Emissioner i den grønne omstilling

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Udvikling af grønne brændstoffer og carbon capture teknologier vil indføre CO2-neutrale, men ikke emissionsneutrale løsninger. Med indsatsområdet vil FORCE Technology identificere og imødegå nye luftforureningsproblemer knyttet til den grønne omstilling.

Hvis Danmark skal nå klimalovens reduktionsmål for emissionen af klimagasser, skal fossile brændsler udfases og CO2-neutrale brændstoffer indfases sammen med teknologier til carbon capture lagring/udnyttelse (CCS/CCU). Det vil bane vejen for CO2-neutrale, men ikke emissionsneutrale løsninger.

I samarbejde med industrien er målet med indsatsområdet at identificere, dokumentere og imødegå luftforureningsproblemer knyttet til nye brændsler og teknologier i den grønne omstilling. Under indsatsområdet vil vi udvikle nye modeller og målesystemer, der kan anvendes til at forudsige, dokumentere og reducere kritiske emissioner fra de nye brændsler og teknologier, der er under udvikling i danske virksomheder. At forebygge uønskede emissioner er essentielt for fremtidens grønne løsninger.

82 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tue Johannessen (Senior Innovation Portfolio Manager, A.P. Møller - Mærsk A/S)
Mandag d. 4/5-20 kl. 18:45

Deep-sea shipping er en såkaldt hard-to-abate sektor, som vil kræve alternative fremtidige brændstoffer for at nå et driftsmål om net-zero CO2. Dette kunne være anvendelse af elektrofuels i 2-taktsmotorer med emissioner som f.eks. NOx. Visse brændstoffer vil også have potentiale til at kunne danne sekundære emissioner med en GHG-virkning, der er endnu stærkere end CO2 (f.eks. N2O). At gå i net-zero med CO2 skal ikke være på bekostning af luftkvaliteten generelt og fokus på emissioner er en særdeles relevant aktivitet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 09:58

Kære Tue Johannessen.
Tak for din kommentar og interesse for forslaget. Det er værdifuldt at en global virksomhed som Mærsk, der er en helt central aktør ift. at drive udviklingen mod net-zero CO2 emissioner i 2050, har fokus på det samlede emissionsbillede og ikke kun en reduktion i udledningen af klimagasser. Vi ønsker med forslaget at medvirke til, at udviklingen af CO2-frie brændstoffer ikke medfører emissioner af andre klima- eller sundhedsskadelige gasser - ikke mindst inden for skibsfarten.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Søren Mølgaard (R&D Manager - Exhaust gas cleaning, Alfa Laval Aalborg)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:50

På den lange bane viser fremtidens brændstoffer til den maritime sektor som eksempelvis metan, metanol og ammoniak sig som en potentiel løsning til helt eller delvist at reducere emissionerne fra den maritime sektor. Vi støtter naturligvis fuldt op om denne udvikling, men ønsker fokus på risikoen for den potentielt øgede emission af sekundære metabolitter som NOx, PM, BC, CH4 samt smøreolien eller brændstoffet i sig selv.

På den korte bane og med den eksisterende flåde bør mulighederne for at optimere eksisterende røggas rensnings-systemer inkluderes. En konventionel 2-takts motor udstyret med eksempelvis EGR, skrubber samt et partikelfilter vil således kunne have lavere udledninger på alle parametre på nær CO2 hvis den sammenlignes med den ubehandlede udstødsgas fra fremtidens brændstoffer. En ren gas vil ligeledes være et krav hvis CCS skal kunne realiseres i næste fase for helt at eliminere CO2 udledningen.

For at understøtte udviklingen samt sikre en fair sammenligning af teknologierne er det vigtigt at vi med en høj grad af sikkerhed skal kunne analysere for partikulært stof, herunder BC, EC/OC, partikelstørrelsesfordeling, PM2.5, PM10 samt metanslip i både varm og kold gas. Derfor er forslagets fokus på emissioner i forbindelse med den grønne omstilling helt essentielt.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:37

Kære Søren Mølgaard.
Tak for dine input og interesse for forslaget. De udviklingsveje du skitserer på den korte og lange bane er helt i tråd med de tanker, vi gør os. Eksisterende rensningsteknologier bør fortsat tilpasses og optimeres, men på den lange bane bliver der samtidig behov for at afdække risikoen for øgede emissioner af stoffer, der kan opstå ved anvendelse af nye, CO2 neutrale brændsler (metanol, ammoniak m.fl.) og for dokumentation ifm. udvikling af de påkrævede rensningsteknologier. Som du skriver afslutningsvis, er det helt afgørende at skabe grundlag for en fair sammenligning af teknologier. Det stiller ikke mindst i udviklingsfasen krav til måling og dokumentation, som er centrale fokusområder i forslaget.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Anders Rooma Nielsen (Global Market Manager, WtE & Biomass, Umicore Denmark ApS)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:26

Omstillingen fra fossile til grønne brændsler er et skridt i den rigtige retning for en mere bæredygtig verden. Med brændsler som forskellige typer biomasse foregår stadig en forbrænding hvorved der dannes NOx, SO2, CO osv. Det er vigtigt at kunne kvantificere disse specier i røggassen for at kunne fastlægge om allerede veletablerede teknologier er tilstrækkelige til at eliminere specierne, eller om der er behov for udvikling af nye teknologier. Det er også vigtigt med veldefinerede lovkrav til emissionsreduktionen, så virksomheder ikke er i tvivl om, hvad der kræves af dem.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:40

Kære Anders Nielsen.
Tak for din kommentar, der netop fremhæver, at grønne brændsler også udleder miljøskadelige stoffer. Både muligheder for at tilpasse eksisterende og behovet for at udvikle nye rensningsteknologier indgår i forslaget. Lovkrav og grænseværdier er, som du skriver, i den forbindelse vigtigt, så der er klare og ensartede retningslinjer på området. Indhentning af måledata for emissioner fra nye brændsler er her væsentlig ifm. en fremtidig regulering.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Rathesan Ravendran (Technology and Innovation Specialist, Hans Jensen Lubricators)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:37

Det er nødvendigt at reducere emissioner fra skibsindustrien, da det er et globalt klima-, miljø- og sundhedsmæssigt problem. Der er mange elementer, som påvirker emissionsudledning. En omstilling til mere grønne brændsler har en stor betydning, men det er også nødvendigt at forbedre skibets mange delkomponenter – eksempelvis scrubber-system, EGR-system, brændstofs injektorer, og cylindersmøringsteknologi.

Vi er meget interesseret i at følge det foreslåede indsatsområde, da øget viden, nye kompetencer og stærkt dansk netværk kan bidrage til vores videre udvikling af grønne innovative cylindersmøringssystemer for to-takts marinedieselmotorer.

