Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Den maritime grønne omstilling vil bl.a. omfatte udvikling af nye energieffektive fremdrivningsløsninger. Optimering i forhold til effektivitet og sikkerhed kræver udvikling af nye fysiske og virtuelle tests (CFD og simulering).

Danmark, som er verdens 6. største søfartsnation, har høje ambitioner om at reducere udledningen af emissioner. Fremtidens skibe vil derfor byde på helt nye skibsdesigns tilpasset nye energi-, miljø- og klima-optimerede skrogformer og fremdrivningssystemer (f.eks. baseret på el, multi-fuel engines, vind m.m.).

Med afsæt i FORCE Technology’s unikke mulighed for at anvende, verificere og kombinere empiriske, fysiske data, fuldskala performance data og avancerede beregnings- og simulerings-værktøjer, vil der gennem indsatsområdet blive udviklet værktøjer, der understøtter den maritime branches ønsker om effektive design- og performanceovervågningsprocesser, performance- og operations-optimering ift. sikkerhed og effektivitet samt træning.

75 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Brian Schmidt Nielsen (Chief Pilot, DanPilot)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:07

Som lodseri er det meget vigtigt at vores lodser er på forkant med betydningen af nye skrogformer, fremdrivningssystemer, slæbebådstyper og lignende. Dette opnås blandt andet ved effektiv træning og vidensdeling samt lydhørhed mellem lodseriet og kursusudbyderen således at modellerne, simulatorerne, instruktørerne og kursisterne alle er opdateret og der videndeles på højt fagligt niveau. En meget vigtig faktor i dette sammenspil er at al træning forgår med de bedste og mest opdaterede modeller som grundlag.

Brugen af historisk test og simuleringsdata som baseline i forbindelse med accident investigation eller i forbindelse med en vurdering af den faglige kompetence hos en personalegruppe kan kun fremme den faglige udvikling hos de forskellige faggrupper i det Maritime Danmark. Ligeledes kan integration af simulatorer og opsamlet data fra disse simulatorer tilsammen give en solid baseline for udvikling af allerede udviklede kurser således at disse hele tiden er tidssvarende.

Samme test og simuleringsdata ville også være meget brugbart i forbindelse med undersøgelse af / fastlæggelse af mulighederne i forbindelse med simuleringer omkring landbaseret lodsning og kommunikationen omkring samme.

Bugge T Jensen (Senior project manager, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:03

Kære Brian
Mange tak for din støtte til vores forslag!

Vi er helt enige i dine betragtninger omkring vigtigheden af præcist at kunne simulere manøvrekarakteristika for fremtidens nye skibstyper og fremdrivningssystemer. En vigtig del af fremtidens træningskoncepter er netop muligheden for at kunne gennemføre skræddersyede individualiserede træningsforløb som tilpasses kursisternes aktuelle behov, og i den forbindelse ønsker vi bl.a. at gøre simuleringen af squat-, bank- og andre lægtvandseffekter endnu mere nøjagtig og forhåbentligt således også matche danske lodsers forventninger.

Der ligger værdifuld læring gemt i de tusindvis af tidligere gennemførte loggede simuleringer, som FORCE Technology råder over, og detaljer om manøvrestrategier, ror kommandoer og eventuel slæbebådsassistance fra tidligere gennemførte simulator sejladser vil kunne inddrages i udviklingen af nye kurser og effektive læringsprocesser.

De nye simulatorbaserede værktøjer til objektiv risikovurdering af skibsoperationer vil være velegnede til undersøgelse af udfordringer og muligheder i forhold til fremtidig - potentielt landbaseret - lodsning. Netop i disse Corona tider, hvor lodsens fysiske tilstedeværelse på broen af de fremmede skibe, måske ikke opfattes som sundhedsmæssigt forsvarligt fra hverken lodsens eller besætningens side, er landbaseret fjernlodsning formodentligt højt på ønskelisten? Men kan man opnå samme grad af ”situational awarenes” i land? Og hvilke instrumenter kræves? Undersøgelse af disse aspekter kan med fordel foretages i simulerede omgivelser.

Med venlig hilsen
Bugge

Peter Sinding (Head of Advanced Analytics and Digital Solutions, DS Norden)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:45

Forslaget Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services indeholder flere elementer der vil kunne være af stor betydning for Rederiet Norden.
Vi interesserer os i høj grad for energieffektivisering og glæder os over at elementer som energy/power management systemer og vindfremdrivning er med i forslaget.
Videre vil simuleringsværktøjer til simulering og risikovurdering af operationer mellem skibe eller skibe og pramme i områder med udfordrende vejrforhold også kunne være en stor fordel.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:26

Et centralt led i den grønne omstilling er energieffektivisering. Indsatsområdet “Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services” vil understøtte udviklingen af simuleringsværktøjer til evaluering af vindfremdrivning (fra f.eks. sejl eller Flettner rotors) og energieffektivisering. Nye fremdrivningssystemer og energieffektiviseringstiltag kan testes og evalueres i vores virtuelle testlaboratorium, både i en tidlig designfase og for skibe i operation, hvor forskellige retrofitløsninger overvejes.

Med henblik på at understøtte den overordnede energioptimering ombord vil der blive udviklet nye energy/power management systemer til real-time simulering og disse vil indgå i vore nye programmer til objektiv risikovurdering.

Komplicerede offshore operationer som skib-til-skib og skib-til-pram, kræver avancerede og nøjagtige beregninger, og vi vil under den kommende indsats fortsat have fokus på udvikling af multi-body dynamik til simulering af fendere, fortøjninger, kollisioner mellem skibe m.m. Til præcis simulering af udfordrende vejrforhold vil vi udvikle helt nye og forbedrede modeller til havbølger, skibsbølger og aerodynamisk drag og vindlæ.

Thomas Eefsen (Chief Commercial Officer, Odense Maritime Technology A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:05

De foreslåede aktiviteter er yderst relevante for OMT i forhold til udvikling og design af fremtidens skibe. Det virtuelle hydro- og aerodynamiske laboratorium er vigtigt i forhold til præcise vurderinger og beregninger af energieffektivitet, manøvreegenskaber, sødygtighed, vindlaster, etc. i hele designprocessen fra initielt til endeligt design. Specielt er det vigtigt med mere præcise vurderinger allerede i den initielle designfase, hvilket i nogle tilfælde kan være en vigtig og afgørende konkurrenceparameter i en salgsproces. Derudover er udviklingen af nye simulatorbaserede analyseværktøjer yderst relevant i forhold til design af for eksempel autonome skibe, hvor design- og erfaringsgrundlaget endnu er begrænset.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:38

