Industriens Nationale Lyd og Luft LAB

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Støj- og luftforurening har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. FORCE Technology vil styrke udviklingen af ’gode lyd- og luftmiljøer’ via opbygning af avancerede faciliteter til test og certificering af produkter og teknologier.

Støj- og luftforurening er væsentlige årsager til nedsat livskvalitet, sygdom og for tidlig død, og de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger er store. Med indsatsområdet vil FORCE Technology styrke de erhvervsmæssige muligheder, der knytter sig til udviklingen af ’gode lyd- og luftmiljøer’. Der vil blive opbygget avancerede testfaciliteter, som kan bruges af danske virksomheder til at få udført test og certificering af produkter og teknologier.

Indsatsen vil have fokus på udvikling af teknologier og værktøjer til Intelligent måling og monitorering af lyd- og luftmiljøer; Modellering af lyd- og luftmiljøer for at udvikle og optimere løsninger; samt Reduktion og forebyggelse af eksponering for sundhedsskadelig støj og partikler via produktdesign og benchmarking af løsninger.

116 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mads Bolberg (Senior acoustic specialist, ROCKWOOL International A/S)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 09:34

WHO har udpeget luftforurening og støj som hhv. den største og næststørste helbredsudfordring for menneskeheden. I det lys må det anses som noget af en stor bolle at bide i ved at grupper disse sammen. Omvendet er der en god grund til at de to emner er de største og sværeste at løse, da begge har en fælles udfordring: Eksponering til det eksterne miljø. Af den grund er der noget ræson i at lede efter fælles løsning.

Til disse fælles løsninger vil jeg opfordre til at der skabe viden rettet mod hvordan støjskærm gøres multifunktionelle, så de også kan hjælpe med partikler-forudrening i byer eller ved motorveje. Åbne vinduer i byerne er også en rigtigt dårlig løsning for støj og luftforurening, så viden omkring hvordan man sørger for et godt indeklima (CO2, temperatur, partikler, støj, mv) uden åbne vinduer, er meget ventet. På det punkt kunne Rådet for Grøn Omstilling være en oplagt partner, da de har udmærket sig tidligere på sådanne sammenstillinger.

I bygninger og boliger er der i dag et stort fokus på særligt temperatur-styring, som der også kan måles direkte gene fra. Det er langt svære med CO2 og støj, som ofte er behandlet som koncentrations-studier, hvormed indvirkningen fra den ene eller den anden ikke kan adskillelse. Med nye servicer, som forbedre mulighed for undersøgelser af gene fra de akustiske forhold i almindelige rum og hvor disse skilles fra CO2 påvirkninger vil skabe grundbund for en nye dialog i byggeriet.

Støj og luftforurening i er Danmark, set i en global kontekst, minimal. Så hvis servicerne og viden skal ende med egentligt nye produkter, må det anses nødvendigt at der arbejdes for udviklingen af nordiske eller internationale standarder, så ny viden og servicer ikke bliver bagateller i et stort internationalt marked.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 11:04

Kære Mads Bolberg.
Mange tak for din kommentar og input til forslaget. Det er ganske rigtig et stort brød at slå op, når vi kobler to så store områder med central betydning for befolkningens trivsel og helbred. Hver for sig er der nok at tage fat på, men som du fremhæver, ligger der netop i kombinationen af de to også nogle spændende nye muligheder for at finde løsninger, der adresserer begge problemer. Multifunktionelle støjskærme er et interessant område, og kombinerede løsninger til at opnå et godt indeklima er bestemt også med i vores planer om indsatsområder under forslaget. Mht. åbne vinduer i byerne er det en udfordring i forhold til støj og luftforurening, så bedre viden omkring hvordan man sikrer et godt indeklima (og sikrer både lavt støjniveau og ventilation) er ét af de områder, vi gerne vil kigge nærmere på. Her kunne Rådet for Grøn Omstilling fint være med i projektet, fx i en følgegruppe.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Lisette Mortensen (Senor Advisor Environment, Banedanmark)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:47

Støjmærkning af byggematerialer og boliger er et interessant forslag, som naboer til eksterne støjkilder vil kunne få stor gavn af. Ud over at en støjmærkning af en bolig vil kunne vejlede naboer ved f.eks. boligkøb, så vil en støjmærkning endvidere kunne dokumentere statslige tilskud til støjisolering, for hermed at sikre en fortsat sikring af det eksterne støjniveau.

Testlaboratorier til innovative støjreducerende løsning vil kunne medføre et hurtigere projektforløb, men det vigtig I den sammenhæng er, at kombinere tests med gældende regler (tekniske specification), politikker og afgrænsninger for de involverede parter. Oprettelse af fleksible styregrupper for innovative løsningsforslag er essentiel hermed.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:41

Kære Lisette Mortensen.
Tak for din kommentar, der bl.a. sætter fokus på værdien af støjmærkning, som vi har drøftet. En mærkningsordning vil, som du nævner, kunne skabe større gennemsigtighed på markedet og vil understøtte udviklingen af støjreducerede løsninger analogt til den udvikling, der i en årrække har været i gang på energiområdet. Det vil vi tage med i det videre arbejde med forslaget. Jeg er meget enig i din kommentar om, at det er vigtigt i udviklingen af nye innovative støjreducerende løsninger at gå til opgaven med en ’helhedsorienteret’ tilgang og fleksible styregrupper kan i den sammenhæng være en god måde at sikre det på. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Martin Leerbæk Pedersen (Akustisker / civilingeniør, Orbicon | WSP)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 10:16

Der er behov for fokus på flere nye områder de kommende år.
Det eksisterende marked for støjdæmpede vindue opluk er meget begrænset og der vil være behov for løsninger som kan skabe opholdsaltaner med friskluft opluk, selv med støjniveauer op mod 80dBA. De større byer gennengår en stadig større byfortætning, og det gør boligområder tæt ved motorvej og jernbaner både attraktive og nødvendige i de kommende år. Dertil kommer at Droneudviklingen på flere niveauer gør at der vil komme ny lufttrafik, som er placeret højere end støjværn kan nå. Det det vil kræve nye dæmpningsmetoder, som i højere grad fokuserer på facader, vinduer og tag - og også på helt eller delvist overdækkede haveanlæg og altaner md støjdæmpning, ala orangerier, eller drivhuse. Så man fremover stadig kan finde en lille relativt stille ø i en del af sin have og opholdsarealer. Det kræver både udvikling af nye værn og dæmpninger og friskluftventiler - men også en ændring af de danske beregningsmetoder, som idag ikke implementerer vandrette og skrå støjværn.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:22

Kære Martin,
Tak for dine gode kommentarer og input. Lydreduktion gennem åbne vinduer er et interessant område, med stigende aktualitet som følge af byfortætning kombineret med et naturligt ønsket om at kunne åbne sine vinduer. Samtidigt stritter behovet i hver sin retning da mere ventilation ofte også giver mere støj og partikler, og problematikkerne i dette er noget vi vil tage med os i det videre arbejde. Droner, som du nævner, er en anden og nyere problematik, som på den ene side rummer en række nye muligheder og på den anden side er forbundet med bl.a. støj. Om støj fra droner er et geneproblem er ikke helt entydig, da det på den ene side er at foretrække, at man kan høre dem (”privacy”), mens de omvendt kan være en generende støjkilde. Tak for også at sætte fokus på droner som en ny ”aktør” i lyd/støjmiljøet.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Jesper Jacobsen (Senior Project Manager, Københavns Lufthavne A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:53

Forslaget har fokus på udvikling af værktøjer til intelligent måling og dokumentation, modellering af lyd og luftmiljøer mhp reduktion, hvilket vil have relevans for Københavns Lufthavn, hvor et fokusområde er eksponering af f.eks. ultrafine partikler i arbejdsmiljøet. Det vil være meget interessant, hvis det kan indeholde validering af kontinuert registrerende sensorer til f.eks. ultrafine partikler og Black Carbon (EC).

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:45

Kære Jesper Jacobsen.
Tak for din kommentar og forslag til at inkludere specifikke aktiviteter i forslaget. Der er stigende opmærksomhed omkring ultrafine partikler i arbejdsmiljøet og særligt muligheder for at overvåge eksponeringen via kontinuerligt registrerende sensorer, som I også efterspørger viden om. De nye grænseværdier for dieselpartikler, som iht. EU-direktiv skal indføres i Danmark senest januar 2021, vil medføre et behov for måling af Elemental Carbon (EC) i arbejdsmiljøet. Her er det oplagt at se på muligheden for at måle Black Carbon som ”proxy” for EC, da Black Carbon ift. EC kan måles med mere kosteffektive, direkte visende sensorer. Det vil kræve validering og test af BC-måling ift. EC måling, som vi vil kunne bidrage med via forslaget. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Frans Møller Christensen (Leading project manager, COWI A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:48

Jeg møder i stigende grad et behov for at vurdere effekten af antal og sammensætning af partikler i arbejdsmiljøet; f.eks. i forbindelse med en række opgaver relateret til grænseværdier i arbejdsmiljøet for Cr(VI) (Krom 6) og dieselrøg, samt en række opgaver relateret til håndtering af nanomaterialer. I den sammenhæng er der behov for valide teknikker og måledata til at dokumentere og modeller til at estimere niveauerne. Jeg håber denne indsats kan bidrage til at styrke dette område.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:49

Kære Frans Christensen.
Tak for kommentar og input, der sætter fokus på vigtigheden af at kunne dokumentere antallet og sammensætningen af partikler i arbejdsmiljøet. Som du nævner, afspejler de varslede, reducerede grænseværdier for Krom6 og dieselpartikler en stigende bevågenhed omkring sundhedsrelaterede effekter ved eksponering i arbejdsmiljøet. Udvikling og validering af nye målesystemer til kontrol af grænseværdier er netop et fokusområde i det videre arbejde med forslaget.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Hossein Jelveh (CTO, Audientes)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:11

Audientes har udviklet en helt ny produktkategori. Vores produkter består af en kropsbåren digital høreapparatsenhed med tilhørende ’sports earphones’, som bæres på begge ører. I vores udviklingsproces har vi savnet et laboratorium, der kan hjælpe os med at måle vores produktlydkvalitet, og udfører andre målinger, som i dag udføres kun for standard høreapparater.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:12

Kære Hossein

Mange tak for din kommentar og tilkendegivelse om at du savner nogle af de ydelser indenfor test af hearables & høreapparater som vi planlægger i aktiviteten. Den type produkter din virksomhed udvikler indeholder kompleks signalbehandling, hvor virkelighedens lydmiljøer skal kunne klassificeres og optimeres for at forbedre brugerens oplevelse,- særligt i krævende lydmiljøer med støj. Vi vil med aktiviteten søge at opbygge standardiserede akustiske testmiljøer som produkter som dine vil kunne testes i med henblik på teknologi-optimering fra et brugerperspektiv.