For at kunne sammenligne effekten af forskellige teknologier, så er det nødvendigt at man med høj sikkerhed kan måle og analysere emissionerne. Således effekten af emissions forbedrende tiltag kan dokumenteres og derved skabe et sikkert beslutningsgrundlag for rederierne.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:45

Kære Rathesan Ravendran.
Mange tak for jeres input til forslaget. Udviklingen af grønne cylindersmøringssystemer ser vi som en vigtig teknologi i den samlede indsats for at reducere emissioner fra fremtidige CO2 frie motorbrændsler. Præcise og valide effektmålinger er, som du skriver, afgørende for at kunne sammenligne effekten både af forskellige delteknologier og en samlet reduktionsløsning, så virksomheder har godt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Vi ser frem til at inkludere jer og håber, at I kan få gavn af aktiviteten i jeres udvikling af fremtidens cylindersmøresystemer.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Erik C. wormslev (Udviklingschef, Klima, energi og ressourcer, NIRAS)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:35

Vi står overfor mange nye produkter og processer. Carbon Capture og Usage - både selve fangstmetoderne med muligheder for udslip af aminer, måling af mængder etc. Hertil kommer brugens af de nye produkter - PtX - og her er der tilsvarende nye udfordringer. Direkte udslip fra produktioner, men også hvad er de sekundære udslip fra motorer, når de nye brændstoffer anvendes. Der er flere analogier til produktion og brug af bio-metan, brug af biodiesel etc. - så der er vist en del at tage fat på.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:49

Kære Erik Wormslev.
Tak for din kommentar og oplistningen af nogle af de mange udfordringer, vi står overfor ifm. introduktionen af nye teknologier, der kan bidrage til CO2 reduktion. At få dokumenteret og reduceret emissioner både når det gælder CCS/CCU, P2X produktionsteknologier samt sekundære udslip fra forbrændingsmotorer er en vigtig del af den grønne omstilling.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

arcadio (ecologia de motores marinos grandes ,todo trae, 3)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 20:02

Hola buenas tardes ,yo creo para los motores marinos de grandes dimensiones ,habria que cambiar los combustibles fosiles de baja calidad como llevan ,hasta ahora habria que investigar mas ,usar por ejemplo eter ,mezclado ,para que el combustible ,al ser mas fuerte ,produce menos hollin en las camaras de combustion ,asi las EGR ,pueden reciclar mejor el gas de los escapes mas limpio ,y las preinyecciones ,hacerlas de mas presion cuando acaba el ciclo de escape ,aprovechar mejor la energia ,y los gases tienen que tener mas temperatura ,e instalar inyectores SCR para el oxido de nitrogeno ,que sale ha la atmosfera , seria mas limpio , el barco mas ecologico ,todo eso trae mas tecnologia

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 19:17

Dear Arcadio.
Even though I speak some Spanish, I must admit that I am a bit challenged here .…. so I hope you can bear with a response in English. Thanks for your comment which as I understand emphasize the need to improve low quality fossil fuels and adopt new e.g. mixed fuels combined with abatement technologies and solutions in order to reduce emissions.
Kind regards,
Trine Erdal

Jakob Steffensen (Head of Innovation & Partnerships, DFDS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:34

Det er nogle spændende aktivitetsområder I har valgt.
I må endelig sige til hvis DFDS kan bidrage til specielt følgende punkter:
Udvikling af digitaliserings- og sensorløsninger til montering i bymiljøet (færgefart, havneoperation og hvordan dette bedst flettes ind i fremtidige smart city løsninger der kan hjælpe med at minimere miljø belastningen).
Effektivisering af ventilation til skibstransporten. Og her vil jeg anbefale at tænke lidt bredere, end bare ventilation i maskinrum og på f.eks. bildæk. Specielt løsninger der hjælper med at reducere energiforbruget ved at få det maximale ud af nye grønne last- og personbils teknologier vil skabe værdi for os (el/brint og digitale løsninger kombineret med effektiv data udveksling. V2V/V2X etc.).
Arbejdet der vil lede til nemmere at kunne introducere grønne løsninger for vores kunder, vil også skabe stor værdi for DFDS. F.eks. en billig, effektiv og troværdig måde at fange data til vores kunder omkring vores skibes, terminal grej og lastbilers aktuelle emissioner, vil kunne hjælpe os med bedre at kunne tilbyde vores kunder grønne løsninger.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:53

Kære Jakob Steffensen,
Mange tak for dine input. De områder du lister er både relevant for dette forslag, men måske i særlig grad for vores forslag omkring ’Industriens Nationale Lyd og Luft LAB’, så kig evt. også på det og suppler gerne med en kommentar, hvis det giver anledning til yderligere tanker ift. jeres interesser og ønsker om at bidrage. Netop monitorering af luftkvalitet i både by- og havnemiljøer er en central del af det andet forslag. Tak i øvrigt for din invitation til samarbejde - det vil vi meget gerne tage imod.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jesper Jacobsen (Senior Project Manager, Københavns Lufthavne A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:06

For Københavns Lufthavn kan forslaget have stor relevans, da vi og vores partnere både fokuserer på SAF (Sustainable Aviation Fuels) til fremtidens luftfart og andre biobrændstoffer til køretøjer (De køretøjer der ikke kan omstilles til f.eks. el drift). Det er for os også vigtigt, at der ved en udfasning af fossile brændstoffer for at imødegå klima udfordringen ikke skabes en større lokal forurening pga. bæredygtige brændstoffer. Derfor er det vigtigt med måling og dokumentation af emissioner (Herunder ultrafine partikler og elementært kulstof) fra bla. biobrændstoffer, både til brug for luftfarten og landtransport.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:13

Kære Jesper Jacobsen.
Tak for din kommentar og interesse for forslaget. Industrier og områder, der ikke kan elektrificeres er afhængige af grønne brændstoffer for at kunne bidrage til CO2 reduktion. Det gælder ikke mindst flyindustrien, hvor indfasningen af bæredygtige brændstoffer bliver helt central i den grønne omstilling . Tak for at sætte fokus på behovet for, at omstillingen til CO2 neutrale brændstoffer ikke drives med en for snæver en klimadagsorden.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jesper Steenbuch (CEO & Partner, Exilator)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:59

Det er nogle rigtige gode forslag der er kommet allerede, så nedenstående skal ses som tillæg dertil
Vi bør kigge på hele cyklusen omkring produkterne "fra jord til skib og tilbage til jord", for at sikre at vi ikke suboptimere del-elementer og der bør kigges på alle dele af forureningen - PM (i antal og ikke vægt) og drivhusgasser samlet. Hvis vi sammenligner med bilindustrien, så var den naturlige udvikling, at eliminere PM og dernæst drivhusgasser (NOx) - I den maritime, er PM sprunget over, og der fokuseres på NOx og C02 - som betyder, at der stadig afgives massive mængder af PM, som kræver mange "ofrer" - Publicerede tal, viser, at der dør en dansker hver dag grundet forurening (PM) - ikke NOx.
Dernæst bør det sikres at der laves beregninger på omkostninger versus effekt (inkl service af produkterne), og mener at vi bør fokusere på indenlandske danske færger, hvor vi selv kan lovgive omkring udledningen - dvs hvis teknologien findes, så bør reglerne om danske færger i danske farvand tilrettes - eksemplvis - På land er den nye norm EURO6, og ældre diesel biler er bandlyst i visse områder. I den maritime industri, svarer de nuværende krav til Euro 0.5.
Der skal også ko-ordineres med Green Ship of the Future, da de også har lavet diverse studier
Sidst men ikke mindst, så bør den kommercielle del tages med i betragtninger - hvad koster det at producere, hvem er de mulige kunder, og hvad kan det sælges til (Business Case).