Hej Thomas
Mange tak for de positive kommentarer! De rammer centralt ind i det strategiske indsatsområde i forhold til designværktøjerne, og vi er meget opmærksomme på ønsket om præcise vurderinger af fremdrivningsperformance og manøvreegenskaber på et meget tidligt tidspunkt i skibsdesignprocessen, og derfor vil der være stort fokus på udvikling af effektive CFD- og empiri-baserede værktøjer der netop kan give optimal beslutningsstøtte i forhold til det (ofte sparsomme) datamateriale der foreligger på det pågældende tidspunkt.
Vi er enige i dine betragtninger vedr. autonomi og vi forventer at se stadigt højere grader af sikkerhedsforbedrende autonomi i årene fremover, og vil gennem den foreslåede indsats udvikle de værktøjer, der kan understøtte objektiv risikovurdering af de nye koncepter.
Mvh Søren Hattel

Susanne Thilqvist (Havnekaptajn, Køge Havn)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 06:28

Køge Havn har tidligere haft stor nytte af at anvende FORCE Technology’s simulator faciliteter til at finde optimale løsninger ved udvidelser af Køge Havn. Det er glædeligt at se, at der satses på at gøre simuleringsværktøjerne mere realistiske og følge med den teknologiske udvikling. Generelt udfordres de operationelle grænser løbende i havnene, og der er til stadighed behov for meget realistiske og nøjagtige simuleringsværktøjer, der kan understøtte havnenes bestræbelser på at opretholde både effektivitet og sikkerhed. Vi håber, at det lykkes for Jer at kunne gennemføre aktiviteterne og ser frem til at se hvad der kommer ud af Jeres bestræbelser. Vi kunne godt tænke os, at hører mere om de specifikke resultater I sigter mod inden for simulering og risiko analyse relevant for havnene.

Bugge T Jensen (Senior project manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:10

Hej Susanne

Mange tak for jeres støtte til indsatsen. FORCE Technology har i en årrække leveret avanceret simulatorbaseret rådgivning for at finde optimale, sikre og effektive løsninger til de mange havneudvidelser der foregår i Danmark.

Skibe og offshore konstruktioner bliver stadigt større og danske havne udvides tilsvarende og infrastrukturen udnyttes til grænsen. Dette stiller stadigt stigende krav den simulerede realisme og rådgivning. Ved at udnytte moderne hardware og avancerede grafikprocessorer, kan effekterne af manøvrering på lægt vand, i nærheden af moler og kajer i fremtiden beregnes med en meget større nøjagtighed.

I delaktiviteten ”objektiv risikovurdering” vil vi udvikle en virtuel navigatør, der ved hjælp af machine learning skal trænes til at gennemføre specifikke operationer, f.eks. at vende et skib i et drejebasin og derefter manøvrere på plads langs en kaj. Når algoritmen er trænet, vil man f.eks. kunne gennemføre operationen i et helt års forskellige vejrforhold. Med givne sikkerhedskriterier f.eks. at thrusteren ikke må belastes over 80 % i mere end 5 minutter ad gangen kan man finde operationsgrænserne for den givne manøvre.

Under indsatsen vil der blive gennemført en række videnspredningsaktiviteter. Vi vil komme rundt til havnene (og andre interesserede) og fremlægge resultaterne.

Jeppe Høgenhaug (Maritim Chef, Frederikshavn Havn)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:32

Frederikshavn Havn har ved flere lejligheder, specielt de seneste år i forbindelse med vores igangværende havneudvidelse anvendt FORCE Technology’s simulator faciliteter til at efterprøve designs af kajanlæg og moler, til stor tilfredshed for både Frederikshavn Havn og havnens brugere. Det er positivt at se, at der til stadighed satses på udvikling af disse services. Og Frederikshavn Havn ser frem til at følge resultatet af udviklingen.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:21

Hej Jeppe
Jeres havneudvidelse er imponerende og vi følger interesseret med i udviklingen af Frederikshavn Havn. Det er et godt eksempel på, hvor maritim simulatorbaseret rådgivning kan bidrage til udvikling af fremtidens havne.
Mvh
Ole

Finn Mølsted Rasmussen (Projektchef, Rambøll)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:51

Rambøll samarbejder ofte med FORCE Technology omkring simuleringer af infrastrukturprojekters indflydelse på sejladsen. Det kan være vindmølleparker, broer, havneombygninger både i byggefasen og i driftsfasen. Formålet med undersøgelserne er at indrette infrastrukturprojekterne (placering, udformning, afmærkning, etc.) så sejlads kan afvikles effektivt og sikkert. Derfor er det vigtigt for os, at FORCE Technology hele tiden udvikler simuleringsfaciliteterne og mulighederne for effektivt at anvende de erfaringer, som tidligere simuleringer har genereret. Det er helt nødvendigt både for at gøre simuleringerne så virkelighedstro som muligt og for at være på forkant med udviklingen i forhold til andre simulatorer i Europa.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:07

Hej Finn

Mange tak for de positive kommentarer! Vi takker for det mangeårige samarbejde omkring layoutoptimering og sejladsmæssig sikkerhedsvurdering i forbindelse med store infrastrukturprojekter. Vi vil gennem det foreslåede indsatsområde bestræbe os på yderligere udvikling af præcisionen og realismen i vores simulatorbaserede værktøjer, således at vi fortsat bevarer vores internationale førerposition inden for matematisk modellering af skibenes manøvreevne og dermed understøtter effektiv gennemførelse af simulatorbaserede risikoanalyser med meget høj kvalitet.

Med venlig hilsen

Bugge

Claus Winter Graugaard (SVP, Head of fleet management, J.lauritzen)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:11

Den grønne omstilling og de ambitiøse klimamål, kræver i den grad at vi i det blå DK udvikler og uddanner førende kompetencer, og sikre at det akademiske grundlag opretholdes og konstant videreudvikles. Her vil teknologi udvikling baseret på digitalisering , VR og AI blive vigtige værktøjer og menneskelige kompetencer, som hele det blå Danmark vil have gavn af og brug for.
Således vil de beskrevne udviklende digitalt baserede processer og værktøjer have stor relevans for fremtidsudviklingen af skibs design, operation, sikkerhed, og emissions reduktioner.
Yderligere vil de virtuelle teknologier også kunne gavne og styrke kvaliteten og effektiviteten på træning af menneskelige kompetencer , og omstillingen til en mere automon skibsfart på længere sigt.