Mvh Søren.

Kasper Kamp Jensen (R&D Manager, Bramming Plast-Industri A/S / BPI)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:40

Det er utvivlsomt et spændende og vigtigt indsatsområde. Jeg er enig i tidligere kommentarer omkring behov for at arbejde med problemstillingerne med et international perspektiv, gerne på EU-niveau. Fra BPI interesserer vi os især for koblingen mellem emissionsværdier, lyddæmpende effekt samt brandhæmmende egenskaber på lyddæmpende materialer. Her oplever vi stadig store nationale forskelle på test- og certificeringskrav, trods at der i nogle tilfælde findes EU-harmoniserede standarder. Så det er vigtigt at tænke eksisterende ordninger ind, og helst på tværs af landegrænser, sådan at skoven af test- og certificeringsmuligheder ikke vokser sig større, men i stedet forbedres.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:42

Kære Kasper Kamp Jensen.
Tak for din kommentar og input til forslaget. Jeres interesse for koblingen mellem emissionsværdier, lyddæmpende effekt og brandhæmmende egenskaber rammer netop nogle af de
tværgående aktiviteter, der ligger i forslaget, hvor vi ikke kun vil arbejde med de respektive områder enkeltvis men i sammenhæng. Det internationale perspektiv, som du fremhæver, er vigtigt for at undgå, at virksomheder skal navigere i en national mangfoldighed af ordninger og krav. Vi arbejder bl.a. igennem internationale standardiseringsudvalg på at udvikle harmoniserede standarder, men er bevidst omkring, at der desværre stadig kan være nationale særkrav/ordninger.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jon Knudsen (CEO, Explicit ApS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:14

Explicit har over de senere år i samarbejde med FORCE udviklet og designet mikrosensorsystemer til måling af gasser. Dette har bla. resulteret i vores Mini Sniffer system, som vi nu anvender i danske og europæiske farvande og tilbyder world wide til kontrol af IMOs svovlkrav til skibe. Vi bruger fortsat FORCE til at kalibrere sensorerne som et led i vores i løbende kvalitetskontrol. Vi støtter forslaget om opbygning af test- og valideringssystemer, som kan anvendes til fremtidens sensor systemer

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:43

Kære Jon Knudsen.
Vi er rigtig glade for samarbejdet med Explicit og glæder os over, at det er lykkes jer, at komme ud med jeres Mini Sniffer System ikke bare i Danmark men også uden for Danmarks grænser. Vi håber at vi, med udvikling og opbygning af vores test- og valideringssystemer, bliver endnu bedre rustet til fremadrettet at kunne hjælpe jer med udviklingen af nye innovative produkter.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Ole Dyrlund Jensen (CI Manager, GN Hearing)
Fredag d. 15/5-20 kl. 20:45

GN er en af verdens førende producenter af avancerede høreapparater og hearables. Begge produkt kategorier har teknologier implementeret, som har til formål at reducere uønsket støj fra omgivelserne. Eksempelvis er baggrundsstøj en af hovedårsagerne til problemer med taleopfattelse hos høreapparat brugere. Test metoder til at kvantificere effekten af støjreduktions teknologier er yders relevant for GN, og specielt nye metoder til virkelighedsnære målinger.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:30

Kære Ole

Tak for din støtte til forslaget om at etablere nye services til gavn for høreapparatindustrien. Vi vil tage din fremhævelse af udviklingen af nye metoder til mere virkelighedsnære målinger af lydkvalitet i høreapparater med i den videre proces. Gengivelse af virkelighedsnære akustiske miljøer i lytterum kan sikre høj grad af reproducerbarhed og dermed være egnet til at få defineret mere standardiserede tests. Men test af produkter ude i virkeligheden er for brugeren det afgørende bevis for at produktet lever op til forventninger og behov. Det er dog komplekst at teste i virkelighedens varierende akustiske miljøer, så nye metoder til at få indsamlet kvantitative data til at beskrive teknologien udfra en perceptuel vinkel vil være nødvendige at få udviklet. Det håber jeg vi kan samarbejde om?

Mvh Søren.

Kåre Press-Kristensen (Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling)
Søndag d. 17/5-20 kl. 15:00

Da luftforureningen ifølge WHO er vores største miljørelaterede helbredsproblem – og støjen vores næststørste – så kan vi kun byde Industriens Nationale Lyd og Luft LAB velkomment. Vi håber, at det både kan danne grundlag for udvikling af tekniske løsninger såvel som skabe den nødvendige politiske opmærksomhed og handling, der skal til for at få løsningerne i spil.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:52

Kære Kåre Press-Kristensen.
Tak for din kommentar, der fremhæver begge områders betydning for folkesundheden og som derfor også har stor bevågenhed i Rådet for Grøn Omstilling. Vi håber, at vi med indsatsområdet kan understøtte udviklingen af nye løsninger til gavn for fremtidens luft- og støjmiljø.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Peter Tøttrup (CEO, NLIR ApS)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:56

NLIR udvikler og producerer gassensorer som bla. kan bruges til måling og monitorering af luftmiljøet. Force’s forslag Industriens Nationale Lyd og Luft LAB er derfor interessant for NLIR. Især grundet den planlagte aktivitet ”Intelligent måling og monitorering”. Aktiviteten giver mulighed for, at vi vil kunne teste og validere vores gassensorer i deres LAB i virkelighedsnære forhold.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:55

Kære Peter Tøttrup.
Tak for din støtte til forslaget, der har et særligt fokus på etablering af testfaciliteter, der afspejler virkelighedsnære forhold. Dejligt at høre, at det er noget I kan bruge.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Brian Nielsen (Produktchef, Robert Bosch A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:06

Mange gode kommatere, samt pointer. Danmark står over for en grøn omstilling der betyder at velkendte opvarmningsteknologier skal udskiftes med nye miljørigtige grønne teknologier der benytter naturens resurser som energikilde. Denne omstilling betyder eksempelvis luft til vand og luft til luft varmepumper vil blive udbredte i langt større grad end i dag, udbredelsen vil ske i de boliger opvarmet med olie og naturgas. For naturgas området er det typisk boliger som ligger tæt, samt et større antal boliger, i et tæt befolket område. Dette vil stille krav til producenter, installatører og naturligvis boliger ejer som skal have en ”ikke” teknisk tilgang til valg af deres nye grønne opvarmningskilde. Hos Bosch støtter vi projekter som udbreder værktøjer, viden og erfaring hvordan man sikre grønne, trygge og sunde boliger.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:58

Kære Brian Nielsen.
Mange tak for kommentar og input til forslaget. De første udmeldinger i regeringens klimaplan lægger op til at bl.a. varmepumper kommer til at spille en central rolle som erstatning for olie- og gasfyr. Noget der, som du fremhæver, kommer til at få stor betydning for en række boligejere, hvis og når de skal udskifte det eksisterende olie- eller gasfyr med en ny grønnere energikilde. I forslaget sætter vi både fokus på udvikling af værktøjer, der kan støtte de producenter, der skal udvikle og sælge fremtidens støjsvage varmepumper, og på de boligejere, der skal foretage investeringen. Auralisering (”at kunne høre, hvordan det lyder”) er bl.a. et af de værktøjer, der kan bidrage til både udviklingsprocessen og som beslutningsstøtte ifm. valg af løsning.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Thomas Rosenørn (CSO, Infuser ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:18

Der er ingen tvivl om at der er et behov for et kvalificeret laboratorium der kan hjælpe SMV'er med at teste, validere samt benchmarke deres løsninger indenfor luftkvalitet samt støj. Hos Infuser udvikler vi luftrensningsudstyr og har ofte brug for assistance med at vurdere vores løsninger. Vi kan naturligvis løse mange af udfordringerne internt, men der er et behov for uvildige partnere, både til verificering af egne målinger og til at dække når der er huller i vores eget laboratoriums muligheder. At samle luftforurening og støj under samme tag er et godt træk, da det giver virksomheder som vores en mulighed for at få alle vores målinger udført på samme tid. Der er ingen tvivl om at rensning af luft kommer til at spille en stadig større rolle i fremtiden, men der er heller ingen tvivl om at problemerne skal løses uden at der skabes afledte problemer som stigende støjbelastning i vores omgivelser - det er alt sammen en dal af det samlede forureningstryk i vores omgivelser som er med at til sænke vores velbefindende.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:07

Kære Thomas Rosenørn.
Tak for din positive kommentar. Rationalet bag at lave ét samlet indsatsområde (der favner to i sig selv store områder) er netop at forsøge at samle luft- og støjområdet og derigennem kunne optimere støtte til virksomheder ifm. test, validering og benchmarking af løsninger. Det er godt at høre, at virksomheder som Infuser kan få gavn af en ”fusion” under indsatsområdet, og at I sætter pris på adgangen til en uvildig verificering af udviklede målesystemer og rensningsteknologier. Vi ser frem til et samarbejde med Infuser i de fremadrettede aktiviteter.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Ole John Nielsen (Professor, University of Copenhagen)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:53

Det er et stort og komplekst område som kræver mange partnere og derfor er FORCE initiativet velkomment. Også i forhold til grøn omstilling er intelligente lokaler (boliger) et vigtigt område.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:28

Kære Ole John Nielsen.
Tak for din kommentar og for at støtte op om forslaget, der ganske rigtigt er et stort område men også vigtigt, som du giver udtryk for, i forhold til den grønne omstilling.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Ole John Nielsen (Professor, University of Copenhagen)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:57

Generelt er det jo bredt og helt fint. Jeg tvivler på at FORCE kan alt det som beskrives i teksten og man kunne efterlyse om FORCE selv har en prioritering. Man kun få det indtryk at FORCE synes at et kvotesystem er en god idé. Måske fordi det giver arbejde til FORCE? Mon ikke carbon tax er et bedre værktøj.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:27

Kære Ole John Nielsen.
Du har afgivet en kommentar mere ovenfor, som jeg derimod er noget uforstående overfor. Det refererer ikke til noget, der indgår i forslaget, så den har jeg svært ved at svare på.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Rasmus Jensen (QA Technical Specialist, CP Kelco)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:31

Som en fabrik, der ligger klods op af en by, har vi altid stort fokus på støj- og lugtforhold. Vi ønsker ikke at være til gene for nogen, og derfor er det vigtigt for os hele tiden at overholde gældende støjkrav og holde et skarpt øje med lugten omkring fabrikken.