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:29

Kære Jesper Steenbuch.
Tak for din kommentar og mange gode input, som vi vil tage med videre. Det er vigtigt, som du fremhæver, at undgå suboptimering og, i den udstrækning at det er muligt, at inddrage alle aspekter af forureningen. Dit eksempel der sammenligner bilindustrien med den maritime industri, er i den forbindelse meget illustrativ - den historiske udvikling inden for reguleringen af emissioner fra henholdsvis landbaserede køretøjer og fra den maritime sektor er netop meget forskellig. I det videre arbejde vil vi samarbejde og sikre koordinering med en række relevante aktører og Green Ship of the Future er i den forbindelse bestemt med på listen.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Kåre Press-Kristensen (Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling)
Søndag d. 17/5-20 kl. 14:55

Jeg vil ikke gentage alle de fornuftige input, der allerede er indkommet, men understrege, at det er af stor vigtighed for den grønne omstilling, at transformationen af vores energisystemer moniteres nøje, så utilsigtede emissioner undgås og overgangen til et lavemissionssamfund sker uden skandalehistorier undervejs, som kan få politikerne/befolkningen til at tvivle på og tøve med den grønne omstilling. I det lys er nærværende projekt ikke bare godt – det er simpelthen en nødvendighed.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:39

Kære Kåre Press-Kristensen.
Tak for din opbakning til forslaget og for at fremhæve, at det ikke bare er interessant men helt nødvendigt at monitorere og undgå utilsigtede emissioner, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Rådet for Grøn Omstilling er en vigtig stemme, når det gælder luftforurening, og vi håber I har lyst til at være med i samarbejdet fremover.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:20

Danske Maritime vil gerne støtte op om de ovenfor nævnte meget relevante bemærkninger fra industrien. Vi støtter en fortsat stor forsknings - og udviklingsindsats inden for området emissioner, for kun med et grundigt kendskab til teknologier og deres effekter kan de rigtige beslutninger tages.
Vi skal være i stand til at kvatificere effekterne og måleteknisk F & U inden for de forskellige processer er derfor også vigtigt. Her har FORCE Technology fremadrettet en vigtig rolle.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:40

Kære Valdemar Ehlers.
Mange tak for din støtte til forslaget. Som du påpeger, er et grundigt og veldokumenteret kendskab til teknologier og deres effekter/emissioner afgørende for at kunne træffe de rigtige beslutninger fremover. Vi er glade for at Danske Maritime ser, at FORCE Technology i den forbindelse har en vigtig rolle ift. at løfte F&U indsatsen inden for det måletekniske område.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Majbrit Hoppe (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:06

De ovenstående kommentarer dækker over de tanker der må gøres omkring emissioner i det maritime, og Fyns Maritime Klynge bakker op om at indsatsen med forsknings- og udviklingsaktivitet er afgørende for, at vi får et mærkbart samlet reduceret emissionsaftryk med CCS, CCU og nye teknologier.
Ift. Energisystemer i de 3 kategorier: industri, energi og transport må det forventes, at der i fremtiden bliver et øget behov for at emissionerne holistisk vurderes ud fra et samlet cradle-to-cradle perspektiv, og omfatter samtlige processer for det givne produkt. Herunder også en vurdering/forebyggelse ved evt. udslip - i samarbejde med de andre forskningsaktører.
Fyns Maritime klynge bakker op om en fortsat stor indsats på området og bidrager gerne til forskning og samarbejder.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:11

Kære Majbrit Hoppe.
Tak for din kommentar og invitation til samarbejde med Fyns Maritime Klynge. Som du nævner er der flere nye teknologier i spil, der kan bidrage til reduktion af klimabelastningen og det er vigtigt at anlægge en helhedsorienteret tilgang, så vi ikke får et snævert, men et samlede billede af de emissioner, der udledes. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Ole-Kenneth Nielsen (Chefkonsulent, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:13

I forbindelse med omstilling af energisektoren er det vigtigt at huske, at erstatningerne for de fossile brændsler sjældent er emissionsfri, og det derfor er nødvendigt at udvikle nye emissionsfaktorer for at kunne give et retvisende billede af den samlede miljø- og klimaeffekt ved de forskellige alternativer. Dette gælder i særdeleshed for CCS, hvor der er store krav til overvågning og dokumentering af effekten. Dette foreslåede indsatsområde vil dels bidrage med vigtig viden til det nationale og internationale arbejde med opgørelse af emissioner til atmosfæren, og dels i forhold til at kunne vurdere virkemidler som f.eks. alternative brændsler eller CCS, hvilket vil være vigtigt i forhold til at sikre, at beslutninger træffes på et oplyst og videnskabeligt funderet grundlag.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:18

Kære Ole-Kenneth Nielsen.
Tak for din kommentar og input vedr. behovet for udviklingen af nye emissionsfaktorer. AU har en central rolle i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorer til brug for bl.a. de nationale emissionsopgørelser. Vi ser frem til et samarbejde med AU omkring måledata til udvikling af emissionsfaktorer for nye grønne brændsler og CCS, så ikke kun klimaeffekten, men også de sundheds- og miljømæssige effekter kan vurderes ifm. den grønne omstilling.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Søren Bukh Svenningsen (Direktør, Dansk Miljøteknologi)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:23

Dansk Miljøteknologi ser dette som et helt centralt indsatsområde, der støtter op om luftvisionen ved at bidrage med vigtig viden omkring emissioner fra fremtidens grønne brændsler. Området vurderes væsentligt for miljø og sundhed samt udvikling af fremtidens byer. Udvikling af testmetoder og testmiljøer, der kan støtte danske virksomheders udvikling og eksport af fremtidens renluft teknologier, er et centralt fokusområde for DMTs medlemmer.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:19

Kære Søren Bukh Svenningsen.
Tak for opbakningen fra Dansk Miljøteknologi, der sammen med andre gode kræfter jo har formået at samle hele den danske renluft branche omkring en fælles luft-vision.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DMT og jeres medlemmer.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Henrik Røjel (Head of Fuel Efficiency & Decarbonisation, D/S NORDEN)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:33

Blandt flere spændende emner vil jeg fremhæve simuleringer og test i laboratoriet. Det er vanskeligt at lave full scale test på skibe i operation, så jo mere viden man har på forhånd jo bedre. Yderligere ser jeg et stort potentiale i at kunne bestemme indholdet af fossilt carbon vs "bio carbon" vha kustof-14 analyse, selvom der selvfølgelig er yderligere krav der skal overholdes for bæredygtigt biobrændstof.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:23

Kære Henrik Røjel.
Tak for din kommentar og for at fremhæve et par ting, som ikke har trådt så tydeligt frem i nogle af de tidligere kommentarer. Det gælder dels behovet for at lave simuleringer og tests i laboratoriet for derigennem at få ny viden og mulighed for at optimere løsninger, inden der gennemføres tests på skibe i operation. Derudover nævner du mulighederne for at bestemme indholdet af fossilt vs. biogent carbon. Indfasning af biobrændsler betyder, at der i mange år fremover vil være blandede brændsler og set i det lys vil der være behov for at kunne dokumentere hhv. det fossile/biogene indhold. Mulighederne for at anvende kulstof-14 analyse ifm. flydende brændsler vil vi tage med i den videre proces. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Henriette Charlotte Nikolajsen (Manager Environment, Energy and QMS, Aalborg Portland A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:26

Aalborg Portland arbejder på i større og større grad at erstatte fossile brændsel med alternative brændsler. I dag er over 50% substitueret. For at komme endnu højere i substitionsgrad skal der findes yderligere alternative brændsler til at supplere de nuværende alternative brændselstyper. Ved indførsel af nye alternative brændsler foretages en miljømæssig vurdering af konsekvenserne ved at anvende de respektive brændsler, herunder luft og lugt emissioner. Vi underbygger den miljømæssige vurderinger med forskningsresultater og erfaringer fra andre industrier. Det kan en udfordring at finde disse oplysninger/resultater.