Peter K. Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:51

Tak for kommentaren Claus.
Det er godt at se, at vi rammer rigtigt i forhold til Jeres behov i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at I har interesse i både de simulator tekniske udviklinger og udviklingen af de virtuelle ydelser indenfor hydrodynamik til brug for fremtidens grønne og sikre skibsdesign. Igennem de foreslåede risikoanalyser vil vi også sikre, at fremtidens grønne skibe kan besejle havnene sikkert.
Mvh
Peter

Peter K. Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:33

Jeg glemte at tilføje to vigtige pointer ifht din bemærkning om virtuel træning og den nuværende fokus på corona og klimaet. Ved at få etableret effektive træningsmetoder (dvs metoder der som minimum kan matche de nuværende læringsmål med nuværende læringsværktøjer, men som gerne kan sigte højere), der kan levers vha de seneste og kommende muligheder inden for distribuering af real time simulation og MR/VR/AR teknologi kombineret med udviklingen af pædagogiske metoder vil man kunne slå to fluer med et smæk - Vi kan bidrage til en væsentlig sænkning af rejse aktiviteterne (godt for klimaet) og forhindre spredning af corona og anden smitte. En lang række virksomheder, rådgivere, vidensinstitutioner og undervisning vil kunne få gavn af denne viden, teknologi og de nye metoder. Men det kræver en fokuseret indsats, der hele tiden sikre, at man ikke blot fascineres af den nye teknologi, men holder fast i at træningen skal være mindst lige så effektiv (og helt mere) end det vi kan opnå i dag.

Lotte Meldgaard Pedersen (Senior projektleder, havne og kyster, Sweco)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:47

Det er vigtigt for Sweco, at FORCE Technology hele tiden udvikles og følger med udviklingen. Vi drager stor nytte af jeres faciliteter og viden inden for specielt skibssimulering i forbindelse med bl.a. vores mange havneprojekter. En virtuelt baseret screening af planløsninger vil kunne give et tidligere overblik over muligheder og begrænsninger inden der fastlægges for mange detaljer. Det vil styrke kvaliteten af de simuleringer vi efterfølgende vælger at udføre med lodser/kaptajner, og det vil gavne processen med at finde den optimale udformning af kaj/indsejling mv.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:00

Hej Lotte

Mange tak for dine positive kommentarer.

Det er godt at se, at I har behov for vore nye ydelser. Vi vil glæde os til at udvikle nye simulatorbaserede værktøjer, der kan assistere jer med kommende projekter og medvirke til sikker og optimal besejling af havne.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:48

Danske Maritime anser aktiviteterne hos FORCE Technology for at være helt centrale i forbindelse med den grønne omstilling af vort samfund.
De klassiske skibs - og havtekniske undersøgelser og beregninger af energieffektivitet, manøvreegenskaber, sødygtighed m.v. er vigtige at have tidligt i et projektforløb, da det er afgørende for projekters videre forløb og dermed den kommercielle gennemførelse.
Derudover er udviklingen af nye simulatorbaserede analyseværktøjer yderst relevant i forhold til design af for eksempel autonome skibe eller skibe med en høj grad af automation og digitaliserng.
Simulatoraktiviteterne skal løbende udvikles i takt med skibenes udvikling og dermed at lodsers og andre navigatørers behov for træning og videreuddannelse ændrer sig.
Endelig har FORCE Technology en vigtig rolle i forhold til at sikre en effektiv og sikker intergration af skibsfarten til den øvrige infrastruktur i samfundet ved f.eks. havne - og brobyggeri, planlægning af sejlruter for den kommercielle skibsfart m.v.
Det er således vigtigt at FORCE Technology inden for nævnte områder styrkes og udvikles.

John Koch Nielsen (F&U Koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:35

Hej Valdemar
Mange tak for de positive kommentarer til forslaget!
Det glæder os, at Danske Maritime bakker op om alle dele af forslaget, lige fra
- udvikling af nye digitale services baseret på CFD, AI og Machine Learning på empiriske data, som supplement – og yderligere forbedring – af vores portefølje af ydelser til designoptimering i alle faser fra initielt til endeligt skibsdesign, over
- simulatorbaseret risikovurdering af sejladsforhold i og omkring havne og offshore anlæg til
- træning af navigatører der sejler i udfordrende løb omgivet af skibe med stadigt stigende grader af autonomi.
Med venlig hilsen
John

Jan-Jaap Cramer (Havnedirektør, Vordingborg Havn)
Mandag d. 18/5-20 kl. 20:11

Vordingborg Havn har med stor succes og tilfredshed gennemført to simuleringsstudier ved Force Technology af Vordingborg Havns masterplan. Studierne har været meget realistisk sammenlignet med de erfaringer havnen, lodser og skibsfører efterfølgende har gjort sig. Studierne har været et vigtig redskab i kunne optimere design af havnen og hvordan den kan anvendes i det daglige. Det har resulteret i mindre anlægsomkostninger og dermed væsentlige besparelser og mindre miljøpåvirkninger. Optimering af havneanlæg og sejlads er væsentlig del af den maritime grønne omstilling. Der er meget at hente i optimeringen af sejladsen hvor fremtidens skibe, men helt sikkert også havne skal/kan spille en vigtig rolle. Fremtidens autonome skibe kan stille nye krav til fremtidens havnedesign af såvel havneanlæg, sejlrender og ventepladser. Samt kan autonom håndtering af fragtskibe have en anden interaktion på andre aktiviteter på, i og ved havnen. I den sammenhæng vil der også være behov for simuleringsstudier for sejlads med autonome slæbebåde kombineret med fx autonome fragtskibe og pilotage on distance. Den grønne omstilling er ikke længere "nice to have" men en "licence to operate" om nogle få år. Det kan ikke gå stærkt nok med udvikling af nye fysiske og virtuelle tests og nye studier så Danmark med Force Technology kan beholde førertrøjen på dette område.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:38

Hej Jan-Jaap

Mange tak for dine positive kommentarer.

Vi er glade for jeres positive udbytte af de simuleringer I har fået gennemført hos FORCE.

Det er meget interessant at se dine tanker omkring autonome skibe og slæbebåde samt landbaseret lodsning. Dine tanker vil blive medtaget når udviklingsarbejdet igangsættes.

Palle Broberg Jensen (Nautical Superintendent, Scandlines Danmark ApS.)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:42

I Scandlines arbejdes der konstant med energioptimering og der er sat ambitiøse mål for yderligere reduktion af CO2 udledning i årene frem mod 2030 (70%) og 2050 (100%). Arbejdet frem mod de ambitiøse mål vil kunne ske mere gnidningsfrit og med større succes, hvis der på markedet er troværdige modeller, der vil kunne underbygge at investeringen nu også er en god idé, før projekterne startes. Det er vores opfattelse, at virtuelle services, som de, der er beskrevet i projektet ”Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle services” vil kunne fremme sådan en proces. Yderligere er det Scandlines opfattelse, at udviklingen af troværdige og nøjagtige simulatorværktøjer vil være medvirkende til, at kunne skabe større sikkerhed. Scandlines har siden 2001 har sit eget simulatorcenter hvor der kan simuleres med modeller af alle rederiets skibe. Udviklingen af bedre simulatorværktøjer vil således også komme Scandlines til gode ved optimeringen af disse modeller.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:36

Hej Palle

Mange tak for dine positive kommentarer.

Scandlines har gennem mange år været en vigtig kunde for FORCE og har gennem tiden været med til at drive udviklingen af vores simulatorer. Det er godt at se, at I har stort fokus på nøjagtige simulatormodeller, der understøtter træning i sikker og energieffektiv sejlads, som netop har høj prioritet i vores strategiske indsatsområde.