Udvikling af metoder for intelligent måling og dokumentation af støjforhold kunne gøre det meget nemmere for en virksomhed som os, at iværksætte korrigerende handlinger for at reducere støjniveauet. Som det fungerer nu, måler vi støjniveauet i forskellige nøglepunkter omkring fabrikken jævnligt. En kontinuerlig måling, og dokumentation heraf, vil gøre det muligt at koble peaks i støjniveauet til fx opstart af anlæg osv. Det samme gælder ift. luftgener. Reaktionstiden vil også reduceres betydeligt, og så undgår vi måske at det er lokalsamfundet, der gør os bekendte med generne.

Projektet "Industriens Nationale Lyd og Luft LAB" vil være til gavn for alle virksomheder, i min optik.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:42

Kære Rasmus Jensen.
Tak for din kommentar og for at skitsere, hvordan det foregår hos jer i dag og hvad der kunne være en hjælp fremover. Kontinuerlige målinger af støj og lugt vil, som du skriver, give nogle nye muligheder for at følge emissionsniveauer, give forklaringer på eventuelle peaks fx ifm. opstart af anlæg og reducere reaktionstider. Det er udfordrende at lave kontinuerlige målinger af både støj og særligt lugt, men det er netop udforinger, vi gerne vil tage med i det videre arbejde. Så tak for input og udfordringen! Vi er glade for, at I synes forslaget har bred relevans for industrien.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Søren Bukh Svenningsen (Direktør, Dansk Miljøteknologi)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:31

Indsatsområdet støtter op om et velfunderet grundlag for Dansk Miljøteknologis arbejde for et forbedret luftmiljø i byer, herunder gennem etablering af ren-luft/miljøzoner for i byerne, samt luftkvalitet og arbejdsmiljø i industrien. Dansk Miljøteknologi noterer med tilfredshed, at forslaget bidrager. med udvikling af nye teknologier og metoder til monitorering af luft- og støjmiljøer for at kunne sætte ind med de relevante forebyggende tiltag.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:44

Kære Søren Bukh Svenningsen.
Tak for opbakningen fra Dansk Miljøteknologi (DMT), der igennem årene har vist sig som en vigtig aktør ift. at sætte fokus på luftmiljøet i både by- og boligområder. Vi håber, at vi med forslaget kan bidrage med viden, værktøjer og teknologier til den videre udvikling af området, så vi kan støtte bl.a. DMT’s medlemmer i deres udvikling af nye teknologier og produkter til reduktion af luft- og støjgener.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Berit Kjerulf (Miljøchef Rockwool Nordics)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:14

Det foreslås at der igangsættes arbejde således at arbejdsmiljømålinger kan foretages med direkte visende udstyr.
I dag er FTIR godkendt som metode til eksterne miljøemissioner, og GASMET har bevist at princippet også fungerer ved meget lave koncentrationer.
Tiden er derfor ind til at udvide og få FTIR som referencemetode til arbejdsmiljømålinger. Herved ses som bekendt resultater straks i stedet for laboratorie-ventetid, hvilket har stor betydning for eksponerede medarbejdere.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:08

Kære Berit Kjerulf.
Mange tak for din kommentar. FORCE Technology har gennem aktiv deltagelse i europæisk standardiseringsarbejde bidraget til, at der er blevet opstillet retningslinjer for måling i røggas med FTIR som referencemetode (TS17337:2015). Vi er helt enige i, at FTIR metoden er en teknik, som med kontinuert måling vil give store fordele ifm. fx måling af uorganiske eller organiske gasser i arbejdsmiljøet. Anvendelsen til arbejdsmiljømålinger er et spørgsmål om validering ift. de påkrævede detektionsgrænser, og om at imødegå eventuelle krydsinterferenser. For at kunne udføre denne type valideringer håber vi at kunne udbygge og forbedre vores testfaciliteter, og samarbejder meget gerne med Rockwool i det videre arbejde.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Richard Schalburg (Chefkonsulent, Dansk Energi)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:39

Støj og luftforurening specielt i byer er en af verdens største udfordringer og desværre stigende. Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer er derfor et væsentligt element i at forbedre forholdene. Ideen med at udvikle modeller og analyseværktøjer, som kan give et bedre grundlag for beslutninger og dialog mellem myndigheder og borgere er velkomne. I forhold til den grønne omstilling er det også vigtigt at vi får videreudviklede metoder der kan bidrage til at visualisere de problemstillinger der kan være ved udbredelse af fx varmepumper til individuel opvarmning.. Derfor støtter vi projektet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:17

Kære Richard Schalburg.
Tak for kommentar og støtten til forslaget, der særligt fremhæver betydningen af gode værktøjer til beslutningsstøtte. Det er bestemt noget, vi vil tage med i det videre arbejde med forslaget. Værktøjer til både visualisering og auralisering af støjniveauer/gener og visualisering af luftforurening kan, som du nævner, være lettere at forholde sig til end dB og data for partikelforurening. Med de første udmeldinger i regeringens klimaplan er der ingen tvivl om at varmepumper bliver en mere udbredt kilde til opvarmning i private boliger og her vil udviklingen af nye modeller og simuleringsværktøjer ligeledes kunne bidrage til at belyse effekterne. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Karsten Andersen (Windows and rooflights standardisation lead, VELUX AS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:44

Forskning inden for ’gode lyd- og luftmiljøer’ er en vigtig hjørnesten til bedre forståelse af hvilke emner og parametre, der beskriver miljøerne på en måde, der tilgodeser individets fysiske og mentale behov. Med udgangspunkt i hvilke parametre, der beskriver lyd- og luftmiljøerne, vil yderligere viden om kilderne der bidrager i det enkelte lyd- og luftmiljø. Kilder der både kan være indenfor eller udenfor og som er nødvendige at kende for bedre at kunne beskrive miljøerne, eksempelvis ved modellering.

Det er vigtige elementer, at videreudvikle metoder for modulering på forskellige niveauer, herunder på komponent niveau, bygnings niveau eller ved brug af ”Land use regression models”. Udover modellerne er det også vigtig, at få afgrænsningerne for anvendelsen af resultaterne inkluderet i den videre brug. Modellering er et velegnet redskab, der sammen med anden viden kan give interessante, nye og nyttige indsigter for en bedre forståelse af de forskellige miljøer.

Med specifik fokus på lydmiljøet, er udover traditionel forskning inden for støjkilder og reduktion af støj, er der brug for mere viden om individets behov, herunder nødvendigheden for at have ønsket lyd i forskellige lydmiljøer.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:32

Kære Karsten Andersen,
Mange tak for dine kommentarer, din support af vores forslag og dine inputs, specielt med fokus på bedre viden om både kilden, om udbredelsen, og om modtagerens behov/gene. Det er bestemt emner vi vil tage med i det videre forløb.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Henriette Charlotte Nikolajsen (Manager Environment, Energy and QMS, Aalborg Portland A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:37

Aalborg Portland fortager i dag løbende målinger af støj og støvudvikling. Dette for at sikre både arbejdsmiljø og eksterne påvirkninger.

Aalborg Portland støtter om om tiltag, der kan forbedre og udvikle metoder til at sikre ’gode lyd- og luftmiljøer*. Dette kan fremadrettet både anvendes til kortlægning af arbejdsmiljø, eksterne påvirkninger ved fremstilling samt ved brug af vores produkt og således være med til til at sikre de mest mulige løsninger i indretning og designfasen.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:39

Kære Henriette Nikolajsen.
Tak for din kommentar og støtte til forslaget, der med få ord opsummerer relevansen ift. arbejdsmiljøet, de eksterne påvirkninger samt selve produktet . Vi håber at kunne bidrage med metoder og værktøjer, der kan være en hjælp i jeres videre arbejde med at udvikle og skabe de bedst mulige løsninger.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Leo Larsen (Senior Director, GN Audio A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:17

Støjforurening er et voksende problem i takt med verdens øgede urbanisering. Og leder til både sygdomme og dødsfald. Men i modsætning til udviklingen fra industrialiseringens start hvor meget støj og høje lydtryk kunne give permanente skader af hørelsen, er der nu tale om en mere kompleks påvirkning fra støj der kan genere søvn, begrænse mulighederne for afslapning, frisk luft og lignende. Hvis denne støjforurening skal begrænses eller der skal udvikles produkter der kan mindske genevirkningerne af forureningen er det af afgørende betydning at der er viden omkring forbindelsen mellem støj og gene.
Fra et GN Audio perspektiv ville det være en hjælp at have adgang til viden om disse sammenhænge. Og også at have mulighed for at teste produkter i virkelighedsnære testmiljøer opbygget på baggrund af denne viden.
Standardiserede testmetoder er en stor hjælp i forbindelse med produktudvikling og benchmarking. Dette gælder alle GN´s produktkategorier – herunder høreapparater, headsets og høreværn.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:35

Kære Leo

Mange tak for din kommentar til forslaget. Jeg er meget enig i at koblingen mellem gene og støj er interessant at se nærmere på i de produktkategorier du nævner. Indenfor telecom industrien er det udbredt med kravspecifikationer som er udtrykt ved fysisk målbare enheder for produkters evne til at undertrykke støj (målt i lydtryk eller Loudness), men der kan være et potentiale for produktoptimering af gene-reduktionen som supplement. Det kunne være en ny relevant parameter i et konkurrencepræget marked som vil kræve nytænkning af testmetoder for at sikre mere virklighedsnære testbetingelser.

Mvh Søren.