Aalborg Portland kan kun støtte op om et projekt at identificere, dokumentere og imødegå luftforureningsproblemer knyttet til nye brændsler og teknologier i den grønne omstilling, således at vurderingerne af de miljømæssige konsekvenser ved indførsel af forskellige typer af alternative brændsler i endnu højere grad kan forudsiges, dokumenteres så de rette teknologier kan indføres for at begrænse de kritiske emissioner fra de nye brændsler og teknologier.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:26

Kære Henriette Nikolajsen.
Tak for din kommentar og støtte til forslaget, der netop har fokus på at understøtte den omstillingsproces du skitserer, at Aalborg Portland er i gang med - udfasningen af fossile brændsler og indfasningen af alternative brændsler. Jo bedre vi kan måle og dokumentere emissioner fra ny brændsler under forskellige driftsbetingelser, jo bedre kan vi understøtte udviklingen af teknologier, der kan forebygge emissioner. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Joachim Danchell (Specialkonsulent, Trafikselskabet Movia)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:53

Trafikselskabet Movia arbejder løbende på at reducere udledningen af CO2, NOx, partikler og støj, og har som målsætning at blive fossilfri i 2030. For bl.a. at indfri denne målsætning anvender Movia via vores operatører, f.eks. RME, HVO, H2 og el. Det er afgørende for implementeringen af disse drivmidler og således vores miljøarbejde, at det fulde overblik af miljømæssige konsekvenser er identificeret. Dette er ikke et arbejde som Movia selv kan drive, men har behov for f.eks. Force til at understøtte denne vidensopbygning.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:53

Kære Joachim Danchell.
Tak for kommentaren og for at sætte fokus på behovet for at generere viden omkring de miljømæssige konsekvenser af en række nye drivmidler, som fx de nævnte typer biodiesel, eller brint. Vi håber med forslaget at kunne bidrage med ny viden og nye ydelser som kan være til gavn for jer og andre trafikselskaber.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Uffe Lauge Jensen (CVO, HYDRIVE)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:32

VI KAN ALLEREDE NU..!!
Vores firma, HYDRIVE, er et nyt firma, som har videreudviklet og patenteret en 100% miljørigtig rensemetode til eksisterende diesel- og benzinmotorer - lige fra små personbiler til lastbiler/busser/tog og færger. Kort sagt alt med en motor, der kører på fossile brændstoffer.
Vi har allerede nu stor succes, og har bl.a. hjulpet Horsens Kommune med at sænke deres forurening (op til 63% reduktion i de skadelige udstødningsgasser) og forbedret deres brændstoføkonomi på en række køretøjer med 10,75% i gennemsnit.
Derudover har HYDRIVE lavet aftale med Poul Anchersen Busser i København, som i dag har sænket de skadelige udstødningsgasser med over 50%, samt sænket CO2 udledninger med hele 13,9%
Dette er testet af FORCE.
Hos Keolis Busserne i Århus har vi også sænket de skadelige udstødningsgasser - eksempelvis NoX med 65,1%, og samtidig forlænget deres levetiden på deres partikelfiltre, markant.
Vi har også yderlig gennemført en række godkendte test sammen FORCE Technology.
De viser tydeligt, at det nu er muligt at sænke de skadelige udstødningsgasser med helt op til +88% og partikeludledningen ligeledes.
Det Økologiske Råd er blevet meget interesseret i HYDRIVE, samt de muligheder der allerede er NU, for at afhjælpe vores miljøproblemer.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:56

Kære Uffe Lauge Jensen.
Tak for en begejstret kommentar og jeres engagement. Med forslaget vil vi udvikle metoder til kortlægning af emissioner fra fremtidens brændstoffer, blandt andet med afsæt i den type mobile testudstyr, som vi har anvendt til felttest af udstødningsgasser for HYDRIVE på dieselbaserede køretøjer.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

mogens Weel (Weel & Sandvig)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:08

Det er et intressant område med mange udfordringer. Fugitive emissioner i forbindelse med proecesser til fresmstilling elektrofuels samt øget emissioner ved anvendelse af disse kan stille krav til yderligere krav til omkostningsftung røggasrensning etc. Weel & Sandvig udvikler og levere preditktiv emissions software (PEMS) til store fyringsanlæg, gasturbiner og motorer som gerne skulle håndtere alternative brændsler. Viden om emissioner fra anvendelse af aleternative bærndsler og dannelses mekanismer er derfor i vores interesse.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:57

Kære Mogens Weel.
Tak for din interesse for forslaget. Med forslagets fokus på at skabe ny viden både om emissioner ifm. fremstilling og anvendelse af bl.a. elektrofuels håber vi at kunne bidrage med nyttig viden til jer og andre virksomheder, der arbejder med udvikling og optimering af prædiktionssystemer og rensningsteknologier.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Gert Nørgaard (Manager Strategy & Planning, Copenhagen Malmö Port AB)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:27

Meget spændende projektforslag. Havnene er i høj grad afhængige af, at skibsfarten bliver så klimaneutral som det er muligt. Selv om det er landtransport og biler på vejene, som er den største bidragyder til luftforurening i byerne, har skibefarten også en andel. I takt med, at bilerne går på emissionsfrie brændstoffer, kommer skibsindustrien til at få en større andel af luftforureningen i byerne, hvis ikke de følger med udviklingen henimod klimaneutral drift. På landsiden kan havnen godt være med, blandt andet ved at indføre eldrevne maskiner, som er udviklet eller under udvikling. Landstrøm til skibe er dyrt og investeringen kan ofte ikke hentes hjem igen, hvis strømmen også skal konverteres, og når energibehovet er meget stort, som ved krydstogtskibe og større færger. CMP vil meget gerne bidrage til at udvikle løsninger, som løser disse udfordringer. Vi har faciliteterne til at opstille testudstyr og vi har kontakten til skibsfarten.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:09

Kære Gert Nørgaard.
Tak for din støtte til projektet og invitationen til samarbejde. Den vil vi meget gerne tage imod. Anvendelsen af grønne brændsler i skibsfarten kombineret med eldrevne løsninger de steder, hvor det er muligt (fx ifm. nærskibsfart, landtransport, eldrevne maskiner mv.) og økonomisk rentabelt vil uden tvivl bidrage til reduktion af CO2, og vi er rigtig glade for jeres interesse og tilbud om at deltage aktivt i forslagets aktiviteter mhp. at afdække det samlede emissionsbillede.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jan Jakobsen (Project & Development Manager, Estech)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:36

Det er absolut essentielt at have et velfunderet sammenligningsgrundlag, når forskellige teknologier skal evalueres, og derfor er der også behov for et øget fokus på de totale emissioner, så vi ikke risikerer at løse et problem ved at skabe et nyt. Risikoen for tab af kemikalier til omgivelserne bør kortlægges for de forskellige CCS teknologier samt for produktionen af electrofuels, og ydermere skal emissionerne fra forbruget af elektrofuels også kortlægges. Der kan tænkes en fremtid, hvor transporten bliver hybridløsninger mellem el og elektrofuels vha. elmotorer og brændselsceller, og her bør emissioner fra hele livscyklussen vurderes, hvorved det er essentielt at få et godt velfunderet værktøj, så derfor er det en rigtig god ide at starte processen op omkring at få dette værktøj etableret.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:12

Kære Jan Jakobsen.
Tak for din kommentar. Vi går uden tvivl en tid i møde hvor forskellige teknologier samt hybrid og kombinationsløsninger kommer til at bidrage til den grønne omstilling og hvor det derfor også bliver vigtigt at have mulighed for at sammenligne de forskellige løsninger. Vi ser frem til at bidrage med udvikling af værktøjer til at kortlægge det samlede billede i forhold til miljø- og sundhedsskadelige emissioner i forbindelse med udviklingen af disse løsninger.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Peter Blinksbjerg (Kvalitetschef, Amager Resource Center)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:27