Allan Larsen (Fagleder vindteknik, COWI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:28

Ved design af store broer over skibsruter er sikkerhed mod skibskollision en vigtig designparameter. Dette problem løses bedst gennem simulering of skibstrafik og effekter af kollision mod bropiller ect. COWI har ofte anvendt FORCE's store viden og kacacitet hvorfor vi varmt støtter udvikling på dette område.

Søren V. Larsen (Teamleder - aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:52

Hej Allan
Mange tak for din støtte til forslaget og dine positive kommentarer.
COWI og FORCE har samarbejdet om mange broprojekter i årenes løb mht. især aerodynamik. Dette område er en del af nærværende forslag under virtuelle hydro- og aerodynamiske services. Denne del-aktivitet inkluderer således forudsigelser af vindmiljø og vindlaster på og omkring konstruktioner samt etablering af virtuelle CFD-baserede ”vindtunneller”.
vh Søren V. Larsen

Carsten Manniche (General Manager, UltraShip)
Fredag d. 22/5-20 kl. 18:34

Jeg har med interesse læst jeres paper og kan fuldt ud støtte ønsket om, at supportere det kommende skift til non-fossile fuels ved AI og digitale twins således at Rederierne har en bedre chance for at undersøge forskellige kommende nybygningsdesign scenarier inden ordrer på fremtidens skibe placeres. Rederierne står med en meget stor udfordring, når flåden skal fornyes ikke mindst i at tage de rigtige beslutninger mht designs og nye installationer til håndtering af non-fossile fuels. Og her kan FORCE supportere os til gavn for det danske maritime cluster. Knæk og bræk med forslaget.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:12

Kære Carsten, mange tak for din positive kommentar. Vi glæder os over jeres store fokus på den grønne omstilling. Vi ser det som vores fornemme pligt at bidrage med vores kompetencer til den grønne omstilling af den danske skibsfart. Den virtuelle testfacilitet vil muliggøre kvalificeret og agil evaluering af designforbedringer og designændringer, på alle stadier af designprocessen og kan dermed potentielt reducere designomkostningerne væsentligt.
Mvh Søren Hattel

Niels Jakubiak Andersen (Ekstern Lektor, DTU)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:53

Som praktiserende arkitekt, og medlem af danske arkitektvirksomheders bestyrelse, samt ekstern lektor på DTU kan jeg se flere relevante forhold i indsatsområdet i fht. planlægningen af fremtidigt byggeri, særlig i fht. forudsigelser af vindmæssig forhold. Med urbaniseringen som makrotrend vil vi få større fortætning i byerne end nogensinde før. Fremskrivninger viser at 2 ud af 3 vil bo i byer i 2050. Dette gør naturligvis at det bliver en større - og mere kompleks - opgave at sikre kvaliteterne af ekstremt fortættede bymiljøer fremover. Nøjagtige og virkelighedstro vindstudier og simuleringer vil derfor i højere grad blive væsentlig værktøjer i planlægning og gennemførelse af byggeri - højhusbyggeri såvel som tæt lav. I sidste ende handler det om livskvalitet og det vil i fremtiden være en integreret del af ingeniør- og arkitektrådgivernes ydelser at kvalificere deres forslag ud fra også vind- og mikroklimatiske parametre.

Søren V. Larsen (Teamleder - aerodynamik, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:05

Tak for dine kommentarer Niels. Det er glædeligt, at du kan se perspektiverne i forslaget, der rækker ud over det rent skibsmæssige. Dette omfatter forudsigelser af vindmiljø og vindlaster på og omkring konstruktioner, og dette kan jo igen bl.a. understøttes med virtuelle CFD-baserede ”vindtunneller”.

Jens Peter Baltsersen (Senior Project Manager - Naval Architect, DFDS - Newbuilding and Major Conversion)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:06

DFDS er selvfølgelig interesserede i at fremme erhvervets omstilling til en ny tid med alternative brændstoffer/fremdrivining, og deltager allerede i en række innovationsprojekter. Som langt de fleste andre rederier er vi afhængige af et marked med rimelige konkurrancemæssige forhold, og jo bedre rustet vores samarbejdspartnere (Force er en af dem!) er med hensyn til viden, jo bedre kan vi som rederi møde konkurrancen.
Udover de meget relevante aktiviteter der er anført i beskrivelsen, er der et område der i vores optik bliver tilsidesat, og det er risikovurdering i forhold til den øgede system integration der er dagligdagen inden for skibsbygning, og som kun bliver mere og mere kompliceret i takt med øget automatition og autonomi. Det virker som om man i forbindelse med øget anvendelse af komplicerede systemer og udstyr komplet tilsidesætter det faktum at selv med forholdsvis lange skibs serier på 4-8 skibe stadigvæk helt grundlæggende roder med prototyper, ikke mindst sammenholdt med eksemplevis bilfabrikation eller flyindustrien. At man regulativt meget gerne vil understøtte autonomi og anvendelse af højteknologisk udstyr for at forbedre effektiviteten og mindske det miljømæssige fodaftryk er vældigt godt men håndtering af risici skal følge med og her halter systemintegrationen voldsomt bagefter, både fra værfternes side og fra klassen/myndighederne. Det foreslås derfor at kigge i den retning og undersøge om det kunne blive integreret i projektet.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:03

Hej Jens Peter

Mange tak for dine positive kommentarer.

Det er godt at se at DFDS bakker op om vores forslag. Problematikken omkring risikoen ved at sammenkoble forskellige systemer ligger lidt uden for det foreslåede scope. Forhåbentligt kan arbejdet med standarder og digitale tvillinger hjælpe med at håndtere denne problematik i fremtiden.

mvh
Bugge

Hans Otto H Kristensen (Direktør og rådgivende skibsingeniør, HOK Marineconsult ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:12

Jeg har med interesse læst oplægget til et nyt programsystem vedr. energieffektivitet og manøvresimuleringer.

Jeg finder på nogle markante punkter projektideen interessant for jeg har altid betragtet manøvresimuleringer som et godt "beregningsværktøj" for komplekse beslutningsprocesser i forbindelse med skibssejlads. Specielt i ønsket om at minimere den installerede fremdrivningseffekt (for at minimere EEDI) er vi i IMOs miljøkomite de seneste 5-10 år stødt på et alt overskyggende problem, nemlig at kunne vurdere , om et skib har tilstrækkelig manøvredygtighed ved lav fart omkring dvs. ca. 4 knob til at kunne klare en storm på BF 8 -9.