Jens Ryhl (Partner, Nordic2Care - Lux Danmark)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:34

Vi arbejder primært med mobile luftrensere - altså løsninger, der ikke skal monteres, men fleksibelt kan bruges, hvor der er behov, uden at skulle integreres i eksisterende systemer. En stor del af bolig-/bygningsmassen i Danmark har slet ikke ventilationssystemer, men må nøjes med at lufte ud.
Al viden omkring, hvad det er vi lufter ind, når vi lufter ud, er gavnligt i vores arbejde. Det vil især give input til udvikling af målrettede løsninger afhængig af, om det er pollen, NOX eller andet, der skal fjernes.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:51

Kære Jens Ryhl.
Tak for din kommentar. For at kunne sætte ind med de rigtige rensningsløsninger er det, som du formulerer det, vigtigt at vide ”hvad det er vi lufter ind, når vi lufter ud”. Viden om forekomsten og koncentrationen af forskellige stoffer i udemiljøet giver mulighed for udvikling af ”omgivelses/miljø-tilpassede” luftrensningsløsninger. Spændende vinkel ift. mobile luftrensere.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Peer Borglund (Støjspecialist, Københavns Lufthavne A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:37

Der ikke ikke tvivl om at dette er et spændende og vigtigt projekt. Samfundsmæssigt er der større og større fokus på netop støj og luftkvalitet. Et projekt, hvor begge emner inddrages vil give mulighed for god synergi idet mange boliger i Danmark påvirkes af begge forhold.
I Københavns Lufthavn er vi meget beviste om at aktiviteterne på lufthavnen giver anledning til støj og luft påvirkning af vores naboer. En ordning for støjmærkning af byggematerialer og eller boliger vil være et meget brugbart redskab til vurdering af støjbelastning af boliger. I Københavns Lufthavn oplever vi, at der for en del byggerier til støjfølsomme formål, stilles krav til det indendørs støjniveau. Dokumentation og vurdering af de valgte løsninger vil blive langt mere enkelt og gennemskueligt med en mærkningsordning.
Projektet vil gøre det langt nemmere at foretage vurderinger af hvilke tiltag der skal til, og gøre det lettere at finde ud af hvad der giver value for money.
Der er behov for en langt bedre forståelse for hvordan eksempelvis UFP spredes i miljøet hvilket et monitorerings program ville kunne bidrage til forståelse af.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:37

Kære Peer Borglund.
Tak for din interesse for forslaget og input til områder, der kunne give værdi for jer. Muligheder for at anvende støjmærkning af byggematerialer og boliger er et interessant område, som vi vil tage med i det videre arbejde. Analogt til energimærkning ville det, som du skriver, give nogle muligheder for at kommunikere ”støj-klasser” på en mere enkel og overskuelig måde. Lyder enkelt, men er selvfølgelig langt mere komplekst. Behovet for en bedre forstå for spredningen af UFP i miljøet er også noget vi vil tage med i det videre arbejde. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jesper Ramsgaard (Senior UX Researcher, Google)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 19:59

Force Technology har igennem en lang årrække bidraget med metode udvikling samt implementering af målinger af opfattelse af lyd, lydkvalitet, og støj(gene). Som institution er de vidt respekteret, både nationalt of internationalt, og er set som et samlingspunkt for mange grene af den danske audio industri. Det er et naturligt skridt at bygge på dette eksisterende netværk og kompetencer til at evaluere og benchmarke nye, og potentielt disruptive, produktkategorier som eks. ‘hearables’. Der findes i øjeblikket ingen seriøse insitutioner der formår at give et troværdigt overblik over hvordan ‘hearables’ performer sammenlignet med traditionelle høreapparater fra brugerens perspektiv.

I forlængelse af COVID-19 forudser jeg at der vil komme mere fokus paa støj i hjemmet og om hvordan dette har indflydelse på sundhed, læring, og produktivitet. Altsammen emner som Force har spidskompetencer indenfor.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:56

Kære Jesper

Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi ser også forslaget som en vigtig viderebygning på vores eksisterende kompetencer indenfor evaluering af lydkvalitet og støjgene. Støj er i stigende grad kommet i fokus og er i bevidstheden hos mange. Og teknologiske løsninger til at sikre ro når man har behov for det (bl.a. Hearables), har derfor potentiale. Vi ønsker med forslaget at opbygge ydelser der kan teste og dokumentere disse løsningers egenskaber i forhold til støj- og gene-reduktion.

Din betragtning om den følgevirkning COVID-19 har haft på vores brug af hjemmet som en ramme til at udføre arbejde/læring i er bestemt interessant også fra et bygningsakustisk perspektiv.

Mvh Søren.

Sif Enevold (Chefprojektleder, Gate 21)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:53

Det er et interessant og meget brugbart projekt, som kan bidrage til at øge viden og kvalificere løsninger indenfor trafikstøj og luftforurening. Det er en vigtig kobling af to store udfordringer for alle der bor og færdes i byer og lokalsamfund. I arbejdet med den grønne omstilling og verdensmålene vil helheden og løsninger der bidrager til at løse flere problemstillinger samtidig være en vigtig vej. Et samspil mellem udvikling af løsninger, test og demonstration samt måling og dokumentation giver vigtig viden og beslutningsstøtte, og her kan et nyt nationalt lyd- og luft lab for industrien blive et vigtigt led. I Gate 21 udvikler kommuner, virksomheder og universiteter viden, kompetencer og løsninger sammen, og i arbejdet er der ofte efterspørgsel efter målinger, auraliseringer, mærkning og dokumentation i såvel udviklingsfasen som i prioriteringen af investeringer og dialog med borgerne.

Per Finne (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:59

Kære Sif Enevold
Mange tak for dine kommentarer til vores projektforslag. Som du peger på, har vi i forslaget bl.a. sat fokus på koblingen af luft- og støjforurening i forsøget på at få større fokus på helheden. FORCE Technology har deltaget i flere projekter med Gate 21 og derigennem medvirket til at binde flere sektorer sammen mod fælles mål. Det lyder enkelt, men det er det ikke altid. Vi håber med projektet at kunne medvirke til - teknisk og organisatorisk – at skabe et større helhedsbillede i respekt for de faglige udfordringer og – ikke mindst – præsentere det på nye måder, der kan gøre det lettere og mere virkelighedsnært af forholde sig til konsekvenserne af en given løsning.

Jakob Fryd (Chefkonsulent, Vejdirektoratet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 00:30

Jeg mener det er et interessant og vigtigt projekt. Der er et stort behov for fremadrettet at nedbringe og forebygge støj og luftforureningen. Hertil er der behov for øget forståelse for den eksponering befolkningen udsættes for i forskellige sammenhænge. Et skridt i denne retning er bedre metoder til opgørelse af niveauer i form af målinger, monitoreringer og modelleringer, som foreslået i jeres indsatsområde. Jeg mener der generelt er behov for at skabe bedre boligmiljøer i forhold til støjeksponering. For at sikre dette er der behov for en mere nuanceret forståelse af "det gode lydmiljø" og hvordan man kan opnå dette.

Intelligent måling og monitorering: Udvikling af laboratorie og felt-test miljøer mhp. at skabe intelligente, præcise og virkelighedsnære målinger af lyd, støj og luftkvalitet. Viden om hvordan produkter performer i det specifikke brugsmiljø (ifm. bygninger, trafik, omgivelser, meteorologiske forhold mv.), er værdifuldt for producenter og leverandører af udstyr. Nye metoder til test og kalibrering i felten vil blive udviklet og valideret op imod kontrollerede laboratorie tests.
• Modellering af lyd- og luftmiljøer: Med afsæt i måletekniske data indsamlet via kampagnemålinger eller kontrollerede forsøg udvikles modeller, der kan bidrage til at visualisere luftmiljøer samt visualisere og auralisere lyd og støjmiljøer. Avancerede analytiske modeller til intelligent opsporing af fx forureningskilder baseret på integrerede sensoriske målinger vil blive udviklet (fx anvendelse af lyd til opsporing af kilder til luftforurening).

Per Finne (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:54

Kære Jakob Fryd.
Mange tak for din støtte til projektet, der sætter fokus på den overordnede målsætningen med forslaget - at skabe ”gode lyd- og luftmiljøer”. Som du fremhæver er der mange nuancer i forståelsen og etableringen af et godt lydmiljø og ambitionen med forslaget er netop at udvikle viden, værktøjer og modeller, der afspejler nuancerne under virkelighedsnære forhold - ikke mindst på en måde så industrien bedre kan indarbejde dette hensyn i deres produkter.

Janni Lund (Havearkitekt, RoomOutside)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:14

Jeg bor et sted, hvor jeg er plaget af støj fra motorvejen og frygter hver dag de langsigtede konsekvenser for mig og min familie. Støjen er markant øget de seneste 20 år. Flere og flere lever i området med støj fra bl.a. boliger. Jeg arbejder til daglig som havearkitekt og oplever, hvordan støj er en udfordring i hele københavnsområdet. Jeg håber, at Force med denne indsats kan være med til at sikre en udvikling af forskellige produkter, som kan afhjælpe støjgener i privatboligen og gerne i mindre terrasse/altan områder.

Per Finne (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:43

Kære Janni Lund
Tak for dine kommentarer og support. Du rammer lige ind i hjertet af en af de største problemstillinger med forurening i vores samfund i dag. Trafikken har fået frit løb - og nu ser vi konsekvenserne i form af områder, der er så plagede af støj og luftforurening, at det forringer vores livskvalitet og gør os syge. Fra vores daglige arbejde med støj og støjreduktion ved vi også, at der ikke findes én ”dims”, der løser alle støjproblemerne, men at de bedste løsninger ift. at reducere støj ofte opnås igennem anvendelse af flere virkemidler. Samspillet mellem løsningerne (herunder også samspillet med luftkvaliteten) vil være omdrejningspunktet i vores projekt.

Lars Bramsløw (Senior Scientist, Demant A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:01

Støj er en stor gene for høreapparat brugere, især når der samtidig er relevant tale til stede, som brugeren ønsker at forstå. Moderne høreapparatere udfører avanceret signalbehandling for at undertrykke støj så godt som muligt. Høreapparat industrien har til stadighed brug for præcise målemetoder der kan kvantificere bruger tilfredshed i hverdagen og i de aktuelle støj muligheder, hvilket er mere relevant for både brugere og producenter end de nuværende laboratorie tests.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:21

Kære Lars

Mange tak for din støtte til forslaget om at etablere mere virkelighedstro testmiljøer til test af bl.a. høreapparater. Der anvendes utrolig avanceret teknologi i høreapparater og testmiljøerne og testmetoder skal derfor følge med udviklingen. Vi søger med forslaget at bringe laboratorietests endnu tættere på virkeligheden for brugeren samt at udvikle testmetoder til benchmark evalueringer af produkter når de anvendes ude i virkeligheden.

Mvh Søren.