I forbindelse med CCS/CCU vil der opstå behov for overvågning af nye emissioner i forholdsvis lave koncentrationer i den røggas som CO2 er fjernet fra. Emissionen relaterer til selve renseprocessen (aminprocessen). Det vil være yderst gavnligt, hvis en målemetode kan være fastlagt/udviklet inden de første fuldskalaanlæg bliver opført - herunder også hvis metoden kan løftes til Europæisk niveau.
En CO2-fangst vil naturligt betyde ændrede forhold omkring CO2-kvoter og afgifter, samt behov for den nødvendige kvalitet af bestemmelsen af den resterende CO2-emission. Det er ikke umiddelbart sikkert denne bestemmelse skal være super præcis.
I aminprocessen recirkuleres aminen, då det kunne være interessant om der kunne findes/udvikles en stabil metode til kontinuert overvågning af kvaliteten af aminen, for på den måde at optimere den løbende udskiftning.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:56

Kære Peter Blinksbjerg.
Tak for de gode forslag vedr. behovet for metoder til måling af emissioner fra fremtidige Carbon Capture anlæg, og vedr. behovet for dokumentation af CO2 massestrømme og udslip. Vi håber gennem projektet at få mulighed for at teste og udpege de bedst egnede og mest kosteffektive målemetoder til fx emissionen af aminer fra renseprocessen på et CCS/CCU pilotanlæg – meget gerne i samarbejde ARC. Gennem vores deltagelse i den europæiske standardisering på luftområdet (CEN TC264/SC1) vil vi få mulighed for at foreslå, at den eller de mest egnede målemetoder implementeres som europæisk standard.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Carsten Hansen (CTO, Instrumatic)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:57

Instrumatic har igennem mange år samarbejdet med FORCE det være sig om udvikling og design af nye målemetoder som f.eks. Black Carbon fra skibsmotorer, støv samplere til støvfald, low cost MCEMS m.m. vi ser frem til et forsat godt samarbejde og udvikling i fremtiden.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:58

Kære Carsten Hansen.
Tak for din kommentar og for et godt samarbejde. Med forslaget håber vi at kunne udvikle viden, kompetencer og værktøjer, så vi kan blive endnu bedre til at hjælpe jer med udvikling af jeres Innovative produkter og løsninger.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Simon Baagøe (Innovationsnetværk for Miljøteknologi - CLEAN)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:52

Det er et rigtig godt forslag FORCE byder ind med her. Der er et kæmpe potentiale i udviklingen af nye modeller og målesystemer, og det bliver en stor del af det faglige fokusområde for miljøklyngen fremover.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:33

Kære Simon Baagøe.
Tak for opbakningen til forslaget. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde på luftområdet med den kommende klynge for miljøteknologi.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:14

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at viderudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetancemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.
MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:55

Kære Erik Møller.
Tak for en uddybende kommentar og for at opsummere klyngens interesseområder. Jeg kan se af de punkter, du har listet, at de alle indgår i et eller flere af de forslag, FORCE har præsenteret. Jeg håber, at vi dermed bredt kan bidrage med ny viden til gavn for jeres medlemmer. Med fokus på emissioner ifm. forskellige typer af grønne brændsler i dette forslag er det maritime erhverv en central målgruppe, og vi ser frem til at samarbejde med den kommende MARLOG klynge omkring fremtidige aktiviteter.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Michael Finch Pedersen (Head of Process development, R&D, MAN Energy Solutions)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:01

Udvikling og tilgængelighed af nye grønne brændstoffer er en nødvendig forudsætning for at skibsfarten for alvor kan reducere sin udledning af drivhusgasser.
Særligt på lange skibsruter vil der være behov for brændstoffer med højt energiindhold pr. volumen – enten i form af brændstoffer der ikke indeholder kulstof eller brændstoffer der har ingen eller lav udledning af drivhusgasser i et livscyklusperspektiv.
Brændstoffer, der er nye for marinemotorer, kan dog give tekniske udfordring og nye eller ændrede emissioner.
MAN ES har stort fokus på at tilpasse vores motorer til at klare de udfordringer fremtiden vil bringe, og vi har allerede motorer der kan køre på en række alternative brændstoffer som fx biofuel og methanol. Men der er behov for en bred indsats for at imødegå luftforureningsproblemer knyttet til nye brændstoffer.
Derfor støtter MAN Energy Solutions fuldt op om dette vigtige projekt. MAN ES har et mangeårigt nært samarbejde med FORCE. I den udstrækning FORCE har brug for at teste udstyr eller udføre målinger i forbindelse med projektet er vi derfor interesseret i at give projektets deltagere mulighed for at udføre målinger/tests på vores testfaciliteter i København.
MAN-ES/Michael Finch Pedersen, Head of Process Development, 2-stroke R&D

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:58

Kære Michael Finch Pedersen.
Mange tak for din kommentar og for invitationen til at gøre brug af jeres testfaciliteter ifm. indsatsområdet. Partnerskaber er vejen frem, så vi får udnyttet faciliteter og kompetencer bedst muligt, og vi er derfor rigtig glade for at kunne inddrage jer i samarbejdet. Udvikling og anvendelse af nye grønne brændsler med en høj energitæthed er, som du skriver, af afgørende betydning for den globale skibsfart for at kunne reducere klimapåvirkningen, og muligheder for at udvikle, teste, tilpasse og validere forbrændings- og rensningsteknologier mhp. at reducere afledte emissioner fra nye brændsler får stor betydning i omstillingsprocessen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:27

Med IMOs ambition og målsætning om at reducere den totale udledning af GHG’s inde 2050 og en 40% reduktion af den relative udledning i 2030, er der ingen tvivl om at nye emissionsneutrale brændstoffer skal introduceres, da det er usandsynligt at man kan efterbehandle sig ud af problemet. Forskellige p2x produkter kan komme på tale, men de kan have klima omkostninger upstream og brugen af disse brændstoffer kan have utilsigtede klimarelaterede bivirkninger, f.eks. øget udledning af N2O som har en væsentlig større negativ effekt på klimaet en fx CO2.

Projekterne der sigter på at teste nye brændstoffer og udvikling af modeller, måling og dokumentation af emissioner er interessante, da implementeringen af de nye IMO krav vil kæve netop dette for at en effektiv håndhævelse kan gennemføres. Udviklingen af emissionsfaktorer er også yders relevant for rederierne, da der meget hurtigt vil komme et behov for at kunne dokumentere udledninger på basis brændstofs specifikationen.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:59

Kære Peter Winther Christensen.
Mange tak for din kommentar og jeres interesse for forslaget. Som du påpeger, skal CO2 neutrale brændstoffer bane vejen for at kunne opnå IMO’s målsætninger for klimareduktion, og billedet bliver mere komplekst, når hele livscyklus indregnes. Viden om hvilke emissioner, der dannes fra grønne brændsler, under hvilke forhold, og hvordan de måles og reduceres bedst muligt er et helt centralt fokusområde i forslaget. Det er planen at vi, i samarbejde med andre videninstitutioner, også vil bidrage til udviklingen af nye emissionsfaktorer – meget gerne i tæt dialog med Danske Rederier.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:59

Vi oplever i CKE en stigende efterspørgsel på måleinstrumenter ifm. test af luftemissioner fra virksomheder, der arbejder med udvikling og produktion af teknologier i de grønne omstillinger. Forslagets fokus på at kortlægge og forhindre skadelige emissioner fra nye, CO2-neutrale brændstoffer ser vi som meget vigtig.
Biogassektoren stiller stadig højere krav til vores formåen som instrumentleverandører. Kravene kommer som en naturlig følge af biogasforædlingen, som finder sted i langt højere grad end tidligere. Syngas er et særligt fokusområde.
Derudover oplever vi en stigende interesse for udstyr til præcis karakterisering af drivhusgasser fra landbrug og dyrehold.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:02