IMO har endnu ikke lykkedes at finde den endelige løsning på dette problem og har vedtaget et sæt foreløbige vejledninger, som ikke er tilfredsstillende når man tænker på, at der er gået 5-10 år med at diskutere emnet. Der findes efterhånden acceptable empiriske beregningsmodeller til beregning af ekstra effekt fra vind og bølger, som jeg de seneste 5 år har været stærkt involveret i med udviklingen af min såkaldte SHIP-DESMO model der kan down-loades fra DTU´s hjemmeside: https://gitlab.gbar.dtu.dk/oceanwave3d/Ship-Desmo

Men selve vurderingen af, om skibets sejlads er sikker er en meget kompleks proces, hvor manøvresimuleringer vil få stor betydning for at kunne tage den endelige og sikre beslutning vedr. et konkret skibsprojekt. Simuleringer er tidskrævende og dyre og kan være økonomisk uoverkommelige at ty til i et dagligt projektforløb. Jeg foreslår, at man som sidegevinst af dette projekt udvikler et desktop (PC baseret) program, som den enkelte bruger kan benytte på sin egen PC, hvor alle øvrige projektberegninger udføres. Samtidig skal dette desktop program være økonomisk overkommeligt - eller helst frit til rådighed, hvis man får udviklingsstøtte til det skitserede projekt.

Desktop programmet vil således kunne være et rigtig godt projekt værktøj for at fuldende en kreativ og innovativ design proces. Simuleringsværktøjet bør levere beregningsresultater, der bliver nemt og hurtigt tilgængelige. Man bør inddrage erfaringer fra industrien, konsulenter, propeller- og motorfabrikanter, så nøglebrugerne kan give deres input og erfaringer videre i et tværfagligt udviklingsteam.

Jeg husker at jeg for ca. 20 år siden sad med i en styregruppe der fulgte udviklingen af en interaktivt preliminært simuleringsværktøj FORCE fik offentlig støtte til. Det blev vist kun brugt af meget få personer og var stort set umuligt at arbejde med - sådan noget må ikke ske igen - eksemplet skal virke til skræk og advarsel. Gode gamle lektor på DTU, Christen Knaks ofte benyttede citat at "history repeats itself", må ikke gå i opfyldelse på dette område for et nyt simuleringsværktøj.

Mvh Hans Otto Kristensen

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:03

Kære Hans Otto
Mange tak for dine positive og konstruktive detaljerede kommentarer!
Vi er helt enige i dine betragtninger vedrørende den potentielle konflikt mellem en EEDI optimering (hvor den installerede fremdrivningseffekt minimeres) og nødvendigheden af at kunne manøvrere sikkert i hårdt vejr. Dette understøtter behovet for præcise beregningsværktøjer til vurdering af skibenes manøvreegenskaber i bølger.
SimFlex kan konfigureres og skaleres til alt lige fra desktopsimulatorer til store full-mission simulatorer (hvor de små desktop udgaver typisk finder anvendelse i universitetsmiljøer og hos rådgivende ingeniører og konsulenter til løsning af engineering opgaver). Fælles for alle versionerne er at de alle benytter den samme højkvalitets matematiske skibsmodel: DENMark2, og udvikling af nye effekter til DENMark2 er et hovedfokus i det kommende strategiske indsatsområde.
Med venlig hilsen
Bugge

Christian Råe Holm (Head of Performance Management, COACH Solutions)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:33

Vi er meget positive overfor potentialet i det virtuelle hydro- og aerodynamiske laboratorium og dets mulighed for at det kunne give et hurtigt og økonomisk attraktivt bud på en digital tvilling for et eksisterende skib til brug i performance- eller retrofit-beregninger. Med den foreslåede tilføjelse af flere parametre i modellerne, såsom lægtvandseffekter, vil værktøjet kunne give et endnu bedre beregningsgrundlag for både de førnævnte beregninger samt generelt skibsdesign. Vi giver projektet vores støtte og håber FORCE's visioner kommer til udtryk.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:19

Kære Christian, tak for din støtte til projektet. Du påpeger behovet for både at kunne modellere skibe på tidlige stadier af designprocessen og modellere skibe under operation. Det virtuelle testlaboratorium vil kunne levere modeldata til begge disse meget forskellige modelleringsopgaver til priser, som gør det tilgængeligt for de fleste og dermed kan højne kvaliteten af indsatsen for at reducere fuelforbrug og CO2-udledning.
Mvh Søren Hattel

Andreas Christiansen (Maritim Chef og Lods, Hirtshals Havn)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:58

Vi har i flere tilfælde brugt Force til at simulere anløb på havnen af forskellige skibstyper og simuleringerne har bestemt været anvendelig i forhold til virkelighedens verden.
Vi har i simuleringerne fået nogle meget anvendelige retningslinjer for anløb af specifikke skibe som viste sig at være realistiske og nøjagtige.
Det siger sig selv at bedre og mere præcise simuleringer vil give bedre resultater. Det er ikke sidste gang vi har brugt force og kan kun støtte op omkring alle forbedringer af simulationen.
I mine øjne er simulatorer med til at højne og sikre sikkerheden omkring sejladser såvel i al almindelighed i forbindelse med træning men også i specifikke situationer hvor de f.eks. bidrager til design af havne og sejlrender.
Med hensyn til den grønne omstilling er det jo et område som på den ene eller anden måde vil være interessant for næsten alle danske havne og som kommer til at betyde omvæltninger for store dele af den maritime verden. I de kommende år vil de fleste havne have focus på en eller flere af de områder der bliver nævnt her i projektet. Derfor finder vi projektet yderst spændende.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:17

Kære Andreas
Mange tak for dine kommentarer og støtte til indsatsområdet. Du beskriver meget fint, hvordan maritim simulering kan bruges til at øge både sikkerhed og effektivitet gennem træning, udarbejdelse af retningslinjer for anløb og design af havne og sejlrender. Med denne indsats vil vi forbedre disse ydelser gennem større visuel realisme, bedre hydrodynamisk interaktion mellem vand og skib, samt øget fleksibilitet ift. de fremdrivningssystemer, der forventes at komme med den grønne omstilling. Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med Hirtshals Havn og glæder os til at præsentere vores nyudviklinger for jer i de kommende år.
Mvh Ole

Christian Klimt-Møllenbach (Senior Naval Architect, Maersk)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:06

Som en del af Mærsk’s ambitiøse CO2 reduktionsmål (60% i 2030 og 100% i 2050) er det en nødvendighed at vi får flyttet grænserne for energi effektivitet af vores flåde. Udvikling af metoder indenfor til hydro- og aerodynamisk modellering er essentiel for fortsat optimering af flåden, således at grænserne for energi effektivitet kan flyttes.

Udover at flåden skal være energi effektiv skal udnyttelsesgraden af skibene maksimeres dette kan kun ske hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarlig i forbindelse med havne og kanal operationer. Der er således et absolut konkret behov for pålidelige simuleringsværktøjer indenfor skibsoperationer.

Forslaget ”Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services” berører således flere relevante elementer som går klart i tråd med Mærsk’s CO2 mål.