Johny H.Jensen (direktør, VinduesIndustrien)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:50

Initiativer, der fx kan fremme boligejernes valg af bedre støjdæmpende vinduesløsninger, er bestemt relevante.
VinduesIndustriens medlemsvirksomheder tilbyder mange forskellige vinduesløsninger, der med få ekstra tilvalg, fx forskellige rudetykkelser, giver en ekstra lydisolation - eller fx russervinduer, der både kan støjisolere og ventilere samtidig - eller vinduer med de traditionelle forsatsløsninger.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:41

Kære Johny Jensen,
Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. VinduesIndustriens medlemsvirksomheder er netop en af de målgrupper vores forslag er rettet mod, da vinduer ofte vil være det støjmæssigt svageste led i en facade. Bedre viden om mulighederne for dæmpning i forhold til fx trafikstøj vil komme både brugerne og de danske vinduesproducenter til gavn. Du nævner selv nogen af de forskellige løsninger, der findes indenfor ”traditionelle” vinduer men også russervinduer, der netop giver mulighed for både lydisolation og ventilation. Vi håber med forslaget at kunne bidrage med ny viden og værktøjer omkring samspillet mellem forskellige vinduesløsninger og effekt ift. støjdæmpning og samarbejder meget gerne med vinduesindustrien.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Michael Storm Pedersen (Product Manager Nordic,Sanitary and Piping Systems, Geberit A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:55

Det ville være at mere fokus på bedre løsningen indenfor akustik, bl.a. akustikmærkningsordninger. Jeg vil gerne have mere fokus på installationsstøj, og ser gerne at der formidles viden til at få udviklet et bedre reglement indenfor installationsstøj.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:38

Kære Michael Storm,
Mange tak for dine kommentarer og support. Som vi har drøftet (og som også nævnes i en tidligere kommentar længere oppe) kunne det være interessant, hvis der kunne introduceres en mærkningsordning for boliger i forhold til akustik og støj, hvilket fx kunne hente inspiration i de eksisterende energimærkningsordninger. Formålet skulle være at sætte mere fokus på akustik, støj og lydreduktion bl.a. ifm. bolighandel og renoveringer, hvor akustiske boligforbedringer kunne kommunikeres på en mere enkel og overskuelig måde og give en merværdi. En akustisk mærkningsordning kunne fx dække emnerne i DS 490 og dermed både nabostøj, udefrakommende støj og installationsstøj.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Kim Larsen (Team Manager, Audio Engineering, EPOS Audio)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:38

Kan kun bakke op om dette emne og at kigge ind i mere viden omkring sammenhængen imellem livskvalitet og genevirkning vs. støjpåvirkning. EPOS laver kommunikationsløsninger i form af forskellige typer headsets, hvor minimering af støj under udvikling altid er i fokus, hvad enten det drejer sig om brugeren selv, eller den som lytter i den anden ende. Selvom vi selvfølgelig selv har metoder til at evaluere vores evne til at støjreducere, vil det altid være en kæmpe fordel med noget standardiseret på området mht. intelligent måling af støjreducerende effekt, måske måling af genevirkning og endelig modellering af diverse realistiske lydmiljøer, som også kan bruges i benchmark-tests. Alt i alt: Rigtig godt forslag.

Søren Legarth (Teamchef SenseLab, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:33

Kære Kim

Mange tak for opbakningen til vores forslag om at evaluere støjreduktion i bl.a. kommunikationsløsninger udfra et gene-relateret perspektiv. Vi har i FORCE Technology en lang erfaring med genevurdering indenfor områder som trafikstøj og vindmøller og der er metodemæssigt meget inspiration at hente fra det felt. Opbygning af standardiserede testydelser til benchmark test af f.eks. headsets med støjundertrykkelse er også et formål med aktiviteten som det glæder mig at du fremhæver som interessant.

Mvh Søren.

Jakob Stromann-Andersen (Partner, Henning Larsen Architects)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:43

Støj- og luftforurening er en stor samfundsmæssig udforingen. Men kan også vendes og til at blive en inspirationskilde for fremtidens byudvikling. Arkitekter og byplanlæggere har et ansvar for at designe fremtidens byer, så de imødekommer fremtidens sundheds-udfordringer. Men det kræver at viden, data og modelleringsværktøjer er tilgængeligt og operationelle. Udfordringen er lige nu at mange af analyserne af støj- og partikelforurening sker på bagkant af udviklingen - dvs. at det bliver en efterrationalisering af designet/planlægningen. I branchen savnes nye intelligente måling- og monitoreringsmetoder, der kan skabe intelligente, præcise og virkelighedsnære målinger af lyd, støj og luftkvalitet - både i forhold til de aktuelle forhold, men også i form af fremskrivning for fremtidige senarier. Hos Henning Larsen architects arbejder vi med byudvikling globalt (har aktuelt større byudviklingsprojekter i Ørestad, Gdańsk, Belfast, Toronto, Wolfsburg, Shenzhen, Ryaidh), hvor vi alle steder står overfor primære udfordringer i forhold til håndtering af støj- og partikelforurening. Vi ser dette forslag som et stort skridt på vejen mod mere integreret viden, samarbejde og effekt for fremtidens byer (FN’s Verdensmål nr. 11 ”Sustainable cities and communities). Meget relevant forslag.

Peter Bo Mortensen (Vice President, Business Unit Executive, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:52

Kære Jakob Stromann-Andersen

Tak for din kommentar og støtte til emnet. Såvel FN som WHO har gennem nogen tid sat fokus på betydningen af støj og luftforurening. Man har i mange år haft mest fokus på luftforurening og på det seneste er støjs negative påvirkning af helbredet også kommet i fokus som den næst mest betydende faktor. Når vi i fremtiden evner at kombinere viden om disse, vil vi have værktøjer og metoder, der vil sætte os i stand til at skabe byudvikling og boliger, hvor den negative effekt af det omgivende miljø er reduceret. Og hvad med den eksisterende boligmasse når der skal renoveres? Her ønsker vi også at kunne gøre en forskel igennem de aktiviteter, der ligger i forslaget. Et samarbejde med arkitekter, byplanlæggere, producenter af bygningskomponenter m.fl. er i den forbindelse helt centralt, så tak for input.

Carsten Hansen (CTO, Instrumatic)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:54

Vi har i 2018-2019 haft et tæt samarbejde med FORCE om typegodkendelsestest og validering af vores MarineCEMS. Vi ønsker FORCE videreudvikler denne ydelse, som ingen andre udbyder kan tilbyde i Danmark.

Vi ser også meget gerne at FORCE i fremtiden udvikler, og kan tilbyde typegodkendelsestest af emissionsmåleudstyr iht. EN-15267 standarden.
Der findes kun et laboratorie som reelt kan tilbyde sådan test i EU og det ligger i Tyskland hvilket gør at det nærmest er umuligt for Danske SMV’er at få sådan tests udført og opnå certificering pga. et monopollignende system i EU hvor man stiller krav men ikke muligheden for test og certificering i medlemsstaterne.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:39

Kære Carsten Hansen.
Tak for din kommentar. Vi er rigtig glade for, at vi har kunnet hjælpe jer med de test og valideringer der skal til, for at I kan få typegodkendt jeres nye MarineCEMS (Continuous Emission Monitoring System) som er den nødvendige ”adgangsbillet” til de internationale markeder. Med forslaget ønsker vi bl.a. netop at videreudvikle vores faciliteter og ydelser inden for test og validering af måleudstyr med fokus på at hjælpe virksomheder som Instrumatic.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Anders G. Christensen (Ekspertise chef, NIRAS A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:09

Som miljørådgivere anvender vi i stigende grad sensorer og IOT systemer til målinger af forurening i både luft men også jord og vand. Adgang til viden om og test af sensorer for bl.a metan og andre klimagasser er vigtigt for os, og derfor støtter vi op om det nye indsatsområde.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:43

Kære Anders Christensen.
Tak for at støtte op omkring forslaget. Udviklingen inden for sensorer skaber nye muligheder for at monitorere alle mulige forskellige miljøparametre, herunder bl.a. klimagasser på nye mere effektive måder. Markedet for små prisbillige sensorer udvikler sig hastigt og viden om samt adgang til effektive test- og kalibreringssystemer for små sensorer bliver derfor også afgørende for kvaliteten af målingerne. Det er noget vi vil sætte fokus på under forslaget og vi ser frem til, at Niras og andre danske rådgivere kan få gavn af aktiviteterne.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Ulla Vogel (Professor, National Research Centre for the Working Environment)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:45

NFA støtter op om det beskrevne projekt. Der er desværre meget få danske eksponeringsmålinger i arbejdsmiljøet , og der er typisk tale om meget resourcekrævende målinger. udvikling og validering af nemme , billige og pålidelige målinger er vejen frem. Nye grænseværdier i arbejdsmiljøet både nationalt og på EU niveau medfører derudover behov for at virksomheder selv kan foretage målinger. i den forbindelse ville det være meget relevant at udvikle og validere målinger af elemental carbon eller black carbon i relation til den nye EU grænseværdi for dieseludstødning - og så i forhold til en forhåbentlig kommende dansk.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:48

Kære Ulla Vogel.
Tak for opbakningen til forslaget. Vi ser også et stigende behov for at kunne udføre eksponeringsmålinger til kontrol af grænseværdier med mere kosteffektive metoder, og gerne med direkte visende udstyr. Med indførelsen af en ny grænseværdi for dieselpartikler i form af elemental carbon (EC) bliver der brug for at validere målinger, som kan udføres billigere og give flere informationer – og her ser kontinuert måling af Black Carbon (BC) ud til at være en god proxy for EC. Vi håber med projektet at få mulighed for at bidrage til validering af kosteffektive sensorer til BC-måling, så en fremtidig kontrol af grænseværdier for dieselpartikler i arbejdsmiljøet kan udføres billigere og mere effektivt på danske arbejdspladser.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Frank Pedersen (AC-tekniker, Miljøstyrelsen)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:07

Miljøstyrelsen hilser forslaget til etableringen af ”Industriens Nationale Lyd og Luft LAB” velkommen, med baggrund i erfaringerne fra 25 års teknisk bistand fra Force Technology som varetagelse af funktionen som Referencelaboratorium på området for støj- og luftforurening for Miljøstyrelsen.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:50

Kære Frank Pedersen.
Tak for din positive kommentar. Vi er meget glade for samarbejdet med Miljøstyrelsen både ifm. vores referencelaboratorier på støj og luftområdet, men også i andre sammenhænge, hvor vi har mulighed for at trække på jeres ekspertise og I på vores. Vi ser frem til at have Miljøstyrelsen med i kommende aktiviteter.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:53

Opbygning af kompetencer og udvikling af services målrettet den ”stille bolig” med fokus på boligens interne og eksterne støjkilder, byggematerialers lydreducerende egenskaber, auralisering af støj i og uden for boligen, samt støjmærkning af byggematerialer og boliger er højaktuelt. I Danmark besidder vi vigtige kompetencer inden for dette område, og flere af disse er repræsenteret i det danske standardiseringsudvalg for akustik. Flere af initiativerne kalder på anvendelse og udvikling af standarder.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:32

Kære Lise Schmidt Aagesen,
Mange tak for din kommentar og support. Vi håber med forslaget at kunne fortsætte med at udvikle og opbygge vores viden og ydelser indenfor luft og lyd, og mere specifikt også indenfor bygningsakustik. Brug og udvikling af standarder er en vigtig del af FORCE’ DNA og vi vil fortsætte vores engagement i relevante standardiseringsudvalg samt ifm. forslaget formentlig udvikle ny viden, der kan være med til at præge kommende standarder.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Vinay Venkatraman (CEO, Leapcraft ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:44