Kære Lars Gjedde.
Tak for din støtte til forslaget. Der er, som du skitserer, en række nye behov og muligheder for udvikling af instrumenter til måling og karakterisering af både klimagasser og andre typer af gasser og partikler ifm. den grønne omstilling. Det gælder bl.a. bio- og syngasser, som du nævner, hvor det er afgørende af have instrumenter, der kan foretage korrekte målinger. Vi ser frem til at kunne samarbejde med instrumentleverandører som jer omkring fremtidens måleudstyr.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Kim Crillesen (Miljøkonsulent, projektleder, Vestforbrænding, Mennesker og Miljø)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:09

For Vestforbrænding er forslaget interessant, især i forbindelse med en mulig introduktion af Carbon Capture på vores ovnlinjer i de kommende år. Her vil der dels være et behov for at se på metoder til reduktion/dokumentation af uønskede emissioner (fx aminer), og dels på metoder til præcis måling af massestrømme af CO2. Vi ser i aktiviteten gode muligheder for at fortsætte det gode samarbejde med FORCE i et fremtidigt projekt.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:20

Kære Kim Crillesen.
Tak for kommentaren og jeres opbakning til forslaget. Vi går en spændende tid i møde, hvor Carbon Capture teknologien ser ud til at komme i spil på flere danske affaldsforbrændingsanlæg. Vi håber med forslaget at kunne afprøve og validere målemetoder til bl.a. aminer med det formål, at vi sammen med anlæggene kan tilvejebringe viden om de mest anvendelige metoder til kontrol, samt viden om emissionernes størrelse og behovet for reduktionsteknologier. Det gælder ligeledes for metoder til bestemmelse af massestrømme i et sådant anlæg. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Vestforbrænding i den forbindelse.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Sven Jacobsen (Technical Sales Manager, Bukh A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:01

Hos Bukh A/S udvikler og producerer vi marine diesel motorer til bla. redningsfartøjer . Det er særdeles vigtigt for os, at vi i fremtiden kan udvikle vores motorer ikke kun ud fra behovet om CO2 frie brændstoffer, men også ud fra et behov om at sikre mod emissioner af nye sundhedsskadelige emissioner, som måtte komme ved brug af nye brændstoffer. Dette er også helt afgørende for at sikre sikkerheden ombord på fartøjerne. Vi bakker derfor op om projektet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:30

Kære Sven Jacobsen.
Tak for din kommentar. Sikkerheden om bord på et redningsfartøj er helt afgørende. Derfor er det også, som du skriver, særdeles vigtigt at introduktionen af nye brændstoffer til skibsmotorer ikke leder til eksponering for emissioner af nye sundhedsskadelige stoffer. Med forslagets fokus på emissioner fra fremtidens skibsmotorer håber vi at kunne bidrage til en sikker introduktion af CO2 neutrale brændstoffer, også i marine motorer til redningsfartøjer. Mange tak for opbakningen til forslaget.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Mende Trajkovski (Direktør, Purefi A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:56

Hos Purefi fokuserer vi meget på at optimere hver eneste proces fra udstødningsgassen forlader motoren til den endelig kommer ud i det frie. Nye emissonsstandarder sætter endnu større krav til os leverandører af efterbehandlingsudstyr, og det er ikke længere nok med simple målemetoder, det er simpelthen nødvendigt at dykke ned i hver eneste proces for at optimere på efterbehandlingsudstyret. Vi har tidligere haft stor glæde af vores samarbejde med FORCE Technology som har hjulpet os med at indsamle og analysere udstødningsgasser fra f.eks. MR-tog fra DSB, skinnekørende materiel som arbejder i Storebæltstunnelen samt andre maskiner med dieselmotor. Når FORCE har udført disse målinger for os, og for vores kunder, har det ikke alene været til gavn for vores viden, men det har også givet kunden en stor tryghed for at det leverede produkt også lever op til forventningerne. Der vil i den kommende tid komme flere krav om dokumentation af effekten af de leverede produkter, som ikke alene skal virke under labaratorie forhold men også i den virkelige verden. Der bør også sættes mere fokus på luftforurreningen på byggepladser og specielt i tillukkede arealer hvor der bygges og mennesker færdes omkring dieseldrevne maskiner. Det er derfor ekstrem vigtigt at FORCE Technolgy fortsætter med at bidrage med viden og udvikler nye målemetoder som kan bruges til test af udstødningsgasserne af forskellige maskiner/køretøjer mv. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

MVH
Mende Trajkovski ,
Purefi A/S

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:51

Kære Mende Trajkovski.
Dejligt at høre, at I har haft glæde af samarbejdet – tak for den tilbagemelding. I ved om nogen, at udvikling af rensningsløsninger til udstødningsgasser kræver en dyb indsigt i processerne og med introduktionen af nye grønne brændsler bliver der behov for at forstå, dokumentere og analysere samspillet mellem brændslet, emissionerne og rensningsteknologien for at kunne opnå den bedste reduktionseffekt. Området kræver, som du skriver, løbende udvikling af nye målemetoder, som vi vil fokusere på under indsatsområdet. Mange tak for din kommentar og for et godt samarbejde, som vi ser frem til at fortsætte.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Thomas Eefsen (Chief Commercial Officer, Odense Maritime Technology A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:00

Super relevant oplæg. Udvikling og implementering af nye grønne og klimavenlige brændstoffer er et af de primære elementer for at reducere CO2 udledningerne for shipping. Derfor yderst vigtigt for industrien og samfundet at have værktøjer og viden om det totale billede for udledningen af alle emissioner fra fremtidens klima-venlige brændstoffer. Ønsker jer succes med aktiviteterne og står selvfølgelig til rådighed med vores viden og input fra industrien.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:54

Kære Thomas Eefsen.
Mange tak for din kommentar, som netop fremhæver behovet for at have et helhedsorienteret billede af emissioner både når det gælder CO2 og de potentielle negative følgevirkninger i form af andre emissioner, der er forbundet med indfasningen af forskellige typer af grønne brændsler. Tak for støtten og invitationen til videre dialog. Den tager vi meget gerne imod.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Poul K. Sørensen (Executive Technical Advisor, Green Instruments A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:21

Den grønne omstilling, med ambition om indfasning af CO2-neutrale brændstoffer frem mod 2050, vil øge betydningen af at kunne analysere og dokumentere emissionen for derigennem at sikre negative klima påvirkninger.

I Green Instruments har vi fokus på løbende at tilpasse vores analyse instrumenter og løsninger til de måle-tekniske udfordringer den grønne omstilling vil kræve for effektive håndhævelse og utilsigtet bivirkninger.

Green Instruments støtter fuldt op om projektet og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde på området.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:57

Kære Poul Sørensen.
Mange tak for støtten til forslaget. Den grønne omstilling stiller nye krav til instrumenter, der – ud over at kunne måle nye typer gasser og partikler - skal tilpasses forandringer i brændsler og processer for at kunne levere valide måletekniske data. Vi håber med forslaget at kunne understøtte virksomheder som jer med måleteknisk ekspertise, der kan bidrage til udviklingen af fremtidens effektive måleinstrumenter. Tak for kommentaren - vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Annemette Geertinger (Direktør, Geerticon)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:30

Anvendelse af nye teknologier eller kendte på en ny måde kan forårsage udledning til miljøet af uønskede og/eller miljøskadelige stoffer. Det er vigtigt at have kendskab til disse for at skabe transparentes i den fremtidige energiproduktion og ressourcehåndtering.

Udledning af uønskede stoffer til luft, vand eller restprodukt bør - og bliver som hovedregel - reguleret af fælleseuropæiske eller nationale krav eller målsætninger. Det er vigtigt, at opgørelsen foretages på en ensartet og anerkendt måde, således at man kan sammenligne udledninger og effekt af den anvendte teknologi både nationalt og internationalt. Der bør derfor parallelt med myndighedskrav også blive udviklet måle- og analysemetoder baseret på internationale standarder i det omfang de ikke allerede findes.