Peter K. Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:12

Mange tak for din kommentar Christian,
Det er godt at se, at forslaget rammer bredt ind i jeres grønne dagsorden. Vi har i vores forslag netop bestræbt os på at have et holistisk og strategisk fokus, hvor nye innovative grønne løsninger skal være både effektive og sikre, ud over at sigte specifikt på at nedbringe CO2 udledningerne.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:18

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

John Koch Nielsen (F&U Koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:14

Kære Erik
Mange tak for din støtte til forslaget!
Vi er meget enige i dine betragtninger og er glade for dine vurderinger af de maritime udfordringer. Flere af dine bullets er dækket af vores indsatsområder: ”Fremtidens nøgleteknologier til sensorsystemer, fotonik og dataanalyse” og ”Emissioner i den grønne omstilling”, mens vi med nærværende indsatsområde ønsker at udvikle de virtuelle simulatorbaserede værktøjer, der understøtter de sidste af dine bullets. Som eksempler på anvendelsesområder kan nævnes ”Simulatorbaserede Pre-FAT systemintegrationstests med anvendelse af digitale tvillinger”, ”Simulatorbaseret uddannelse og træning” og ”Objektiv risikovurdering af skibsoperationer”.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer i den nye MARLOG-klynge.
Med venlig hilsen
John

Brian Bender Madsen (Head of Machinery and systems, KNUD E. HANSEN A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:15

Med dette projekt skabes der et særdeles relevant fokus på det gevinstpotentiale der er ved at designe skibe til den faktiske drift (hensyntagen til vind/vejr, ruter, lastekonditioner m.v.), hvilket klart understøtter vores skibsdesignfilosofi og ved breder anvendelse vil det yderlig styrke danske Rederiers konkurrencedygtige. Med relativt få undtagelser, så oplever vi globalt set en vis tilbageholdenhed fra Reder side med at investerer i omfattende optimeringsprocesser tidligt i design fasen, hvilket groft sagt betyder at det ”blot” ender med en skrogoptimering, vægtoptimering og lidt energi optimering når der er skrevet kontrakt med værfterne, da der i princippet ikke tidsmæssigt er plads til de store optimeringsrunder idet værfterne skal hold deres produktionsplan. Ved, i det tidlige projektstadium, at bruge simuleringsværktøj der kombinerer manøvre- og sejladsdata ud fra relevante randbetingelser skabes der et stærkt fundament for de fremtidige designfaser og mulighed for løbende at sammenholde evt. forbedret design tiltag. Kunne være relevant at der før projektstart afstemmes/estimeres med hvilken nøjagtighed at man forventer at kunne simulere f.eks. energiforbrug på basis af givne manøvre- og sejladsdata.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:34

Hej Brian,
mange tak for din kommentar og din opbakning til vores indsatsområde.
Hensigten med de virtuelle testfaciliteter er netop at gøre designprocessen og optimeringsprocessen mere agil både i de tidlige designfaser, i de senere designfaser og endda når skibet er i operation, hvor designforbedringer kan komme på tale.
Det glæder os at I deler denne vision.
Jeg er enig i at det er relevant på forhånd at kunne forventningsafstemme nøjagtigheden af simuleringer og estimater. Tak for den pointe.
Mvh Søren Hattel

Jesper Raakjaer (Udviklingschef, Port of Aalborg Logistics A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:34

Det er utrolig vigtigt for Port of Aalborg at få simuleret skibsanløb over Hals Barre og ind igennem fjorden. Skibssimuleringer af forskellige skibstyper sammenholdt med vores 3D pejledata vil kunne optimere skibsstørrelsen for anløb til PoA og give lodserne et forbedret beslutningsgrundlag i forhold til beslutning om max dybgang.
Vi er i proces med Force i forhold sådanne simuleringerne og det ser utrolig meget frem til at fået forevist simuleringsmodeller for forskellige skibstyper. Forbedret datagrundlag er den økonomisk optimal måde, at have den faktiske dybgang på anløb til PoA.

Generelt er PoA specielt aktiv i forhold til at understøtte den grønne omstilling i den maritime sektor og havneøkosystemer og aktiv spille i etableringen af GreenHub Denmark. De beskrevne indsatsområder er yderst relevant i den sammenhæng.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:19

Kære Jesper
Mange tak for dine kommentarer og støtte til forslaget. Aalborg havn er et godt eksempel på en havn med lægt-vands udfordringer. Den foreslåede indsats vil sikre at vi kommer i mål med den fulde model til nøjagtig modellering af sejlads på lægt vand. Nøjagtige pejledata er en nødvendighed for nøjagtig simulering og rådgivning og under denne indsats forbedres udnyttelsen af pejledata til lægt-vandsberegninger. Vi ser frem til at fortsætte innovationssamarbejdet med Aalborg Havn.
Mvh Ole

Magnus Gary (Projektdirektør, ShippingLab)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:24

Jeg kan fuldt ud bakke op om forslaget. Udviklingen af digitale processer og værktøjer er særdeles relevante for at opnå bedre design og derigennem bedre brændstofudnyttelse. Yderligere vil simuleringsværktøjer baseret på åbne interface standarder øge udnyttelsen af potentialet i digitale tvillinger, hvor effekten af forskellige komponenter vil kunne blive simuleret og vurderet med større præcision og i flere scenarier.

John Koch Nielsen (F&U Koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:16

Kære Magnus
Mange tak for de positive kommentarer!
ShippingLab er et centralt initiativ i forhold til innovationen i Det Blå Danmark og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med ShippingLab. De nye design og simulatorværktøjer, der påtænkes udviklet under det aktuelle indsatsområde, vil i høj grad understøtte dagsordenen i ShippingLab i forhold til udnyttelse af digitale tvillinger og autonomi med henblik på at optimere skibenes performance og sikkerhed.
Med venlig hilsen
John

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:41

DHI og FORCE har et godt etableret samarbejde og services til den maritime industri. Jeg synes I har lavet en interessant indsatsbeskrivelse og hæfter os særligt ved aktiviteterne i objektiv risikovurdering af skibsoperationer, hvor der med jeres forslag skabes god synergi med DHI's indsats i Hav, vand og Klimamål 2030 udvikling af nye services i forlængelse af vores nuværende samarbejde inden for NCOS bl.a. via virtuelle navigatører.
Mvh Jacob

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:06

Hej Jacob

Mange tak for dine positive kommentarer.

Det har været og er meget nyttigt for vores fælles kunder at vi arbejder meget tæt sammen. Vi skal og vil fortsætte det tætte samarbejde.

Hvor NCOS med manøvremodulet fra FORCE i dag har hovedvægten på sejlads i sejlrenderne vil vi med indsatsen inden for objektiv risikovurdering fokusere på manøvredelen, dvs. hvordan skibene vender i drejebasinerne med eller uden hjælp fra slæbebåde, hvordan de bakker og ja i det hele taget bruger de tilrådighedværende muligheder for sikkert at manøvrere til og fra kaj.