We at Leapcraft work on developing novel hardware and software products for measurement of environmental parameters that includes air quality, acoustics and thermal comfort. The Industriens Nationale Lyd og Luft LAB is an excellent idea and will help us remain competitive with knowledge clusters, access to test facilities etc. We are particularly interested in calibration and accreditation facilities that can enable us to rapidly scale up our solutions. Many of our customers request such a service and we are eager to collaborate with FORCE on such aspects.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:02

Dear Vinay Venkatraman.
We appreciate your comment and input. Intelligent sensor solutions based on the integration of multiple interconnected sensors are products that we expect to see more of in the future. Your interest in calibration and accreditation facilities is reflected in the proposal and we will be very happy to have Leapcraft on board in future activities.
Kind regards,
Trine Erdal

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:10

Vi arbejder jævnligt sammen med FORCE Technology i forbindelse med test og udvikling af målesystemer til gasser, partikler etc.
Vi ser meget gerne, at vi i Danmark har øget fokus på at håndhæve reglerne for sundhed i arbejdsmiljøet, som f.eks. partikler ved svejsning, afgasning i skibscontainere, anæstesigasser på hospitaler.
Vi ser værdien af et testlaboratorium, der kan udføre uvildige valideringer med state-of-the art udstyr på disse specialområder.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:04

Kære Lars Gjedde.
Tak for din kommentar og for et godt samarbejde i øvrigt. Sundhed i arbejdsmiljøet er et helt centralt fokusområde i forslaget. Vi skal kunne måle og dokumentere eksponeringen for forskellige stoffer og koncentrationer i forskellige miljøer for at kunne sætte ind med de rette forebyggende tiltag. Udviklingen af testfaciliteter, der kan anvendes til validering af sensorer og måleudstyr vil være et centralt element i forslaget og det videre arbejde.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Claus Andersen (Fabrikschef, Kastrup Vinduet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:14

I forbindelse med produktudvikling samt ved dokumentation af lyddata, er det som vinduesproducent, vigtigt at have nem adgang til kvalificeret rådgivning og testfaciliteter.
Kastrup Vinduet ser dette initiativ som et aktiv i forbindelse med udvikling og dokumentation af produkter, som understøtter gode lydmiljøer i bygninger.
Initiativet har derfor Kastrup Vinduets opbakning.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:33

Kære Claus Andersen
Mange tak for jeres opbakning til forslaget, da vinduer er en vigtig komponent i værn mod støj (og luft) er det vigtigt for os med støtte til projektet fra Danske vinduesproducenter. Vi takker for din kommentar!
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Mette Sørensen (Professor, Kræftens Bekæmpelse)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:34

Forskning viser at trafikstøj er skadelig for helbredet. WHO konkluderede i sin seneste rapport at der er viden nok til at konkludere en sammenhæng mellem vejstøj og risiko for blodprop i hjertet, hvorimod for alle andre sygdomme mangler der forskning. Udvikling af teknologier og værktøjer til måling og monitorering af lydmiljøer er en vigtig brik i forskning i hvordan støj påvirker vores helbred og jeg støtter derfor op om det beskrevne projekt.

Per Finne (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:49

Kære Mette Sørensen
Mange tak for din støtte til projektet. Forskning i sammenhænge mellem støjeksponering og risiko for udvikling af forskellige sygdomme er helt afgørende, hvis vi skal kunne sætte målrettet ind med forebyggelse. Den viden, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse har bibragt, og som vi også tidligere har kunnet inddrage i vores aktiviteter, har været meget værdifuld. Med forslaget ønsker vi at styrke og udvikle det område, der handler om måling, monitorering og forebyggelse af støj, og vi fortsætter meget gerne det gode samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Hvass Schmidt (Overlæge ph.d., klinisk lektor, Øre-næse-hals/Høreklinikken Odense Universitetshospital/Syddansk universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:57

Projektet tager afsæt i generelle og vigtige problemer, der truer folkesundheden som støj og luftforurening. Begge faktorer er involveret i sygdom og for tidlig død for mange danskere hvert år. Derfor vil initiativer, der kan nedbringe eksponeringen for såvel støj som luftforurening gavne den generelle folkesundhed.. Derudover vil projektet også kunne forbedre nærmiljøet for den enkelte, hvilket vil kunne reducere antallet af patienter, der en eller anden grund føler sig mere generet af eks. støj end gennemsnittet. Nogle er særligt støjsensitive, og der er specielle udfordringer i forhold til at hjælpe den gruppe. Projektet vil kunne bibringe løsninger, der kan hjælpe denne gruppe og muligvis derigennem reducere deres sygelighed fremkaldt af eks.støj.
Projektet er derfor meget anbefalelsesværdigt, da alle initiativer,, der har potentiale til at forbedre folkesundheden og også den enkeltes trivsel hilses velkommen.

Per Finne (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:41

Kære Jesper Hvass Schmidt.
Tak for opbakningen til projektet og for at sætte fokus på effekterne af eksponering for støj- og luftforurening både når det gælder folkesundheden og genevirkninger i nærmiljø. Med forslagets fokus på løsninger, der kan reducere støj- og luftforurening håber vi, sammen med industrien, at kunne bidrage med udvikling af løsninger, der kan skabe bedre støj- og luftmiljøer og derigennem større sundhed og trivsel. Dele af befolkningen, som vi ved har en støre sensitivitet end gennemsnittet og er særligt plagede af vores støjende livsform, er en vigtig og ofte overset gruppe, så tak for at sætte fokus på dem. Der er ingen tvivl om, at løsninger, der kan imødekomme deres behov for støjreduktion vil blive taget godt imod og måske også have en målbar sundhedsfremmende effekt.

Knud Erik Poulsen (Chefrådgiver, Sweco)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:47

Metoder til intelligent måling og monitering af luftmiljøer vil kunne reducere både omkostninger og tidsforbrug til sådanne målinger. Herved vil monitering i praksis kunne blive mere udbredt og finde anvendelse på en lang række områder, hvor der i dag ikke foretages målinger. Det vil alt andet lige betyde et større kendskab til påvirkninger og mughed for hurtigt at iværksætte afværgeforanstaltninger hvor nødvendigt eller oppertunt. Det er vigtigt at metoderne usikkerhed er kendt og beskrevet, således at resultaterne ikke anvendes ukritisk eller forkert.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:26

Kære Knud Erik Poulsen.
Monitorering af luftmiljøet vil uden tvivl blive mere udbredt i fremtiden i takt med, at intelligente monitorerings- og sensorsystemer udvikles og kommer på markedet. I den forbindelse er det netop meget vigtigt, at målesystemernes nøjagtighed og validitet bliver kendt og dokumenteret. Dette gælder for systemer til både lyd- og luftområdet og er baggrunden for forslaget om at opbygge testfaciliteter på disse områder. Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Kristian Krämer (Cluster Manager, Danish Sound Cluster)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:43

Støj i mange afskygninger er en udfordring for god livskvalitet og påvirker vores sundhed negativt. Støj er ikke mindst et resultat af den stigende globale urbanisering, hvor over halvdelen af verdens befolkning allerede i dag lever i storbyer. Den trend forstærkes i de kommende år.

Den danske lydbranche er en moden branche, der står ovenpå en række solidt etablerede teknologistyrker. Branchen oplever løbende nye anvendelser og integration af lyd inden for nye områder, og ofte sammen med avancerede digitale teknologier. Danmark har bl.a. stærke traditioner på støj området, ikke mindst pga. landets høje levestandard og tidlige fokus på støjs negative effekter, og vi har mulighed for at gå foran og bringe viden og teknologi i spil - også langt udenfor landets grænser. Det er netop dette som denne resultatkontrakt handler om og vi kan kun fra Danish Sound Cluster’s side bakke op om forslaget.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:47

Kære Kristian Krämer.
Mange tak for opbakningen til forslaget. Internationalt førende danske virksomheder, stærke forskningsmiljøer, innovative inkubatormiljøer mv. er en del af et stærkt dansk øko-system inden for lyd og lydteknologi, og vi ser meget frem til at samarbejdet med Danish Sound Cluster omkring spændende nye aktiviteter, hvor virksomheder, universiteter, GTS og en række andre interessenter kan arbejde sammen om at styrke vækst og udvikling i den danske lydbranche.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Michael Hoby (Senior Acoustic Engineer, Falcom / GN)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:03

Støj er i mange tilfælde uønsket, men også uungåeligt. Støj kan bekæmpes ved selve støjkilden i miljøet eller ved øret af brugeren. Vi har en række virksomheder i Danmark, som arbejder med disse forskellige aspekter, og i Falcom/GN tilhører vi en af de mange danske virksomheder fra den sidste kategori, som sætter teknologi på øret af en bruger. En kategori, som spænder over alt fra hovedtelefoner til høreapparater og høreværn, og hvor brugsscenarier er alt fra storrumskontorer eller andre støjfulde arbejdsmiljøer eller over i kategorierne fritid og underholdning.

Mange produkter indenfor denne kategori har det tilfælles, at de med tiden er blevet mere komplekse, og at produktkategorierne smelter mere sammen i takt med højere forventninger fra brugerne. Således vil et høreapparat ofte kunne bruges til kommunikation, en musikhovedtelefon skal have ANC og samtidig kunne bruges til kommunikation osv. Dvs. både blokering af uønsket støj og transmittering af ´nyttestøj’ eller signaler. Alt dette er man naturligvis nødt til at kunne teste, både som del af udviklingen for at lave bedre produkter, men også i forhold til at overholde lovbestemte krav.

Nye standardiserede tests er dukket op indenfor de seneste år. Som eksempel kan nævnes tests, som omhandler retningsbestemmelse af lyd fra omgivelser igennem ’hear-through’ på hovedtelefoner. Nogle af disse tests er meget krævende, både i forhold til testudstyr, men også i forhold til antal testpersoner, testforløb og -tid. Dette medfører, at selv store og mellemstore virksomheder kan mangle ressourcerne og kompetencerne til at opbygge og udføre disse tests. Det vil derfor være særdeles fordelagtigt med en dansk virksomhed, som kan hjælpe os på dette område, både fagligt og med testfaciliteter.

Vi har tidligere haft stor fordel af at bruge Force og SenseLab til perceptuelle lydkvalitetsvurderinger. Så en styrkelse af akustiske og perceptuelle testmuligheder til også at rumme nogle af de nye områder, vil være fordelagtigt for en lang række danske virksomheder, som arbejder indenfor dette område.

Peter Bo Mortensen (Vice President, Business Unit Executive, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:01

Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi ser også en rivende udvikling indenfor produkter vi bruger på/i ørerne og traditionelle produkter som høreapparater, hovedtelefoner eller høreværn smelter i højere grad sammen. Derfor er der også behov for at udvide eksisterende kompetencer indenfor evaluering af lydkvalitet og støjgene. Udviklingen er ofte drevet af et stigende fokus på støj i vores nærmiljø og derfor er teknologiske løsninger til at sikre ro når man har behov for det (bl.a. Hearables) kun i sin vorden. Vi ønsker med forslaget at opbygge ydelser der kan teste og dokumentere disse løsningers egenskaber i forhold til støj- og genereduktion. Et samarbejde med industrien og brugere er essentielt for at når målet og vi er derfor glade for dit input.