Det er vigtigt, at der fra dansk side er aktiv deltagelse i dette arbejde med at udvikle nye standarder for de nye komponenter. Aktiv deltagelse indebær bl.a. viden om de nye grønne teknologier og processer samt kemien for de uønskede stoffer. I Danmark er der tradition for at være i front på disse områder, og der er stor viden hos Force men også hos andre rådgivere. Det vil derfor være naturligt at invitere denne viden med ind i projekterne.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:28

Kære Annemette Gertinger.
Tak for din kommentar, der bl.a. fremhæver det vigtige i, at emissionsopgørelser foretages på en internationalt anerkendt og ensartet måde for at vi kan vurdere effekter og sammenligne teknologier.
Myndighedskrav og retningslinjer fastsætter grænseværdier, mens standarder er med til at fastlægge de måle- og analysemetoder, der skal anvendes til dokumentation. Der ligger, som du nævner, et væsentligt arbejde i at tilvejebringe viden omkring teknologier, processer og kemien omkring de uønskede stoffer, der dannes ifm. nye grønne teknologier for at kunne udvikle (og evt. standardisere) de bedste måle- og analysemetoder. Vi samarbejder meget gerne med øvrige aktører mhp. videndeling på området.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Kirsten Halsnæs (Professor, DTU)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:40

Jeg forventer, at det bliver særdeles vigtigt at kunne måle både drivhusgasudslip og lokal luftforurening for nye processer og teknologier indenfor grøn omstilling. Baseret på mit arbejde, som ledende hovedforfatter i den igangværende IPCC rapport om reduktion af drivhusgasser, får jeg hele tiden en klar indsigt i det store behov for at kombinere klimapolitik og anden miljøpolitik. Så store ændringer, som der kræves for at opnår lave temperaturændringer, som helt ned til 1,5 grader eller to grader vil kræve store samfundsmæssige ændringer og brug af helt nye teknologier, og der kan ikke forventes stor opbakning fra befolkningen eller erhvervene, hvis vi ikke kan levere på lokale miljøparametre også.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:48

Kære Kirsten Halsnæs.
Din kommentar og erfaring mht. behovet for at kombinere klima- og miljøpolitik er meget rammende. Hvis introduktionen af nye CO2-reducerende teknologier og løsninger fører til øget lokal luftforurening har vi fået løst et klimaproblem men skabt et miljøproblem, og så kan det være svært at forvente opbakning til den grønne omstilling. Med forslagets fokus på emissioner ifm. nye grønne brændsler og teknologier håber vi at kunne bidrage med både viden og værktøjer til at sikre, at der under den grønne omstilling også sættes fokus på miljøet. Mange tak for din kommentar.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Johnny Marcher (CEO, Landson Emission Technologies A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:41

Som blandt andre Søren Mølgaard, Jesper Steenbuch og Mende Trajkovski skriver ovenfor, er det essentielt af vi også ser på udledning fra eksisterende fossile applikationer. Emissionsbegrænsende systemer bliver mere og mere effektive, og der er brug for tilsvarende effektive målemetoder.
Hvis udviklingen af både konventionelle forbrændingsystemer og nye skal fortsætte, er det selvsagt afgørende at kunne måle hvert enkelt bidrag på et meget præcist niveau. Det er lige så vigtigt for os som udvikler og producerer emissionsbegrænsende udstyr, som det er for vore kunder og slutbrugere som kan sikre at de gør de rette tiltag.
På den korte bane er der en hel marine sektor som har brug for data og informationer om emissionsbegrænsning så de kan træffe de rette beslutninger. Det samme gør sig gældende for maskiner som arbejder i/på aflukkede arealer. Videre er maskiner under 18kW ikke reguleret i samme grad som større maskiner. Her savnes data til implementering af de optimale løsninger.
Det er derfor i min optik meget vigtigt at Force Technology ikke bare fortsætter, men øger udviklingen af målemetoder og målepræcision i forbindelse med emissioner fra stort set alle applikationer.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:58

Kære Johnny Marcher.
Mange tak for din kommentar, som understreger nødvendigheden af, at vi i de kommende år fortsat fokuserer på udvikling af effektive rensningsteknologier. En fortsatte udvikling af præcise målemetoder er i den forbindelse vigtig for at kunne dokumentere effekten af emissionsbegrænsende systemer til såvel traditionelle som CO2-neutrale brændstoffer, og vi håber med forslaget at kunne bidrage til den udvikling. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Jens Peter Hansen (PhD Chem Eng, ECA engineering Aps)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:33

At måle og forstå emissionerne er et meget vigtig parløb for både at finde nye løsninger, men også til at dokumentere hvordan de forskellige teknologier rent faktisk performer ifht hinanden. Force Technology har i forvejen meget stærke kompetancer og avanceret udstyr til dette formål. Både for de store og små virksomheder er det meget afgørende at have adgang til dette. Det giver rigtig god mening at samle og udbygge sådanne kompetancer i en vidensvirkssomhed da det selv for de store virksomheder vil være urealistisk at de selv skulle ud og anskaffe sig alt det udstyr (da det typisk ligger udenfor deres egentlige kerneforretning) og for små virksomheder (som min ejen), vil det være helt urealistisk rent investeringsmæssigt.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:31

Kære Jens Peter Hansen.
Mange tak for din støtte til forslaget. Det er godt at høre, at I sætter pris på adgangen til kompetencer og udstyr, der kan bidrage til at måle og dokumentere emissioner ifm. såvel udviklingsprocesser som performancevurdering af forskellige teknologiske løsninger. Vi har netop mulighed for at specialisere og udvikle os inden for det felt i kraft af et bred indgreb med de virksomheder, som har behovet – og vi håber med dette forslag at kunne udvikle os inden for en række nye områder knyttet til den grønne omstilling.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Søren Bjerregaard Pedersen (CEO, Hydrogen Valley DK)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:18

Emissionsmåling er essentielt i jagten på et rent samfund. Som i skriver, er CO2-rene brændsels ikke nødvendigvis emissionsfrie. Det kunne være spændende at tilføje et geografisk perspektiv til dette - nogle emissioner vil muligvis være no-go i meget urbaniserede området, mens andre vil være det i et ruralt område. Denne viden kan således bruges til at fordre det rigtige energimix.
Slutteligt skal man dog huske, at emissionsmåling ikke kan betragtes alene, men skal anskues holistisk - fx er genanvendelse af materialer også et vigtigt parameter for, om en løsning er ønskværdig eller ej.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:33

Kære Søren Bjerregaard Pedersen.
Tak for din kommentar og for at bringe et regionalt perspektiv på banen. Det vil helt givet være forskel på land og by, når det gælder både udbredelse og tolerance overfor forskellige typer af emissioner, men uanset hvor er det vigtigt at kunne måle og dokumentere typen og koncentrationen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer præcist og ensartet, så det kan danne grundlag for sammenligninger. Jeg er meget enig i, at teknologier ikke alene skal vurderes ud fra deres performance ift. emissioner. Der er mange andre vigtige parametre at tage hensyn til som fx levetider og genanvendelighed. Det er noget vi har sat fokus på i et af den andre forslag.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Maria Strandesen (Senior Innovation Portfolio Manager, Maersk)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:09

Hos Maersk arbejder vi intensivt på at identificere, udvikle og teste nye carbon-neutrale brændstoffer og er helt enige i at det i dette arbejde er vigtigt også at addressere de ikke CO2-relaterede emissioner. Vi skal helst ikke ende i en situation hvor vi ’løser et problem men skaber et andet’.