Mvh

Bugge

Tore Banke (Head of Computational Design, BIG - Bjarke Ingels Group)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:38

For et arkitektfirma som BIG er der stor fokus på vindmiljø omkring bygninger. Derfor er udviklingen af virtuelle aerodynamiske services specielt interessant for os da denne aktivitet inkluderer forudsigelser af vindmiljø og vindlaster på og omkring konstruktioner samt etablering af virtuelle CFD-baserede ”vindtunneller” til dette.
Vi kan derfor støtte op om denne del af forslaget.

Søren V. Larsen (Teamleder - aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:50

Hej Tore Tak for dine kommentarer og støtte til forslaget.

Godt at høre, at du kan se det bredere perspektiv i forslaget, der rækker ud over det maritime. Og som du nævner omfatter dette forudsigelser af vindmiljø og vindlaster på og omkring konstruktioner, og etablering med virtuelle CFD-baserede ”vindtunneller”.

Harry B. Bingham (Professor, DTU-Mekanik)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:48

Et gennemtænkt og ambitiøs projekt, som er højt aktuelt. De planlagt udviklinger af fremtidens simuleringsværktøjer til fremtidens skibe er særlige relevant for os på DTU-Mekanik. Vi ser frem til at følge projektet samt bidrage som samarbejdspartner.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:21

Kære Harry
Mange tak for dine positive kommentarer. Vi tilstæber et højt ambitionsniveau, men ønsker samtidigt at komme i mål med konkrete simuleringsprogrammer, der kan bidrage til den grønne omstilling og udbrede ny teknologi og viden til de danske virksomheder. Vi er taknemlige for fortsat at kunne have DTU-Mekanik med som samarbejdspartner i forhold til videnopbygning og sparring.
Mvh Ole

Jørn Nygaard (COO, Rønne Havn A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:47

Vi har med succes anvendt force technology simulator ifb. med havneudvidelsen og støtter op om forslag, der bidrager tit den forsatte udvikling af skibssimulatorer.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:02

Kære Jørn
Mange tak for din kommentar. Rønne Havn går en spændende tid i møde med regeringens nye klimaudspil, hvor Bornholm er udnævnt til energiø. Med en vindmøllepark på Rønne Banke øges skibstrafikken i Rønne Havn og hurtige, nøjagtige og fleksible maritime simuleringer bliver et centralt element i opretholdenlsen af sikkerhed og effektivitet i havnen og farvandet udfor bornholm. Vi ser frem til forsat at bidrage til en sikker og grønnere fremtid i samarbejde med Rønne Havn.
Mvh Ole

Thomas Bøggild (Project & Quality manager, Greenland Pilot Service)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:26

Som et af de eneste certificerede lodserier, i den arktiske region, har vi brug for de rette værktøjer. Vi benytter os allerede, i meget høj grad, af simulator til både uddanelse og træning. Men også til grundliggende risikovurdering af sikker sejlads i Grønlandske farvande.
I Grønland er vi udfordret af kraftige og uforudsigelige vejrfænomener, der vanskeliggør den sikre sejlads. Sammenholdt med at skibene, der besejler Grønland, bliver større, har vi et behov for bedre rådgivningsværktøjer.
Vi ser derfor et stort potentiale i udviklingen af fremtidens realistiske simuleringsværktøjer og en objektiv risikovurdering.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:25

Kære Thomas
Mange tak for din positive kommentar til vores forslag.
Det er godt at se at du ser en mulighed for at udnytte resultatet af vores udviklingsindsats i de arktiske egne.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.
Med venlig hilsen
Cathrine

Kasper Ullum (Miljøkonsulent, Danske Havne)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:06

Danske Havne ved at mange af de danske havne bruger og har stor gavn af simuleringsværktøjer. Havnene bruger værktøjet til forskellige simuleringer, de bruges således både til sejladssikkerhed og design af havne og sejlrender. Danske Havne støtter også en fortsat udbygning af simuleringsværktøjerne, så giver et så realistisk simulation som muligt. Derudover bliver de også vigtige for den kommende digitalisering (autonome skibe mm). De danske havne ønsker også at gå forrest i den grønne omstilling. Optimering af havneanlæg og sejlads og skibsdesign mm er en vigtig del af den maritime grønne omstilling.

Simuleringsværktøjer- og den fortsatte udvikling er således vigtige for de danske erhvervshavne, men kan også en spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:05

Hej Kasper
Mange tak for din opbakning til vores forslag.

VI glæder os til fortsat at arbejde med de forskellige havne omkring planlagte og mulige udviklingsaktiviteter

mvh
Bugge

Michael Dræby Meisel (Senior Marine Specialist, Maersk - Fleet Management & Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:51

Med den ambitiøse grønne agenda omkring udledning fra skibene, som vi har i Mærsk sammenholdt med de stadig tiltagende krav til at kunne laste mere på skibene og alt indenfor sikre rammer. Rammer som et nøjagtigt simulatorværktøj kan være med til at definere.
Krav til nøjagtighed er højt for at kunne simulere en operation tæt på grænserne og altid sikre at grænsen ikke bliver overskrædet. Krav til flexible modeller, som kan ændres hurtigt I dette arbejde kommer der focus på simulering af bøjning af skrogbjælken og effecten af denne bøjning på både energieffektivitet og manøvreegenskaber. Skibe vokser i størrelse og dermed vokser styrkekravene, som nødvendiggør brug af high tensile stål i større grad. Dette medfører mere bøjning og dermed kommer bøjningsgraden op på et niveau, hvor det vil ha' en målbar indflydelse på skibets fremdrivningsmodstand og på skibets manoeuvreegenskaber. Idag ved vi ikke nøjagtigt, hvordan og hvormeget det influerer. Med de størrelser af skibe i forhold til plads i havnene og med de høje årlige enegiforbrugstal, vil det være nødvendigt at kunne modellere og simulere dette aspekt nøjagtigt.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:53

Hej Michael
Mange tak for din positive kommentar.
Den problematik du nævner omkring udbøjning af skrogbjælken og effekten på manøvrering, squat og under keel clearance kan undersøges nærmere med de værktøjer der bliver udviklet til det virtuelle hydro-og aerodynamiske laboratorium. Resultaterne af analyserne vil kunne indarbejdes i de matematiske modeller af skibene og vi kan derefter sejle med effekterne aktive i simulatoren.

Vi glæder os til fortsat at arbejde med Maersk for at optimere udnyttelsen af skibene og terminalerne rundt omkring i verdenen

mvh
Bugge

Einar Ingolfsson (Direktør, Krabbenhøft & Ingolfsson ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:55

Krabbenhøft & Ingolfsson er en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed, som flere gange har benyttet FORCE’s aerodynamiske services. Derfor kan vi med tilfredshed notere at forudsigelser af vindmiljø omkring bygninger og vindlaster på konstruktioner er en del af dette projektforslag.