Morten Roar Berg (Global Konceptudvikler, Saint-Gobain Ecophon)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:49

Luft- og støjforurening tager flere menneskeliv end mange andre samfundsproblemer med lang større bevågenhed. Deres relevans og effekt er rent videnskabeligt ganske veldokumenteret og sådan har det været længe. Ligeledes eksisterer der allerede mange forskellige løsninger og produkter til at imødekomme disse problemer.
Jeg bifalder Force's forslag til indsatsområde og håber, at det bliver en succes. Håber dog, at der lægges vægt på elementer af formidling og tilgængelighed for både beslutningstagere og slutbrugere. Lyd- og luftforurening som indsatsområder lider generelt under en byrde af at være underprioriterede og underforståede. Det er derfor essentielt, at de værktøjer, produkter mv. vi arbejder på til håndtering af disse også problemer indebærer et klart formidlingspotentiale.
Som entusiast inden for lyd og støj er auraliseringerne særligt interessante for mig. Det er i konteksten af formidling eksempelvis også vigtigt, at man kan skifte hurtigt mellem forskellige auraliseringer for at danne sig en klar forståelse af forskellene mellem forskellige løsninger, at man knytter informationer om genevirkninger for brugeren til auraliseringen eller bliver introduceret for potentielle helbredsrisici ved forskellige støjniveauer etc.
- Lignende overvejelser om formidling som ovenstående eksempler bør inddrages i alle dele af forslaget for ikke bare at skabe nye erhvervsmæssige løsninger, men også sikre at de faktisk tages i brug. Det vil jeg mene, er en naturlig del af at styrke de erhvervsmæssige muligheder, der knytter sig til udviklingen af ’gode lyd- og luftmiljøer.’

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:34

Kære Morten Roar Berg,
Mange tak for din opbakning til forslaget og dine mange gode kommentarer og input. Du fremhæver særligt formidling og der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende at sikre en god videnspredning, så den kan få effekt. Det vil vi bl.a. sikre igennem fokus på formidlingsaktiviteter ifm. forslaget. Auralisering er, som du også giver udtryk for, en rigtig godt værktøj til sammenligning af forskellige løsninger.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Bjørn Hasse Nielsen (Arbejdsmiljøleder, Sund & Bælt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:21

Sund & Bælt ejer og driver flere store infrastrukturanlæg såsom Storebæltsforbindelsen og den faste forbindelse over Øresund. Både i den daglige drift og i forbindelse med vedligeholdelse er det vigtigt for Sund & Bælt at både vores egne ansatte, vores kunder og vore samarbejdspartnere bliver eksponeret mindst muligt for bl.a. skadelig støj og luftforurening. For holde øje med støj- og forureningsniveauer er det vigtigt med kontinuerlige pålidelige målefaciliteter, der til enhver tid kan give et øjebliks billede af situationen således, at vi som ejer af anlæggene, hurtigt kan gribe ind overfor skadelige påvirkninger. Vi har allerede i flere tilfælde haft hjælp af Force til at udføre specifikke målinger i bl.a. Øresundstunnellen, og også tidligere i Storebæltstunnellen. Det er derfor kun naturligt for os at erfare, at Force til stadighed og forsat Har bl.a. støj og luftforurening som indsatsområder. Vi ønsker Force held og lykke med projekterne, og ser frem til resultaterne, som Sund & Bælts givetvis kan drage nytte.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:29

Kære Bjørn Hasse Nielsen.
Mange tak for din kommentar, og for opbakningen til forslaget. Vi håber med forslaget at kunne fortsætte med at udvikle vores ydelser inden for støj- og luftforureningsområdet, så vi kan bidrage til at sikre pålidelige målinger i arbejdsmiljøet og det omgivende miljø. Kontinuerlige målinger giver, som du nævner, mulighed for at følge eksponeringsniveauet tæt mhp. at kunne sætte hurtigt ind med forebyggende tiltag. Vi håber at få mulighed for at fortsætte samarbejdet med jer under indsatsområdet.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Birgit Rasmussen (Civ.ing, Seniorforsker, SBi/BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, AAU-CPH)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:32

Lyd og luft er to vigtige temaer i dansk byggeri, fordi de er vigtige for menneskers sundhed og livskvalitet! På SBi/BUILD arbejder vi med byggeteknik, energi, indeklima og bæredygtighed samt meget andet relateret til det byggede miljø, både for nybyggeri og renovering, og vi vil meget anbefale det foreslåede projekt, der kan bidrage til innovation og sundere bygninger og brugere.
I Danmark er Bygningsreglement 2018 med tilhørende vejledninger nøgledokumenter, som dog på en række områder, især for renovering, bør opgraderes for at opnå større livskvalitet for brugerne af bygningerne. For lydforhold i nyt boligbyggeri gælder DS 490, Lydklassifikation af boliger, lydklasse C, men langt de fleste danske etageboliger har lydklasse F-D [1,2]. For støj udendørs findes grænseværdier i miljølovgivningen. På det seneste er der fra politisk hold meldt ud med fremme af varmepumper, hvilket desværre må forventes at øge støjgener udendørs.
Inden for bygningsakustik i ISO/TC 43/SC 2 Building acoustics er to af FN’s verdensmål i fokus, og det er Nr. 3 Good Health and Well-being & 11 Sustainable Cities and Communities, og det gælder også WG 29, der arbejder med ISO/AWI TS 19488 Acoustics — Acoustic classification of dwellings. I det følgende fokuseres mest på boliger. I en årrække har SBi/BUILD gennemført flere forskningsprojekter relateret til nabostøj i etageboligbyggeri, heraf nogle i samarbejde med DELTA/FORCE, det seneste vedrørte en lyttetestmetode for bygningskonstruktioner og optagelse af lydstimuli for trinlyd, ventilationsstøj mv. til demoformål [3], bl.a. fordi mange danske etageboliger har meget dårlige lydforhold og der ønskes opmærksomhed om dette. − I et samarbejdsprojekt med SIF/SDU er der gennemført udvidede analyser af data fra danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY), se [2], og der ses en stærk sammenhæng mellem at have været generet af nabostøj og at have oplevet bl.a. stress, dårligt mentalt helbred, søvnproblemer, træthed, hovedpine m.v. − Fra boligselskaber høres om mange klager over bl.a. ventilationsstøj fra nye anlæg, der installeres ved renovering. Se [4] om ventilation i etageboliger.
Det kan anbefales, og følgende emner/tiltag inkluderes i det foreslåede projekt om lyd og luft:
1. Målemetoden for støj fra tekniske installationer (som der henvises til i BR2018) bør revideres med mulighed for korrektion for baggrundsstøj, rene toner, impulser og andre generende ”bilyde”. Der er også brug for auralisering af bl.a. ventilationsstøj for at motivere til produktinnovation og mere optimal projektering.
2. FBK (Frivillig BæredygtighedsKlasse) forventes etableret ultimo 2020: For ventilationsstøj forventes en grænseværdi i opholdsrum på 25 dB, dvs. 5 dB under nugældende lovkrav. Der er behov for revision af målemetoden og auralisering, se ovenfor.
3. Innovation af ventilationsanlæg til renovering af boliger, hvad angår både lyd og luft. Der er meget lidt plads til anlæggene. Brugerne ønsker selv at styre (og have mulighed for at slukke), hvilket er imod bygningsreglementet krav. Se ref. [4].
4. Varmepumper: Brug for auralisering for at opleve genen og motivere til produktudvikling.
5. FORCE guideline om lyttetestmetode for nabostøj mv. (første version marts 2020) videreudvikles og konsolideres, så bl.a. frekvenser < 100 Hz inddrages, især vigtigt for trinlyd.
6. Snarest muligt indsende FORCE oplæg lyttetestmetode (marts 2020) til ISO/TC 43/SC 2 som PWI, så man i en periode på op til 3 år kan inddrage internationale erfaringer og (meget vigtigt) udføre ”round robins” med flere institutter og dermed klargøre emnet til en egentlig standardiseringsproces med fremsættelse af NWIP. På langt sigt vigtigt for forståelse af lydmiljø indendørs og udvikling af konstruktioner/produkter.

Samlet set kan ovennævnte aktiviteter bidrage til forbedrede metoder og produkter, og auralisering kan være et stærkt værktøj for rådgivere, boligselskaber, byggeindustrien, producenter til hjælp i bestræbelserne for at opnå bedre lydforhold og luftkvalitet og dermed forbedre brugernes livskvalitet.
Referencer
[1] DS 490:2018 Standard om lydklasser for boliger giver lyd fra sig
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2018/10/standard-om-lydklasser-for-boli...
[2] Nabostøj i danske etageboliger – Gener og potentielle helbredseffekter. Sundhedsstyrelsen. Miljø og sundhed, 2019, nr. 3, s. 3-14.
[3] Publikationer i projekt om Lyttetest for bygningskonstruktioner – Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj" (projekt afsluttes juni 2020).
[4] SBI 2020:12 HVIDBOG − Ventilation af eksisterende etageboliger − Erfaringsopsamling og anbefalinger.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:35

Kære Birgit Rasmussen,
Tusind tak for din meget uddybende kommentar og opbakning til vores forslag - og i øvrigt rigtigt gode samarbejde over mange år.
Vi er meget glade for dine mange forslag til aktiviteter, som ligger fint i tråd med vores forslag og som vi vil tage med i det videre arbejde. Det gælder fx dine forslag til udvikling af målemetoder og modellering af installationstøj (varmepumper, ventilationsanlæg samt andre tekniske installationer). Der er nok at tage fat på, så tak for dine værdifulde input.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Neo Kaplanis (Tonmeister, B&O)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:52

Hearables is the next big thing in audio manufacturing. From headphones we slowly moved to TWS, and OTC hearing assistive, with giants looking into 5G enabled AAR devices and wearables, A Hearables Test Center is an interesting concept that would allow for benchmarking comparison of our products with competitors, especially as those products are prone to be used outside, in unconventional settings (wind, rain, sports activities) etc.The audio quality and technical performance of the device, like wind-noise performance when running is a particular part of testing that would be of interest. As a test centre, an idea would be to share with the network common knowledge and findings to excel the industry in general without conflicting interests amongst competitors.

