BIOFOS regi på Spildevandscenter Avedøre, hvor BIOFOS i samarbejde med DTUMiljø og EnviDan udfører en type biologisk proces (ved atm tryk og omgivelsestemperatur) mens fa. ElectroChea har et tilsvarende biologisk proces ved højere tryk, og forsøg inkluderer. produktion af brint ved vandspaltning.
Power-to-X er en forudsætning for disse kombinationer af biologiske processer med anvendelse af brint til opgradering af biogas og med slutprodukteterne ren metan og protein.
Der er altså et stort potentiale for optimering af brintproduktionsprocessen for at kunne opgradere biogas fra en varmekilde til en fødevareproduktion.
mvh Gert Petersen GertP Environmental.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:33

Hej Gert,
Tak for din grundige og tekniske kommentar. Danske rensningsanlæg er gode til at få det meste ud af spildprodukter, og din store indsigt giver håb om at der kan gøres endnu mere - så intet går til spilde. Det er især interessant, at fremstilling af protein til fx fødevarer indgår i paletten af muligheder udover produktion af methan som varmkilde.

Alvaro Silva (Project Manager Elysium Nordic, WindSpace)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:57

Hej,
- En anden slags virksomheder som kan spille en rolle i Power-to-X er developers, som er hverken producenter, systemintegratorer eller operatører, men som indtil videre har spillet en stor rol i fx udvikling af vindmølle- og solcelleanlægprojekter.

- Jeg kan se at der er tale om demoprojekter under aktiviteter, men kunne man forestille sig at evaluere konkrete cases som en del af aktiviteter? Ved konkrete cases tænker jeg på identificering af områder hvor der både plads og behov til et projekt i stor skala. Dette kan hjælpe styre fokus i demoprojekterne.

Mvh, Álvaro

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:15

Hej Alvaro
Tak for din kommentar. En totalvurdering af projekters feasibilty og modenhed til storskala er naturligvis et vigtigt led i udvælgelsen af projekter til Power-to-X. Dette vil til dels bero på de tekniske aktiviteter (fx sikkerhed, risikovurdering, optimering af anlæg) som vores aktivitet har fokus på. Men økonomi- og markedsanalyser er lige så vigtige, og vil inddrage partnere vi finder i det vidennetværk, vi etablerer indenfor PtX i samarbejde med DI og Energy Cluster Denmark.

Majbrit Hoppe (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:40

Fyns Maritime Klynge bakker op om alle de meget relevante input til dette forslag.
I lighed med MARCOD, som vi indgår i ny klynge med, ser vi også på Fyn en række medlemmer, hvor tiltagene omkring P2X i den grønne omstilling kommer i spil , og jeg tilslutter mig deres vurdering ift. mulig udfaldsveje i tillæg til de allerede udemærkede forslag.

Ift. P2X peges på det enorme behov for de holistiske vurderinger ift. bæredygtigheden, der skal undersøges ved de nye energi infrastrukturer, herunder det maritime.
Sig gerne til hvis vi kan bidrage med noget til dette.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:49

Kære Majbrit,
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag.
Det er godt at høre, at I og jeres medlemmer kan se relevansen af vores indsats på PtX-området som vigtigt for den grønne omstilling.
Når vi skal til at udvide og konkretisere vores forslag yderligere, vil vi se frem til at supplere vores specialistviden ved hjælp af jeres kompetencer og netværk.

Jan Flensted Poulsen (Global Technology Manager, F&B Business Unit, Pentair)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:21

Som den førende globale leverandør af anlæg til CO2 genindvinding og oprensning gennem årtier, har Pentair Union Engineering oplevet en støt stigende inden- og (ikke mindst) udenlandsk interesse for anlæg til Carbon Capture Storage & Utilisation.

Utilization-forespørgslerne har oftest vedrørt P2X-projekter – hvor Pentair Union Engineering er blevet bedt om at tilbyde løsninger til genindvinding af CO2 fra typisk røggasser (og i lidt mindre grad bioethanol- og raffinaderi-kilder).
Til forskel fra det sidste ”boom” i 0’erne – hvor fokus i den slags forespørgsler var mere på Carbon Capture Storage (eller Enhanced Oil Recovery) – er forespørgslerne nu både flere og mere seriøse.
Så forretningsmæssigt er der ikke så meget at overveje – det er nu, man skal reagere!

I møder med virksomheder og vidensmiljøer har jeg ofte oplevet stor overraskelse over, at Pentair Union Engineering siden 70’erne har leveret langt over 500 aminbaserede anlæg, der vasker CO2’en ud af røggasser og renser den op til fødevarekvalitet (eller hvad der nu måtte være behov for) på almindelige kommercielle vilkår.
Men for at overkomme de udfordringer vi nu alle står overfor, så skal der opskaleres og opgraderes markant på flere områder – og det giver altid overraskelser og behov for teknologispring.
Så et utroligt vigtigt projekt set også fra vores ende af værdikæden.

Mange andre lande er allerede langt i tanker og handlinger – så der skal tænkes globalt – og der skal tænkes ambitiøst.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:35

Tak for din opbakning til projektet, Jan.
Der tales meget om CO2 fangst i pressen disse dage, så godt at vi har en dansk virksomhed, der har leveret anlæg siden 70’erne. Optimering og opskalering af PtX anlæg til CO2 ekstraktion er specifikt nævnt i vores forslag som en aktivitet. Så der er basis for at udføre demonstrationsopgaver sammen i projektet indenfor fx materialevalg, CFD-simulering, specialtest mm. Opførslen af store anlæg på størrelse med kraftværker vil uden tvivl give nogle nye udfordringer, hvor disse services er relevante.

Sune Thorvildsen (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:09

Relevant forslag for FORCE. Der er stadig et stykke vej i forhold til at udvikle robuste materialer til ptx, som er en foudsætning for at DK kan lykkedes med udvikle nye stærke industrielle værdikæder indenfor området.

Frank Fontenay (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:54

Kære Sune,
Tak for din kommentar til vores forslag. På nogle områder har man allerede velafprøvede materialeløsninger indenfor PtX, men vi er enige i, at der er behov for yderligere viden og specialafprøvning for at nå i mål med opskalering og effektivisering i hele værdikæden. Andre fokusområder i den foreslåede indsats er legal metrologi, simulering og risikovurdering, og vi ser frem til at beskrive projektet yderligere i samarbejde med blandt andre DI's øvrige medlemmer.