Søren V. Larsen (Teamleder - aerodynamik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:32

Hej Einar
Tak for jeres støtte til den del af forslaget som omhandler forudsigelser af vindmiljø omkring bygninger og vindlaster på konstruktioner

Jens Ring Nielsen (Senior Technology Engineer, MAN Energy Solutions)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:55

Med de ambitiøse grønne mål, som omtalt i Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, er det bydende nødvendigt, at der fokuseres på innovation og implementering af nye teknologier - ellers når vi ikke i mål.
MAN-ES er stærkt involveret i optimering af fremdrivningsanlæg til alle typer fartøjer, og vores konkurrenceevne afhænger af vores evne til at levere optimerede produkter og løsninger. Derfor vil vi gerne støtte initiativer, der kan bidrage med, at fremtidens skibe bliver mere effektive og mindre forurenende. MAN-ES arbejder primært på to fronter med henholdsvis omstilling til nye CO2 reducerende brændstoffer og nye propeller/fremdrivningskoncepter. Her kommer FORCE Technology ind som en af vores vigtige partnere i primært verificering af vores produkters performance.
Relateret til det aktuelle program er vi specielt interesseret i udvikling af virtuelle optimeringsværktøjer, der kan danne basis for vurdering af energieffektiviseringstiltags relevans og potentiale. Specielt skal disse værktøjer være rettet mod anvendelse i den tidlige projektfase for at kunne bringes i anvendelse.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:14

Kære Jens,
mange tak for din støtte til vores projekt. Som du er inde på, så er vores mål med de virtuelle testfaciliteter netop at kunne bidrage til en mere fleksibel evaluering af nye designs og designforbedringer, allerede tidligt i projektfasen. Det glæder os at I deler denne vision.
Mvh Søren Hattel

Philip Holt (Naval Architect, M.Sc., MAN Energy Solutions)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:45

I forlængelse af kommentarerne fra Jens Ring Nielsen vil to-takts motor forretningen af MAN-ES ligeledes gerne udtrykke støtte til initiativet fra FORCE og bakke op om forbedringer af digitale værktøjer til simulering af drift og optimering i designfasen. Særligt interessant vil det være at udvikle værktøjer til simulering og evaluering af skibenes manøvrevene i hårdt vejr i forhold til minum propulsion power problematikken.
Det vil for fremtidig udvikling af fremdrivningssystemer være yderst relevant i højere grad at kunne simulere dynamiske effekter af manøvre i hårdt vejr for at kunne optimere fremdrivningssystemets respons på stærkt varierende belastninger og imødekomme fremtidige reduktioner af EEDI. Problemstilling med minimum propulsion power vil kun blive mere relevant med strammere EEDI krav og øget viden om dynamiske effekter under manøvre i hårdt vejr vil bidrage til at kunne imødekomme disse.
Ligeledes kunne et sådant simuleringsværktøj anvendes til at evaluere og optimere den nødvendige propeller light running margin og eventuelt undersøge effekter af tiltag til reduktion af den øgede bølgemodstand. Det er vigtigt at værktøjerne kan anvendes i det tidlige designstadie.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:21

Kære Philip,
tak for din kommentar, som på fornem vis uddyber den bekymring man kan have for, at der i designfasen fokuseres alt for endimensionelt på EEDI med fare for at det sætter sikkerheden overstyr især under svære vejrforhold og manøvrering. Med nye simuleringsværktøjer vil vi objektivt kunne undersøge bla dynamiske effekter og dermed opnå bedre viden om, hvornår sikkerheden bliver kompromitteret.
Mvh Søren Hattel

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC (Maritime Development Center))
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:20

MDC, Maritime Development Centre, som i øvrigt er på vej ind i den nye klynge: ”Maritime & Logistics Innovation Denmark” www.marlog.dk, ser store potentialer inden for digitalisering og grøn omstilling – og det glæder os at se, at dette indsatsområde understøtter ambitionen om udvikling af mere energieffektive designs for fremtidens skibe, der forventes fremdrevet af electro fuels (Power-to-X), Carbon Capture baserede systemer eller vind - alt sammen uden at der gås på kompromis med sikkerheden.

Vi ser et stort potentiale for fortsat at arbejde sammen med FORCE Technology i forhold til bred videndeling ud i de maritime erhverv, og bakker fuldt op omkring det foreslåede indsatsområde.

Bugge T Jensen (Senior Project Manager, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:54

Hej Jan
Mange tak for din støtte til vores udviklingsindsats.

vi glæder os til det fortsatte samarbejde

mvh
Bugge

Jesper Jørgensen (Projektleder, Esbjerg Havn)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:58

Esbjerg Havn har benyttet FORCE Technologys maritime simulator til evaluering af vores havne udvidelser med stor tilfredsstillelse. Vi er Danmarks vigtigste vindenergihavn og det er vigtigt at FORCE Technology bliver ved med at udvikle simulatoren, f.eks. med endnu bedre lægt-vandseffekter, så vi kan opretholde sikker og effektiv drift at Esbjerg Havn. Også i en grønnere fremtid.

Ole Lindberg (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:17

Kære Jesper
Tak for dine kommentarer og jeres støtte. Med forslaget “Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services” kan vi forbedre vores maritime simulering i f.eks. Esbjerg Havn og derved forsat understøtte jeres innovation og ambitioner indenfor offshore vind og grøn vækst.
Mvh Ole

Louise Holst (Landskabsarkitekt, SLA)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:25

I arbejdet med at skabe gode byrum er mikroklimaet en vigtig faktor og herunder vindmiljøet.
Vi kan derfor støtte op om udviklingen af virtuelle aerodynamiske services, herunder specielt forudsigelser af vindmiljø i tråd med FORCE igangværende aktiviteter.

Søren V. Larsen (Teamleder - aerodynamik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:32

Hej Louise

Tak for dine postive kommentarer og støtte til denne del af forslaget.

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:22

Nye brændstoffer hænger ikke på træerne - når vi omstiller til grønne teknologier, skal vi fortsat sikre skibenes performance er i top. Derfor er det essensielt at forhold omkring optimering, sikkerhed og drift intensiveres yderligere med afsæt i den grønne omstilling intensiveres yderligere.

Søren Hattel (Teamleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:26

Kære Mikkel
Mange tak for kommentaren! Du peget på en vigtig pointe: Energi - uanset om den er grøn eller sort - vil altid være en sparsom ressource, som skal deles med alle på kloden og derfor skal vi naturligvis også være sparsommelige, selvom brændstofferne bliver grønne.
Vi er helt enige i dine betragtninger vedrørende prisen på de nye Power-to-X brændstoffer og det deraf skærpede behov for yderligere energieffektivisering af skibene. En central aktivitet i det foreslåede indsatsområde er netop at udvikle værktøjer, der understøtter udviklingen af energieffektive skibsdesigns og således bidrager til at gøre den grønne omstilling mere rentabel.
Med venlig hilsen
Søren Hattel