Nick Zacharov (Lead Technologist, FORCE Technology - SenseLab)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:04

Dear Neo Kaplanis
Firstly, many thanks for your comments. We are pleased to hear that you are interested in the performance of hearables also for practical outdoor usage which is one of the core ideas of the hearables test centers, to compliment well developed lab testing. And indeed, part of the project would be to figure out how to share benchmarking information with the industry (and public) in order to gain the maximum benefit for all and also help continuous innovation is this field, but offering a familiar testing protocol that fairly gauges performance across the different hearables product categories.
all the best
Nick Zacharov

Joel Beilin (CEO & Founder, Global Audiology Consulting)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:42

Gennem de seneste år har vi set en række nye teknologiske initiativer, som ikke bare er tilvejebragt for at imødekomme en stadigt stigende efterspørgsel efter at kunne integrere det enorme udbud af audio-baseret underholdning, information og personlig telefoni med intelligente trådløse løsninger, men ligeledes har taget udfordringen om 'situational hearing-assistance' alvorligt. Mange hundrede millioner mennesker i verden har et behov for høre-hjælp i særlige situationer, men er ikke interesserede eller klar til høreapparat (endnu) og har formentlig kun et så begrænset høretab, at det ikke vil være en rimelig eller mulig investering at købe et sæt høreapparater. For rigtig mange af dem, findes der nu teknologiske løsninger der både fungerer som trådløst head-set og som kommunikations-forstærker tilpasset den enkeltes behov. Men som i så mange andre sammenhænge, har disse tekniske muligheder også åbnet en ladeport for isenkram, som næppe vil kunne leve op til minimum-mål for performance og kvalitet, og det omtalte initiativ kan blive en vigtig faktor i forhold til at skille skidt fra kanel og sikre gennemsigtighed og troværdighed for de af alle disse produkter, der faktisk fungerer fremragende. Derfor støtter jeg helhjertet initiativet.

Nick Zacharov (Lead Technologist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:06

Dear Joel Beilin
Many thanks for your considered comment. Indeed the convergence of wireless entertainment technologies such as smart headphone or hearables and hearing enhancement technologies is occurring fast and bringing about changes to the product development and end-user landscape. Whilst once upon a time hearing aids and headphones were totally separate domains, we can already see areas of overlap. This will lead us needing to compare these devices and their performance in a meaningful manner – all challenging matters for us to consider in order to help the technology developers, providers and users find cost effective or acceptable or optimal solutions. Great to hear that this initiative has good potential in your field of audiology.
Best regards
Nick Zacharov

Mikkel Galsgaard (I-Wood ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:13

Som producent af akustikregulerende produkter til boliger, tester vi vores produkter efter gældende standarder. Vores produkter indgår dog i kombination med andre materialer. Det ville derfor være en stor hjælp for os og vores konkurrenter, hvis vi bedre kan beskrive effekten af vores produkter ude i boligen. Dette vil i sidste ende skabe bedre lydforhold. Vi støtter derfor forslaget om det nationale lyd og luft lab.

Rasmus Stahlfest Holck Skov (Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:46

Kære Mikkel Galsgaard,
Tak for din opbakning til forslaget. Med projektet håber vi som du beskriver, at kunne gøre det lettere for producenter og slutbrugere af akustikregulerende produkter, at beskrive den forventede effekt i boligen.
Venlig hilsen
Rasmus Stahlfest Holck Skov

Andrew Butcher (Head of Innovation, Sterisafe IP ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:14

Det er en spændende projekt, med luftforening i fokus samt med lyd som er ken dele af vores hverdag. Sterisafe er selvfølgelige interesseret i måling af forening med hensyn til disinfection af hospitaler og luft og ser frem til en laboratorie hvor man kan præcis pege på effekt af forskellige teknologier.

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:39

Kære Andrew Butcher,
Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget, vi er glade for at du finder det spændende og relevant også for hospitaler.
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard

Kalle Koivuniemi (Principal Engineer, Huawei Technologies Oy)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:57

The experts working at Force Technology are well known for their significant skills and experience in the development of audio performance evaluation methods. Applying their knowledge to the rapidly developing Hearable market in the form of a dedicated test center is a very welcome endeavour. There is a void of a commonly respected source of information regarding Hearable performance both at expert and consumer level that they could fill.

Nick Zacharov (Lead Technologist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:51

Dear Kalle Koivuniemi
Thank you for your interest in the hearable test center as part of this program. We hope to be able to study both how consumers and experts evaluate the performance of hearables both in the field and in lab conditions in the hope of being able to bring more data and information to the domain, yielding superior technology for end users.
thanks for your support.
Best regards.
Nick Zacharov

Bent Horn Andersen (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:02

Efter mange år med alene fokus på unødig påvirkning i arbejdsmiljøet, har vi behov for at genopfinde grænseværdierne i arbejdsmiljøet. De skal opdateres og vi skal finde ud af, hvordan vi skal fortolke målingerne. . Jeg håber denne indsats kan bidrage til at styrke dette område og være med til at give os en forståelse for at kunne bruge geænseværdierne aktivt til gavn for arbejdsmiljøet i Danmark.

Peter Bo Mortensen (Vice President, Business Unit Executive, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:15

Kære Bent Horn Andersen
Mange tak for din støtte til projektet. Vores ambition er at skabe løsninger, der samlet set kan bidrage til at skabe ”gode lyd- og luftmiljøer”. Uanset hvor vi befinder os, er vi under påvirkning af det omgivende miljø og dermed potentielt udsat for genevirkninger fra støj og luftforurening. Den nyeste viden og forståelse omkring de helbredsmæssige effekter skal være en integreret del af de værktøjer vi anvender når vi løser disse udfordringer i fremtiden. Det er vigtigt for os at belyst emnet bredt så vi er sikre på at de specifikke områder vi fokuserer vil skabe stor værdi. Derfor er jeg glad for at du fremhæver arbejdsmiljøet og håber vi får lejlighed til at drøfte det nærmere under projektet.

Hannes Wüthrich (Expert Hearing Performance, Sonova AG)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:48

As a manufacturer of hearing aids and hearing protection, we are always in the need for standardized methods to assess our products during development, for benchmarking with competitors or also for marketing claim substantiation. Field trials and real-life testing have gained a lot of importance lately, however we currently lack good standardized methods for usability and soundquality assessment for hearing devices in real-life context. Therefore, the Hearables Test Center is a very interesting and promising concept.

Nick Zacharov (Lead Technologist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:56

Dear Hannes Wüthrich
Many thanks for you supportive comments from the global hearing aid community. It valuable for us to see the international interest and support for this activity. I completely agree that we do not yet have agreed upon method to compare hearing aids and hearables in a meaningful manner, least of all for real-life testing – so lets aim towards succeeding with these topics as part of the hearables test center and answer some of the industries needs.
Thanks and all the best.
Nick Zacharov.

Søren Bech (Forsknings Direktør, Bang & Olufsen a/s)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:19

Denne kommentar er relateret til området Hearables Test Centre (HTC). Hearables (over-the-ear og in-ear hovedtelefoner) produkter tilhører et kraftigt voksende marked med en meget stærk konkurrence, hvor alle de største tech leverandører er tilstede . Et specielt vigtigt område, hvor udviklingen kun lige er startet, er det såkaldte Human Augmentation, hvor bl.a. hearables bruges til at styrke/udvide brugerens kognitive og oplevelsesmæssige værdi i brugssituationen . Den type af teknologi vil have store konsekvenser for den måde, hvorpå vi indretter vores omgivelser - læringssituationer - underholdning, og det er derfor vigtigt at have uafhængige testcentre, der kan evaluere og klassificere produkterne - både i udviklingsfasen sammen med producenterne og efterfølgende på samfundets vegne som uafhængigt testcenter. Senselab har i de senere år opbygget en international anerkendt viden og tilhørende testfaciliteter til sensorisk analyse/test af audio produkter. Det vil være uhyre vigtigt for Danmark at bevare og udbygge den etablerede ekspertise samt de tilhørende test faciliteter, så nye former for hearables kan teste både i laboratoriet og i felten. Det vil også være af stor betydning for den danske audiobranche at have adgang til viden og avancerede faciliteter hos en uafhængig instans - specielt fordi sådanne faciliteter er meget omkostningskrævende, kræver teknisk special viden for at bruges korrekt samt omfattende erfaring med sensoriske tests og analyser for at resultaterne er valide.

Nick Zacharov (Lead Technologist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:07

Dear Søren Bech
(Sorry for answering in English - I hope I got all of you key points correct)
Thanks you for your comments and observations. Indeed you bring up a valuable point when talking about how hearables can augment human perception. For sure such advanced features and technologies will become more and more prevalent and allow for product differentiation and competitive advantages. Thus in addition for fundamental test protocols for comparing all types of hearables, the HTC will have to continuously evolve testing method, to keep up with the latest feature and developments in this product category. And indeed some of this testing will require development for specific testing protocol with associated labs and other test setups. As with SenseLab current protocols, we offer our service to the entire national and global audio community and we also hope that we can continue to support the hearables and audio industry both nationally and internationally with beneficial and independent services in this domain through this project.
Best regards.
Nick Zacharov.

Michael A. Thorsted (Teknisk Chef, DEKO pIs)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:53

Som producent af mange forskellige lyd-reducerende "indvendige" vægge og dørsystemer, så falder dette projekt fuldstændig i tråd med den opfattelse, som DEKO i de sidste mange år har fortalt til vores mange forhandlere og kunder! Det har dog ikke altid været lige let at forklare omkring div. støjgener, og hvad de skaber af ubehag med tilhørende arbejdsnedsættelse hos de folk som opholder sig i bygningerne.
Det at der nu bliver sat mere fokus på støj i og omkring boliger og bygninger generelt, vil helt klart være med til at kunne fremme forståelsen af disse problematikker og vil forhåbentlig være med til at sikre fremtidens brugere af ny- byggede eller renoverede bygninger et bedre inde klima og opholds-/arbejds- miljø!
DEKO ønsker jer held og lykke med projektet!

Lars Sommer Søndergaard (Senior Specialist, Akustik, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:32

Kære Michael Thorsted,
Mange tak for din support og din kommentar. Formidling er en vigtig del af forslaget, blandt andet af, hvorfor at det er så vigtigt at begrænse støjen og hvilke virkemidler man kan bruge til at begrænse støjen, for eksempel lyd-reducerende ”indvendige” vægge og dørsystemer. Det er desværre vores fornemmelse at mange ikke kender til de mange muligheder der findes, og eller at støj bliver anset som et luksusproblem. Vi håber at vi med dette forslag kan være med til at sætte større fokus på støj, og udvikle og videreudvikle værktøjer til fremme af støjdæmpning.
Tak for din støtte!
Med Venlig Hilsen
Lars Sommer Søndergaard