Bl.a. på ammoniak området vil det være særlig relevant at benytte de nævnte CFD-beregninger af flowforhold og kemiske reaktioner til at forudse kritiske emissioner, idet der pt. (og en del år frem) endnu ikke er udviklet ammoniak-motorer, hvilket gør det vanskeligt at teste emisisoner fra afbrænding af ammoniak i praksis.

Ligeledes aktiviteten med at dokumentere indholdet af fossilt kulstof fra blandede brændsler finder vi meget relevant. Vi kigger pt. bla. på mulighederne for at få produceret grøn methanol ud fra hydrogen (produceret via vedvarende energi) og CO2 fanget fra røgen fra bl.a. affaldsanlæg. I denne sammenhæng er det vigtigt at kunne dokumentere hvilket andel af kulstoffet i den grønne methanol der er fossilt.

Vi er meget interesseret i at følge dette projekt, herunder særligt aktiviten vedr. ’partnerskaber mhp. test og demonstration af nye brændsler’, og kan se fine links/synergier til en række af vores igangværende aktiviteter.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:36

Kære Maria Strandesen.
Mange tak for din kommentar og input. Som du fremhæver giver CFD netop mulighed for at lave beregninger og forudsige kritiske emissioner på områder, hvor det er svært eller bekosteligt at gennemføre feltforsøg i praksis. Det gælder ift. nye brændsler til forbrændingsmotorer som fx ammoniak, men også ifm. optimering af de rensningsteknologier, der skal udvikles og tilpasses til de nye brændsler. Det lyder spændende med jeres aktiviteter omkring grøn methanol og behovet for at kunne dokumentere hhv. det fossile/biogene indhold ifm. både e-fules og blandede biobrændsler vil vi tage med i det videre arbejde. Tak for jeres interesse i projektet - vi håber at der bliver mulighed for samarbejde ifm. de kommende aktiviteter.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Frederik Juhl Dynesen (Department Head - R&D, Bühler BU Biscuit)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:20

Vores erklærede bæredygtighedsmål er at sætte vores kunder i stand til at bruge 50% mindre (fossil) energi, producere 50% mindre spild og reducere vandforbruget med 50% i deres værdikæder.
I den forbindelse er vi meget optagede af hvordan vi kan hjælpe vores kunder med omstilling til elektrisk drevne ovne. Vi vil være meget interesseret i at deltage i arbejde der kan etablere valide alternativer til el drift. Det ville gøre os langt mere fleksible i forhold til de løsninger vi kan tilbyde vores kunder på tværs af geografi. Vi vil herved kunne tilbyde CO2 (og andre emissioner) optimal løsninger alle steder i verden, også i områder der producerer ”beskidt” el.
Helt sikkert en interessant ramme.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:42

Kære Frederik Juhl Dynesen.
Tak for din kommentar, og for input vedrørende jeres arbejde for omstilling til renere energianvendelse i industrien. Vi bidrager meget gerne til et arbejde, der sikrer, at man på en mere bæredygtig måde kan anvende ”beskidte” brændsler til elproduktion og opvarmning. Vejen dertil vil typisk være optimering af forbrændingsprocessen, kombineret med introduktion af rensningsteknologier. Vi håber, at vi med forslaget vil kunne bidrage til løsninger i designfasen og/eller ifm. dokumentation.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Keld Johansen (Lead Scientist, Haldor Topsoe A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:51

Haldor Topsøe A/S udvikler en række teknologier til gasrensning og fremstilling af elektrofuels hvor Force kunne bidrage med emissionsmålinger og validering af CO2 aftrykket af de nye teknologier.
1. Gasrensning
Emissionsmålinger af partikler og dioxiner fra affaldsforbrændingsanlæg og industri
Partikelemission fra marine motorer giver et sundheds- og drivhusgasproblem. Derfor vil det være vigtigt at dokumentere effektiviteten af marine katalytiske filterløsninger hvad angår emissioner af PM, BC, EC, NOx og N2O.

2. Elektrofuels (Power2X) for skibsmotorer
Flere bæredygtige CO2 neutrale brændstoftyper X overvejes:
Ammoniak, NH3; Giver som ganske få brændstoffer ingen CO2 emission, men løsninger for eventuel emission af NOx og N2O skal dokumenteres.
Metanol; Giver lavere emission af PM og BC, mens lavt udslip af formaldehyd og metanol skal tjekkes
Metan: det kunne være Power2metan, biometan eller delvist fossilt naturgas. Metan emissionsslip fra marine lean-burn motorer har en drivhusgasfaktor på 25-30 og miljøfordelene sænkes betydeligt. Derfor er metan emissionsmålinger fra kommende gasmotor/ katalytiske løsninger nødvendige.

3. Elektrofuels (Power2X) for flymotorer
Jetbrændstof er kompliceret kemisk sammensat og godkendte standarder vil kun kunne ændres langsomt.
Derfor er der en sandsynlighed for at elektrofuels til jetmotorer i den første periode ikke udgør 100 % af sammensætningen, selvom kulstofkilden er baseret på bæredygtig CO2 capture, men må suppleres med kemiske komponenter fra andre kilder bio- eller fossil baseret.
Derfor kunne biogene/fossile kulstof analyser være interessante hvis jetfuel bliver CO2 afgiftsbelagt.

4. Carbon capture CCU (Carbon Capture and Utilization) og CCS (Carbon Capture and Storage)
Effektive og pålidelige carbon capture processer kan være vigtige for at lave carbon holdige elektrofuels, som beskrevet ovenfor.
Det indebærer emissionsanalyser vedrørende effektivitet af CO2 fangst og evt. absorbent slip. Men da CO2 absorbenter samtidig er følsomme for gasurenheder som SOx, NO2, HCl etc. bliver det vigtigt at sikre, at disse er fjernet før carbon capture processen.
Nu kan CCU anvendes til CO2 fangst fra både biomasse-baserede og fossil-baserede kraftværker, men det influerer ikke på senere anvendelser til f.eks. elektrofuels. Derfor opstår måske igen analysediskussion om biogent/fossilt opsamlet CO2

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:51

Kære Keld Johansen
Mange tak for kommentaren, som peger på fire vigtige områder, der alle er omfattet af forslaget.
Med hensyn til behovet for emissionsmålinger inden for gasrensning er vi enige i, at der i de kommende år vil være et behov for dokumentation af rensningsteknologier til det maritime område, ikke mindst ifm. introduktionen af nye brændsler. Inden for det maritime område ser vi desuden et behov for udvikling/validering af metoder til måling og kontrol af især PM/BC/EC og N2O.
Hvad angår elektrofuels til skibsmotorer peger du på en række stoffer, som må forventes at opstå som ”nye emissioner” ved anvendelse af hhv. ammoniak, metanol og metan som CO2-neutrale brændsler. Vi håber med forslaget netop at kunne imødekomme behovet for dokumentation ifm. udvikling og test af disse brændstoffer, og at vi kan bistå med uvildige målinger til dokumentation af fx katalytiske filterløsninger.
Med hensyn til analyse af fossilt/biogent kulstof ved anvendelse af blandende brændsler inden for skibs- og flyindustrien (og ved analyse af fossilt/biogent CO2 ifm. CCU) har vi med i aktiviteten foreslået udvikling af mere præcise målemetoder, under anvendelse af kulstof-14 analyse.
Endnu en gang tak for en uddybende og præcise beskrivelse af vigtige fokusområder. Vi håber at få mulighed for at kunne bidrage på alle områder.
Med venlig hilsen og god pinse,
Trine Erdal